KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI
YÖN.YD.15
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
1. Kalite Yönetim Biriminin Teşkili:
HKS uygulamalarını yürütmek üzere kurumlarda Kalite Yönetim Birimi kurulur. Kalite Yönetim Birimi direkt
Başhekime veya kaliteden sorumlu başhekim yardımcısına bağlı olarak çalışır.
Üst yönetimin belirlediği en az 4 yıllık lisans mezunu bir çalışan, Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile Kalite
Yönetin Direktörü olarak görevlendirilir.
Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur. Bu birimde çalışacak personel sayısı,
hastanenin büyüklüğü ve özelliği dikkate alınarak Başhekim tarafından belirlenir.
2. Kalite Yönetim Biriminin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:

HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor etmek,

Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, anketlerin gizliliği
sağlamak ve anket raporu düzenlemek,

HKS çerçevesinde hazırlanan;
o
Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,
o
Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,

Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek,

Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,
3. KYB’nin Çalışma Usul ve Esasları:
KYB tam zamanlı üyeleri HKS çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Birim başhekim veya ilgili başhekim
yardımcısının başkanlığında Hastane Müdürü veya ilgili müdür yardımcısı,Sağ.Bak.Hizm.Müdürünün de
katılımı ile haftada bir toplanarak çalışmaları değerlendirir.
Birimin personel, alt yapı, donanım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması üst yönetimin sorumluluğundadır.
REFERANS ve YASAL DAYANAK:

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (01.03.2011 tarihli ve 9489 Sayılı Makam Onayı İle
Yürürlüğe Konulan)

Hastane Hizmet Kalite Standartları (00.01.01.01.00)

1.HKS Okulu Notları
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download

kalite yönetim birimi görev tanımı