TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI
A.Ş.
EKİM 2014
HAZIRLAYANLAR
Mehmet Baki ATILAL
Araştırma, Bölüm Başkanı
[email protected]
0 (212) 315 10 71
Başak ERÇEVİK
Araştırma, Uzman
[email protected]
0 (212) 315 10 61
Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza
www.turkborsa.net
www.turkishyatirim.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
ÖZET BİLGİLER
TOASO
Kapanış Fiyat
Hedef Fiyat
Yükseliş Potansiyeli
YB Getiri %
2013/06
Net Satışlar
3.488,48
Ödenmiş Ser.
500,00
EFK/Z
260,41
Fin.Borçlar
2.158,81
Net Borç
327,81
FAVÖK
421,16
Net Dönem K/Z
216,26
Veriler 01/10/2014 itibariyledir.
12,80
15,20
19%
0,68
F/K
PD/DD
YB En Yüksek
YB En Düşük
13,15
3,38
14,15
9,58
2014/06
3.495,74
500,00
286,94
2.665,58
557,31
457,89
268,67
FD/DD-cari
PD/Aktif
FAVÖK/SATIŞ
FD/FAVÖK-cari
Net Kar Marjı
Aktif Karlılık %
Cari Oran
2014/06
3,67
1,01
0,13
15,19
8%
4,24
1,31
Yılın 2.çeyreğinde cirosunu %2 artışla 1,8 milyar TL’ye ulaştıran Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, bu
çeyrekte elde ettiği 134,6 milyon TL net dönem karı da eklenince 2014 yılının ilk yarısını 268,6 milyon TL
net dönem karı ile tamamlamıştır.
2014 yılının ilk 6 aylık döneminde cirosunu, geçen yılın aynı dönemine göre, %0,21 gibi sınırlı bir oranda
artıran Tofaş’ın satışların maliyetinde %1’e yakın bir geri çekilme ile brüt karı yıllık bazda %7,56 artarak
478,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Faaliyet gideri ve diğer faaliyetlerden gelir-gider dengesi sonrası 251 milyon TL’lik bir faaliyet karı
açıklayan şirketin ertelenmiş vergi gelirinin katkısı ile nihayetinde net dönem karı 268,6 milyon TL
olmuştur.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 1
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
SATIŞ PERFORMANSI
1. Satış Adetleri
Satış rakamları adet bazında incelendiğinde, 2014/06 döneminde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’nin,
geçen yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla, hem yurtiçi hem de yurtdışı satışlarının geri çekildiği
görülmektedir.
Yurtiçi tarafta %37,57 olan yıllık geri çekilmeye karşılık ihracat tarafında %11,46 ile görece daha düşük bir
oransal düşüş ile toplam satış adetleri 2013/06 dönemine kıyasla %21,78 azalarak 110.521 adet olarak
gerçekleşmiştir.
ODD rakamlarına göre şirketin Ağustos ayı satış adetleri açısından performansına bakıldığında;
PAZAR
Ağu.13
Ağu.14
Değişim
TOASO
Ağu.13
Ağu.14
Değişim
TOASO Pazar Payı (%)
Ağu.13
Ağu.14
Değişim
Ocak-Ağustos 2014
TOASO
Pazar
TOASO Pazar Payı
Otomobil
51.611
45.131
-12,6%
Otomobil
4.219
3.250
-23,0%
Otomobil
8,2
7,2
-11,9%
Otomobil
23.375
317.506
7,4%
Hafif Ticari
13.432
15.068
12,2%
Hafif Ticari
3.001
3.870
29,0%
Hafif Ticari
22,3
25,7
15,0%
Hafif Ticari
24.521
89.461
27,4%
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Toplam
65.043
60.199
-7,4%
Toplam
7.220
7.120
-1,4%
Toplam
11,1
11,8
6,6%
Toplam
47.896
406.967
11,8%
2014 yılı Ağustos ayında toplam Pazar , yıllık
bazda, otomobil satışları kaynaklı olarak
daralırken Tofaş’ın otomobil satışları ise
pazardaki yüzde 12,6’lık küçülmenin dikkat çekici
şekilde üzerinde yüzde 23 daralmıştır.
Buna karşın hafif ticari tarafta yıllık bazda satış
adetlerinin yüzde 29 artması sayesinde Tofaş’ın
Pazar payı Ağustos 2013’teki yüzde 11,1
seviyesinden Ağustos 2014’te yüzde 11,8’e
yükselmiştir.
Yılın ilk 8 aylık döneminde ise şirketin Pazar
payları otomobil tarafında %7,4, hafif ticaride
%27, toplamda yaklaşık %12 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Sayfa 2
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
2. Segment Bazında Satışlar
Segment bazında şirketin toplam satışlarının kırılımına bakıldığında;
2013 yılının ilk yarısında oto satışları toplamın %36,5’ini, hafif ticari ise %63,5’ini oluştururken
2014 yılının aynı döneminde ise oto ve hafif ticarinin toplam satışlara katkısı sırasıyla %28 ve %72
olarak gerçekleşmiştir.
3. Satış Gelirleri
Şirketin satış gelirleri incelendiğinde;
2014/06 döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yurtiçi satış gelirlerinde yaklaşık %19’luk
azalışa karşılık ihracat gelirlerinin %13,4 artış kaydettiği görülmektedir. Yurtiçi satışların ve
ihracatın bu şekilde gelişimi ile Tofaş’ın 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde cirosunu %0,2 gibi
sınırlı bir oranda artırmasına neden olmuştur.
Yurtiçi Satış Gelirleri
İhracat Gelirleri
Toplam Satış Gelirleri
2013/06 2014/06 Yıllık Değişim
1.442,7 1.175,4
-18,53%
2.045,80 2.320,30
13,42%
3.488,50 3.495,70
0,21%
Yıllık bazda değişimlerin yanı sıra yurtiçi satışların ve ihracat gelirlerinin cirodan aldığı payın
gelişimine 2013/06 ve 2014/06 dönemleri için mukayeseli olarak bakıldığında ise;
 2013 yılının ilk yarısında cironun %41’ini oluşturan yurtiçi satışlar, 2014/06 döneminde ise
cironun %34’ünü oluşturmaktadır.
 2013 yılının ilk yarısında cironun %59’unu oluşturan ihracat gelirleri, 2014/06 döneminde
cironun %66’sını oluşturmaktadır.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 3
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Yurtiçi Satış ve İhracat Gelirlerinin Toplam Ciro İçindeki Payı
Satış adetlerinde hem yurtiçi tarafta hem de ihracatta gerileme görmemize karşın 2013 yılının ilk
yarısındaki seviyelere göre Euro karşısında değer kaybeden TL’nin etkisi ile, toplam satış gelirlerinde,
ihracatın katkısı ile sınırlı da olsa yükseliş yaşanmıştır.
Her ne kadar geçen yılın aynı dönemine göre satış adetleri azalsa ve ciro anlamında da yurtiçi satış
gelirleri geri çekilse de gelecek döneme ilişkin beklentilere geçilmeden önce bu yıl kendi içinde kısaca
incelendiğinde bir toparlanma sinyalinden bahsetmek mümkün görünmektedir.
2014 Q1
Yurtiçi Satış Gelirleri
İhracat Gelirleri
Toplam Satış Gelirleri
2014 Q2
549
626,4
1.127,10 1.193,20
1.676,10 1.819,60
Çeyreklik
Değişim
14,10%
5,86%
8,56%
2014 yılının 2.çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla hem yurtiçi satış gelirlerinin hem de ihracat
gelirlerinin toparlandığı yukarıdaki tabloda görülebilmektedir. Bu durum da toplam pazarın ve Tofaş’ın
Temmuz ayını da dahil edecek şekilde ilk 7 aylık satış adetleri gelişiminin de işaret ettiği toparlanma
sinyallerine destek vermektedir.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 4
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
MALİYET VE KARLILIK YAPISI
Tofaş’ın faaliyet giderlerinin ciroya oranına bakıldığında 2014/06 döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre %5,30’dan %5,49’a bir yükseliş olmasına karşın genel olarak kontrollü bir maliyet yapısından
bahsedilmesinin mümkün olduğu söylenebilir.
Satışların Maliyeti/Satış Gelirleri
Faaliyet Giderleri/Satış Gelirleri
2013/06K
88,02%
5,30%
2014/06K
87,10%
5,49%
Kar marjlarına bakıldığında ise; brüt kar, faaliyet karı ve net kar marjlarının tamamında geçen yılın aynı
döneminde göre bir iyileşmeden bahsetmek mümkündür. Özet gelir tablosunda 251 mn TL olarak
gördüğümüz faaliyet karını, şirketin kur farkını dışarıda tutarak hesaplamasına göre ele aldığımızda ise
294 mn TL olarak görmekteyiz ve bu şekilde hesaplanmış olan faaliyet kar marjı da 2014/06 döneminde
%7,2 yerine %8,4 seviyesine gelmektedir.
FAVÖK tarafında ise; şirket tarafından açıklanmış olan kur farklarının faaliyet karı dışında tutulması ile
hesaplanan FAVÖK rakamı kullanılmıştır. Bu hesaplamaya göre Tofaş’ın 2014/06 döneminde FAVÖK
rakamı yıllık bazda %10,3 artış kaydetmiş ve FAVÖK marjı da %12,1’den %13,3’e yükselmiştir.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 5
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
SONUÇ VE BEKLENTİLER
2014/06 döneminde yıllık bazda cirosunu özellikle ihracat tarafında EuroTL paritesinin desteği ile sınırlı
da olsa artırmayı başaran Tofaş’ın satışların maliyeti/satış gelirleri rasyosunda düşüşler de brüt kar
marjının yükseltilmesine imkan vermiştir.
Buna ek olarak net kar rakamında 2014/06 dönemi için 29 milyon TL’lik ertelenmiş vergi gelirinin de
katkısı bulunmaktadır.
2014 ilk yarıda brüt kar, faaliyet karı, net dönem karı ve FAVÖK dahil marjlarında geçen yılın aynı
dönemine göre iyileşme gördüğümüz şirketin satış adedi rakamları da toparlanma sinyalleri vererek
gelecek dönem için beklentileri iyileştirmektedir.
Elbette bu toparlanma ve iyileşen beklentilerin de Avrupa’da ve özellikle Euro bölgesi’nde toparlanmaya
son derece hassas olduğu da unutulmamalıdır. Marjlardaki iyileşme de al yada öde bazlı ihracat
anlaşmalarının etkisi yüksektir.
İlk yarı itibariyle iç pazarda %11,6 seviyesinde bir payı olan ve hafif ticari araç pazarında da %27,4
oranındaki payı ile lider konumunu sürdüren Tofaş’da Bursa fabrikasından çıkacak Doblo’ların 2014
sonundan itibaren ABD’ye ihraç edilmesi ve Doblo ABD projesi kapsamında 2014 – 2021 yıllarında
yaklaşık 175 bin aracın ihracatı öngörülmektedir.
2015 son çeyrekte başlayacak bu yeni faaliyetlerle beraber Avrupa pazarının da toparlanmaya başlaması
ve bu toparlanmanın güç kazanacağı beklentisi de şirketin ihracat tarafında gücünü yeniden kazanma ve
artırma potansiyeline destek vermektedir. PSA grubundaki yeniden yapılanma süreci zayıflayacak olsa da
bu yıl sonu için 140-150 adet ihracat öngörüsünü ulaşılır bulmaktayız.
Yurtiçi satışlar tarafında ise; FED’in faiz artırımına başlaması ile gelişen piyasaların genelinde yükselmesi
beklenen borçlanma maliyetleri, yurtiçi pazar için en önemli unsurlardan olmakla beraber beklenenden
erken gelebilecek bir FED hamlesi ile iç talebin yeniden kısılmaya başlanması durumunun toplam ciroya
etkisi; bunun ne kadarının ihracatla kompanse edilebileceğine ve şirketin bu alandaki esnekliğine bağlı
olacaktır.
2015 Tahmini 8,300 mn TL Gelir ( 2014 7,214 mn TL), 2015 Tahmini 671 mn TL kar ( 2014 Tahmini 561 mn
TL) ve 2015T 9,7x f/k, 2015 Tahmini 991 mn Ebıtda ve 12x Ebitda marji, %50 DCF ve %50 Uluslararası
benzer şirket çarpanlarına göre şirket için 12 aylık hedef değerimiz 15,20 TL’dir. %19 yükseliş potansiyeli
taşıyan hedef değerimizle ENDEKS ÜZERİ GETİRİ tavsiyesinde bulunmaktayız.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 6
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
SON 1 YILLIK HİSSE PERFORMANSI
Yılbaşından bu yana performansı dikkate alındığında TOASO, Şubat ayında başlayan yükseliş eğilimini
Temmuz ayına dek devam ettirmiş görünmektedir.
Yıl içindeki en yüksek seviyelerini Haziran sonlarında gören şirket için teknik olarak yükselişin düzeltmesi
olarak görülebilecek hareketlerin, hareketli ortalamaların altına sarkılması nedeniyle, yeni bir yukarı
yönlü reaksiyonun hızını kestiğini düşünmekteyiz.
11,95 TL seviyesindeki seviyesindeki desteğin iki kez denenerek buradan tepki alımları gelmesi bu
desteğin önemini artırmakla beraber hem hareketli ortalamaların hem de Fibonacci düzeltme
seviyelerinin işaret ettiği 12,80 TL düzeyi de öne çıkmaktadır.
Bu seviyenin destek yapılması halinde dolar bazlı olarak 5,82, 6,20 ve 6,60 dolar seviyelerinin
hedeflenmesi beklenebilir.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 7
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.
Download

turkısh yatırım tofaş raporu