ACCOUNT FOR
CALCUL ATE
SE B E Bİ N İ AÇ I KL A
HESAPL A
This is another way of saying “Why”
This involves you giving an exact answer
Bu “NİÇİN” sorusunun başka bir şekilde Bu sizin kesin bir cevap vermenizi içerir.
söylenmesidir.
DEFINE
ASSESS
TA N I M L A
Ö LÇ
This is when you have to give a clear
explanation of a word or term
Bu bir kelimenin veya terimin net
açıklamasını yapmak zorunda olduğun
zaman söylenir.
Asks you to measure and judge the
quality, significance or effect of something
Birşeyin etki, önem ve niteliğini ölçmeniz
ve hükmetmeniz istenir.
COMMAND TERMS / KOMUT TERİMLERİ
COMPARE & CONTRAST
DISTINGUISH BETWEEN
K AR Ş I L A ŞTI R
ARALARINDAKİ FARKI AYIRT ET
Asks you to describe two situations and
present the similarities and differences
between them.
Here you show that you understand the
difference linking the objects or people
being studied.
Bu sizden 2 durumu tanımlamanızı ve
aralarındaki benzerlik ve farkları ortaya
koymanızı istenmesidir.
Burada üzerinde çalışılan nesne veya
insan üzerinde bağlantı kurarak farkı
anladığınızı gösteriyorsunuz.
DESCRIBE / TASVİR ET
With this term you present a detailed picture of a given situation, event, pattern,
process or outcome.
Bu terimle verilen durum, olay, örnek, süreç veya sonuçla ilgili detaylı bir tasvir
sunuyorsunuz.
COMMAND TERMS / KOMUT TERİMLERİ
ANALYSE
EVALUAT E
AN A L İ Z E T
DEĞERL ENDİR
This is the big one! It involves giving a
Asks you to judge the argument or
detailed argument or explanation supported concept under investigation. You should
with evidence. You must explore the
weigh the evidence available, and identify
relationships between the objects or people and discuss the convincing aspects of the
you are analysing.
argument, its limitations and consequences.
Bu en önemlisidir. İspatlarla
Araştırma konusu kavramı veya iddiayı
desteklenmiş iddia ve detaylı açıklama
yargılamanız istenir. Mevcut ispatları
yapmayı içerir. analiz ettiğiniz insan veya
ölçmeli, tanımlamalı ve iddianın
nesneler arasındaki ilgiyi keşfetmelisiniz. inandırıcı yönlerini, sınırlamalarını ve
sonuçlarını tartışmalısınız.
COMMAND TERMS / KOMUT TERİMLERİ
DISCUSS/CONSIDER
COMMAND TERMS
TA RT I Ş / G Ö Z ÖNÜNE AL
KOMUT TERİMLERİ
Asks you to consider a statement or give
a balanced discussion of a particular topic.
If the question is presented in the form of
a quotation (the IB loves doing that), this
is to generate a discussion. Your opinions
should be supported with as much evidence
and argument as possible.
the instructions you receive to direct
your learning when completing an
assignment. They are the required actions
you need to follow that help you reach
higher achievement levels for the set
criteria.
Komut terimleri, herhangi bir ödev
Bir ifadeyi göz önüne almanızı ve belli yaparken öğrenmenizi yönlendirmek için
bir konu hakkında dengeli bir tartışma aldığınız talimatlardır. Bunlar belirlenen
yapmanız istenir. Eğer soru alıntı
kriterler için yüksek başarı seviyelerine
biçiminde sunulursa ki, IB bunu sever,
ulaşmanız konusunda sizin işinizi
bu tartışma üretmek içindir. Fikirleriniz kolaylaştıracak ve takip etmeniz gereken
mümkün olduğu kadar çok ispatla
adımlardır.
desteklenmelidir.
IDENTIFY
EXPL AIN
T E S Pİ T E T
AÇIKL A
Asks you to recognize one or more parts
or processes.
Bir veya daha fazla parça veya işlemi
tanımanızı ister.
Asks you to describe clearly and give
reasons for something.
Net olarak tasvir yapmanızı ve bir şey
için sebepler ortaya koymanızı ister.
WHAT?
WHY?
NE?
NEDEN?
Asks you to make something clearer.
This invites you to present reasons for
something.
Bir şeyi netleştirmeniz istenir.
Bu birşey için sebepler ortaya koymaya
davettir.
COMMAND TERMS / KOMUT TERİMLERİ
EXAMINE
GÖ Z D E N G E Ç İ RME K
HOW?
NASIL?
Expects you to investigate an argument
or concept and present your own analysis.
You should approach the question
in a critical and detailed way that
uncovers assumptions and explores the
interrelationships (links) between issues.
On its own this is like explain. Often a
second word will be added, for example:
“How successfully?”, “How effective?”,
“How accurate?”, or “How far?” This turns
a “how” question into one that requires an
opinion supported by your reasons for that
judgment.
Bir iddiayı ya da kavramı araştırmanız
ve kendi analizinizi ortaya koymanız
beklenir. Soruya, zanları ortaya
çıkaracak şekilde detaylı ve eleştirel
bakmalısınız ve meseleler arasındaki
bağları keşfetmelisiniz.
Tek başına bir açıklama gibidir. Sık sık
ikinci bir kelime eklenir. Mesela, “Ne
kadar başarılı”, “Ne kadar etkili”, “Ne
kadar doğru”, “Ne kadar uzak” Bu
“ nasıl” sorusunu belli bir hükme ait
sebepleri desteklemesi gereken bir fikir
sorusu haline getirir.
OUTLINE
TO WHAT EXTENT
TAS L AĞ I NI Ç İ Z
NE DERECEYE KADAR
You are expected to write a brief
Here you must judge the success, or
summary of the major aspects of the issue,
otherwise, of one argument or concept
principle, approach or argument stated in
over another. Your answer will need to be
the question.
supported by reasons.
Soruda belirtilen meselenin, prensibin, Burada bir başarıyı, ya da bir kavram ya
yaklaşımın veya iddianın temel yönleri
da iddiayı yargılamalısınız. Cevabınız
ile ilgili kısa bir özet yazmanız beklenir.
sebeplerle desteklenmelidir.
SUMMARIZE/WRITE A SUMMARY/SUM UP/ÖZETLE
This is where you say the same thing as the information in front of you, but in
fewer words.
Bu var olan bilgilerin aynısını biraz daha az kelime kullanarak söyleyeceğin veya
yazacağın bölümdür.
COMMAND TERMS / KOMUT TERİMLERİ
Download

Command Terms / Komut Terimleri