CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 1/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI CIRRUS 110A
1. CİHA
AZINDEV
VREYEALIINMASIV
VEKONTR
ROLÜ
1.1 Giriş
metresi kabloosuz olarak
k tasarlanmış ve kablonnun hasarınd
dan
DosseBadge güürültü dozim
kayynaklanan yanlış
y
ölçüm
mlerin bu cihhazda oluşm
ması söz kon
nusu değildiir.
Ayrrıca çalışmaa ortamındaa mevcut maakinaların cihazın
c
kablosuna verecceği risk de bu
vessile ile ortaddan kaldırılm
mıştır.
Kayydedilen veeriler IR prensibi
p
ile okuyucuy
ya aktarılır. Okuyucuyya aktarılan
n veriler
yazzılım ile bilggisayar ortamına aktarıılır.
1.2 DoseBadge
DosseBadge okkuyucu biriimi ile IR metodu ilee iletişim sağlar.
s
Bu iletişim tellevizyon
kum
manda sistem
mine benzer.
Ölççüme başlam
ma, verilerin
n aktarımı vve okuyucun
nun üzerind
de bulunan ttuşlar ile yapılır.
Nott: DoseBad
dge okuyucusu tam şaarjda en az 20 saat ölççüm yapar.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 2/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 1.3 Düzen ve Kontroller
K
RC
C:110A okuuyucu birim
mi dâhil akuustik kalibrratör ile don
natılmıştır. Ölçümlerd
den önce
dosseBadge güürültü dözim
metresi bu kkalibratör ille kalibre edilmelidir. Kalibrasyo
on işlemi
Call tuşuna bassarak ve dosseBadge kallibratör yuv
vasına yerleşştirilerek yaapılır.

T
Tipi: Class 2

O
Okuma araalığı: 20 dB
B-140 dB

C
Calışma sııcaklığı: -10
0 C ve +50 C









Reset: doseBadge gürültü ddozimetesinii resetler. DoseBade hafızasınd
dakı tüm
s
veriler silinir.
Cal: doseBadge gü
ürültü dözim
metesini kallibre eder. Her
H ölçümdden önce kaalibrason
bu tüş ille yapılır.
OK: işleemi onaylarr.
Menulaar arası geçişşi sağlar.
n mevcut m
Menu: Okuyucunu
O
menusune giirişi sağlar.
Read: doseBadgee Gürültü dözimetresinda kayd
dedilen veerilerin ok
kuyucuya
aktarım
mını sağlar.
Stop: Ölçümü
Ö
durd
durur.
Cancel: İşlemi iptaal eder.
10- Açm
ma Kapamaa tuşu.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 3/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 1.4 CR:110A dosebadge
d






C
CR:110A doseBadge
d
dozimetrenin
d
n resmi alt tarafta verillmiştir.
C
Cihaz darbeelere dayanııklı bir metaal gövdeye yerleştirilm
miştir.
C
Cihazın üst kısmında mikrofon
m
vee orta kısmı ise IR vericci mevcut.
C
Cihazın alt kısmı ise şaarj edilecekk soket ile do
onatılmıştır.
C
Cihazın serri no su cihaazın alt kısm
mındadır.
V
Verilerin akktarımında cihazın
c
seri no su veriler ile birliktte okuyucuyya aktarılır.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 4/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 1.5 Sarj Birim
mi
Maksimum şarrj süresi 2½
½ saattır. Da
aha uzun sü
üreli şarj sü
üresi cihaza zarar verm
mez.
esi tanımı:
Şarrj gösterge
amış anlamına gelir.
Işıkk yanmıyor ise bağlantıılar yapılma
Şarrj adaptörün
n yeşil işiği yanıp
y
sonuyyor ise: dos
seBadge şarj ediliyor
Şarrj adaptörün
n yeşil işiği sürekli
s
yanııyor ise: şarrj tamamlan
nmıştır.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 5/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 1.6 Menüler

Bellleği temizleemek ( Cleaar Memory
y)
Haffızaya alınm
mış olan ölçüm bilgileriini doseBad
dge Reader dan silmeyee yarar.

Saat ve Tarih Ayarı ( Set clock
k)
na menüdenn Set Clock seçeneğind
den yapılır. OK tuşunaa basarak
Cihazınn saat ve Taarih ayarı an
bir üst m
menüden saaat ve tarih
h ayarı yapıılır. Cihazın
n saat ve tarihi daha öönce girilmeemiş ise,
ekrandaa "Clock noot set" messaj çıkar. S
Saat formatı hh:mm:ss ve tarih formatı dd
d/mm/yy
olarak tanımlanmışştır.

LCD Con
ntrast Ayarrları ( Adju
ust LCD Co
ontrast )
DosseBadge reaader contrasst ayarı yap ar. Cihazın parlaklık kalitesini bellirler. ( Resiim 1
görrüntü mevcuut)
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 6/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 
Geçmiş Tarih
T
Kontrrolü (Time History Co
ontrol )
Ölççüm süresinnce ölçümlerrin zamana bağlı olarak
k verilerini kaydetmekk için kullan
nılır. Bu
seçenek kullannıcı tercihi doğrultusun
d
nda açık vey
ya kapalı tuttulabilir. Kaapalı seçeneekte
k açık tutuluur ise verileer kaydedilirr.
verriler kaydedilmez ancak
me History verileri
v
Excchange Ratee 3 dB seçild
diğinde 1 daakika LAeqq verilerini ve
v
Tim
Excchange Ratee 4 dB veyaa 5 dB seçilddiğinde 1 daakika Lavg verilerini kkaydeder.

Kriter Zaamanı ( Criiterion Tim
me )
%G
Gürültü Dozz hesaplanm
masında kul lanılan ölçü
üm süresidirr.

Kriter Sevviye (Criterion Level )
Maaksimum iziin verilen sees seviyesi ddeğeri.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 7/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 
Eşik Seviyye ( Thresh
hold Level )
Thrreshold leveel değerinin
n altında kaalan ses seeviyesi değeerleri ölçüm
mden çıkarıılır. Eşik
Sevviyesi (TH) ayarını kon
ntrol etmek için menü tuşuna
t
basın
n ve Threshhold level seeçeneğin
üstüüne gelin OK
O butonunaa basın ardınndan None seçeneğini seçin.

Zaman Ağırlıklandı
A
ırma ( Timee Weightin
ng )
Hızzlı veya yavvaş seçimi bu menuden ayarlanır. None
N
Hızlı Slow yavaşş anlamına gelir.
g
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 8/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 
Exchangee Rate
Bakkınız: 2.4.11

Dual Chaanel
ON
N veya OFF
F olarak seçiilebilir.
-

ON: Verileri
V
bilg
gisayar ortaamına aktarrıldıktan son
nra iki stanndarda göree veriler
hesaplaanır. Bunlarrın biri kulllanıcının ülkesindeki
ü
yonetmenlliğe göre ay
yarlanan
kriterleer diğeri ise EN normlaarına göre
- OFF: Seçeneğinde
S
e ise sadecee kullanıcın
nın ülkesind
deki yonetm
menliğe görre rapor
veriler hesaplanır.
Saat ve Tarih
T
Ayarrı
Saaat ve tarih ayaraı bu menuden
m
yyapılır. Seçeeneğin üzerrine gelindiiğinde ok tüşüna
t
bassarak ayarlama menusu
une gidilir.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 9/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 
Time Hisstory Contrrol
Ölççüm süresin
nce ölçümle
erin zamana
a bağlı olarrak verilerin
ni kaydetmeek için kulla
anılır. Bu
seççenek kullanıcı tercihi doğrultusu
unda açık veya
v
kapalı tutulabilir.. Kapalı se
eçenekte
verriler kaydedilmez ancak
k açık tutulu
ur ise veriler kaydedilir..
Tim
me History verileri Exc
change Ra
ate 3 dB seçildiğinde
s
e 1 dakika LAeq verilerini ve
Excchange Rate 4 dB vey
ya 5 dB se çildiğinde 1 dakika Lav
vg verilerini kaydeder.
2. TER
RMİLOJİ
2.1 Lavg
Lav
vg: Ölçüm süresi boyu
unca ses se
eviyesi ölçü
ümünün orta
alamasıdır. Bu parame
etre (Q)
değ
ğerinin 3 dB farklı ve
eya zaman ağırmandırmalı ( Slo
ow) veya T
Threshold seçeneği
s
seççildiğinde se
eçildiğind he
esaplanır.
Thrreshold değ
ğeri 80 dB seçildiğini varsayalım
m ve Q=5 se
eçelim. Ölç üm süresi boyunca
80 dB üstü veriler Lavg değerinin
d
ha
asaplanmas
sında etkili olur.
o
80 dB altındakı veriler
v
bu
hassaplamalard
da kullanılm
maz.
Örn
neğin 1 sa
aat boyunca
a ölçümlerin
n 50 dB ila
a 70 dB ara
asında olduuğunda cihaz Lavg
değ
ğerini hesap
plamaz.
2.2 LAeq
A frrekans ağılııklı eşdeğerr gürültü sim
mgesidir.
Sess seviyesi ölçüm süre
esi boyunca
a sabit kalir ise, dalga
alı bir gürül tü seviyesi ile aynı
mikktarda enerji içerir.
2.3 Leq
3 dB değişim (Q=3)
(
iki ka
at daha fazl a enerji içerir.
Değ
ğişim oranı 3 den farklı ise (Q) L
Lavg
= Leq
Örn
neğin: Bir işş yerinde 85
5 dB sabir b ir gürültü va
ar ise ve 4 saatlik
s
LAeq ddeğeri 85 dB
d dir.
2.4 LEP,d
LEPP,d 8 saatlık ölçüm
ö
süres
si boyunca L eq değerinin ortalamas
sıdır. Ölçüm
m süresi 8 saatten
az ise LEP,d değ
ğeri Leq den
n küçük olurr. Ölçüm süresi 8 saattı aşmış ise LEP,d değerri Leq den
büyyük olur.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 10/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI Örn
neğin:
4 sa
aatlik ölçüm
mlerden elde
e edilen LAeeq 90 dB(A) ise LEP,d değ
ğeri ölçüm ssüresi 8 saa
atten az
oldu
uğundan 87
7dB(A) hes
saplanır.
2.5 LEX,8h
200
06 yılında EU
E Günlük kişiselses sseviye termiinologysinde LEP,d , LEXX,8h . olarak
değ
ğiştirilmiştir. İki parame
etre aynıdır.
2.6 TWA
aatlik LAVG ölçümlerinin
ö
n ortalamassıdır. Ölçüm
m süresi 8 sa
aatten az isee TWA değ
ğeri
8 sa
LAVVG den küçük olur. Ölçü
üm süresi 8 saatI aşmış
ş ise TWA değeri LAVGG den büyük
k olur.
2.7 % Dose
Yerrel standartlara göre krriter düzeyi ve kriter za
amana daya
alı sabit dozz değerinin bir
b
yüzzdesidir
Örn
neğin:8 saatlik 85dB bir kritere görre, bir ölçüm
m noktasınd
da gürültü sseviyesi 8 saat
s
boyyunca 85dB
B ise kişinin
n maruz kald
dığı % dose
e % 100 durr.
2.8 Tahmini dose
d
aten az bir sürede
s
yap ılır ise 8 saatlik tahmin
ni dose seviyyesi cihaz
Ölççümler 8 saa
tara
afından hesssaplanır.
2.9 Exposure (Pa.s, Pa.hr)
Log
garitmik dB veya % dos
se birimi ye
erine Pasca
al squared hours
h
(Pa.hrr) veya Pas
scal
squ
uared secon
nds (Pa.s) birimi
b
ile tan
nımıdır.
2.100 LAE or SEL
e boyunca sabit
s
kaliyorr ise ses en
nerjisinin ölç
çüm süresi bboyunca kiş
şinin
Sevviye1 saniye
aldığı enerjiye eşittir.
2.111Threshold
d
Thrreshold değ
ğerinin altınd
da kalan se
es seviyesi değerleri
d
ölç
çümden çıkkarılır.
ANA MENU menusundan
m
n seçilir.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 11/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 2.122Criterion Level
L
(CL))
s seviyesi d eğeridir. AN
NA MENU menusunda
m
an seçilir.
Maksimun izin verilen ses
2.133Criterion Time
T
(CT)
%D
Dose hesap
plamasında kullanılan ö
ölçüm süres
sidir. Örneğ
ğin 8 Saat. A
ANA MENU
U
menusundan seçilir.
s
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 12/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 3. ÖLÇ
ÇÜMLERİN
NGERÇEK
KLEŞTİRİL
LMESİ
-
ddoseBadge bataryasının tam şarj oolduğundan emin olunu
uz.
C
Cihazın konnfigürasyon
nunu kontro l ediniz.
ddoseBadge dozimetrey
yi okuyucudda mevcut kalibrasyon
k
yuvasına
y
yeerleştiriniz.
ddoseBadge dozimetrey
yi resetleyinniz. Daha önce kayded
dilen verilerri bu işlemd
den önce
bbilgisayara aktarınız.
O
Okuyucunuun üzerindee mevcut C
CAL tuşunaa basarak doseBadge ddozimetreyii kalibre
eediniz.
ddoseBadge dozimetrey
yi kişinin üzzerine montee ediniz.
O
Okyucu IR penceresin
ni doseBadgge dozimetrrenin orta kısmında
k
buulunan gözee tutunuz
vve RUN tuşşu ile cihazıı çalıştırınızz.
Ö
Ölçüm sonuu STOP tuşu
u ile ölçümüü durdurunu
uz.
R
Read tuşu ille kaydedileen verileri ookuyucuya aktarınız.
a
O
Okuyucadaaki mevcut verileri
v
yazıılım yardım
mı ile bilgisayara aktarınnız.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 13/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI 4. VER
RİLERİNB
BİLGİSAYA
ARORTAM
MINAAKT
TARIMI
Okuyuccuda mevcutt verileri billgisayar orttamına aktarrımı işlemin
ni cihaz ile bbirlikte veriilen
kabloyuu kullanarakk yapabilirsiiniz.
Bunun iiçin bağlanttıdan sonra NoiseToolss yazılımını açmanız geerekmekteddir. Yazılım
açıldıktaan sonra okkuyucuda mevcut verileer bilgisayarra aktarılır.
“ Down
nload Meassurement” ile
i cihazdakki bilgiler noisetools prrogramına aaktarılır.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
CİHAZZ KULLANIM TALIMATLARI
Yayın
n Tarihi Revizzyon Tarihi Revizzyon No : : 01.04.2014 : : 00 Sayfa
a No
: 14/14
Doküman No: CT.LBBR. 002 KİŞİSELL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİH
HAZI KULLA
ANIM TALİM
MATI Verileriin aktarımı tamamlandı
t
ıktan sonra veriler sol tarafta “Instruments” bbasarak programa
kayıt eddilmiş tüm verileri
v
göreebilirsiniz.
5. CİHA
AZIN BAK
KIMI VE KA
ALİBRASY
YONU




C
Cihaz her kullanımdan
k
n sonra temiiz bırakılmaalı ve içerisiinde pil bıraakılmamalıd
dır.
Ö
Özel çantassında muhaffaza edlmeliidir.
K
Kalibratörüün en az yılda
y
1, öl çüm cihazıının en azz 2 yılda 1 kalibrasy
yonları
yyapılmalıdıır.
Okuyucu kalibratörü
k
ile her ölçüüm serisind
den önce ve sonra 10000 Hz 114 dB’de
ddoğrulama yapılır.
HAZIR
RLAYAN
Younes Nevaye Shiraazi
Çev-Tek Ltd Şti
www.cevteek.com.tr
Download

DoseBadge Manuel - Çev-Tek