FA-Firma SU Doğal Enerji Transfer Teknolojisi ‘Doğal Katalizör Kaplama Sistemi’, Su içinde Moleküler
(Đyonik) Oksijen’i )asıl Çoğaltıyor?
SU MOLEKÜLÜ => H2O veya H+ - O- - H+
Pozitif (+) elektrik yüklü 2 adet Hidrojen atomunun ve Negatif elektrik (-) yüklü 1 adet Oksijen atomunun oluşturduğu Su molekülü, doğal
kutupsal (elektriksel yük) özelliği nedeniyle, birbirleri arasında herkesin bildiği gibi, Hidrojen Bağlantısı olarak bilinen, zayıf elektriksel
güç ile birleşmektedirler (Hidrojen bağlantıları YEŞĐL renkli olarak gösterilmektedir).
FAFĐRMASU Doğal Enerji Transfer Teknolojisi ‘Doğal Katalizör Kaplama Sistemi’ (ortama doğal
katalitik aktivasyon Enerjisi –rezonans enerjisi- emisyonu sağlayan Fiziksel Enerjik Rezonatör/Katalizatör gibi çalışır), su boruları,
muslukları üstüne, depo tank yüzeylerine/içine basitçe uygulandığında, vibrasyon etkisiyle enerji transferi yapılır, boru veya musluktan
akan/depodaki su iyonlaşmaya başlar (Đyonizasyonun başlaması için su’yun enerji alması şarttır). Su içinde doğal Đyonlaşma
reaksiyonları başladığında 2H2O = H3O+ + OH- sonucunda, iki Su molekülü H3O+ (Hydronium) ve OH- (Hydroxide) iyonik
bileşenlerine ayrılır.
FA-FĐRMA SU doğal Enerji Transfer Teknolojisi ‘Doğal Katalizör Kaplama Maddesi’
ortama katalitik aktivasyon reaksiyonları için Enerji Transferi sağladığından ve Katalizatör gibi çalıştığından, uygulanıldığı ortama (suya /her
çeşit sıvıya), üretimleri esnasında üzerlerine yüklenmiş doğal elektromagnetic frekanslarını (pulsations/waves) yani enerjilerini (rezonans
enerjisi) transfer eder. Bu enerjinin sürekliliği ile OH- (Hydroxide) iyonlarının da hidrojen bağlarını koparır.
Su’yun Enerjisi, FAFĐRMASU ‘ Doğal Katalizör Kaplama Sistemi’nin vibrasyonrezonans etkisi ile arttığından, OH- (Hydroxide) iyonunun da Hidrojen bağları koparılması sonucunda, ortamda serbest kalan O1 (ascent
Oxygen) Đyonları, Su molekülünün Hidrojen atomlarının bağlantılarında gevşek ve serbest olarak ortaya çıkarlar.
Uygulamaya devam ettikçe ve zaman içinde (maksimum 23 gün sürede) Suyu, faydalı, erimiş (iyonik / moleküler / çözünmüş) OKSĐJE)
ile doyurur. Buna Su'yun Oksijeni çözme güçü (Oxygen Saturation) denir.
Böylece Su’yunuz, eletrik enerjisi, ısıl enerji, manyetik enerji, kimyasal enerji ve radyoaktif enerji gibi hiçbir konvansiyonel enerji
formları harcamadan, doğal oksijenli su (doğal iyonize / doğal alkaline su) haline dönüşür.
FAFĐRMASU Doğal Enerji Teknolojisi ‘Doğal Katalizör Kaplama Sistemi’, su içinde faydalı olan suyun sterilizasyonunu için gerekli doğal
ve gerçek Nascent veya moleküler Oksijeni (iyonik = negatif elektrik yüklü) su'yun kendisinden üreten Fiziksel Enerjik Madde
Rezonatörü olarak isimlendirilir.
FAFĐRMASU, dışarıdan herhangi bir bilinen ve yaygın olarak proseslerde kullanılan enerji kaynağına (elektrik, mıknatıs, gibi) ihtiyaç
olmadan, su içinde yaratılan doğal iyonlaşma reaksiyonları neticesinde, faydalı moleküler Oksijeni su'dan üreterek, Su'yun, kendi kendisini
temizlemesini sağlar.
FAFirmaSu Doğal Enerji Transfer Teknolojisi uygulamaları ile aktive edilen ve temizlenen Su, antioksidan, antiseptik, antimikrobial ve
dezenfektan çözelti özelliklerine (universal solvent) yeniden sahip olur.
Suyun çözünmüş veya iyonik/moleküler Oksijen doygunluğunun, uygulamaya devam etmek şartıyla en fazla 23 gün süre sonunda (deniz
seviyesindeki atmosferik basınç ve 200C sıcaklıktaki Su için) enaz 100% Oksijen Doygunluğu = 9.1 mg/L = 9.1 PPM veya daha da yüksek
değerlerde, -90C dereceye kadar ısıtılsa veya buharlaştırılsa bile-, oluşması sağlanır. Böylece anti-bakterial özelliğe kavuşmuş olan Su,
erimiş-çözünmüş Oksijen ile zenginleşerek kendi kendisini temizler. Su'ya bu nedenle Evrensel Temizleyici (Universal Solvent)
denmektedir. Böylece oksijen ile zenginleşen (Oksijen doygunluğu enaz 100% ve daha da üzerinde olan) Su, Yaşayan su (Living Water)
veya varoluştaki orijinal su haline dönüşür.
Download

FA-Firma SU Doğal Enerji Transfer Teknolojisi - fa