nekadarfarkli
1/12/07
14:22
Page 1
Birçok canl›n›n bedeni insan›nkinden çok farkl›. Baz›lar›n›n 6 ya da 8
baca¤› var. Baz›lar›n›n hiç baca¤› yok. Baz›lar›n›nsa insan bedeninde
Michael Aw
s
Foto¤raf: Visual Photo
olmayan boynuz, hortum gibi d›fl organlar› var.
‹flte bir ahtapot! Kocaman bir kafas›
baca¤›
Bak›n, bir kar›nca. 6
ve 2 anteni var.
Foto¤raf: Visual Photos
Foto¤raf: Visual Photo
s
ve tam sekiz kolu var.
Y›lanlar›n hiç baca¤›
yok.
Bu yüzden yerde sürü
nerek ilerliyorlar.
16
Leylekler bu upuzun gagalar›yla
nas›l su içiyorlar?
1/12/07
14:22
Page 2
Foto¤raf: Visual Photos
nekadarfarkli
‹flte bir gergedan. Burnunun
a ne dersin?
n
u
m
u
rt
o
h
n
Filleri
üzerinde kocaman bir boynuzu var.
Haydi, flimdiye kadar görmedi¤in yeni bir canl› çiz. Bu canl›n›n kaç baca¤›, kaç kolu
olaca¤›na ya da gözünün bafl›nda m› yoksa baflka bir yerinde mi olaca¤›na sen karar
ver! Çizimini bitirdikten sonra ona isim vermeyi unutma!
Ayflenur Us
17
Download

Birçok canl›n›n bedeni insan›nkinden çok farkl›. Baz›lar›n›n 6 ya da