T.C.
YAŞA
AR ÜNİVER
RSİTESİ
YA
ABANCI D
DİLLER YÜ
ÜKSEKOK
KULU
08.08.20144 tarihinde Yayımlanaan Yabanccı Dil (İngilizce) Okutm
manı İlanın
na
Başvu
uran Adaylaarın Değerrlendirme Sonuçları
S
4 M
Mart 2014 taarih ve 289
931 sayılı R
Resmi Gazeete’de yayım
mlanarak yürrürlüğe giren “Öğretim
m Üyesi
Dışın
ndaki Öğrettim Elemanıı Kadroların
na Naklen vveya Açıktan
n Yapılacak Atamalardda Uygulana
acak Merkezzi Sınav
ile Giriş
G
Sınavlaarına İlişkin
n Usul ve Essaslar Hakk
kında Yönetm
melikte Değ
ğişiklik Yapıılmasına Da
air Yönetmeelik” ile
28 Haziran
H
20009 tarih ve
v 27272 sa
ayılı Resmii Gazete’d
de yayımlan
narak yürürrlüğe giren “Yüksekööğretim
Kurrumlarındaa Yabancı Dil
D Öğretim
mi ve Yabaancı Dille Öğretim
Ö
Ya
apılmasındaa Uyulacak
k Esaslara İlişkin
Yön
netmelikte Değişiklik Yapılmasıına Dair Y
Yönetmelik
k”te belirtillen asgari şartlar ve usüller gerreğince,
08.0
08.2014 tarrihinde Yüükseköğretim
m Kurulu Başkanlığı’nın erişim
m sayfasındaa yayımlan
nan Üniversitemiz
Yabancı Dil Okkutmanı kaddro ilanına başvuran
b
addaylar, 27.08
8.2014 tarih
hlerinde sözzlü sınava allınmışlardırr.
Sınavv Jürisi, Sözzlü sınava giren adayyların ALE
ES puanının
n %30’unuu, lisans meezuniyet nootunun
%30
0’unu, yab
bancı dil pu
uanının %10’unu
%
vee sözlü giriiş sınavı no
otunun %330’unu (04
4.03.2014 taarih ve
2893
31 sayılı Resmi Gazettede yayımllanan ilgili Yönetmelikk md.11/4 gereği,
g
adaayların başa
arılı sayılabilmesi
için, Sözlü sınav sonucu 60 puanın
n altında oolanlar değ
ğerlendirme aşamasınaa geçemezler.) hesaplayarak,
aday
yların değerrlendirme puuanlarını beelirlemiştir.
Sözlüü sınav sonuucunda aldıkları değerrlendirme puanları
p
itib
bariyle başaarılı bulunaan (ASİL) isimleri
i
belirrtilen adaylların, işbaşşı işlemleri için, 03.099.2014 tariihinde mesai bitiminee kadar Ün
niversitemizz İnsan
Kaynakları Müddürlüğü’ne bizzat başv
vurmaları geerekmektediir.
Yük
ksekokul Ad
dı
Yabanccı Diller Yü
üksekokulu
Kad
dro Ünvanı
Yabanccı Dil Okutm
manı
Kad
dro Adedi
8
Tarih: 002.09.2014
uru tebliğ mahiyetinded
m
dir.
Bu duyu
1
T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
08.08.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) OKUTMANI İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
ADI-SOYADI
Lisans Not Ort.
L.N.Ort*0,30
ALES
ALES*0.30
Yab.dil puanı
Yab.dil*0.10
Sözlü Notu
S.Notu*0.30
Değerlendirme Puanı ve
Değerlendirme
Sonucu
Gülce GÖREN
88,330
26,50
87,325
26,20
96,25
9,63
80
24,00
86,32
Bensu TINAZ
91,360
27,41
75,444
22,63
88,75
8,88
85
25,50
84,42
Saliha AKGÜN
89,730
26,92
83,654
25,10
95,00
9,50
76
22,80
84,32
Nazan GELBAL
71,300
21,39
81,774
24,53
90,00
9,00
96
28,80
83,72
Aylin KARPUZOĞLU
72,700
21,81
83,099
24,93
90,00
9,00
90
27,00
82,74
Erdem GÜLOVA
71,300
21,39
84,429
25,33
95,00
9,50
88
26,40
82,62
Fatma HÜSMENOĞLU
79,230
23,77
86,861
26,06
90,00
9,00
77
23,10
81,93
2
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Kazım OLGUN
71,530
21,46
76,112
22,83
91,25
9,13
95
28,50
81,92
Başarılı, Sınavı
Kazandı
(ASİL)
Merve SARIKAYA
BACAKSIZ
61,170
18,35
81,422
24,43
90,00
9,00
98
29,40
81,18
1.yedek
Sevinç KÜÇÜK
81,800
24,54
86,185
25,86
97,50
9,75
70
21,00
81,15
2.yedek
Pınar DEMİROĞLU
77,500
23,25
82,130
24,64
88,75
8,88
81
24,30
81,06
3.yedek
Yasemin SANGA
GÖRGÜ
81,800
24,54
83,406
25,02
88,00
8,80
75
22,50
80,86
4.yedek
Bilal TEKİN
91,830
27,55
81,07293
24,32
88,75
8,88
66
19,80
80,55
5.yedek
Fatma BAYALAŞ
KERİMOĞLU
89,260
26,78
86,826
26,05
95,00
9,50
60
18,00
80,33
6.yedek
İnci ÇELİKEL
79,000
23,70
83,858
25,16
94,00
9,40
69
20,70
78,96
7.yedek
Nur Hazal KARAKAYA
77,830
23,35
85,925
25,78
92,50
9,25
64
19,20
77,58
8.yedek
Baskın KAYA
98,130
29,44
88,080
26,42
93,75
9,38
52
15,60
80,84
Sınavı Kazanamadı.
Ceren KUŞDEMİR
97,200
29,16
82,744
24,82
93,75
9,38
56
16,80
80,16
Sınavı Kazanamadı.
3
Derya BUDAK
86,930
26,08
89,358
26,81
97,50
9,75
57
17,10
79,74
Sınavı Kazanamadı.
Merve POLAT
86,460
25,94
89,684
26,91
92,50
9,25
57
17,10
79,19
Sınavı Kazanamadı.
Burak AYDIN
89,030
26,71
90,891
27,27
95,00
9,50
50
15,00
78,48
Sınavı Kazanamadı.
Sinem GÜRAL
93,230
27,97
78,546
23,56
91,25
9,13
58
17,40
78,06
Sınavı Kazanamadı.
Sevcan ÇAMIRCI
86,230
25,87
87,902
26,37
95,00
9,50
53
15,90
77,64
Sınavı Kazanamadı.
Erel MEZ
89,960
26,99
88,685
26,61
96,25
9,63
48
14,40
77,62
Sınavı Kazanamadı.
Seher KOSACI
96,030
28,81
83,999
25,20
95,00
9,50
45
13,50
77,01
Sınavı Kazanamadı.
Oğuzhan KOÇAK
69,660
20,90
86,576
25,97
87,50
8,75
70
21,00
76,62
Sınavı Kazanamadı.
Berrak SÜRÜCÜ
69,430
20,83
89,823
26,95
92,50
9,25
65
19,50
76,53
Sınavı Kazanamadı.
Sinem DEMİRCAN
71,010
21,30
89,783
26,93
96,25
9,63
62
18,60
76,46
Sınavı Kazanamadı.
Duygu YAVUZ
YILMAZ
82,260
24,68
84,336
25,30
95,00
9,50
56
16,80
76,28
Sınavı Kazanamadı.
Begüm GÖKNİL
84,600
25,38
89,086
26,73
86,250
8,63
51
15,30
76,03
Sınavı Kazanamadı.
4
Mustafa Çağlar
ALTIPARMAK
68,000
20,40
70,000
21,00
91,00
9,10
85
25,50
76,00
Sınavı Kazanamadı.
Sevim KILIÇ
72,460
21,74
88,097
26,43
91,25
9,13
58
17,40
74,69
Sınavı Kazanamadı.
Hande TURHAN
URBARLI
79,000
23,70
87,953
26,39
96,25
9,63
48
14,40
74,11
Sınavı Kazanamadı.
Çağın DURANSOY
60,330
18,10
86,734
26,02
98,75
9,88
67
20,10
74,09
Sınavı Kazanamadı.
Özen NEBOĞLU
67,800
20,34
83,530
25,06
92,500
9,25
63
18,90
73,55
Sınavı Kazanamadı.
Miray OĞUZ
80,370
24,11
81,360
24,41
82,50
8,25
54
16,20
72,97
Sınavı Kazanamadı.
Eda AKGÜN
73,400
22,02
88,930
26,68
92,50
9,25
50
15,00
72,95
Sınavı Kazanamadı.
Alper TAN
82,730
24,82
76,785
23,04
91,00
9,10
52
15,60
72,55
Sınavı Kazanamadı.
Burcu ÖZKEÇECİ
75,730
22,72
76,445
22,93
90,00
9,00
59
17,70
72,35
Sınavı Kazanamadı.
Neslihan SALMAN
70,600
21,18
81,746
24,52
95,00
9,50
56
16,80
72,00
Sınavı Kazanamadı.
Saadet APA
81,800
24,54
87,087
26,13
91,25
9,13
40
12,00
71,79
Sınavı Kazanamadı.
Esra KESKİN
66,400
19,92
79,570
23,87
83,75
8,38
65
19,50
71,67
Sınavı Kazanamadı.
5
Aslı TÖMEK
64,530
19,36
76,612
22,98
82,500
8,25
70
21,00
71,59
Sınavı Kazanamadı.
Gizem BOLCAL
75,030
22,51
88,868
26,66
91,25
9,13
41
12,30
70,59
Sınavı Kazanamadı.
Aydil Bahar YILMAZ
73,400
22,02
83,085
24,93
90,00
9,00
47
14,10
70,05
Sınavı Kazanamadı.
Ayşegül ÇİRİK
İSKEÇE
69,660
20,90
83,337
25,00
95,00
9,50
46
13,80
69,20
Sınavı Kazanamadı.
Nilay ZURNACIOĞLU
68,500
20,55
83,841
25,15
96,00
9,60
46
13,80
69,10
Sınavı Kazanamadı.
Meltem CİRDİ
70,360
21,11
74,071
22,22
81,25
8,13
55
16,50
67,95
Sınavı Kazanamadı.
Özlem SAKA
63,800
19,14
74,603
22,38
83,75
8,38
60
18,00
67,90
Sınavı Kazanamadı.
Zeliha KURUDUCU
65,460
19,64
88,095
26,43
86,00
8,60
44
13,20
67,87
Sınavı Kazanamadı.
Derya AYDIN
80,860
24,26
86,048
25,81
96,25
9,63
Erdal AYAN
77,830
23,35
80,658
24,20
92,50
9,25
Fatma Esin
KALYONCU ASLAN
84,600
25,38
77,408
23,22
87,50
8,75
Melih KAZIMLAR
82,260
24,68
85,316
25,59
98,75
9,88
6
Sınava Girmedi.
Sınava Girmedi.
Sınava Girmedi.
Sınava Girmedi.
Meryem KARLIK
72,230
21,67
84,553
25,37
83,00
8,30
Murat KAVADAR
65,880
19,76
70,000
21,00
86,00
8,60
Nil KAMBUR
81,560
24,47
84,044
25,21
91,25
9,13
Tuğçe ÇELİK
82,730
24,82
75,238
22,57
93,75
9,38
Tuğçe ERKMEN
83,430
25,03
85,844
25,75
95,00
9,50
Tarih: 02.09.2014
Bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.
7
Sınava Girmedi.
Sınava Girmedi.
Sınava Girmedi.
Sınava Girmedi.
Sınava Girmedi.
Download

28 H Kur Yön 08.0 Yab %30 2893 için, aday belir Kay Yük Kad Kad