www.tedes.com.tr
Copyright ©
Zambak Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. AŞ
Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin
önceden izni olmaksızın elektronik, mekânik, fotokopi ya da herhangi
bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.
Bu kitabın tüm hakları, Zambak Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. AŞ’ye aittir.
Baskı-Cilt
Çağlayan AŞ
TS EN ISO 9001 : 2008 Ser No.: 300-01
Sarnıç Yolu Üzeri No.: 7 Gaziemir / İZMİR
Tel. : 0 232 274 22 15
Satış Yerleri
Zambak bayileri ve seçkin kitapçılar
TAKDİM
Zambak TEDES Nedir?
Eğitimde çağı yakalamayı hatta çağın önünde olmayı hedefleyen
MEB, eğitimi yeni baştan düzenledi. Kısaca 4 + 4 + 4 eğitim sistemi olarak
anılan bu sistemde hem okula başlama yaşı öne alındı, hem de sınıfların ders içerikleri yeniden gözden geçirildi.
Bu düzenlemelerin en önemli ayağı ise FATİH projesi adıyla, eğitimde teknolojinin kullanılması oldu.
Bütün sınıflara akıllı tahta konması, öğrencilere tablet dağıtılması ve sınıflarda internet kullanımı gibi
birçok teknolojik yeniliği eğitimde malzeme olarak kullandıran bu sistem kendine özgü ders araç ve gereçlerini de zorunlu kıldı.
Eğitimdeki bu değişiklikleri yakından izleyen Zambak Yayınları, gelişen ve değişen eğitim tarzına uygun yeni bir yayın
hazırladı. Bu yayının temel amacı eğitimde teknolojiyi en verimli şekilde kullanma olduğu için yayınımızın adı da Teknoloji
Destekli Eğitim Seti (TEDES) oldu.
Eğitimde teknoloji demek, sadece görsel ve işitsel malzeme kullanmak değildir. Önemli olan sunulacak görsel ve işitsel malzemelerin anlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı tarzda ortaya konmasıdır. Bunun için de her malzemenin bir eğitimci bakış açısıyla
konu aralarına yerleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde plansız ve dağınık görsel materyaller içinde öğrencinin boğulması ve amaçlananın tersine kafa karışıklığı oluşması söz konusudur.
İşte bu yüzden Zambak Yayınları, deneyimli yazar kadrosuyla, yüksek düzeyde teknoloji bilgisine sahip yazılımcıları bir araya getirerek
yayın hazırlığına yeni bir anlayış kazandırdı. Yazarlarımızın planlamaları doğrultusunda nerede hangi tür görsel materyallerin olması
gerektiği belirlenerek yine yazarlarımızın kontrolünde deneyler, animasyonlar, videolar, bulmacalar, yarışmalar, oyunlar hazırlandı. Böylece
öğrenciyi sıkmadan, onu hem eğlendirip hem bilgilendirecek bir eğitim tarzı geliştirildi.
Zambak TEDES’te Neler Var?
Zambak TEDES’te kağıt baskılı kitap, tablet uygulaması ve öğretmen uygulaması olmak üzere üç ayrı yayın içeriği hazırlandı.
Kağıt baskılı kitap:
Geleneksek eğitimin vazgeçilmez malzemesi olan kağıt baskılı kitap türünde hazırlanan Zambak TEDES kitabını alan öğrenci, konulara
çalışırken ikonlarla gösterilmiş yerlerdeki görselleri Zambak’ın internet sitesine girerek izleyebilir ve bilgisini artırabilir. Etkinlikleri yine
bu sitede çözebilir ve testlerdeki soruların yazılı ya da video çözümlerine ulaşabilir.
Tablet uygulaması:
Kağıt baskılı kitabın sanal uygulaması olan tablet versiyonunda öğrenci interaktif bir dersle karşı karşıyadır. Tablet üzerinde videoları, 3D
animasyonları, Flash animasyonları ve daha birçok animasyonu anında izleyebilir, yarışmaları uygulayabilir, deneyleri, videoları istediği
an, istediği sıklıkta görebilir. Testleri çözebilir ve çözdüğü testle ilgili raporlar çıkartabilir. Sanal kalemle tablet üzerine istediği yazıyı yazabilir, soru çözümleri yapabilir, bunları kaydedip istediği zaman tekrarlayabilir.
Öğretmen uygulaması:
Zambak TEDES ürünlerinde en zengin içerik öğretmen uygulamasında verilmiştir. Öğrenci tablet uygulamasının tamamını içeren öğretmen uygulamasında bunun dışında öğretmenin işini kolaylaştıracak birçok materyal de sunulmuştur. Öğretmen uygulamasında, öğrenci kitabındaki soruların yanı sıra bu soruların iki katı kadar soru sadece öğretmene verilmiştir. Öğretmen, zorluk derecesi de tanımlanmış
bu sorularla istediği kadar test hazırlayıp öğrencilerine dilediği zaman sınav yapabilir, hazırladığı testi öğrencinin “mail”ine göndererek
sanal ödev verebilir, bu ödevleri raporlayabilir ve yıl boyunca izleyebilir. Öğretmen derse başlamadan önce sınıfın niteliğine göre ders
planını çıkarabilir, bu plana uygun görsel materyalleri seçip düzenleyebilir ve bu planları kaydederek dilediği zaman tekrar edebilir.
Zambak TEDES ile artık öğretmen, öğrenciye özgü özel bir eğitim planı izleyerek onların kişisel gelişimini veliyle doğrudan paylaşabilir.
Zambak TEDES bugünü aşıp geleceği kucaklayan bir eğitim metoduyla tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin hizmetindedir. Zambak TEDES güzel ülkemizin güzel insanlarına hayırlı olsun.
Dünyayla yarışan Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu gelecek vizyonu Zambak TEDES’le gerçeğe dönüşüyor.
Sami YILDIZ
Genel Yayın Yönetmeni
ÖN SÖZ
WDWDODUDNGRNXQDUDNNRNOD\DUDNLíLWHUHNJÐUHUHN ØøUHQLUL]
2NXGXNODUÜPÜ]ÜQnXQXLíLWWLNOHULPL]LQnVLQLJÐUGÖNOHULPL]LQ
nXQXKHPJÐUÖSKHPLíLWWLNOHULPL]LQnVLQLVÐ\OHGLNOHULPL]LQnLQLyaíD\DUDNVÐ\OHGLNOHULPL]LQnÜQÜKDWÜUODUÜ]
%XQRNWDGDQKDUHNHWOH\XNDUÜGDDGÜJHÁHQÐðUHQPHDQODPDPRGHOOHULQGHQHQD]LNLVLQLQ
YH\DÖÁÖQÖQELUOLNWHGHYUH\HJLUHELOGLðLGXUXPODUGDEDíDUÜNDÁÜQÜOPD]RODFDNWÜU
¶ONHPL]LQNDONÜQPDVÜQDSDUDOHORODUDNHðLWLPDODQÜQGDLOHULWHNQRORMLÖUÖQOHULGHNXOODQÜOPDNWDGÜU8OXVODUDUDVÜIXDUODUGDJÐUGÖðÖPÖ]oJHOHFHðLQVÜQÜIODUÜpNRQVHSWLQLQÖONHPL]GH\D\JÜQODíPDNWDROXíXEXQXQELUJÐVWHUJHVLGLU6ÜQÜIODUGDoDNÜOOÜWDKWDpÐðUHWPHQGHoELOJLVD\DUpYHÐðUHQFLGHoWDEOHWpJÐUPHNJLGHUHNRODðDQELUGXUXPRODUDNRUWD\DÁÜNPDNWDGÜU
%XGXUXPDX\JXQ\D\ÜQÜQGDoNDðÜWpWDQ\DGDNDðÜGÜQUHVPLQLQND\GDJHÁLULOPHVLQGHQLEDUHWRODQo3')pden
ÐWHELUíH\ROPDVÜJHUHNLU¡DðGDíWHNQRORML\HX\JXQ\D\ÜQHQD]ÜQGDQoLQWHUDNWLIpROPDOÜoJÐUVHOpler, oNÜVDILOPpler, oIODVKDQLPDV\RQpODUYVLÁHUPHOL
(OLQL]GHNLÖUÖQÐðUHQPH\LNROD\ODíWÜUDFDNoJÐUVHOOHUp, oNRQXDQODWÜPILOPOHULp, oSRVWHUOHUp, oNRQXDQODWÜP
DQLPDV\RQODUÜp,oVRUXÁÐ]ÖPILOPOHULp, oÁÐ]ÖPOÖVRUXDQLPDV\RQODUÜpKHUVHÁLOGLðLQGHIDUNOÜVRUXWÖUHWHQ
o.LPDOPDNLVWHU<DUÜíPDVÜpYHÁHíLWOLoR\XQODUpLOHHQJHQLíDQODPÜ\ODoLQWHUDNWLIELUNRQXDQODWÜPÜpVXQPDNWDGÜU.RQXDQODWÜPÜQGDQVRQUDYHULOHQWHVWOHULQWDPDPä oYLGHRÁÐ]ÖPOÖpGÖUVideolara internet adreVLPL]GHQXODíDELOLUVLQL]°ðUHWPHQEXNRQXDQODWÜPPDWHU\DOOHULQGHQVHÁLP\DSDUDNIDUNOÜVHYL\HOHUGHoDNÜOOÜGHUVDQODWÜPÜpROXíWXUDELOLU
.LWDSWD\HUDODQYHVDGHFHÐðUHWPHQLQNXOODQÜPÜQDVXQXODQYHNLWDSWDNLQLQNDWÜQÜDíDQoVRUXKDYX]Xp,
ÐðUHWPHQLQKHUWÖUOÖLKWL\DFÜQÜNDUíÜOD\DFDNWÜU°ðUHWPHQEXKDYX]GDQNROD\FDoLQWHUDNWLIVÜQDYpROXíWXUDELOLUñVWHUVHEXQODUÜQÁÜNWÜVÜQÜGDDODELOLU
%XÖUÖQÐðUHQFL\H\HS\HQLÐðUHQPHIÜUVDWODUÜVXQDUNHQDVÜOÐðUHWPHQLÁLQ]HQJLQELUND\QDNROPDÐ]HOOLðLQLWDíÜPDNWDGÜU¡ÖQNÖYHULOHQSURJUDPÐðUHWPHQHLVWHGLðLVHYL\HGHYH]HQJLQOLNWHDNÜOOÜWDKWD\DX\XPOX
oGHUVROXíWXUPDpoVÜQDYROXíWXUPDpYHoDNÜOOÜWDKWDGDLQWHUDNWLIVÜQDY\DSPDpIÜUVDWÜYHUPHNWHGLU%XQXQ
\DQÜVÜUDWDKWDYHWHEHíLULPN¼QODUÜ\ODDQODWÜOPDVÜQGD]RUODQÜODQNDYUDPODUYHNRQXODUDQLPDV\RQODUOD
YHNÜVDILOPOHUOHNROD\FDDQODWÜODELOLUKDOHJHOPLíWLU.ÜVDFDVÐ\OHPHNJHUHNLUVHEXÖUÖQÐðUHWPHQLQLíLQLÁRNDPDÁRNNROD\ODíWÜUDFDNWÜU
ZZZ]DPEDNFRPLQWHUQHWDGUHVLPL]GHQEXÖUÖQÖQWÖPGLMLWDOLÁHULðLQHXODíÜODELOLU
Bu ürünün içeriği ile ilgili değerlendirmelerinizi bize ulaştırırsanız seviniriz.
e-mail: [email protected]
Faks: 0 216 520 24 90
MATEMATİK YAYIN KURULU
Hüseyin TOBİ
Hüseyin KÖSE
Bekir TANFER
Mustafa İÇEN
İbrahim TOKAR
Ali ÇAKMAK
Mehmet TÜRKKAN
Yaşar AKYAZI
Hüseyin TUNÇ
Muhammer TAŞKIRAN
Murat YAZGAN
Murat YILDIRIM
Alparslan ERDEL
Erman DEĞİRMENCİ
Mustafa ÜNAL
İÇİNDEKİLER
Bölüm - 1 : Üslü Sayılara Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bölüm - 2 : İşlem Önceliği, Ortak Paranteze Alma ve Dağılma Özelliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bölüm - 3 : Doğal Sayı Problemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bölüm - 4 : Çarpanlar ve Katlar - Kalansız Bölünebilme Kuralları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bölüm - 5 : Asal Sayılar, Asal Çarpanlar, Ortak Bölenler ve Ortak Katlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bölüm - 6 : Açılar ve Komşu Açılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bölüm - 7 : Tümler ve Bütünler Açılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Bölüm - 8 : Ters Açılar ve Dikme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bölüm - 9 : Oran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Bölüm - 10 : Kesirlerin Karşılaştırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Bölüm - 11 : Kesirlerde Toplama ve Çıkarma İşlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bölüm - 12 : Kesirlerde Çarpma İşlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Bölüm - 13 : Kesirlerde Bölme İşlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Bölüm - 14 : Kesirlerde Dört İşlem Problemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Bölüm - 15 : Ondalık Gösterimlerin; Açılımı, Çözümlemesi ve Yuvarlaması . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Bölüm - 16 : Ondalık Gösterimlerde Çarpma ve Bölme İşlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Bölüm - 17 : Ondalık Gösterimlerde Tahmin ve Problemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Bölüm - 18 : Veri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Bölüm - 19: Aritmetik Ortalama ve Açıklık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Bölüm - 20: Tam Sayılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Bölüm - 21: Tam Sayılarda Toplama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Bölüm - 22: Tam Sayılarda Çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Bölüm - 23: Örüntüler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Bölüm - 24: Cebirsel İfadeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Bölüm - 25: Cebirsel İfadelerde; Toplama, Çıkarma ve Çarpma İşlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Bölüm - 26: Paralelkenarda Yükseklik ve Alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Bölüm - 27: Üçgende Yükseklik ve Alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Bölüm - 28: Alan Ölçme Birimleri ve Arazi Ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Bölüm - 29: Çokgenlerin Alanları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Bölüm - 30: Birim Küplü Yapıların ve Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Bölüm - 31: Kare Prizma ve Küpün Hacmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Bölüm - 32: Hacim Ölçme Birimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Bölüm - 33: Sıvıları Ölçelim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Bölüm - 34: Hacim ve Sıvı Ölçüleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Bölüm - 35: Çemberin Elemanları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Bölüm - 36: Çemberin Çevresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
CEVAP ANAHTARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
1. BÖLÜM
Üslü Sayılara Giriş
%LUÁLIWOLNWHNLED]ÜKD\YDQODUÜQVD\ÜODUÜDíDðÜGDNLWDEORGDYHULOPLíWLU7DEOR\XLQFHOHGLðLQL]GHÁLIWOLNWHNLKD\YDQVD\ÜODUÜQÜQ
IDUNOÜíHNLOGHLIDGHHGLOHELOGLðLQLJÐUHELOLUVLQL]
$79((ô(./(5ù1
.('ù9(.¸3(./(5ù1
6$<,6,
6$<,6,
8
4
3×3×3
±±
±
5×5×5
33
3
53
ÖÁÖQNÖSÖ
LNLQLQNÖSÖ
LNLQLQNDUHVL
EHíLQNÖSÖ
ù1(./(5ù16$<,6,
.2<81/$5,16$<,6,
%XQDVäOELULõ\D
%HQLPRQXNRYDODPDPJHUHNPL\RUPX\GX"¾VtOHUDOWODU
NDUäõWä
6. Sınıf
7
1. Bölüm
Üslü Sayılara Giriş
±±±LIDGHVLQLNÜVDFD4íHNOLQGH\D]DELOLUL]
Örnek .. 1
4 tan e 2
6 444 7 444 8
2#2#2#2
24 tür.
3#3#3#3
34
4VD\ÜVÜLNLÖVVÖGÐUWYH\DLNLQLQGÐUGÖQFÖNXYYHWL
GL\HRNXQXU
4HÖVOÖVD\ÜGHQLU
Taban # 2
Örnek .. 2
4 " Üs
63 = ¹ × 6
= 36 × 6
%LU VD\ÜQÜQ NDÁ NH]
\DQ \DQ D \D] ÜOÜS
ÁDUSÜODFDðÜQÜJÐVWHUHQ VD\Ü\D ÞV ÁDUSÜODQ VD\Ü\D GD WDEDQGHQLU
AniPasyon
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
$QLPDV\RQ
Bilgi Penceresi
DELUVD\ÜQELUSR]LWLIWDPVD\ÜROPDNÖ]HUH
Örnek .. 3
QWDQHDVD\ÜVÜQÜQÁDUSÜPÜDnLOHJÐVWHULOLU
a $ a $ a $ ... $ a
1 4 44 2 444 3
n
a
n tan e a
an\HÖVOÖVD\ÜGHQLU
±±±
LõOHPLQLQ VRQXFXQXQ KDQJL VD\äQäQ NDUHVL ROGXøXQXEXODOäP
±±± = 5 × 5 × 9±
Video: Üslü Sayılar ile ilgili
8
= 45 × 45
= 45
Matematik
1. Bölüm
Üslü Sayılara Giriş
AniPasyon
Örnek .. 5
$QLPDV\RQ
35
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
35 = ¹ × ¹ × 3
=9×9×3
= 81 × 3
Örnek .. 4
Örnek .. 6
3
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
3 = ¹±
= 100±
5r3 + 5
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
°QFHOLNOH5, 33, 5VD\ÜODUÜQÜQD\UÜD\UÜGHðHUOHULQLEXODOÜP
5 = ¹ × ¹±
= 4 × 4±
±
Etkinlik
$õDøäGDNLWDEOR\XWDPDPOD\äQä]
¾VOÞùIDGH
33 = ¹ × 3
6RQXÉ
=9×3
1
3
6. Sınıf
5 = 5 × 5
4
5
%XQDJÐUHYHULOHQLíOHPLQVRQXFX
6
5r3 + 5 r
8
ROXU
9
1. Bölüm
Üslü Sayılara Giriş
Örnek .. 7
Örnek .. 8
4 × 53
$KPHW$PFDQÜQ6DGHWNR\XQXYDUGÜU$KPHW$PFD
EXNR\XQODUÜQ3WDQHVLQL.XUEDQ%D\UDPÜnQGDVDWPÜíWÜU
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
%XQDJØUHJHUL\HNDODQNR\XQVD\äVäQäEXODOäP
\RO
°QFHOLNOH 4 ve 53 VD\ÜODUÜQÜQ D\UÜ D\UÜ GHðHUOHULQLEXODOÜP
°QFHOLNOH 6 ve 33 VD\ÜODUÜQÜQ D\UÜ D\UÜ GHðHUOHULQLEXODOÜP
4 = ¹ × ¹
6 = ¹ × ¹±±
=4×4
=4×4×4
= 16
= 16 × 4
53 = ¹ × 5
= 64
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
= 25 × 5
%XQDJÐUHYHULOHQLíOHPLQVRQXFX
4 × 53
±
ROXU
=9×3
$KPHW$PFD6 = 64 koyunun 33WDQHVLQLVDWWÜðÜQD
JÐUHJHUL\HNDODQNR\XQVD\ÜVÜ
\RO
4 × 53
33 = ¹ × 3
r ROXU
±±±±¹¹
±±±±±±
±±±
Örnek .. 9
1r5
DVÜIÜUGDQIDUNOÜ
ELUVD\ÜROPDN
Ö]HUH
D0 nGLU
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
1r5
00
r
LIDGHVL
WDQÜPVÜ]GÜU
n
ELUGRðDO
Örnek .. 1
0
VD\ÜROPDN
1333± × 1
Ö]HUH
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
1n
nGLU
1333± × 1= 1 × 1 × 1
=1
10
Matematik
1. Bölüm
Üslü Sayılara Giriş
Bilgi Penceresi
Bilgi Penceresi
GHQEÖ\ÖNÖVOÖVD\ÜODUGDVÜUDODPD\DSÜOÜUNHQ
GHQEÖ\ÖNÖVOÖVD\ÜODUGDVÜUDODPD\DSÜOÜUNHQ
WDEDQODUHõLWVHÖVVÖNÖÁÖNRODQGDKDNÖÁÖNWÖU
ÞVOHUHõLWVHWDEDQÜNÖÁÖNRODQGDKDNÖÁÖNWÖU
Örnek .. 1
1
Örnek .. 1
345 34 1
3
3 < 33 < 43 5 < 8 33 < 43 < 53 AniPasyon
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
$QLPDV\RQ
Örnek .. 1
4
5 < a5
VäUDODPDVäQäQGRøUXROPDVäLÉLQD\HULQH\D]äODELOHFHNHQNÞÉÞNGRøDOVD\ä\äEXODOäP
¶VOHUL D\QÜ RODQ ÖVOÖ VD\ÜODUGDQ WDEDQÜ NÖÁÖN RODQ
GDKDNÖÁÖNROGXðXQDJÐUH
5 < a5 LVHDROPDOÜGÜU
%XUDGDQDnQÜQDODELOHFHðLHQNÖÁÖNGRðDOVD\ÜGHðHULROXU
Örnek .. 1
2
3a < 36
Örnek .. 1
VäUDODPDVäQäQGRøUXROPDVäLÉLQD\HULQH\D]äODELOHFHNHQEÞ\ÞNGRøDOVD\ä\äEXODOäP
7DEDQODUÜD\QÜRODQÖVOÖVD\ÜODUGDQÖVVÖEÖ\ÖNRODQ
GDKDEÖ\ÖNROGXðXQDJÐUH
4,
5
34,
35
\XNDUäGD YHULOHQ ÞVOÞ VD\äODUä NÞÉÞNWHQ EÞ\ÞøH
GRøUXVäUDOD\DOäP
3a < 36 LVHDROPDOÜGÜU
%XUDGDQDnQÜQDODELOHFHðLHQEÖ\ÖNGRðDOVD\ÜGHðHULROXU
6. Sınıf
4 < 34 ve
34 < 35ROGXðXQGDQ
4 < 34 < 35ROXU
11
1. Bölüm
Üslü Sayılara Giriş
Örnek .. 1
6
Örnek .. 1
±8 LõOHPLQLQVRQXFXQGDNDÉWDQHVäIäUROGXøXQXEXODOäP
a
VD\äVäQäQD LÉLQGHøHULQLQD LÉLQGHøHULQGHQNDÉID]ODROGXøXQXEXODOäP
D
LÁLQa
4
D
LÁLQa
3
LQVDðÜQDWDQHVÜIÜUJHOHFHðLQHJÐUHLíOHPLQVRQXFXQGDWDQHVÜIÜUYDUGÜU
= 16
GLU
%XQDJÐUH
4r3
9
Alıştırma
r ROXU
$õDøäGDNLLõOHPOHULQVRQXÉODUäQäEXOXQX]
Video: 10’un kuvvetleri ile ilgili
LQVDðÜQDWDQHVÜIÜUJHOHFHðLQHJÐUHLíOHPLQVRQXFXEDVDPDNOÜROXU
F 5 + 3 + 1 =
7
± iõOHPLQLQVRQXFXQXQNDÉEDVDPDNOäROGXøXQXEXODOäP
Örnek .. 1
E 53r3 =
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
Örnek .. 1
D + 3 =
$õDøäGDNLVD\äODUäVäUDOD\äQä]
D543
E 34, 44, 54
Video: Üslü sayılarla ilgili
8
511
Poster
WRSODPäQäQNDÉEDVDPDNOäROGXøXQXEXODOäP
6D\ÜODUÜ EXOXS WRSODGÜNWDQ VRQUD NDÁ EDVDPDNOÜ ROGXðXEXOXQDELOLUIDNDWEX\ÐQWHPKHUVRUXLÁLQNÜVD
ROPD\DELOLU%X\Ö]GHQEXWLSVRUXODUGDPDQWÜN\ÖUÖWÖOPHOLGLU5VD\ÜVÜQÜQWRSODPDLíOHPLQGH11VD\ÜVÜQDEDVDPDNVD\ÜVÜRODUDNELUHWNLVLROPD]
%XGXUXPGD11VD\ÜVÜQÜQNDÁEDVDPDNOÜROGXðXQX
EXOPDPÜ]\HWHUOLRODFDNWÜU
11VD\ÜVÜnLQ\DQÜQDWDQHVÜIÜUJHOPHVL\OHROXíDQ
VD\Ü\DHíLWWLU<DQLEDVDPDNOÜGÜU
12
%XQODUÖ
123 = 1
QELUGRøDO
VD\äROPDNÞ]HUH
50 = 1
Taban #
2
4 " Üs
%LUVD\äQäQNDÉNH]
\DQ\DQD\D]äOäS
ÉDUSäODFDøäQä
JØVWHUHQVD\ä\DÞV;
ÉDUSäODQVD\ä\DGDWDEDQGHQLU
1Q tGLU
63
33 <
NOÜELUVD\Ü
DVÜIÜUGDQIDU
ROPDNÖ]HUH
Q-
ED
25
D 7D ÁÖN
NÖ
2 < VOÖ VD\ÜODUG
VÖ
EDQÜ
ÖV
4
a0 = 1nGLU
WD
H
¶
HõLWV HõLWVH NÖÁÖNODU
HU
KD
¾VO
DQ GD
RODQ
N RO
NÖÁÖ
WÖU
ELOL\RUPX\GXQX]"
Üslü Sayılar
Matematik
Test 1
Üslü Sayılara Giriş
ñGULV%H\KHUJÖQ3 GDNLNDEDOÜNWXWPXíWXU
3×3×4×4
LõOHPLQLQVRQXFXKDQJLVD\äQäQNDUHVLGLU"
$
%
&
'
±
LõOHPLQLQVRQXFXNDÉWäU"
% & ' $ % & ' r + 43
LõOHPLQLQVRQXFXNDÉWäU"
$ % & ' ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
$ %XQD JØUH ùGULV %H\ KDIWDGD WRSODP NDÉ
GDNLNDEDOäNWXWPXõWXU"
$õDøäGDNLOHUGHQ KDQJLVL ELU WDP NDUH VD\ä
GHøLOGLU"
$ % & 64
' 81
6HQDKHUJÖQ3 GDNLND0HOWHPLVHKHUJÖQ
GDNLNDWHPL]OLN\DSPDNWDGÜU
11a < 114
VäUDODPDVäQäQGRøUXROPDVäLÉLQD\HULQH\D]äODELOHFHNHQEÞ\ÞNGRøDOVD\äNDÉWäU"
$
%XQD JØUH 6HQD KHU JÞQ 0HOWHPtGHQ NDÉ
GDNLNDID]ODWHPL]OLN\DSPDNWDGäU"
$ 63
% 64
& ' 6. Sınıf
%
&
'
6
VD\äVäNDÉEDVDPDNOäGäU"
$
%
&
'
13
1. Bölüm
Test – 1
Üslü Sayılara Giriş
+ 1
LõOHPLQLQVRQXFXNDÉWäU"
$
$ 5 × 5 × 5
% 5 + 5 + 5
& 3 × 5
' 3 + 5
%
VD\äVäQäQ tQLQ NXYYHWL õHNOLQGH \D]äOPäõ
õHNOLDõDøäGDNLOHUGHQKDQJLVLQHHõLWWLU"
5n %
&
'
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
ROGXøXQDJØUHQNDÉWäU"
$
'
64
$3
&
%4
&5
'6
&
'
1±±1
LõOHPLQLQVRQXFXNDÉWäU"
$
%
&HPLOHKDIWDGD3 EDUGDNPH\YHVX\XñKVDQ
LVHEDUGDNPH\YHVX\XLÁL\RU
3
LõOHPLQLQVRQXFXNDÉEDVDPDNOäGäU"
$
%
&
'
3 + 34
%XQDJØUHEXLNLNLõLKDIWDGDWRSODPNDÉ
EDUGDNPH\YHVX\XLÉPLõWLU"
LõOHPLQLQVRQXFXNDÉWäU"
$ % $ % 18
& ' & ' 14
Matematik
Test 2
Üslü Sayılara Giriş
5
VD\äVäQäQVRQXQGDNDÉWDQHVäIäUYDUGäU"
$
%XUFXtQXQ VØ\OHGLøLQH JØUH RNXGXøX NLWDSWDRNXQDFDNNDÉVD\IDVäNDOPäõWäU"
%
&
'
$õDøäGDNLVäUDODPDODUGDQKDQJLVLGRøUXGXU"
% $ 5 < 35 < 45
% 5 < 45 < 35
& ' & 55 < 35
' 5 < 355
5r = A
333 = B
<XNDUäGDYHULOHQHõLWOLNOHUHJØUH$%NDÉWäU"
$ % & ' ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
$ n
LõOHPLQLQVRQXFXQGDtLQ\DQäQGDNLVäIäUVD\äVäROGXøXQDJØUHQNDÉWäU"
$
%
&
'
'ÐUWÐðUHQFLGHIWHUOHULQH\D]GÜNODUÜVD\ÜODUDíDðÜGDNLWDEORGDYHULOPLíWLU
, 53, 6
¸øUHQFLQLQ$Gä
<D]Gäøä6D\ä
)LNUHW
u5
ñVPDLO
u8
&HPLOH
1LKDQ
u6
VD\äODUäQäQ HQ NÞÉÞøÞ LOH HQ EÞ\ÞøÞ VäUDVä\ODDõDøäGDNLVHÉHQHNOHULQKDQJLVLQGHYHULOPLõWLU"
%XQDJØUHKDQJLØøUHQFLQLQ\D]GäøäVD\äQäQ
VRQXFXEDVDPDNOäELUGRøDOVD\äGäU"
$ ile 53
% 3 ile 6
$ )LNUHW
% ñVPDLO
& ile 53
' LOH
& 6ÖOH\PDQ
' 1LKDQ
6. Sınıf
15
1. Bölüm
Test – 2
Üslü Sayılara Giriş
'ÐUWDUNDGDíELUHUÖVOÖVD\ÜVÐ\OHUOHU
$OÜíYHULíH ÁÜNPDGDQ ÐQFH FÖ]GDQÜPGDNLSDUDnLQNDUHVLNDGDUGÜ$OÜíYHULíWHnÖQNÖSÖNDGDUÜQÜKDUFDGÜP
6Ð\OHGLNOHUL VD\ÜODU LVLPOHULQLQ NDUíÜVÜQGD \D]ÜOPÜíWÜU
Ýsmail
" 14
Süleyman " 23
Hüseyin
" 32
Oðuz
" 101
%XQD JØUH ¸PHUtLQ JHUL\H NDÉ 7/tVL NDOPäõWäU"
A) Ýsmail
B) Süleyman
$ % C) Hüseyin
D) Oðuz
& ' 336
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
%XQD JØUH EX GØUW DUNDGDõWDQ KDQJLVLQLQ
VØ\OHGLøLÞVOÞVD\äQäQVRQXFXHQNÞÉÞNWÞU"
A3 = 5 × 5 × 5
%±% $õDøäGDNLVäUDODPDODUGDQKDQJLVLGRøUXGXU"
$ 45
% 54
& 45
' 54
<XNDUäGDYHULOHQHõLWOLNOHUHJØUH$¹%LõOHPLQLQVRQXFXNDÉWäU"
$ % & 35
' 136 u3
LõOHPLQLQ VRQXFX NDÉ EDVDPDNOä ELU GRøDO
VD\äGäU"
$
%
&
'
6ÖOH\PDQ KHU JÖQ 3 dakika
EX]SDWHQL\OHND\PDNWDGÜU
$ăDāÕGDNL\DUÕăPDh6/h6$<,/$5NRQXVX\ 3
%XQD JØUH 6ÞOH\PDQ
JÞQGHWRSODPNDÉGDNLNDEX]
SDWHQL\OHND\PDNWDGäU"
$ % & ' 16
ODLOJLOLGLU
Matematik
2. BÖLÜM
İşlem Önceliği, Ortak Paranteze Alma ve
Dağılma Özelliği
$ñì/(0°1&(/ñïñ
Örnek .. 1
%LUGHQID]ODLõOHPLQROGXøXSUREOHPOHUGHKDQJLLõOHPLQGDKDØQFH
\DSäODFDøäD\UDÉODUODEHOLUOHQLU
Ñ
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
Ñ Örnek .. 2
±Ñ
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
±Ñ ±
= 4 × 14
ùõOHPVäUDVäD\UDÉODUOD
EHOLUOHQPHPLõVHLõOHPOHUGHØQFHSDUDQWH]LÉLQGHNL
LõOHPOHUVRQUDÉDUSPDYH\DEØOPHLõOHPOHULGDKDVRQUDGDWRSODPDYH\D
ÉäNDUPDLõOHPOHUL\DSäOäU
= 56
Örnek .. 3
$\QäØQFHOLNOHUHVDKLSLõOHPOHUGH
VROGDQVDøDGRøUXVäUDWDNLSHGLOLU
ÑÑ
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
ÑÑ ÙÑ
= 2Ñ
=1
6. Sınıf
17
2. Bölüm
İşlem Önceliği, Ortak Paranteze Alma ve Dağılma Özelliği
Örnek .. 8
Video: İşlem Önceliği ile ilgili
r3 × 4
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
Örnek .. 4
ñONÐQFHÖVGDKDVRQUDÁDUSPDLíOHPLGDKDVRQUD
GDÁÜNDUPDLíOHPL\DSÜOÜU%XQDJÐUHLíOHPLQVRQXFX
Ñ
r23 × 4 r8 × 4
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
r
ROXU
Ñ Örnek .. 5
Örnek .. 9
±
8ѱ
± = 14
Örnek .. 6
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
ñONÐQFHÖVGDKDVRQUDVROGDQVDðDGRðUXLíOHPOHU
EÐOPH YH ÁDUSPD ROGXðX LÁLQ \DSÜOÜU %XQD JÐUH
LíOHPLQVRQXFX
82Ñ22± 64Ñ4±
±
ROXU
r±
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
r± r
Örnek .. 1
r
0
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
Örnek .. 7
±±ÑÑ
±rÑ
LõOHPLQLQVRQXFXQXEXODOäP
.DUÜíÜN GXUXPGD YHULOHQ LíOHPOHUGH ÐQFH EÐOPH
YH\DÁDUSPDVRQUDWRSODPDYHÁÜNDUPDLíOHPL\DSÜOÜU%XQDJÐUHLíOHPLQVRQXFX
¹±ÙÑ 12±3Ñ
±rÑ r
= 18
18
ROXU
Matematik
2. Bölüm
İşlem Önceliği, Ortak Paranteze Alma ve Dağılma Özelliği
Örnek .. 1
%'2ï$/6$<,/$5'$723/$0$
ñì/(0ñ1ñ1°=(//ñ./(5ñ
1
>ru@ LõOHPLQLQVRQXFX
NDÉWäU"
$
%
&
'HðLíPH°]HOOLðL
+HUKDQJLLNLVD\ÜWRSODQÜUNHQWRSODQDQODUÜQ\HULGHðLíWLULOLUVHWRSODPGHðLíPH]
'
%X VHEHSOH WRSODPD LõOHPLQLQ GHøLõPH Ø]HOOLøL
YDUGäU
Çözüm
16 + [8 + ru3 + 1@
Örnek .. 1
= 16 + [8 + 3ru 4@
>r@
LOHÞQVRQXÉODUäQäQD\QäROGXøXQX
JØUHOLP
= 16 + 3
2
ROXU
&HYDSB
Etkinlik
$õDøäGDNLLõOHPOHULVRQXÉODUäLOHHõOHõWLULQL]
ùõOHP
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
GÖU<DQL
WÖU
*ÐUÖOGÖðÖJLELWRSODQDQODUÜQ\HUOHULGHðLíWLULOGLðLQGH
WRSODPGHðLíPL\RU
6RQXÉ
Ñ
1
D
36
r±
2
E
4
ÑÑ
3
F
±
4
G
1
%LUOHíPH°]HOOLðL
+HUKDQJLÖÁYH\DGDKDID]ODVD\ÜWRSODQÜUNHQSDUDQWH]OHULQ\HULGHðLíWLULOLUVHWRSODPGHðLíPH]
%X VHEHSOH WRSODPD LõOHPLQLQ ELUOHõPH Ø]HOOLøL
YDUGäU
6. Sınıf
19
2. Bölüm
İşlem Önceliği, Ortak Paranteze Alma ve Dağılma Özelliği
Örnek .. 1
&¡$530$ñì/(0ñ1ñ1°=(//ñ./(5ñ
3
'HðLíPH°]HOOLðL
LOHLQVRQXÉODUäQäQ
D\QäROXSROPDGäøäQäDUDõWäUDOäP
+HUKDQJLLNLVD\ÜÁDUSÜOÜUNHQÁDUSDQODUÜQ\HULGHðLíWLULOLUVHÁDUSÜPGHðLíPH]
%X VHEHSOH ÉDUSPD LõOHPLQLQ GHøLõPH Ø]HOOLøL
YDUGäU
?
?
3 + 64
*ÐUÖOGÖðÖ JLEL SDUDQWH]OHULQ \HUL GHðLíWLULOGLðLQGH
VRQXÁGHðLíPL\RU<DQLWRSODPDLíOHPLQLQELUOHíPH
Ð]HOOLðLYDUGÜU
Örnek .. 1
5
¹ LOH ¹ LQ VRQXÉODUäQäQ D\Qä ROGXøXQX
JØVWHUHOLP
± ± WLU<DQL
(WNLVL]ELULP(OHPDQ
± ±WLU
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
+HUKDQJL ELU VD\Ü\OD VÜIÜU WRSODQÜUVD WRSODP GHðLíPH]%XVHEHSOHVÜIÜUWRSODPDLíOHPLQHJÐUHHWNLVL]ELULPHOHPDQGÜU
*ÐUÖOGÖðÖJLELÁDUSDQODUÜQ\HULGHðLíWLULOGLðLQGHÁDUSÜPGHðLíPL\RU
%LUOHíPH°]HOOLðL
+HUKDQJLÖÁYH\DGDKDID]ODVD\ÜÁDUSÜOÜUNHQSDUDQWH]OHULQ\HULGHðLíWLULOLUVHÁDUSÜPGHðLíPH]
Örnek .. 1
4
%X VHEHSOH ÉDUSPD LõOHPLQLQ ELUOHõPH Ø]HOOLøL
YDUGäU
WRSODPDLõOHPLQL\DSDOäP
*ÐUÖOGÖðÖJLELWRSODPDLíOHPLQGHVÜIÜUÜQVRQXFDKLÁELU HWNLVL ROPDPÜíWÜU ¡ÖQNÖ VÜIÜU WRSODPD LíOHPLQH
JÐUHHWNLVL]HOHPDQGÜU
Örnek .. 1
6
¹¹LOH¹¹QLQÉDUSäPäQäQHõLW
ROXSROPDGäøäQäDUDõWäUDOäP
?
±± ±±
?
± ±
Animasyon: Toplama İşleminde 1 ve 0’ın Etkisi ile ilgili
20
*ÐUÖOGÖðÖ JLEL SDUDQWH]OHULQ \HUL GHðLíWLULOGLðLQGH
ÁDUSÜPGHðLíPL\RU'HPHNNLÁDUSPDLíOHPLQLQELUOHíPHÐ]HOOLðLYDUGÜU
Matematik
2. Bölüm
İşlem Önceliği, Ortak Paranteze Alma ve Dağılma Özelliği
(WNLVL]ELULP(OHPDQ
¡DUSPDñíOHPLQLQ7RSODPDñíOHPL
¶]HULQH'DðÜOPD°]HOOLðL
+HUKDQJLELUVD\ÜQÜQLOHÁDUSÜPÜGDLPDÁDUSÜODQVD\Ü\ÜYHULU%XVHEHSOHÉDUSPDLõOHPLQLQHWNLVL]HOHPDQäGLU
Örnek .. 2
Örnek .. 1
7
1
± LõOHPLQLLNLD\Uä\ROGDQ\DSDOäP
,\RO
± ñON ÐQFH SDUDQWH] LÁLQGHNL WRSODPD\Ü \DSÜS VRQUD
ÁDUSPD\Ü\DSDOÜP
Örnek .. 1
8
± ±
= 290
± ,,\RO
9
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
Örnek .. 1
XÐQFHSDUDQWH]LÁLQGHNLVD\ÜODUODÁDUSDOÜPVRQUD
EXOGXðXPX]ÁDUSÜPODUÜWRSOD\DOÜP
± ± ±±
= 290
Animasyon: Çarpma İşleminde 1 ve 0’ın Etkisi ile ilgili
*ÐUÖOGÖðÖJLELLNL\ROODGDLíOHPLQVRQXFXD\QÜÁÜNPÜíWÜU'HPHNNL
<XWDQ(OHPDQ
± ±±GLU
+HUKDQJLELUVD\ÜQÜQVÜIÜULOHÁDUSÜPÜGDLPDVÜIÜUGÜU
%XVHEHSOH\XWDQHOHPDQGÜU
Örnek .. 2
0
± ÉDUSPDLõOHPLQL\DSDOäP
©DUSPDLõOHPLQLQWRSODPDLõOHPL
Þ]HULQHGDøäOPDØ]HOOLøLYDUGäU
± ± 0GÜU
<DQLKHUKDQJLELUVD\Ü\ODVÜIÜUÜÁDUSDUVDNVRQXÁ
GDLPDVÜIÜUÁÜNDU
6. Sınıf
21
2. Bölüm
İşlem Önceliği, Ortak Paranteze Alma ve Dağılma Özelliği
¡DUSPDñíOHPLQLQ¡ÜNDUPDñíOHPL
¶]HULQH'DðÜOPD°]HOOLðL
Alıştırma
$õDøäGDNLLõOHPOHULQVRQXÉODUäQäEXOXQX]
2
Örnek .. 2
±r
DÑ
ErÑ
LõOHPLQLLNLD\Uä\ROGDQ\DSDOäP
Fr±
,\RO
Gr±
ñON ÐQFH SDUDQWH] LÁLQGHNL ÁÜNDUPD\Ü \DSÜS VRQUD
ÁDUSPD\Ü\DSDOÜP
±r ±
$õDøäGDNLLõOHPOHULQVRQXÉODUäQäEXOXQX]
= 84
,,\RO
DÑr
\L ÐQFH SDUDQWH] LÁLQGHNL VD\ÜODUOD ÁDUSDOÜP
VRQUDEXOGXðXPX]ÁDUSÜPODUÜÁÜNDUDOÜP
±r ±r±
r
= 84
ƒ=DPEDN<D\ÜQODUÜ
E±r±
$õDøäGDNLLõOHPOHULQVRQXÉODUäQäEXOXQX]
D±Ñ3 =
E±ÑÑ
*ÐUÖOGÖðÖJLELLNL\ROODGDVRUXQXQVRQXFXD\QÜÁÜNPÜíWÜU'HPHNNL
±r ±r±GLU
© D US P D Lõ
QLQÉäNDUP OH P LDLõOHPL
Þ ] H UL Q H G D ø äO P D
Ø]HOOLøLY
DUGäU
Poster
QXWPD\äQä]
¾VOÞVD\äODU
äODUGDKD
QFHÞVOÞVD\
äUDVäD\VRQUDLõOHPV
VH
OHQPHPLõ
UDÉODUOD EHOLU
QWH]
ØQFH SDUD
LõOHPOHUGH
VRQUD
LõOHPOHU
LÉLQGHNL
HLõOHPEØOP
ÉDUSPDYH\D
GD WRSD
VRQU
OHUL GDKD
LõOHP ÉäNDUPD
ODPD YH\D
OHUL\DSäOäU
¸
A
\Qä ØQFHOLNOHUHVDKLSLõOHPOHUGH VROGDQ
VDøD GRøUX VäUD
WDNLSHGLOLU
3DUDQWH]LÉOHUL
©DUSPD YH\D
EØOPH
7RSODPDYH\D
ÉäNDUPD
$\Qä\VD VROGDQ
VDøD
İşlem Önceliği
22
Matematik
Download

1. bölüm