BARTIN Ü N İV ERSİTESİ
K O N U T TAHSİS KOM İSYONU T O PL A N T ISI
'A
v
lo p ıa ım no
Toplantı tarih i
Toplantı saati
T o p la n tı y e ri
T oplantıda h azır b u lu n an lar
K a ra ra sıra No
67
İİ/Ü ./2014
11.00
Bartın Üniversitesi toplantı salonu
Prof. Dr. Ali Naci TANKUT
Yavuz ÇOMARLI
Yrd. Doç. .Dr. Yafes YILDIZ
: 67
GÜNDEM :
1- Üniversitemiz Senatosunun 27/10/2014 tarihli ve 2014/66 sayılı kararı ile kabul edilen
Konut tahsis komisyonunun 28/02/2014 tarihli ve 59 nolu kararı ile oluşturulan Akademik ve idari
Görev Tahsisli listede isim kalmadığından boş olan ve kiralanacak konutlar için yeniden başvuru
alınması sonucu oluşan konut tahsis taleplerinin değerlendirilmesi.
2- Sıra cetvellerinin oluşturulması Web sayfasında yayımlanması.
*
KARAR:
1- Öğretim görevlisi Serkan ALTIN’ ın sistemde başvurusu olmasına rağmen MYO
Müdürlüğü tarafından 07/11/2014 tarihli ve 91042670-813-1664 sayılı yazı ile gönderilen ekte birim
amiri onaylı Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi olmadığından öğretim görevlisi Serkan
ALTIN’ ın Akademik Görev tahsisli sıra cetvellerinden çıkartılmasına,
2- Lojman talebinde bulunan Bülent BAYBURTLU’ nun 24 dairelik Ağdacı Kampüsü B Blok
2 nolu dairedeki lojmanda ikamet etmesi ile Adnan ÖZDEMİR’ in Genel Sekreterlik tarafından
kiralanan'lojman olarak Cumhuriyet Mah. Kavallar Sok. Şahinkent Ap. A Blok 15/5 kiralık dairede
ikamet etmesi nedeniyle İdari Görev tahsisli sıra cetvellerinden çıkartılmasına,
* ■ 3- Öğr. Elemanı Tunay KARAKÖK, Yrd. Doç. Dr. Emrah ÇETİN, Yrd. Doç. a^Dr. Berna
FELDIŞ’ in onaylı Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannameleri incelenmiş olup Bartın Üniversitesi
Kamu Konutları Tahsisine İlişkin Yönergenin eki olan Görev Unvanları ve Sırasına İlişkin Cetvelde
Akademik görev unvanlı kadrolarda bulunmadıklarından Akademik Görev Tahsisli sıra cetvellerinden
çıkartılmasına,
4-Fethi KAZAN’ ın onaylı Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannameleri incelenmiş olup
Bartın Üniversitesi Kamu Konutları Tahsisine İlişkin Yönergenin eki olan Görev Unvanları ve
Sırasına ilişkin Cetvelde idari görev unvanlı kadrolarda bulunmadığından İdari Görev Tahsisli sıra
cetvellerinden çıkartılmasına,
5- Konut tahsis taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan sıra cetvellerinin Web
sayfasında ilan edilmesine
_ _
»
t
_
|
Oy birliği ile karar verildi.
MİSYON BAŞKANI
*
%
*1
f
rrof. Dr. Ali Naci T
Rektör Yardımcısı
T
Yavuz ÇOMARLI
Daire Başkanı
Yrd.
Eğitim
DİZ
te Temsilcisi
>
""v f*
IV ^ ° 14 TARİH VE 6+SIRA NOLU KARAR GEREĞİ OLUŞTURULAN
GÖREV TAHSİSLİ KONUT SIRA CETVELİ
(İDARİ PERSONEL)
TAHSİS TALEBİNDE BULUNAN
Toplam Puan
1
1
1
1
i
lj Anıl ÇAM(Daire Başkanı,Hukuk Müşaviri)
27,697
ff.r
*1
BCı^l
&
^ y /i.2 0 1 4 TARİH V E 6JSIR A NOLU KARAR GEREĞİ OLUŞTURULAN GÖREV TAHSİSLİ KONUT SIRA CETVELİ
(AKADEMİK PERSONEL)
f
•
t
|
İ
TAHSİS TALEBİNDE BULUNA^
Hizmet
Süresi t
(+5)
1
i
Önceki
Tahsisi
(-3)
u«»
i , j»u»
fr.
Beklenen
Eş
! Aynı İldeki
Süre
i Durumu !
K.s.
(-15)
(+6)
<+1>
Başka
İldeki K.s.
;
(-10)
i
^h ı*ı
, m ■*
.
p 1 ■^ . 1
-w ıV r
J
t*
■»— |«-H T <
».
-H ıH -
Bakmakla
Çocuk
Y.k.s.
Sayısı
1 (+3)
;
(+1)
*
|
Ek
Gelirler
(-D ....
Toplam
Puan
j
j
e
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK(Dekan
Yardımcısı)
jl
20,58
i 0,00
4,12
6
0
84,516
-10
3
0
-1
81,016
0
0
0
79,066
j3
i6
0
-1
0
-1
70,345
-10
3
0
0
66,066
-10
0
o
|o
62,746
0
0
-1
42,164
10
0
0
36,638
|0
0
14,09
...
.............. 0
13,84
;6
o
0
0
0
12,79
70,43
V
! 0,00
7
1 0 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi(Bölüm Başkanı) 69,18
|7 }|Yrd. Doç. Dr. Mükremin Yılmaz(Bölüm Başkanı) ¡65,89
53,33
........................................................... ....
| 0,00
j
/
0,00
i
1
13,18
0
J
t
0,00
6
10,67
-1
\
0,00
13,22
6
o
[lOjYrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ(Bölüm Başkanı)
60,89
0,00
12,18
0
0
||Yrd. Doç. Dr. Deniz Çelik(Bölüm Başkanı)
¡60,62
0,00
12,12
j0
o
30,97
0,00
6,19
6
0
}
1
0
66,12
Yrd. Doç. Dr. Yalçın YEŞİL(Bölüm Başkanı)
0
6
| 0,00
.
0
6
63,94
_ * .....
0
|o
| 14,01
. . .
88,730
o
İ-3,00
«|| - - - - - - - - -
0
6
75,44
•- ...................
ı0
0
il3 ¡Doç. Dr. Necati HIRÇA(Bö!üm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol(Bölüm Başkanı)
F
Öğr. Gör. Gülay ŞENER(Bölüm Başkanı)
* h w b »ı •
6
13
6
'
98,450
|0
0,50
.
¡0
0
0
İ-1,14
*
0
0
_____________________________
117,10
!
o
! 29,697
i
! 125,460
0
0
1
12 1Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldınm(Bö!üm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Özge Gün(Bölüm Başkanı)
r
i
I
ı
i.
<L
-20
-
7
L
>
"
3
0
1
1
1
Yrd. Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN
121
YILMAZ(Bölüm Başkanı)
t
1
,_fc
10
1
1
c
b
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cahit KaraoğlanIı(Bölüm
25,64
13
Başkanı)
-
0,00
5,00
|
0
0
i
*
J
1
*
Yrd. Doç. Dr. ŞERİFE SEHER EROL(Bölüm
Başkanı)
4
27,90
0,00
5,58
o
0
o
i
!0
0
0
33,477
0
-1
29,051
0
0
99,033
4
4
X
i
j
I
115 Öğr. Gör. emine arslan kılıçoğlu(Bölüm B aşkanı); 24,05
0,00
0,00
„
Yrd. Doç. Dr. Mutlu Türkmen(Yüksekokul
16 Müdür Yardımcısı)
|l7 Doç. Dr. Kenan Melemez(Öğretim Üyesi)
18 Doç. Dr. Kasim Biber(Öğretim Üyesi)
?
.
..................................................................................................................
J
0
6
1o
i
\
83,36
0,00
16,67
6
i
0
- io
1
1
65,49
0,00
13,10
7
j 52,62
0,00
4,27
!6
1
|0
J0
0
l
+
İ3
İl
a
T
i
\
10
..........................................
J
1o
6
;|0
0
................................................................1
0
89,582
-1
—
____________
_
J
0
0
J
56,898
,
iy.l^2014 TARİH VE $>SIRA NOLU KARAR GEREĞİ OLUŞTURULAN
GÖREV TAHSİSLİ KONUT SIRA CETVELİ
(AKADEMİK PERSONEL)
i
•1
1
1IToplam Puan
h ^+4'4"l*'4‘^
j 29
j
TAHSİS TALEBİNDE BULUNAN
‘
— ...................
.
. . ı—
ı
...............
<
,697
11
1 .,!i Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK(Dekan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YıIdırım(Bölüm Başkanı)
j 125,460
j
j|3 |Doç. Dr. Necati HIRÇA(Bölüm Başkanı)
98,450
j
14 ||Yrd. Doç. Dr. Melih Başkol(Bölüm Başkanı)
88,730
| t-*
¡5 j[Öğr. Gör. Gülay ŞENER(Bölüm Başkanı)
1.6 JYrd. Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi(Bölüm Başkanı)
184,516
M
İ 1
| 81,016
||7 l|Yrd. Doç. Dr. Mükremin Yılmaz(Bölüm Başkanı)
I 79,066 _ __ j
||8 j[Yrd. Doç. Dr. Özge Gün(Bölüm Başkanı)
j 71,993
— »+
II
S
■
11
M
J|
| ı^ J
>70,345
|
!|9 Yrd. Doç. Dr. Yalçın YEŞİL(Bölüm Başkanı)
66,066
J
ip Yrd. Doç. Dr. Süreyya GENÇ(Bölüm Başkanı)
l[u Yrd. Doç. Dr. Deniz Çelik(Bölüm Başkanı)
62,746
|
|w
P Yrd. Doç. Dr. Fatma Gizem KARAOGLAN YILMAZ(Bölüm Başkanı)j 42,164
]|13 |Yrd. Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı(Bölüm Başkanı)
i36,638
J
114 |Yrd, Doç. Dr. ŞERİFE SEHER EROL(Bölüm Başkanı)
| 33,477
|
¡15 |Öğr. Gör. emine arslan kılıçoğlu(BöIüm Başkanı)
| 29,051____ j ıs*
99,033
|
il 6 Yrd. Doç. Dr. Mutlu Türkmen(Yüksekokul Müdür Yardımcısı)
89,582
j
P Doç. Dr. Kenan Melemez(Öğretim Üyesi)
r r ....*:
j
V "
\
•
•
’
^
.....................................
S ...........B f c n ı n »
|l8 |Doç. Dr. Kasim Biber(Öğretim Üyesi)
« illim
i
"rt
HH
I 56,898
i
>
'VİJ/20I4 TARİH VE 0S1R A NOLU KARAR GEREĞİ OLUŞTURULAN GÖREV TAHSİSLİ KONUT SIRA CETVELİ
(İDARİ PERSONEL)
*
4
t
Aynı
İldeki
K.s.
(■15) j
r
TAHSİS TALEBİNDE
BULUNAN
Hizmet ; Önceki
Süresi i Tahsisi
(+5)
(-3)
.
Beklenen
Süre
(+ 1)
Eş
Durumu
(+6)
ı
1
j
Anıl ÇAM(Daire
16,41
Başkanı,Hukuk Müşaviri)
Başka
İldeki
K.s.
(- 10)
__________
.......... ....................... .....
\
]
Bakmakla
Y.k.s.
Çocuk
Sayısı
(+3)
Ek
Gelirler
(- 1)
(+1)
Toplam
Puan
■
a
r
0,00
*
:
\
3,28
6
0
0
i
f
\
•
T*
♦
-1
0
3
c
27,697
Download

0 - Bartın Üniversitesi