trtrtrtr
16-|
Şehremini Mah. Kızı[e[ma Cad. No:6 KaL2 (Denizbank Üstü)
Fındılgade, Fatih 341 04 lSrANBUL
t,ü^)
ffi
Te[.: 021 2 588 42 48
Kozmetik ve Cndüstniuel Ünün
Analiz Labonatuvanı
Fala:0212 530 10 60-65
ANALİZ BİLGİ FORMU
Tarih : 1610912014
Sayı : ABFK-008
Laboratuvarımızda, Kozmetik Urünlerde Anti-Bakteriyel ve Antifungal Aktivite Analizi çalışması için
numune kabulüne başlanmıştır. Analizler için gerekli numune miktarı, kabul şek i, analiz |ekniği, çalışma ve
l/
raporlama günleri hakkındaki detaylar aşağıdadır.
// ,/i
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
ffiffiff"
Genel
rurumıusu
J
,,İ]|:Asgari
\ııallz,:,Tefç!
lffi;Ş
N
1
umune
000 mg/ml
ci
nsine göre değ işmekted ir. Laboratuvara danışın
ız,
ıTS EN 1276ve TS EN 1650
.,;;1;;;
İ!
M
i
krobiyoloj k/Kantitatif
i
ji:,iiığާ:§Her gün
rİYarı'',"
ı'::.İ.:l'l,ıll.ı,,1:1,.1l,1,],.,ı:,ilı:ıİ
l.|jiıi§i:,i:.];i]. Lütf e
Bir
n te
kl
if istey
i
n
iz.
Analiz Hakkında Açıklama
dezenfektanın, kozmetiğin ve antiseptiğin kimyasal yönden etkili
olabilmesi için yeterli bir süre mikrop|arla temas etmesi gereklidir. Bu zaman
dilimi, dezenfektanın kimyasal karakterine
ve
kullanılan yere göre
değişebileceği gibi, mikroorganizmanın özelliğine (kapsül, spor, mikrop türü,
Gram pozitif, Gram negatif mikroplar, v.s.) ve kökenine de (bakteri, mantar)
bağlıdır.
Laboratuvarımızda TS EN 1276' ya göre Kimyasal Dezenfektanlar ve
Antiseptikler-Gıda sanayi, ev ve kuruluşlarda kullanılan kimyasal
dezenfektanlar ve antiseptiklerin bakterisidal aKivitelerinin değedendirilmesi için nicel süspansiyon deneyi
"Antibakteriyal Aktivite Analizi" 4 bakteri suşu kullanİlarak (Esch erichia coli, Staphylococcus aıJreıJs,
Pseudomonas aerııginosa ve Enterococcus hirae) ve TS EN 1650'ye göre Kimyasal Dezenfektan|ar ve
Antiseptikler-Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve
antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın değerlendirilmesi "Antifungal Aktivitö Analizi" 2 fungus
suşları (Aspergilus niger ve Candida albicans).kullanılarak yapılmaktadır.
Kozmetlk ürünlerde Anti-Bakteriyel ve Anti-Fungal Aktivitenin özellikle kullanıma6unulmadan önce mutlaka
kontrol edilmesi gereklidir. Bu kontrol de ancak laboratuvar analizleri ile sağlanabilmekte ve öu yönde
taleoler oelmektedir.
sayfa 1/1
07.05.2014lo0
Po3_NK_Fo2
BiLiM sagıık ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Şehreminı Mah. Kızılelma Cad. No:6 K:2-6 (Denizbank üstü)
K.M.Paşa V.D.
341
04 Flndlkzade, Fatih-isT
1
75 0054 686 -Tlc. sic. No: 3401 48 - 287730
Tel:(0212)5884248(pbx) Faks:(0212)530 l060-65
Download

a`i.ğ.A Sayın: :..... - Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü