Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Teletıp Sistemi
Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Radyoloji Klinikleri ve Teletıp Sistemi Koordinatörü
Integrated Medical and Behavioral Laboratories and Measurement Systems
(IMBLMS)
Uluslararası trend:
Radyolog azlığına karşı teleradyoloji
•
Radyolog sayısı yılda %20 global büyüme gösteren görüntüleme
endüstrisi için yetersiz
•
Gün içinde raporlandırılamayan (overflow) incelemelerin büyük kısmı
teleradyolojiye gönderiliyor
•
•
Küçük hastaneler teleradyolojiye %100 bağımlı olmayı tercih ediyor
Teleradyoloji hizmeti alınabileceğine ve hasta bakım kalitesinin
etkilenmeyeceğine olan güven yeni görüntüleme merkezlerinin açılmasını
kolaylaştırıyor
Pazarın zorlayıcı etkileri
•
Radyolojik incelemeler günümüzde giderek artan sayıda ve giderek
incelen kesitlerden oluşuyor. Radyologlar, hasta sayısı aynı kalsa
bile, artık çok daha fazla ve baş edilemez yoğunlukta çalışmak
zorunda.
o
•
Günümüzde bir filmi okumak çok daha uzun zaman alıyor!!!!
Radyologlar bu nedenle daha üretken olmak için iş akış verimliliğini
arttırmanın yollarını arıyorlar.
o
Teleradyoloji bu bağlamda uzaktan film okumadan çok daha
fazlası demek!!!!!
Pazarın daha da zorlayıcı etkisi
•
Zor, zaman alıcı, az sayıda gerçekleştirilen incelemeler için, hastanede
çalışan genel radyologların üst uzmanlık raporları yazabilecek
teleradyologlarla işbiriğine gitmesi verimliliğin gerektirdiği bir olgudur.
o
Pareto prensibi: İncelemelerin %20’si (zor olanlar) tüm
çalışma süresinin %80’inini gerektiriyor.
• Teleradyoloji ilgili klinisyenlere ve dolayısıyla hastalara
sunulan radyolojik hizmetin kalitesini yükselttiği ve
kaynakların kullanımındaki verimliliği arttırdığı ölçüde
faydalı bir uygulamadır.
• Teleradyoloji, her zaman öncelikle hasta bakımının
iyileştirilmesini hedefleyecek şekilde
geliştirilmelidir. Teleradyoloji asla hasta güvenliği ve
hasta bakım standartlarını tehlikeye düşürecek şekilde
radyolog azlığı ile başa çıkmak ya da masrafları kısmak
için kullanılmamalıdır.
Sağlıkta Yeni Bir Çağ:
from hospital-centered to patient-centered medical care
Eski nesil «Hastane Merkezli»
dağınık bilgi sistemleri
Yeni nesil «Birey Merkezli»
entegre bilgi sistemleri
Bilgi kesintisi yaşamadan istenilen hastaneden hizmet alabilme özgürlüğü
Tekrarlanan incelemelerin ortadan kalkması
Azami kişisel veri güvenliği
Bilgi paylaşımı ve konsültasyon ile doğru tanıya daha erken ulaşma
Veriye dayalı erken uyarı mekanizmaları
Tarihçe - Türkiye
•
•
•
•
•
•
•
•
İlk bağlantı
1997
PACS Uygulamaları
2000
Özel sektör uygulamaları
2006
Sağlık Bakanlığı Projesi
2008
İstanbul Teleradyoloji Projesi
2009
Askeri Teleradyoloji Projesi
2010
İAKB Teleradyoloji Projesi
1013
İAKB Teletıp Portali
2014
Gerekçe
• Başka bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın eski çekim
ve tahlillerine erişimini sağlamak
•
•
Tekrar incelemeleri azaltmak
Hastalık sürecinin gelişimi hakkında son hekimi
bilgilendirmek
• Birlik hastanelerinde radyolojik raporlama sürelerini en
aza indirmek
•
Radyolog havuzu ile inceleme havuzunu tek bir ortamda
birleştirmek
• Çekim ve rapor kalitesini arttırmak
•
•
Konsültasyon sistemi ile doğru tanıya ulaşmak
Çekim ve raporların «sistematik denetimiyle» uluslararası
kriterlere uygun kalite standartlarını uygulamak
Nihai hedef, ülkemizdeki tüm radyoloji
kuruluşlarını ağ üzerinde operasyonel
olarak birleştirmektir.
Gerekçemiz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın temel hedefleriyle
örtüşmektedir
•
Maliyetlerin düşürülmesi:
o
Sistemin geliştirilmesi sürecinde kamu-özel birlikteliği,
o
Birçok tesiste aynı sistemin kullanımıyla ölçek ekonomisi,
o
Hizmet alımlara standart sistemin sunulmasıyla maliyetlerin
azaltılması
•
•
Erişimin arttırılması:
o
Coğrafi olarak uzak bölgelere erişim,
o
Uzman azlığı ve yokluğunun telafi edilmesi
Kalitenin arttırılması:
o
Entegre kalite kontrol sistemlerinin kurulması
Neden teleradyoloji?- Klinik bakış açısı
•
•
•
•
•
•
•
•
Radyolog dağılımındaki dengesizlik (İş yükü paylaşımı)
Radyolog sayısındaki azlık (Gece/acil raporlama)
İleri uzmanlık gerektiren hastalar (Yan dal hastaları)
Kurumlararası bilgi/görüntü paylaşımı (Gereksiz tekrarların önlenmesi)
Çevrimiçi konsültasyon olanağı
Uzun raporlama süreleri
Rapor kalite ve standardizasyonunun sağlanması
Filmsiz/kağıtsız/taşınabilir ortamsız radyoloji
Teleradyolojinin en önemli getirisi filmlerin radyologlara ve
raporlanmış filmlerin klinisyenlere istedikleri zamanda ve
istedikleri yerde sunulmasıdır.
Neden teleradyoloji?- İdari bakış açısı
•
Operasyonal verime, etkinliğe, doğruluğa ve zamansal
hıza duyulan ihtiyaç
o
o
•
•
•
o
Hastaneden raporlama verimsiz ve emek yoğun bir süreçtir.
Tanısal inceleme yoğunluğundaki artış hastane ortamında yönetilemez.
Film ortamında tanısal bütünlük sağlanamaz.
Hekim ilişkilerini koruma ve iyileştirme (klinik
bağlantı)
Yerel ve bölgesel pazarlarda rekabet gücünün
arttırılması
Müşteri beklentilerinin karşılanması
14
Temel hedefler
•
•
•
•
•
•
•
Esnek mimari
Kullanıcı dostu Grafik Arabirimi
Milli ihtiyaçlara özgü tasarım
Yoğun son kullanıcı eğitimi ve satış sonrası destek
Hızlı ve yerli teknik destek
Yüksek fiyat/performans dönüşü
Sürekli AR-GE
Çalışmalarımızın milli
teleradyoloji sistemi olarak
sonuçlanması temel
hedefimizdir
15
Yeni fiyat – performans paradigması
Performans
Basitlik
Gelişmekte olan ülkeler
Gelişmiş ülkeler
Özellikler
Fiyat
Geliştirilen sistem hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerin dört temel ihtiyacına yanıt vermekte ve geniş bir
pazara hitap etmektedir.
Teknoloji
XDS+Streaming+VOI+QC
•
•
•
Kuzey Anadolu
Teleradyoloji Sistemi
dünyanın en büyük ve
kapsamlı XDS
projelerinden birisidir.
•
•
Sağlık kuruluşları arası veri paylaşımı için
dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan
yeni XDS (Cross Enterprise Document
Sharing) standartları kullanılmaktadır.
Ek olarak radyolojik raporlama, görüntü
kalite kontrolü ve rapor kalite kontrolü,
videokonsültasyon, diktasyon ve
yapılandırılmış raporlama gibi sistemler tek
bir çatı altında toplanmıştır.
Web tabanlı sistem günümüzde büyük verilerin
paylaşımı için kullanılan «streaming»
teknolojisini kullanmaktadır. Bu sayede en basit
cihazlarla dahi 3 boyutlu analiz gibi en karmaşık
işlemler mümkün hale gelmiştir.
Tüm verilere akıllı telefonlar da dahil olmak
üzere web tarayıcısı olan birçok cihazdan erişmek
mümkündür.
Farklı doktorların aynı tetkik üzerinde birlikte
çalışmasına ve karşılıklı sesli/görüntülü
görüşmesine imkan veren telekonsültasyon
modülü aynı zamanda EKG, Videoendeoskopi,
Sineanjiografi gibi harici video kaynaklarından
gelen canlı görüntüleri de paylaştırabilmektedir.
Yeni Nesil Dağıtık Görüntü Arşivi
Her hastane kendi
verisini arşivler
Merkeze sadece görüntü referans
bilgisi kaydettirilir. Böylece
hastanın görüntüleri için her
hastaneyi ayrı ayrı sorgulamaya
gerek kalmaz
Toplam bant genişliği ve arşiv alanı
tüm hastanelerin toplamı kadardır.
Bu yapı ile yüzlerce hastane aynı
platformda buluşturulabilir
Eski Nesil Merkezi Görüntü Arşivi
Merkezi sistemlerde
tüm veriler merkez
üzerinden paylaşılır
Birkaç hastane için sorun teşkil
etmeyecek bu yapı çoklu
yapılarda kargaşa yaratır
Düşünün ki bir şehirde tüm ulaşım aynı kavşaktan geçerek sağlanıyor...
Neden Santralize Yapı Uygun Değil?
MERKEZİ YAPI
DAĞITIK YAPI
•
Yüksek bant genişliği
• Düşük bant genişliği
•
Yüksek donanım
konfigürasyonu
• Düşük ilk yatırım maliyeti
•
Artan güvenlik ihtiyacı
•
Veri merkezinde sorun
çıkınca haberleşme kesilir
• Veri merkezinde bir sorun
çıksa dahi, hastaneler
haberleşmeye devam
ederler
«…and by 2010, it is estimated that the medical imaging will consume 30 percent of the world’s data
storage.»
IBM Global Technology Outlook, 2005 Personalized Healthcare 2010
Veri Toplama
EKG Verileri, laboratuar
sonuçları, epikriz gibi tüm
bilgilerin birer kopyası
hasta dosyasında saklanır
Görüntülerin ise referans
bilgileri hasta dosyasına
eklenir
Klinik Kullanım
Tek ekrandan bütün
hastanelerin verilerine
erişim imkanı
Sisteme dahil tüm
hastanelerde bulunan
hastaya ait görüntü ve
belgeleri tek ekrandan
takip edebilme
İleri düzey araçlarla
görüntü değerlendirme
Klinisyenler istemlerine
yönelik hazırlanan
radyolojik raporların
kalitesini de
değerlendirebilmektedirler
Veri Erişimi
Hastanın hekimi kendi hastanesinde çekilen
görüntülere ve belgelere hastane ağı üzerinden erişir.
VPN
Ek bir işleme gerek olmadan merkezi hasta
dosyası yerel sistem tarafından sorgulanarak hasta
dosyasındaki tüm belgeler hekime sunulur.
VPN
Hastaya ait başka hastanelerde görüntüler varsa bu
görüntülerin erişim bilgileri hasta dosyasından alınır.
Görüntüler bulundukları hastanenin görüntü sunucusundan
doğrudan çekilerek doktor ekranına getirilir. Doktorlar aynı anda
birçok hastane görüntüsüne bakabilirler.
FSM EAH’da yapılan BT incelemesi
Haydarpaşa Numune EAH’da yapılan
röntgen incelemesi ve hasta
•
Hastanın Genel Sekreterliğimize bağlı
kurumlarda gerçekleştirilen en son
incelemesi
Sistemimizde Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık tesislerindeki görüntü ve hasta
bilgilerine internet ağı üzerinden tek ekranda erişilebilmektedir.
VPN
EKG, laboratuvar verileri, rapor, epikriz v.b.
belgeler doktorun talebi halinde hasta
dosyasından çekilerek ekrana getirilir.
EKG trasesi
Teletıp sistemimiz radyolojik incelemelere ek olarak, EKG, videoendoskopi v.b.
birçok yöntemin verilerine erişime olanak tanımaktadır.
Bu teknoloji sayesinde örneğin Şile Devlet Hastanesinde elde edilen EKG
incelemeleri Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konunun
uzmanlarınca gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilmektedir.
Hastanın Haydarpaşa Numune EAH’daki
başvurusunda gerçekleştirilen laboratuvar ve
diğer inceleme ve kayıtları
Anormal değerler
otomatik olarak kırmızı
ile işaretlenmektedir.
HBYS VE LYS sistemleriyle entegrasyon içermeyen, radyologların hastanın
klinik bilgilerine erişimine olanak tanımayan teleradyoloji sistemlerinin
fonksiyonelliğinden söz edilemez.
Merkezi Raporlama
Hastanelerdeki tüm
radyoloji istemleri her
türlü detay bilgiyi
içerecek şekilde Merkezi
RBS’ye aktarılır
HL7
Order
HL7
Order
HL7
Order
HL7
Order
Merkezi RBS, iş
listeleri oluşturur ve
radyologlar
kendilerine ait iş
listeleri üzerinden
çalışır
İş Listesi üzerinden
görevlere hızlı erişim
Sisteme dahil tüm
hastanelerde bulunan
hastaya ait görüntü ve
belgeleri tek ekrandan
takip edebilme
İleri düzey araçlarla
görüntü değerlendirme
Sesli ya da hazır şablonlar
kullanarak yazılı rapor
hazırlama
Sağlık tesisisleri
•
Teleradyoloji sistemimizde Genel Sekreterliğimize bağlı tüm hastanelerde ve tüm
ADSM’lerdeki hasta görüntülerine ve hasta dosyalarına (klinik bilgiler) tek portalden
ulaşmak, incelemek ve rapor yazmak mümkündür.
Görüntü analiz
araçları
•
Aksiyel görüntülerden oluşturulmuş
sagital reformat görüntüler
Teleradyoloji sistemimizde 821 (sekizyüzyirmibir) aksiyel kesitten oluşan görüntünün
radyoloji uzmanının evindeki bilgisayara ulaşması ve sagital düzlemde tekrar
oluşturulması işlemi toplam 2.4 saniye(iki nokta dört saniye) sürmüştür.
•
Sistemimizde 3 boyutlu görüntü oluşturma ve analiz gibi tüm ileri işlemler bile web
üzerinden gerçek-zamanlı olarak yapılabilmektedir. Toplam 570 kesitten oluşan
görüntünün teleradyoloji uzmanının kişisel bilgisayarına yüklenmesi ve 3 boyutlu görüntü
oluşturulması yaklaşık 5 sn (beş saniye) sürmüştür.
Ümraniye EAH’da gerçekleştirilen meme
ultrasonografisine ait görüntü
•
Teleradyoloji sistemimizde her türlü radyolojik incelemeye on-line erişilebilir. Bu
durumda örneğin FSM EAH’da gerçekleştirilecek bir meme ultrasonografisi geçen yıl
Ümraniye EAH’da yapılmış, kağıda kaydedilmemiş, ya da çıktısı hastaca kaybedilmiş ya da
zamanla solmuş inceleme ile karşılaştırılabilir.
Üst uzmanlık
•
Teleradyolojinin hastaneler için en önemli avantajlarından biri,
üst uzmanlık gerektiren raporlar konusunda yardımıdır.
o
Bu yetkinlik özellikle küçük hastanelerdeki radyologlarda bulunmaz.
o
Hastane radyologları artık o kadar çok çeşitli yöntemlerle uğraşmak
zorundadır ki, tüm bu alanlara adapte olmaları mümkün değildir.
•
Hastanenin genel radyoloğunu üst uzmanlıkta yetkin olmaya
zorlamaktansa raporların %5-10’unu delege etmek ekonomik
olarak daha uygundur.
o
Hem hastanede okunan genel raporların, hem de teleradyoloji servisleri
tarafından okunan incelikli raporların doğruluğu artmaktadır.
•
Bu ihtiyaç özellikle yan dal programlarının (transplant merkezi,
mikrocerrahi merkezi, onkoloji merkezi, vs) kurulmaya çalışıldığı
hastaneler için önemlidir.
1 saat önce yapılmış ilk
anjiyografi
•
•
Henüz tamamlanmış olan anjiyografinin
hareketli görüntüleri
Teleradyoloji sistemimizde hareketli (video) görüntülere on-line erişilebilir. Özel streaming teknolojisi
ile görüntülerin yüklenmesini bekleme ve hareketli görüntülerde takılma olmaz.
Dr. Siyami Ersek GKDC EAH’da henüz tamamlanmış olan anjiyografi Beykoz ilçesinde ikamet etmekte
olan radyoloji uzmanının evine 30 fps (saniyede 30 görüntü) hızında gelmektedir.
Problem Çözücü
•
Teleradyoloji, günümüzde kullanışlı bir mesai dışı hizmeti olmaktan
çok daha fazlası haline gelmiştir. Artık, daha çok, gerçek bir problem
çözücüdür.
Yardıma ihtiyacınız olduğunda
artık uzaklara bakmamız
gerekmektedir.. Teleradyoloji
ihtiyaç duyduğumuz yardımı
önümüzdeki ekrana ve
parmaklarımızın ucuna
getirmektedir!
Telekonsültasyon
Üst uzmanlık alanı seçimi
Uzman seçimi
Ekran paylaşımı, mesajlaşma ve video
görüşme
O sırada on-line olan konsültan hekimin görüşmeye davet edilmesi
Konsültasyon istenen uzmanlık alanının seçilmesi
Teleradyoloji şüphesiz ki radyologların yaşam kalitesini
yükseltmektedir: ama daha da önemlisi hastalara yönelik yorumların
kalitesini iyileştirmektedir.
Off – site Teleradiology : The pros, Radiology 2008 248 337-341
Dış merkezler / İkinci görüş
Sistem dışından CD, DVD, ya da USB
üzerineki bir görüntünün sistemimize
raporlama/konsültasyon için yüklenmesi
•
Türk hastalar için TC no, yabancı ülke
vatandaşları için pasaport no girişi
Teleradyoloji sistemimizde dış merkez ve ülkelerdeki hekimler sisteme hastalarına ait
görünüleri yükleyebilir, görüntüler teleradyologlarımız tarafından rapor edildikten sonra
bu görüntü ve raporlara dışarıdan erişebilirler.
Dış merkezden konsültasyon için yüklenen görüntü sisteme başarı ile yüklenmiş ve raporlamaya
gönderilmiştir. Raporlama bittikten sonra hekim bir mesajla bilgilendirilecektir.
Birliğimiz dışında çalışan hekimlerce konsültasyon ya da
raporlama için sistemimize yüklenmiş hasta dosyalarına erişim
•
Başka kurumlarda, hastane/merkezlerde ve hatta başka ülkelerde çalışan hekimlerin
sistemimize yükledikleri görüntülere konsültasyon ve rapor amaçlı erişilebilmektedir.
Dış bir merkezden yüklenmiş röntgen incelemesinin raporlama
için teleradyolog tarafından kabul edilmesi
•
Başka kurumlarda, hastane/merkezlerde ve hatta başka ülkelerde çalışan hekimlerin
sistemimize yükledikleri görüntülere teknik olarak rapor yazmak (ikinci görüş vermek )
mümkündür
•
•
•
Kalite
Dünyadaki temel soru: Kalite nasıl sağlanacak?
Her zaman rapor okuyacak birileri bulunabilir: = Risk
Teleradyoloji sistemimiz geliştirdiğimiz kalite kontrol sistemleriyle
riskleri minimize etmektedir.
Görüntülerin yetersiz olması durumunda klinik problemi
yanıtlamak mümkün olamayacağından, sistemimiz görüntü
kalitesinin uluslararası normlara göre sürekli
değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Dünyadaki en ileri kuruluşları inceledik…
Çok daha iyisini tasarladık!
Çekim kalite kontrolü
Anadolu Kuzey Çekim Kalite Güvence Sistemi ve
Standartize Süreci
İnceleme
•
•
•
•
Rutin MRG (6 inceleme/6 ay)
Rutin BT (4 inceleme/6 ay)
Rutin Mamografi (2 inceleme/6 ay)
Rutin Direkt grafi (2 inceleme/ 6 ay)
İnceleme
•Yetersiz MRG (tümü)
•Yetersiz BT (tümü)
•Yetersiz Mamografi (tümü)
•Yetersiz Direkt grafi (tümü)
•Teleradyolog
Denetçi
• Süpervizör radyologlar
Denetçi
•Derecelendirme ölçeği
Değerlendirme
• Derecelendirme ölçeği
Değerlendirme
•Tele konferans
Geri Bildirim
İAKB 8-Nokta Görüntü Kalite
Derecelendirme Ölçeği
Çözünürlük
Çözünürlük
Çözünürlük
Gürültü
Gürültü
Gürültü
Artefaktlar
Artefaktlar
Artefaktlar
Etiketleme
Etiketleme
Etiketleme
Parametre
Parametre
İnceleme 5 (MR Anjiyografi)
Zorunlu
modül
Beklen6tileri
aşan (3)
Kontrast
Beklentileri
karşılamayan (1)
Görüntüleme düzlemleri
Kontrast
Beklen6tileri
aşan (3)
Görüntüleme düzlemleri
Kontrast
Beklentileri
karşılayan (2)
Görüntüleme düzlemleri
Beklentileri
karşılamayan (1)
Anatomik kapsama
Beklen6tileri
aşan (3)
Anatomik kapsama
Beklentileri
karşılayan (2)
Anatomik kapsama
Beklentileri
karşılamayan (1)
Sekans protokolü
Parametre
Beklen6tileri
aşan (3)
İnceleme 3 (Kas-İskelet)
Sekans protokolü
İnceleme 4 (Gövde)
Beklentileri
karşılayan (2)
Beklentileri
karşılamayan
(1)
Parametre
Beklen6tileri
aşan (3)
İnceleme 2 (Omurga)
Sekans protokolü
Beklentileri
karşılayan (2)
İnceleme 1 (Baş/Boyun)
Beklentileri
karşılayan (2)
Beklentileri
karşılamayan
(1)
Parametre
Beklen6tileri
aşan (3)
Beklentileri
karşılayan (2)
Parametre
Beklentileri
karşılamayan
(1)
Manyetik Rezonans Görüntüleme
İnceleme 6 (Kardiyak)
Sekans protokolü
Sekans protokolü
Sekans protokolü
Anatomik kapsama
Anatomik kapsama
Anatomik kapsama
Görüntüleme düzlemleri
Görüntüleme düzlemleri
Görüntüleme düzlemleri
Kontrast
Kontrast
Kontrast
Çözünürlük
Çözünürlük
Çözünürlük
Gürültü
Gürültü
Gürültü
Artefaktlar
Artefaktlar
Artefaktlar
Etiketleme
Etiketleme
Etiketleme
Opsiyo
n modül
Hastanın BT incelemesi uygun olarak gerçekleştirilmediği kanaatine varan
teleradyolog incelemeyi raporlamayı sakıncalı görmüş ve incelemeyi tekrar
gerçekleştirilmek ve/veya sistem yöneticilerince incelenmek üzere reddetmeye
karar vermiştir.
•
•
Bu durumda teleradyolog ekranında beliren
kalite kontrol sistemini (8noktalı İAKB çekim
kalite güvencesi skalası) kullanarak kalite
kontrol görevi gerçekleştirir.
Aynı sistem görüntüleri belli bir algoritma
dahilinde denetçilere otomatik olarak da
paylaştırmaktadır.
Rapor kalite kontrolü
Anadolu Kuzey Rapor Kalite Güvence Sistemi ve
Standardize Süreci
Rapor
• Tüm raporlar x
(2/100)
• Süpervizör radyologlar
Rapor
Denetçi
• Çelişkili raporlar x
(100/100)
• Meslektaş radyologlar
Denetçi
Değerlendirme
• Derecelendirme ölçeği
Değerlendirme
Geri Bildirim
• Derecelendirme ölçeği
• Tele konferans
İAKB 5-Nokta Rapor Kalite
Derecelendirme Ölçeği
Hata Hata Tanımı
Düzeyi
Eurad
Consult
IOC
vRad
1
Yazım hatası. Potansiyel klinik
önemi yoktur.
1
0
-
2
Atlanmış insidental bulgular.
Anlamlı klinik önemi yoktur.
2
1
1
3
Acil olmayan hastada atlanmış
bulgular/tanı. Anlamlı akut klinik
önemi yoktur.
3
3a
2
4
Acil hastada atlanmış bulgular/tanı. 4
Anlamlı akut klinik önemi vardır.
3b/4
3
5
Ciddi hata. Hayatı tehdit
etmektedir.
4
4/5
4
Üst uzmanlığa sahip radyologlar ve «hastaların müdahil hekimleri» birlik genelinde
çekilen raporların kalite değerlendirmelerini yapabilmektedirler.
Rapor Kalite Kontrolü tarafımızdan geliştirilen İAKB 5-Nokta ölçeğine göre yapılmaktadır.
Kişisel Verilere Erişim
Hastanın incelemesi
sırasında kendisine
verilen şifre
Hasta TC nosu ve şifresiyle sadece
şifresinin geçerli olduğu incelemesine ve
raporuna erişebilir.
•
•
Teleradyoloji sistemimizde hastalar CD almak için hastaneye geri dönmek, CD’leri
saklamak, başka hekimlere muayene olduklarında bu CD’leri götürme zorunda olmamak
ve açılmayan CD ve programların sıkıntısını yaşamak zorunda değildir.
Hastalarımız isterlerse belirtilen «tek» inceleme için şifrelerini hekimleriyle paylaşabilir.
Karar destek sistemi
• Teleradyoloji sistemimiz karar destek ekranlarımızdan çevrimiçi
güncellenen verilerle takip edilmektedir.
Kurum detayları
Son 30 günlük değişim trendi
Son 6 aylık çekim sayıları
Son 7 günlük toplam çekim
Son veri bağlantısı zamanı
Tesislerin bağlantı durumları
Mobilite
Mobilitenin her zamankinden daha önemli olduğu günümüzde teletıp
alanındaki en önemli bilişim ilerlemelerinin başında gelmektedir.
Artık hekimler hastalarının tüm dökümanlarına ve görüntülerine
«hemen her yerden» «hemen her şeyle» erişebiliyorlar.
Teleradyoloji sistemi her türlü tanısal ekran
yapısıyla uyum gösterecek şekilde çalışmaktadır
(Bu örnekte 3.0 MP TEK DICOM ekran ortamı
seçilmiştir).
Teleradyoloji sistemimiz çok geniş bir kitleye
hizmet verebilmesi için
• Yazılımsal ve donanımsal olarak benzer sistemlere göre daha hızlı
olacak şekilde tasarlandı…
• Tabletler ve akıllı telefonlar için optimize edildi….
Sosyal Etki
(=Sürdürülebilirlik)
Teletıp sistemimiz hastanelerimizde devrim yaratan bir
yöntem olmasının ötesinde önemli bir sosyal etki projesidir!
Toplum için
•
•
•
•
•
Hastane seçme özgürlüğü
Kişisel verilere erişim
Aile hekimlerinin takip güvencesi
Doktorların diğer meslektaşları ile iletişim kanallarının
genişlemesi
Doğru bilgiye kısa sürede erişim
Çevre için
•
•
•
Daha az materyal kullanımı
Daha az enerji kullanımı
Daha düşük atık üretimi
Karlılık için
•
•
•
Görüntüleme cihazlarının verimliliğinin artması
Personel verimliliğinin artması
Sağlık turizminin güçlenmesi
•
Ülkemizde tedavi gören yabancı hastaların sağlık kayıtlarının
kontrolünün kendi ülkelerindeki doktorları tarafından da
yapılabilecek böylece sağlık sektörümüze olan güven artacaktır.
Ekonomik ve
çevresel etkiler
• Tekrarlanan çekimlerin ortadan kaldırılması ile
radyolojik tetkik maliyetleri %3-8 azalmıştır.
• Raporlama hizmetlerinin maliyeti üçüncü parti
teleradyoloji sistemlerine olan ihtiyacın ortadan
kalkmasıyla %10-20 oranında azalmıştır.
• İleri konsültasyon sistemi ile eksik tanılardan
kaynaklı maliyetler azalmıştır.
• Radyolojik film basımına, tetkik çıktılarına ve
radyoloji CD/DVD’lerine olan ihtiyaç sonlanmıştır.
Sağlık bilişimi AR-GE’si
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğinin en
önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.
Download

Muammer Karakas