GRUPLARLA SOSYAL HİZMET GÜZ VİZE SORULARI
www.Ataturkuni.com
1) I olası gurup Üyelerinin ortak gereksinimlerinin belirlenmesi
II. Üyelere ulaşılması için plan hazır lanması
III. Gerekli ise gurubun onaylanması
IV. Gerekli ise guruplara Yönelik kurumsal direncin belirlenmesi
V . Gurup için Üyelerinin izlenmesi ve hazırlanması
Sosyal hizmetler uzmanlarınınön değerlendirme aşamasında yerine getirmesi gereken
görevler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.
CEVAP) hepsi . 1.2.3.ve 4
2.) gurup sürecini kolaylaştırmak için sahip olunan becerilerdendir gurubun amaçları
doğrultusunda gurup Üyelerinin sorunları ve gereksinimleri konusunda paylaşımlarda
bulunmalarını duygu düşüncelerini ifade etmelerini sağlamalıdır bu aşamada gurup
üyeleri arasındaki benzerliklere dikkat çekmelidir
Özellikleri verilen gurup sürecini kolaylaştırma becerisi aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP ) ifade etme becerisi
3.)aşağıdakilerden hangisi guruplara sosyal hizmetlerin amaçlarından biri değildir.
Cevap) guruplara sosyal hizmetlerin odak Noktası bireylerin gelişmesidir
4.) gurup dinamikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
CEVAP) gurup dinamikleri dışsal ve içsel faktörlerden etkilenmicek kadar güçlüdür
5.)bu gurupların odak Noktası Üyelerine herhangi bir konuda bilgi edinmeleri ve daha
karmaşık beceriler Öğrenmek için yardım etmektir
Amaç gurup üyelerinin belirli bir sorun veya konu hakkında eğitmektir
Özellikleri verilen gurup türü aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) eğitim gurupları
6.) küçük insan gurupları yoluyla birey ve çevrede arzulanandeğişmeleri yaparak
bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözülmesine yardım etme
sürecini kapsayan sosyal hizmet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) guruplara sosyal hizmet
7.) aşağıdakilerden hangisi gurup çalışmasındaki Tanışma aşamasının özelliklerinden
biri değildir .
CEVAP) gurubu değerlendirme
8.) aşağıdakiler den hangisi eylem becerilerinden biri değildir
CEVAP) ikna etme becerisi
9.) I . uzun Süreli guruplarda gösterilmesi gereken Bağlılığı göstermek istemeyen
kişiler kısa Süreli guruplar çekicidir
II . Kısa Süreli guruplarda üyeler sonuna kadar kalmaya istekli olduklarından dolayı
planlanmamış sonlandırmalar daha azmyaşanır
III. Bu guruplarda olumlu değişime Yönelik umut duygusu artar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kısa Süreli gurupların avantajlarındandır
CEVAP) I. II. III
10.)müracatçıların yardım beklentisini etkileyen en önemli faktörlerden biridir.orta
sınıftan olan müracatçılar gurup çalışmasında iç gözlemsel ve yansıtıcı Tartışmalar
Sözel kalite diğer aile Üyelerinin sürece katılma gibi beklentiler içindedir daha az
Avantajlı Sosyo-Ekonomik şartlardan gelen müracatçılar ise sosyalhizmetler
uzmanının daha doğrudan etkileyici aktif Olmasını ve sosyal hizmet uzmanın
sıkıntısına çare Olmasını ve rahatsızlığını çözmesini bekler
Guruplarda sosyal hizmet görüşmesinde bir sosyal hizmet uzmanının dikkate alması
gereken faktörlerden hangisi yukarıda açıklanmaktadır
CEVAP) sosyal sınıf
11.) ) iş Süreci takım çalışması için beraraber çalışma veya performansın artırılması
ile ilgili gereksinimleri Karşılar ıyı bir yönetim takım çalışması ve beceri
gelişmesinden odaklana bilir
Özellikleri verilen gurup türü aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) görev yönetimi guruplar
12)temel tezi bir bireyin davranışı yaşam alanıyla ilgili işlev olduğudur birey ve
Çevrenin zaman içerisinde bir birine bağlı faktörleri içeren bir takım olduğu
görünüşünü savunur ayrıca etmenlerin ve değişkenlerin toplamını belli bir durum ile
ilişkilendirir
Yukarıdaki bazı Özellikleri verilen kuram aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) alan Kuramı
13). bir dizi hedefi veya görevi gerçekleştirmek Amacıyla kurulur bu Tür guruplar
Dolaylı hizmet sunumu uygulamalarında yaygındır bu guruplar daha çok kurumlarda
örgütlerde kurulur Örgütsel sorunlara çare bulmakta yeni Fikirler bulmakta değişik
konularda karar almakta bu guruplar kullanılırdı Tür guruplarda istenen görev veya
hedefin gerçekleştirilmesi büyük Önem taşır hedefler gurubun nasıl işlev göreceğini
ve üyelerin üstleneceği rolleri belirler
Özellikleri verilen gurup türü aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) görev gurupları
14.)üyelerin sosyal hizmet uzmanlarına diğer üyelere ve gurubun kullanacağı plana
uyum sağlaması belirsizlik ve endişe duygularının azalmasına gurubun değerli hale
gelmesine ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılaması için gurubu kullanmasına imkan
Sağlar
sosyal hizmet uzmanlarının gurupla sosyal hizmet sürecinde yapması gereken hazırlık
aşaması ile ilgili verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir
CEVAP) içerme - oryantasyon
15 ) aşağıdakilerden hangisi birincil guruptur
CEVAP) aile
16.) bu aşamanın gereklerinin yerine getirilmesi sosyal hizmet uzmanının güvenini
arttırır bunun sonucunda sosyal hizmet uzmanı üyelerini daha ıyı dinler daha cevap
verici olur daha az katı ve daha fazla esnek olur ıyı bir gurup çalışması için Aşama
kritik bir öneme sahiptir
Tanımda Özellikleri verilen gurupla sosyal hizmet aşaması aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) planlanma aşaması
17.) Eric Berne Tarafından geliştirilen bu yaklaşım bir yönü ile Kişilik ve sosyal
etkileşim Kuramı diğer yönü ilede bir psikoterapi Kuramı olan Çağdaş bir modeldir
Eric berne Tarafından geliştirilen model aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) transaksiyonel analiz Kuramı
18) guruptakı üyeler arasındakı etkileşimi hareketliliği ölçmek ve tanımlaya bılmek
için ilk olarak Jakob moreno ve Helen jennigist Tarafından geliştirilen bir yöntemdir
bu Yöntem temelini alan kuramından alır ve küçük guruplardaki üyeler arası
etkileşimilişki ağını ifade eder bu etkileşimler ilişkiler belli durumlarda diğer insanlar
ile birlikte olmak isteyen bireyler üyeler için Oluşturulan tercihler olarak görülür
Yukarıda bazı temel özellikleri verilen Yöntem aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP ) sosyometri
19) guruba giren insanların kendilerini hemen gurubun parçasınolarak görmedikleri
aşamadır bu Aşama üyelerin guruba girmenin kendilerine ne anlam ifade edeceği ve
duygusal düzeyde kendilerini üyeliğe adamalarının gerekip gerekmediğini keşfetmeye
çalıştıkları bir evredir gurup gelişiminin bu aşamasının kilit meselesi guruba güvendir
Anderson Tarafından ortaya konulmuş olan modele ilişkin Aşama hangisidir
CEVAP) bağlanma öncesi
20) gurubun ıkı veya daha fazla üyesi arasında yapılan ve sözlü yada yazılı anlaşma
olarak tanımlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP) SÖZLEŞME yapma
Download

www.Ataturkuni.com