T.C.
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
SAMSUN KULTUR VARLIKLARINI KORUMA BOLGE KURULU
KARAR
Toplanti Tarihi ve No
:
26.06.2014-93
Karar Tarihi ve No
:
26.06.2014-1923
Toplanti Yeri
SAMSUN
Sinop Ili, Merkez Yeni Mahalle, ozel mulkiyete ait 14 pafta, 150 ada, 57(eski) 66 (yeni)
parselde yapilan temel hafriyati sirasinda aciga cikan kultur varligi kalintilannin tescil
degerlendirmesine iliskin, Sinop Valiligi II Kultur ve Turizm Miidurluguniin 06.06.2014 gun ve
1339 sayih yazisi, Samsun Kultur Varhklanni Koruma Bolge Kurulu Mudurlugu uzmaninin
hazirladigi 18.06.2014 gun ve 219 sayih dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyasi
incelendi, yapilan goriismeler sonunda;
Sinop Hi, Merkez Yeni Mahalle, ozel mulkiyete ait 14 pafta, 150 ada, 57(eski) 66
(yeni) parselde yapilan temel hafriyati sirasinda tespit edilen ve muze mudiirlugunce yapilan
kurtarma kazisi sonucunda aciga cikanlan, stylobat, sarnig temeli ve duvar kalintilannin
korunmasi gerekli tasinmaz kultur varligi olarak tesciline, alan cevresinde toprak altindaki
muhtemel kultur varliklarinin korunmasi ve ilerde tespit edilebilmesi amaciyla, koruma alani
sininnin 1/500 olcekli kadastral haritada isaretlendigi sekilde kabul edilmesine, korunma alani
sinin icerisinde yapilacak olan her turlu insaai ve fiziki mudahale oncesinde kurulumuzdan izin
ahnmasi gerektigine, alana iliskin kamulastirma ve yapilasmaya yonelik konulann Kultur
Varhklanni Koruma Yuksek Kurulunun 37 sayih ilke karan geregince Kultur Varhklan ve
Muzeler Genel MudurlUgunce degerlendirilmesine karar verildi.
FIRIN ARALIGPNDAKi STJLOBAT, SARNIQ TEMELi VE DUVAR KALINTILARI
AVRUPA KONSEYi
DOGAL VE KULTUREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERi (D.K.V.K.E)
TURKIYE
KULTUR VARLIKLARI VE MUZELER GENEL MUDURLUGO
ENVANTER NO:
ANIT
MAHALLE, KOY VEYA MEVKii
iLQESi:
in
HARITA NO:
ANITSAL
QEVRESEL
SiNOP
SOKAK VE KAPI NO:
YENI MAHALLE
MERKEZ
CEVREYE AYKIRI
DERECESl
KADASTRO
PAFTA:
14
ADA:
150
YAPTIRAN:
ADI:
KORUMA
PARSEL:
66
YAPAN:
MiMARi QAGI:
FIRIN ARALIGI'NDAKi
STJLOBAT, SARNIC TEMELi VE
DUVAR KALINTILARI
GENEL TANIM:
YAPIM TARiHi:
KiTABE:
VAKFiYE
Tasinmaz uzerinde; 1 adet duvar kalintisi, 2 odali duvar kalintisi, sarnie kalintisi ve kuzey kesiti uzerinde stilobat
dogu kesitinde ise kesme blok taslar uzerinde bir adet pitos kalintisi ve moioz tas duvar kalmtilari mevcuttur.
GOZLEMLER:
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULU§:
BUGUNKU SAHlBi:
OZEL MULKJYET: AZJZ TUNA-SALJH ZEKJ KORKUT
YAPILAN ONARIMLAR:
PlNTIU TANIM:
Tasinmaz uzerinde; cok ko§eli siyah tas (Sinop volkanik
Ada tasi) ve toprak harcla orulmiis, dogu-bati konumlu 1
adet duvar kalintisi, 2 odali moioz ta§ + toprak har?la
6rulmu§ duvar kalmtilari, kazi alanmin guneydogu
tarafmda moioz ta§ ve horosan har? ile yapilmi§ ve ig yCizu
ile tabani sivali sarnie kalintisi ve kuzey kesiti uzerinde
blok kesme tasjardan yapilmis. stilobat, dogu kesitinde ise
kesme blok tasjar uzerinde bir adet pitos kalintisi ve
moioz ta§ duvar kalmtilari mevcuttur.
YAYIN DlZlNl:
UYGUN BULUND
KANALiZASYON
EKLER:
i
Samsun Kultur Varitklff
OGRAF
WOGl
Koruma Bokje Kuru
JOLEVE PROJESi
j8£OUfe(&90nvttCEM. RESTORASYON
PROJESi
sayiii kaf3t* ekidir. HARITA
KROKl
KiTABE
VAKFiYE
5?*00/S0JL
. ::.7f'"v'Nf ;'V"
•. :;:••:
i§Pf
v.^..
•••'::.V;v
IB
&S&?
mm
Download

salıpazarı ilçesi aile hekimliği nöbet listesi samsun halk sağlığı