24012ot4fiRl"??fi8fit[fl IilJA5iiS?ii[f l]il.o*^e,,,*
S.S. itdem Toplu Konut Yapr Kooperatifinin 2013 Hesap Yrhna ait Olagan Genel Kurul Toplanhst
yaprlmak izere, 26.01.2014 Pazar gLinii saat 10:00'da, Grand ildem D!0rin Salonunda (Ge_si-Fatih Mahallesi
Giinsazak Cad. No:40 KAYSERI )adresinde Bakanlrk Temsilcileri Hakan OZKAN , Ahmet PATAT ve Ethem Burak
PlRTlCl gozetiminde toplanrldr. Toplantrya baglamadan once yaprlan incelemede, toplanhya ait gtindemi igeren
davetin, 25.12.20'13 Tarihinde Kayseri Alpaslan Postanesinden, 1595(Binbegyiizdoksanbeg)Ortaga taahhiitlti
mektupla gonderildigi goriilmiigt0r.
Yonetim kurulunca 1'163 sayrh kanunun 26. maddesine uygun olarak hazrrlanarak tasdik edilen ve
ortaklann incelemesine sunulan ortaklar celveline kayrtk 1595 (Binbegyiizdoksanbeg) ortaktan 48O(dortytizseksen)
ortagrn asaleten,155(yiizellibeg) orta$rn vekaleten olmak 0zere toplam 635(alttytizotuzbeg) ortagtn toplanllya
katrldrgl , toplantrnrn agrlmasr igin yeterli go$unlu$un sa$landrgr gorrilmLigttir. Toplanttntn agtlmastna her hangi bir
itirazrn olmamasr i.izerine toplantt Kooperatif Yonetim Kurulu Bagkanr Ahmet KAMCABEY tarafrndan agtldt.
GUNDEM MADDELERI
Yoklama ve aqrhg yaprldr, saygrdurugunda bulunuldu, istiklal Margr okundu,
Divan heyetinin seqimine geqildi. Divan heyeti igin bir teklif verildi. Mustafa Agca ve Adem $AHIN tarafrndan
verilen onerge ile Divan bagkanhgrna Adem $AHiN katip 0yeliklere de l\ilehmet TA$ ve Yakup KAMMYA teklif
edildiler. Bagka teklif olmadrgr gortildi.ig0nden verilen teklif oylamaya sunuldu. Yaprlan oylama sonucu teklif oy birli$i
ile kabul edildi. Divan heyeti igin yaprlan oylamaya her hangi bir itiraz olmamrgtrr. Divan heyetine Genel Kurul
evraklannr imzalama yetkisi oy birligi ile verildi. Divan bagkantnca kalan g0ndem okundu, okunan giindeme bir itiraz
olmadrgrndan di$er giindem maddelerine gegildi.
3- Yonetim Kurulu faaliyet raporu , bilango , gelir-gider celvelinin okunmastna geEildi. Yonetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Mustafa AOca tarafrndan okundu. Faaliyetler hakkrnda uyelere ayrrntrh bilgileri ve konu$maslnr goriinttilti
slayt sistemi desteginde sundu. Bilango ve gelir-gider cetvelleri Mustafa AGCA tarafrndan okundu. Okunan bilgiler
12-
slayt sistemi ile gortilecek gekilde yanstttldt.
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasrna geqildi. Denetim Kurulu faaliyet raporu Denetqi Mustafa
YURDUSEVEN taraflndan okundu.
5- Bilango ve gelir gider cetvelinin oylanmasr Yonetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayn ayn ibrasr maddesine
,
gegildi, Divan bagkanr madde gori.ig[ilmesine geqilmeden once miizakere strastnda soz alacak kigilerin
konugmalannrn 3 dakika ile srn rrlandrnlmasrnr teklif etti. Oylama sonucu teklif kabul edildi. Okunan Yonetim ve
Deneiim kurulu raporlan ile Bilango ve Gelir-Gider cetveli milzakereye agrldr. Soz alan Yasemin DOGAN vekili
Osman DOGAN ingaatlann ne zaman bitecegini sordu , Orhan DOGULU Liye olurken baktrklan 4+1 prolesinin neden
degigtigini sordu , Halis CO$KUN "pegin odeme yaparak ev almak isteyen varsa gidip mtteahhitten alsrn kooperatife
girmesin o zaman " dedi. Necip QAVDARCI arsa genig oldu$u iqin mumkrin oldu$unca dairelerin birbirine yaktn
olmamasrnr istedi$ini soyledi. Projelerin daha kesinlegmedigi bunun da yonetim kurulu faaliyet raporunda aqtklandtgt
yapanlann
, internet sitesinde yaprlacak oylama neticesinde uygulanacak olan projenin belli olacagt , pegin odeme
artrglardan etkilenip etkilenmeyecegi hususunda henLiz maliyetlerin netlegmedigi ancak maliyetler netlegtikten sonra
konut maliyetini pegin odeyenler igin artrg olmasrnrn soz konusu olmayaca$t , pegin odeme yapacaklann gidip
mfiteahhitten ev almasr yonrindeki gortig ile ilgili olarak da kooperatife gi.ivenerek gelen kigiler oldu$u ve muhtemelen
pegin odeme yapacak kigilerin villa grubundan olacagr ama bu hususta zaten genel kurul kararlan dogrultusunda
hareket edilecegi , kooperatif ingaatlannrn gelecek aidat miktarlanna gore bitirilebilece$ini , ne kadar odeme olursa
ona gore imalat yaprlacagr soylendi. Bu hususlarda aynntrh olarak dilek ve temenniler ktsmtnda da agtklama
yaprlacagr soylendi. Okunan raporlann oylanmasrna gegildi. Yaprlan ayrr ayn oylamalar sonucunda Yonetim Kurulu
Faaliyet Raporu oy birligi ile yine Denetim kurulu raporu oy birligi ile kabul edildi. Oylamadaki saytlar divan
bagkanr ve katipler tarafrndan tespit edildi. Yaprlan oylamaya sozlli veya yazrlr olarak itiraz eden veya muhalefet oyu
kullandrgrnr veya bagka bir itirazr oldu$unu gerh verdirmek isteyen olmadt.
Bilango ve gelir gider cetvelinin oylanmasrna gegildi ve oybirli$i ile kabul edildi. Yonetim ve Denetim Kurullanntn ayn
ayn ibrasrna gegildi . Yaprlan ayn ayn oylamalar sonucunda Yonetim kuruiu oy birligi ile , Denetim kurulu oy birli$i
ile genel kurul tarafrndan ayn ayn ibra edildi. Bilango ve gelir gider cetveli oy birligi ile ibra edildi. (Yonetim kurulu
[iyeleri kendi ibralannda oy kullanmadrlar) Oylamadaki sayrlar divan bagkanr ve katipler tarafrndan tespit edildi.
Yaprlan oylamaya sozlti veya yazrh olarak itiraz eden veya muhalefet oyu kullandrgrnr veya bagka bir itirazr oldugunu
gerh verdirmek isteyen olmadr.
\AN)
Arsa konusunun gortigtilmesine gegildi. Bu hususta Divan Bagkanlr$rna bir onerge verildi. Verilen onerge genel
kurula okundu ve onergenin oylanmasr neticesinde "Kooperatife konut alant temin etmek amactyla, kooperatif
6-
yonetim kurulu taraftndan,
- Kayseri Btiyrikgehir Belediyesi'nce 25 Ey[il 2013 tarihinde ihaleye grkartrlmrg olan 143 adet parselden
mritegekkil ve yaklagrk 746.533,59 m'zytizolgrimlti tagrnmazlarrn ihalesine kooperatif adrna katthnmrg oldu$undan,
- bu ihaleye katrlmak igin Halk Bankasr Merkez $ubesi'nden alrnmrg 1.250.000,00 TL bedelli teminat
mektubunun Kayseri Btytikgehir Belediyesi'ne verilmig oldu$undan,
- akabinde soz konusu ihalede 31.000.000 TL Kasrm 2013'te, 31 000,000 TL Aralrk 2013'te, 31,000.000 TL
de 3 ay odemesiz 21 ay taksitle olmak rizere toplam 93.000.000 TL bedel tizerinden odenmek tizere arsalann
kooperatife ihale edilmig oldugundan, bu gerEevede Kayseri Btiytikgehir Belediyesi Enc[imeninin 25,09.2013 tarih ve
201311134 sayrh kararrna istinaden 93.000.000 TL'sr bedel ile 143 adet parselin kooperatife ihalesinin kabuledilmig
oldu$undan,
- bu odemelerden 1. Taksit igin odenecek bedelden Kayseri Btiytikgehir Belediyesi'ne kooperatif adtna
yatrrrlmtg olan tutarrn 5,400.000T1'sinin kesin teminat olarak belediyece kabul edilmig oldu$undan,
- ancak bundan sonra riyelerden elde edilen gelirin kooperatifin bu ihale igin odemesigereken tutarlara
kifayet etmesinin mrimktin bulunmadrgrnrn anlagrlmast tlzerine, ttlm hak ve borglarryla birlikte ihale Devri yoluyla,
Kayseri 1 1 . Noterligi'nin 1 1 Aralrk 2013 tarih ve 01904 yevmiye numaralt iglemiyle, Kayseri Btiytikgehir Belediyesi
Enctimeninin 25.09.2013 tarih, 2013/1 134 sayrlr karartna istinaden kooperatife ait bulunan Kayseri Btiytikgehir
Belediyesi'ne yaprlacak olan odemelerin, haklartn ve alacaklarrn a9a$rdaki oranlar ve tutarlar tizerinden Gtineg.Beton
Yapr Endristriii Sanayi ve Tic.A.g, Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri San.veTic.A,$ ve Mirabo$lu ingaat
Malz, San.veTic Ag ile ortakhk tesis etmek suretiyle paylagrldrgrndan ve agagrdaki oran, tutar ve hisseler tizerinden
Kayseri Briyrikgehir Belediyesi'ne kargr ihale Devri Sozlegmesi yoluyla gayrimenkul paylagrmrnr ongoren bir ortakltk
tesis edildi$inden bilgi altndtgtna,
bu gergevede, trim ihale edilen parseller tlzerinde %26,119'luk ktsnra tekabtileden ve parsel numaralan ve
yrizolgumtin0 gosteren listesi agagrda verilen tagtnmazlartn ttimrlnIn 24.290.670 TL bedel Kayseri Btiyukgehir
Belediyesi'ne kooperatifge odenmek suretiyle tek malik olarak kooperatif elinde btrakrldr$tndan,
geri kalan diger tagrnm azlardan %36,941 oranrna isabet eden 34.355.130 TL bedel tizerinden G0ne9 Beton
Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.$'ne (kooperatifin aldr$r tagrnmazlarrn drgrndakitlim tagrnmazlar fizerinde %50
oranrnda hissedar olmak suretiyle)
,
geri kalan diger taglnmazlardan Y018.470 oranrna isabet eden 17 .177 .100 TL bedel tizerinden Somyurekler
Grda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri San.veTic.A.$'ne (kooperatifin aldrgl tagrnmazlann dlglndaki tlim tagtnmazlar
lizerinde %25 oranrnda hissedar olmak suretiyle),
geri kalan diger tagrnmazlardan Yo18.470 oranrna isabet eden 17.177.100 TL bedel tizerinden Miraboglu
ingaat Malz, San.veTic A$'ne (kooperatifin aldr$rtagrnmazlarrn drglndaki ttim taglnmazlar lizerinde0/o25
oranrnda hissedar olmak suretiyle),
devrinin yaprlmasrnrn uygunluguna, bu gergevede Kayseri 11. Noterli$i'nin 11 Arahk 2013 tarih ve 01904
yevmiye numaralr iglemi iginde taraflarca imzalanmrg bulunan sozlegmenin uygunlu$una ve bu sozlegmenin bir
geregi olarak Kayseri Btiyrikgehir Belediyesi'ne Kooperatif ve diger 3 girket tarafrndan imzalanarak verilen dilekqe ile
a9a$ rdaki tagtnmazlarrn devredilmig ve btrakt lm t9 oldugundan,
S.NO
1
う∠
3
4
5
6
7
8
Kooperatife tek malik srfatr kazandrracak gekilde brrakrlmrg olan tagrnmazlarrn aga$tdaki listede
gortildu$ti gekilde oldu$undan,
ADA
PARSEL
YUZOLcUM
8632
8632
2
3
3.904,00m2
3,904,00m2
1
5.247,85m2
2
5.247,85m2
3
5.247,85m2
1
6.222,10m2
2
6.222110m2
3
6.222,09m2
8633
8633
8633
8635
8635
8635
`
へ
斌
8635
8649
8649
8660
8660
4
6.222109m2
1
6.244,90m2
14
8661
2
15
8661
3
16
24
8662
8662
8662
8662
8664
8664
8676
8676
8678
25
8678
2
26
8678
8680
8680
8680
8680
8692
8692
8692
8692
8692
8693
8693
3
9
10
12
00
17
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
つ0
32
33
34
35
公υ
つ0
37
1
2
1
2
4
5
1
2
1
2
4.631,81m2
4.631,80m2
00
00
2
3,708,95m2
3,422,55m2
4.000,00m2
3.708,95m2
6.097,97m2
6.097,96m2
6.610,73m2
5.841,57m2
5.841,57m2
5.211,74m2
5.211174m2
3
5.211,73m2
TOPLAM
194.985,57
3
4
6
3
4
5
6
7
8693
-
6.244189m2
6.717163m2
6.717,64m2
3.076,59m2
3.076,59m2
4.744,49m2
4.744,60m2
4.748,60m2
4.744,59m2
5.663,30m2
5.663,29m2
4.648,83m2
4.648,83m2
4.631180m2
2
0/050'si
Grineg Beton Yapr Endristrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25'si Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyaq
Maddeleri San.veTic.A.$, %25'i ise Mirabo$lu ingaat Malz. San.veTic A$ adrna olmak tizere Kayseri 11. Noterligi'nin
11 Arahk 2013 tarih ve 01904 yevmiye numaralt iglemi iqinde taraflarca imzalanmrg bulunan sozlegme geregince
btraktlmtg olan toplam 105 adet ve 551.548,02 m2 ytizolgumlti tagrnmazlarrn listesinin ise agagrdaki gekilde
an,
No
ADA
352
2
PARSEL
2
M2
SAHIBI
5.473,74m2
8590
13.000,00m2
3
8590
2
4
8601
17.000,00m2
ヽ
3.083,27m2
%50 Gtineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic,A.g,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabo0lu insaat Malz. San.veTic A,s
%50 G0ne9 Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.g,%25
Somyurekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabodlu insaat Malz, San.veTic A.s
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic,A.g,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endustrisi Sanayive Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda insaat ve ihtiyac Maddeleri
ヽ
パ
ぜ
/
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu lngaat Malz, San.veTic A,9
8602
5
1
3.844,39 m'
2
3.350,00 m,
8602
6
●●
nυ
aυ
OO
7
8
1
3.776,38 m'
1
17288,44m2
3
9.711,56 m'
8604
8604
9
nu
8608
3
5.012,88 m'
3
3.735,87
8609
●‘
う0
14
15
●υ
00
6028,88m2
2
6.028,88 m'
3
6.028,88 m'
4
6.028,88 m'
6,024,'r0 m,
%50 G0neg Beton Yapr EndLiskisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda lngaat ve lhtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu insaat Malz. San.veTic A.$
8610
8610
8610
8610
5.259,21 n?
2
5.259,21 m'
8611
8616
8616
uAf
\
%50 Giineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtryag lVaddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboqlu in$aat Malz. San.veTic A.g
%50 GLineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekter Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabo0lu lnsaat Malz. San.veTic A.$
5.290,03 m'
%50 Giineg Beton Yapr End jstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda lngaat ve lhtiyag l\tladdeleri
San,veTic.A.S, %25 Mirabodlu insaat Malz. San.veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endrlskisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabodlu insaat Malz. San.veTic A.s
2497,26m2
%50 G0ne9 Beton Yapr End0skisi Sanayi ve Tic.A.$,%2S
Somytrekler Grda ingaat ve intiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu insaat Malz. San.veTic A.s
4636,51m2
0●
21
1
う乙
20
8611
8615
%50 Gtineg Beton Yapr EndListrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somy0rekler Grda lngaat ve lhtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu lnsaat Malz. San.veTic A.g
%50 G0ne9 Beton Yapr Endtlstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyurekler Grda ingaat ve ihtryaq Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 MiraboOlu lngaat Malz. San.veTic A.9
1
8610
全υ
19
%50 Giineg Beton Yapr EndListrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somy0rekler Grda lngaat ve lhtryag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabo$lu lngaat Malz. San.veTic A.9
%50 Grineg Beton Yapr Endrlstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyrirekler Grda lngaat ve lhtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu lnsaat Malz. San.veTic A.9
%50 G0ne9 Beton Yapr EndLlstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyrirekler Grda lngaat ve lhttyag Maddeleri
San,veTic.A.S, %25 Miraboqlu ln$aat Malz. San,veTic A.9
%50 Grineg Beton Yapr EndLlstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytrekler Grda lngaat ve lhtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabo0lu In$aat Malz. San.veTic A.$
%50 Gtineg Beton Yapr Endristrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyi.irekler Grda ingaal ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabo0lu Insaat Malz. San.veTicA.g
%50 GIneg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyiirekler Grda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu Insaat Malz. San.veTicA.s
%50 G0ne9 Beton Yapr Endilstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
SomyLirekler Grda lngaat ve lhtryaq Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu lnsaat Malz. San.veTic A.S
5
17
m'?
%50 GLineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda lngaat ve lhtiyaq Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu lnsaat Malz. San.veTic A.9
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyiirekler Grda Ingaat ve lhtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboolu Insaat Malz. San.veTic A.$
J"_
22
23
8617
2
5,484,87m2
3
5.507,58m2
8617
%50 Grineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic,A.$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz, San,veTic A.9
%50 G0neg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabo[lu ingaat Malz. San.veTicA.g
%50 Gune,BetOn Yapl Endust‖ si sanayi ve Tic.A.s,%25
24
8617
Somyiirekler Glda ln,aat ve lhtlya9 Maddeleri
7.585,23m2
4
San,vettic.A.S,%25 Miraboolu lnsaat Malz,San.vettic A,,
%50 GOne,Beton Yapl Endustnsi sanayl Ve Tlc,A.s,%25
25
sOmyurekler Glda ln,aat ve lhjya9 Maddelen
8621
5.734,22m2
2
26
27
8621
3
5.734,21m2
4
5,734,21m2
8621
San,veTic.A.s,%25 Miraboolu ln,aat Malz.San.v9墜
%50 Grineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%2S
Somyurekler Grda Ingaat ve lhtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboflu ingaat Malz. San.veTicA.g
%50 Gtineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somy0rekler Grda lngaat ve lhtiyaE Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabodlu insaat Malz. San,veTic A.S
%50 Gunes BetOn Yapl巨 ndOstnsl Sanayi Ve ttic.A.s,%25
28
sOmyurekler Glda ln,aat ve lhilyac Maddele‖
8621
t Malz.San.vettic A§
JQ望 ュ
里
5.077,72m2
5
%50 Gune,BetOn Yapl巨 ndOstnsi Sanayi Ve ttic.A.s,%25
29
8622
Somyttrekler Glda ln,aat ve lntlya9 Maddele‖
5.124,88m2
1
nυ
う0
31
32
33
01生
!19aat Malz.San.veTic A.9
1
7,765,46m2
1
2.816,07m2
1
5.815,14m2
%50 Grineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyrirekler Grda lngaat ve lhtiyaq Maddeleri
San.veTic,A.$, 7ol5 Miraloglu lryaat Malz. San.veTl4
0/050
Gtineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%2S
Somytirekler Grda ingaat ve intiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabodlu ingaat Malz. San.veTic A,9
%50 Grineg Beton Yapr Endtlstrisi Sanayi ve Tic.A,$,%2S
Somyurekler Grda lngaat ve ihtiyag tvladdeleri
San. veTic.A. $, %25 M i ra bogltt.l i I tn a ! M qlz-gqryglg n_!
5.815,14m2
%50 Gtineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%2S
Somyrirekler Grda lngaat ve lniiyaq IVaddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabo$Iu i,uaatl4ql4. Sq!{g!g n $
8623
8624
8625
8625
2
%50 GOne,Beton Yapl ttndustiisl sanayi ve Tlc.A.s,%25
8625
SomyOrekler Gida ln,aat ve l1ltlya9 Maddele‖
つ0
34
5.815,14m2
San,ve¬ c.A,s,%25 Mirattω lЧ
いつ
Q9幽
%50 Gttne,Belon Yapl EndOstrlsl Sanayi ve Tic,A.s,%25
35
8627
sOmyurekler Glda ln,aat ve llltiya9 Maddele‖
3.917,37m2
2
36
37
3
6.324,24m2
4
6.324,24m2
8629
8629
8630
San,vettic.A.s,%25 Mira璽 │」 ll望 9型 qヒ L≦ 涯
IL望 三
二整型生受
%50 Grineg Beton Yapr Endiistrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda lngaat ve lirtiy'aq Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirqb_q0l'r i, ;a,r l/alz. San.veTic A,$
%50 Gune,Be10n Yapl EIldむ stiisi Sarlayi ve ttic.A,s,%25
Somylrekler Glda ln,aat ve llllデ u91Й addelen
う∠
39
Somyiirekler Glda ln,aat ve llltlya9 1daddeleri
貫υ
38
8629
San,veTic.A.s,%25 Miraboolu l111aat M。 lz・ San.veTic A.9
%50 GOne,Beton Yap!巨 ndustris sanayl ve丁 lc.A,s,%25
/
6.324,23m2
A,9
%50 GOne,Beton Yapl Elldust「 si sa113yi vo ttic.A.s,%25
4.862,75m2
麹
期
Ⅳ
ωlt111,111_セ IJZ.San.venc
y019К 19r Glda ln§ aat ve lllt yaヾ Iiaddelen
07ニ
γ
San.veTic.A.$, %25 Mirabo$lu ingaat l,'1alz. San'veTic A.9
40
8630
4.860,91m2
3
%50 Gtineg Beton Yapr Endustrist Sanayi ve Tic.A'$,%Z5
Somyrirekler Grda ingaat ve intiyaq Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabo$lu irrgaat Malz. San'veTic A'S
%50 GOne,Beton γapi EndlstnSI Sanayi ve lic,A.り
41
4.860,93m2
3
2.128,95m2
%50 Gtineg Beton Yapt Endustrisi Sanayi ve lic'A.\i,%zb
Somyurekler Grda ingaai ve lntryaq i'/aodeleri
San.veTic.A. $, %25 tvt{a bq_$ I q-l I s a a t iy!9!2. SqlJtlg
1
5,264,61m2
2
5.264,60m2
3
5.264,60m2
8630
4
42
43
44
45
46
8634
4f
8636
8636
8636
8637
7.359,67m2
47
48
49
I場]製 ll
8638
1
7.017,88m2
1
3.404175m2
1
1.503,52m2
8639
8650
nV
EU
8652
1,709,50m2
51
8653
1
53
54
55
56
8653
う乙
52
,判 Z0
sOmyurekler Glda ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele‖
lalz.San.VeTic埜
San.veTic.A.S,%25 Miraboolu ll)oaat Ⅳ
5.931,27m2
5,931,23m2
8653
3
5.931,25m2
4
5.931,24m2
1
6.418,86m2
2
6.418,86m2
8653
8654
8654
Q
%50 GOnes Beton Yap!EndlstnSI Sanayl ve Tlc,A.s,%25
57
8654
sOmyurekler Glda lnsaat ve lh‖ ya9 Maddele面
6.418,86m2
58
59
8654
4
6.418,86m2
3
2.559,38m2
8655
San,vettic.A.s,%25 Miraboglu ln,aat Malz.San.vettic A,s
%50 Grineg Beton Yapr Endrlstrisi Sanayi ve Tic.A.g,Yo25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
SanveTic.A,$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endristrisi Sanayi ve Tic.A,g,0/025
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri
San.veTic.A.g, %25 Miraboglu ingaat Malz. San,veTic A.s
%50 Gune,BetOn Yap:Endlst面 Si Sanayl ve丁 lc.A.s,%25
60
8655
sOmyurekler Glda ln,aat ve lhlya9 Maddele‖
4
61
2.508,30m2
旦en.Vettic,A.s,%25
5.627,64m2
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.g,yo25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A .9,%25 Miraboglu inEaat Malz. San.veTic A.s
8656
Mirab001u ln,aat Malz.San,vettic A.s
%50 Gune,BetOn Yapl Endlst面 Si Sanayl ve Tlc,A.s,%25
62
8656
Somylrekler Glda ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele」
2
63
64
65
66
5.627,64m2
8656
3
5.627,64m2
4
5.627,66m2
1
4.617,80m2
8656
8657
San,ve丁 lc.A.s,%25 Miraboglu ln,aat Malz.San,vettic A.s
%50 Gtineg Beton Yapl Endrlstrisi Sanayi ve Tic.A.g,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu lngaat Malz, San.veTic A,s
%50 Gtineg Beton Yapr Endrlstrisi Sanayi ve Tic.A.g,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.g, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endrlstrisisanayive Tic.A,g,%25
Somyfirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic,A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San,veTic A.s
%50 Glne,Beton Yapl Endlst面 Si Sanayi ve ttic,A.s,%25
Somylrekler G!da ln,aat ve lh‖ ya9 MaddeleJ
8657
2
4.617,80m2
San.vettic.A,s,%25 Miraboglu lnsaat Malz.San.vettic A.s
%50 Gune,BetOn Yapl Endlst‖ Si Sanayi ve Tic,A,s,%25
67
8657
sOmyurekler G!da insaat ve lh‖ ya9 Maddele‖
3
68
4.617,80m2
San,vettic,A.s,路 25 Miraboolu ln,aat Malz.San,ve丁 lc A,s
4.411,07m2
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.g,fr25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San,veTic,A,g, %25 Miraboglu ingaat Malz, San,veTic A,s
8658
%50 GOne,Beton Yapl Endlst‖ Si Sanayi ve Tlc.A,s,%25
71
8658
つ0
70
8658
う乙
69
4.411,07m2
8658
Somyttrekler Glda ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele百
San,veTic,A.s,%25 Miraboolu ln,aat Malz.San・
vettic A.s
%50 Grineg Beton Yapr Endtlstrisi Sanayi ve Tic.A.g,yr25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A .g,0/025 Miraboglu inqaat Malz, San.veTic A.s
%50 Gune,BetOn Yapl Endustnsi sanayi ve ttic.A,s,%25
sOmyurekler Glda ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele百
4
72
4.411,07m2
4.411,05m2
Sttp,Vettic.A.s,%25 Miraboglu in,aat Malz.San.vettic A.s
%50 Gune,Belon Yap!Endlst面 Si Sanayi ve Tlc.A.s,%25
sOmyurekler G!da ln,aat ve lh‖ ya9 Maddelen
8658
5
4.411,06m2
001u insaat Malz,San,veTic A.s
%50 Gune,Beton Yapl Endlst‖ SI Sanayi ve Tic,A.s,%25
73
8659
公υ
74
8658
2
sOmyurekler G!da ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele‖
4.411,06m2
San,veTic.A.s,%25 Miraboolu ln,aat Malz,San,ve丁 lc
1.657,02m2
%50 GOne,Be10n Yapl Endlst百 SI Sanayl ve ttic,A.s,%25
yttrk19rGida lnsaat ve lh‖ y99 Maddelen
SΩ り
望
A.s
San.vettic.A.s,%25 Miraboolu ln,aat Malz.San.vettic A・
,
7050 Gtineg Beton Yapr Endtlstrisi Sanayi ve Tic.A.g,%25
75
8665
1
76
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri
San.veTic.A,$, %25 Miraboflu insaat Malz. San,veTic A.s
%50 GOne,Beton Yap!Endlst面 Si Sanayi ve ttic.Aos,%25
sOmyure‖ er G!da lnsaat ve lhjya9 Maddele‖
8667
1
77
1.699,30m2
1.699,30m2
San,veTic.A.s,_%25 Miraboolu ln,aat Malz.San.vettic A.s
5.409,60m2
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic,A.g,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A.s
8668
1
%50 GOne,Beton Yapl Endlst‖ Si Sanayi ve ttic.A.s,%25
78
8668
Somylrekler G!da ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele‖
2
nV
OO
81
84
4
5.409,59m2
1
3.173,12m2
8669
8669
8669
00
83
3.173,1l m2
3.173,1l m2
8672
1
85
5.409,59m2
8668
う乙
82
8668
り0
79
5.409,59m2
4.255,05m2
San,vettic.A:s,%25 Miraboglu ln,aat Malz.San.veTic A,s
%50 Gtineg Beton Yapr Endrlstrisi Sanayive Tic.A.g,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.g,%25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A,s
%50 Gtineg Beton Yapr Endtlstrisi Sanayive Tic,A.g,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu insaat Malz, San.veTic A,s
%50 Grineg Beton Yapr Endristrisi Sanayive Tic.A,g,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A.s
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic.A.g,%25
Somyurekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 lViiraboqlu insaat Malz. San,veTic A,s
9t50 Gtineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.g,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A,$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTicA.s
%50 Gtineg Beton Yapr EndristrisiSanayive Tic,A.g,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A,s
%50 Gune,BetOn Yapl Endlst面 Si Sanayi ve ttic,A.s,%25
Somylre‖ er Glda in,aat ve lhJya9 MaddeleJ
8674
1
5.610,64m2
San.vettic.A・
§,%25
Miraboolu lnsaat Malz,San.veTic Aos
%50 GOne,Beton Yapl Endlst‖ Si Sanayi ve ttic.A.s,%25
86
8674
Somyttrekler G!da ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele‖
2
88
89
nV
nυ
91
8674
つ0
87
5,610,64m2
San,vettic.A,ュ %25 Miraboolu ln,aat Malz.San,vettic A・
5.610,64m2
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic,A,g,%25
Somyrirekler Glda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboflu insaat Malz. San.veTic A,s
8674
4
5.610,64m2
5
5.610,64m2
6
5.610,64m2
1
11.549,90m2
8674
8674
8679
s
%50 Gtineg Beton Yapr Endristrisi Sanayive Tic.A.g,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San,veTicA.s
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic.A.g,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
SqryqIq A.g, %25 Mirabo[lu ingaat Matz. San,veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.$,7125
Somyurekler Grda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri
San.veTic.A,$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A,s
%50 GOne,Beton Yapl EndlstlSi Sanayi ve ttic,A.s,%25
Somylrekler Glda ln,aat ve lh‖ ya9 Maddele百
lu lnsaat Malz.san.ve丁 lc A.s
,
1■
92
93
944
95
97
1
2.508,82m2
1
2.500,90m2
1
2.788,08m2
1
5.258,80m2
8683
8684
8686
8686
04
96
8681
8686
3
98
99
5.258,80m2
5.258,80m2
8686
nV
nV
4
5.258,80m2
5
5.258,80m2
1
1.375,97m2
8686
8687
nv
8690
3.343,94m2
102
8691
6.307,40m2
103
8691
2
105
8691
8589
00
104
1
丁OP LAM
6.307,39m2
6.307,39m2
2.072,55m2
%50 Gtine$ Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic.A.$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic,A.S, %25 Miraboolu insaat Malz. San.veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endristrisi Sanayive Tic,A.$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A,$, %25 Mirabo$lu ingaat Malz. San.veTic A.9
%50 GUneg Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic,A.$,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San,veTic.A,S, %25 Miraboolu insaat Malz. San.veTicA.s
%50 G0neg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyiirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A,S, %25 Mirabodlu insaat Malz. San.veTic A.s
%50 Grineg Beton Yapr Endrlstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabo0lu insaat Malz. San.veTic A,s
%50 Grineg Beton Yapr Endtlstrisi Sanayive Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda lngaat ve lhtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Mirabo0lu insaat Malz. San.veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endustrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 MiraboOlu in$aat Malz. San.veTic A.9
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic.A,$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyaE Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Miraboqlu insaat Malz. San.veTicA.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endtlstrisi Sanayi ve Tic.A.$,%2S
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic,A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz. San.veTic A.9
%50 Gtineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayi ve Tic.A.$,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic,A.S, %25 Mirabo0lu insaat Malz. San.veTicA.s
%50 Grineg Beton Yapr Endristrisi Sanayive Tic.A.$,%25
Somyurekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 MiraboOlu insaat Malz, San,veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endrlstrisi Sanayive Tic,A.$,%25
Somyurekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.$, %25 Miraboglu ingaat Malz, San,veTic A.g
%50 Grineg Beton Yapr Endtistrisi Sanayive Tic.A,$,%25
Somyrirekler Grda ingaat ve ihtiyag Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabo0lu insaat Malz. San.veTic A.s
%50 Gtineg Beton Yapr Endtlstrisi Sanayi ve Tic,A.$,%25
Somytirekler Grda ingaat ve ihtiyaq Maddeleri
San.veTic.A.S, %25 Mirabo0lu insaat Malz. San.veTic A.s
551.548,02m2
bilgi alrndr$rna,
yukarrda bahsi gegen ttim ig ve iglemlerle ilgili olarak yonetim kurulu tarafrndan faaliyet raporu gergevesinde
detayh geklide bilgi verilmig oldugundan, Kayseri 1 1 ,Noterli$i nezdinde 01904 yevmiye numaralr "Sozlegme" yanrnda,
bu sozlegme gerqevesinde yaprlmtg bulunan ig ve iglemlerle bu gergevede imzalanmrg bulunan sozlegmelerin ve
gegitli yerlere verilmig olan taahh[tnamelerin, devir sozlegmelerinin, ortakhk beyanlarrnrn tamamrnrn kabult]ne,
uygunlu$una ve yerindeli$ine, bu ig ve iglemlerle ilgili olarak yonetim kurulunun herhangi bir sorumlulugunun
bulunmadt$tntn ve bundan sonra da bu ig ve iglemler gergevesinde yonetim kurulumuzca Kayseri Btiyrikgehir
Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, tapu sicil mtldtlrltikleri, Ticaret Odasr, Ticaret Sicil memurlugu, vergi daireleri ile
*fix'ffi"'
w"'ru*tessnn**'v
/
ira
ptun,nO. yaprlabilecek herhangi bir plan tadilatr durumunda yukanda belirtilen payla$lmlara esas adaparsellerde yonetim kurulu taraftndan diledi$i gekilde trampa ,takas ,degigtirme yaprlabilmesine 2(iki) red oyuna
kargr[k oy goklugu ile karar verildi.
Kura yonetmeliginin gortigLilmesine gegildi, Bu hususta verilen bir onerge oldugu gortildii. Verilen onerge genel
7-
kurula okundu. Verilen onergenin oylanmast neticesinde kooperatif tarafrndan inga ettirilen konutlann ortaklara
da$rtrm esaslan ile ilgili agagrdaki yonetmelik oy birlili ile Kabul edildi.
"srnrrh Sorumlu ildem Toplu Konut Yapr Kooperatifi Ku/a Yonetmeligi
Amag ve Kapsam:
Madde 1- Bu yonetmelik Srntrlt Sorumlu ildem Toplu Konut Yapr Kooperatifi tarafrndan inga ettirilen
konutlann Kooperatif ortaklanna da$rtrm esaslannr kapsamaktadrr.
Tanrmlar:
Madde 2- Bu yonetmelikte gegen:
a) Kooperatif; S.S ildem Toplu Konut Yapr Kooperatifini,
b) Ortak; Kooperatif anasozlegmesinin belirtti$i bLittin gartlan yerine getirerek kur' a gekimine igtiraki ve
konutu iktisabi hak kazanmrg gerqek kigiyi,
c) Konut; Bu yonetmeligin kur'a yolu ile ortaklara dagrtrm kapsamrnda bulunan daireleri,
Ku/a Qekim $ekli:
Madde 3- Kuia gekimi noter huzurunda yaprlrr ve kur'a sonuglan anrnda noterce tutanaga geqirilir, Kuia
gekiminde "ortak" ve "konut" olmak Lizere iki adet torba kullanrlrr, Ortak torbasrna ortaltn adt ve soyadt, konul
torbastna da konutun blok ve daire numaralarrnrn yazrh oldu$u standart kagrtlar bulunur Kagrtlar noterce imzalr ve
mrihtirhi olarak hazrrlan rr.
Kur'a Qekim Srrasr:
Madde 4- Kuia gekim strast noterin ortak torbasrndan gektigi kagrtlarda yazrh kigilerin, konut torbasrndan
konutlann yazrh oldugu kagrtlan gekmesi geklinde yaprlarak sonuglandrnlrr
Ortagrn Kur'a Qekiminde Bulunmasr:
Madde S-Astl olan, ortagtn kur'asrnr kendisinin gekmesidir, Ancak, mazereti nedeni ile ku/aya igtirak
edemeyecek ortaklar adlanna kur'a gekmek Lizere bir bagkasrna vekalet verebilirler. Kendisi veya vekili olmayan
ortaklann kuiasr Noterce qekilir.
Konut Degigikligi:
Madde 6-Ku/a gekimininden sonra taraflar Kooperatif Yonetim Kurulunun yazrh olurunu almak gartryla
konutlannr degi$tirebilir.
Kur'a Qekiminin Gegerliligi
Madde 7-Her ortak kur'a sonucu kendisine isabel eden konutu gegici maliyet bedeli iizerinden kabul etmek
zorundadtr Kur'a sonucu kendilerine d[i9en konutu almak istemeyenler, anasozlegmenin '14l3 maddesine istinaden
ortakhktan grkanlrrlar.
Konutlarda Yaprlacak Degigiklik:
Madde S.Konutlarda ferdilegme yaprlmadan tadilat yaprlamaz. Tadilat yapanlara yonetim kururlunca yaprlan
ihtara ragmen dtizeltmeyenler ihraq edilir. Bu konuda kooperatifler kanunu, anasozlegme ve Kat m0lkiyeti kanunu
hi.ii.ikmleri uygulanrr.
Madde 9. Kooperatifimizde kuraya katrlrmr ile ilgili diger usul ve esaslar:
a)Kuraya igtirak eden riyelerimiz onceden belirlenmig bir bedel varsa bu tutarlarda kura katrlm
bedelini odeyeceklerdir,
b)Kuraya katrlmak isteyen Liyelerimizin yine yonetim kurulu tarafrndan belirlenmig yer, gekil ve
stireler iginde mriracaatta bulunmalan zorunludur.
c)Kooperatife gegmige dontik borcu olan veya elinde kooperatif taraflndan kuraya katrhm iqin
"borgsuzdut" belgesi olmayan tiyelerimizin kuraya katrlrm talepleri kabul edilmez, ancak son kura olmasr durumunda
yonetim kurulunca belirlenen tarihte tiyelerin bagvuruda bulunmamasr durumunda bile re'sen kura qekimi yaprlrr,
d) Kuraya katrlmak isteyen tiyelerimizin yine yonetim kurulumuz taraftndan belirlenmig yer, gekil
ve stireler iginde mtiracaatta bulunmalan zorunludur.
pOsta yolu ile kura cek minden 10 gun
krhnmrg vekil
ёnce koopera“ fe
imzalanrrsa da
∝
,
ulastiri「 lar
Taahhtttnameylimzalamaya noter kanallyla yetk‖
soz konusu tlyeye Kura Katrlrm Belgesi verilir.
i
f) Kurada kendisine konut isabet eden riye daha once tespit edilmig bulunan tutarlarda ve
taksitlerde kura bedelini oder, kuraya katrlan tiyenin bu odeme planrna uymamasr durumunda taahhtitnamede yer
alan htiktimler titizlikle uygulanrr. Bu gergevede taahh0tnameye uymayan kigilere hig bir gekilde ev teslimi yaprlmaz
'
ve her durumda geciken odemeler iqin aidat odemeleri igin genel kurulca belirlenen gecikme cezasr uygulan ri.
S)Kurada konut isabet eden ortaklar, kura bedeli yanrnda
diler ortaklar gibi normal aidalannr
oderler.
h) Konut yapr
kooperatifleri ana sozlegmesinin 59. Maddesine gore; gerek tip gerekse diger
ozellikleri itibari ile gruplar olugturulmast durumunda grup dihilinde olan konutlann iuralarr kendi aralannda gekilir.
Bu konutun kura bedellerini odemekle y[iktimltidtir,
Pegin, kredili, taksitli ve/veya diger farkl gruplar olugturulup yonetim kurulunca 0yelere teblig edilirse;
Yonelim kurulunun belirleyece$i stire igerisinde bu gruplardan herhangi birine geqme talebi bizzal yaia notei
kanaltyla taahh0t edilir. Taahhiit edilen bedelleri odemeyen ya da geciktiien 0yeteite'ilgili anasozlegmedeki ve kura
yonetmeligindeki ilgili maddeler uygulan rr.
Madde'10- ig bu ydnetmelikte h0ktim bulunmayan hallerde Kooperatif Anasozlegmesi ve 634 sayrl Kat
M[ilkiyeti Kanunu hiikrimleri gegerlidir."
8- Yeni girecek ve aynlmak isteyecek ortaklann durumunun gonigillmesine gegildi. Bu hususta bir onerge
verildi$i goriildii. Verilen onerge genel kurula okundu ve onergenin oylanmasr neticesinde "Anasozlegmenin 11.Maddesi gere$ince, devir yoluyla tiyelige ahnanlar harig olmak rizere, i9 bu genel kurul tarihinden sonra ortaklt$a
kabul edileceklerden, tiyelik iqin mtiracaat edilen konut tipindeki diger ortaklardan her birinin o tarihe kadar odeilig
olduklan meblagrn lizerine, ilk yrl 2+1 konutlar iqin 4.000,00 TL, 3+1 konutlar igin 6.000,00 TL, 4+1 konuflar igin
8 000,00 TL ve bahgeli mtistakil konutlar igin 12.000,00 TL ve sonraki yrllar igin iiyelik igin mtiracaat edilen konut
tipindeki difer ortaklardan her birinin o ayki aidatrn '10 katr kadar ilave bedel alrnmasrni,
Kooperatifler Kanununun 17. lvladdesi ger$ince, kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye dtig0recek niteljklerde
iade ve rjdemelerin yonetim kurulu karanyla 3 yrla kadar sLireyle ertelenebilmesine' 2 (red) oyuna i,argr oygoklugu ile
karar verildi.
9- B0tge ve liye aidatlannrn belirlenmesine gegildi,. Bu hususra bir onerge verildigi gonildt, Verilen onerge
genel kurula okundu ve onergenin oylanmasr neticesinde Uye aidatlannrn 20lSbcak-2giS Haziran aylanna ait
olmak tizere
440T1
660T1
2+1 =
3+1 =
4+1 =
BBOTL
Bahgeli = 1.320 TL olmasrna
Anasdzlegmenin 59 maddesine gore gruplar olugturulmasr durumunda; konut maliyetine gore tiyenin tercih edecegi
konul igin belirlenen odemelerin gegerli olmasrna" 2 (red) oyuna kargr oygoklugu ile karar verildi.
Yaptlan oylamalara sozlti veya yazrlt olarak itiraz eden veya muhalefet oyu kullandrgrnr veya bagka bir itirazr
oldu$unu gerh verdirmek isteyen olmadr.
Dilek ve temennilere gegildi .Uyelerden gelen gortig ve sorular ile ilgili yeniden Mustafa AGCA tarafrndan
aynnhll agtklamalar yaprldr. Yonetim kurulu bagkanr soz alarak yaprlan genel kurulun haytrlara vesile olmasrna
temenni etti. Bagka soz alan olmadr. Toplantr saat 12,
divan bagkanrnca iyi dileklerle sona erdirildi. Toplantr
'10-
tutana0r
ve imza alhn
26012014-1200
儡
p WE
翻
Download

24.01.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını indirmek