KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
REHBER ÖĞRETMEN
TG – 6
ÖABT – REHBERLİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
REHBER ÖĞRETMEN
2015 – ÖABT / RHBR
1.
Soru kökü incelendiğinde iki temel vurgu
dikkati çekmektedir: ilki “gereksinim” , diğeri ise “özel ve kişisel dünya.” Özellikle
psikolojik danışma kuramları sorularıyla
karşılaşıldığında belirli kavramların oldukça ayırıcı niteliklere sahip olduğunu
unutmamanız gerekir. Verilen parçada bez
bebeklerin, bireylerin özel ve kişisel dünyalarında varlıklarını devam ettirmeleri ve
belirli bir gereksinimi karşılıyor olmaları bizi
gerçeklik kuramına götürmektedir. Özel ve
kişisel dünyamız olarak Glasser’in tanımladığı dünya ise kalite dünyasıdır.
4.
Genel olarak insanları ve durumları sınıflandırırken kullandığımız şemalar sterotip
olarak adlandırılır. Sterotipler yargılarımızı
doğrulayacak sonuçların ortaya çıkmasına
neden olur. Soru öncülünde verilen durumda öğretmenin beklentisinin açıklandığı
ikinci grubun bu beklenti doğrultusunda hareket etmesi ve başarılı olmaları pygmalion
etkisi olarak tanımlanır.
TG – 6
7.
A B C D E
Beyne ilişkin yapılan açıklamalardaki ortak
vurgu; nöronların işlevleri ve fonksiyonlarında sürekli yeni bilgilere ulaşıldığı yönündedir. Bu bilgi ışığında beyinde en fazla
bulunan ve temel görevi gelişen nöronların büyüme süreçlerini yönlendirmek olan
yapılar glial hücrelerdir. Glial hücreler sinir
sisteminin tutkalı olarak da bilinir. Sinir hücresini sarmak ve korumak, hücrelere oksijen taşımak diğer görevlerinden bazılarıdır.
A B C D E
A B C D E
5.
2.
Görme konusu psikoloji biliminde önemli
çalışma alanlarından biridir. İki boyutlu retinanın nasıl üç boyutlu şekilleri algıladığı,
beynin bu süreçteki etkisi gibi önemli sorunlarla psikoloji bilimi de fazlasıyla ilgilidir. Görme ve renk algısına ilişkin olarak
yapılan çalışmalar bebeklerin mavi renk
hassasiyetiyle doğduğunu ortaya çıkarmıştır. Kimi araştırmacılara göre evrimin ilk
sürecinden beri genlerimize işleyen bir bilgi mavi renk. Karada ve denizde yaşayan
canlıların ortak olarak gördükleri gezegenin en yaygın renginin mavi olması iddiası
evrimsel psikoloji tarafından ortaya atılmış
bir iddiadır.
Özellikle Zımbardo’nun Amerika’da hapishaneler üzerinde gerçekleştirdiği bir dizi
çalışma infaza katılan gardiyanlar üzerinedir. Bu çalışmalarda gardiyanların verdikleri cevaplar özetle şöyleydi: Bunlar suçlu ve
her türlü cezayı hak ediyorlar. Ayrıca ben
yalnızca bana verilen emirleri yerine getiriyorum. Özellikle verdikleri ikinci cevapta bu
durumlarda esas sorumlunun kendileri değil başkaları olduğu vurgusu önemlidir. Yalnızca kendilerine verilen emirleri yerine getirenler açısından çocuklara uyguladıkları
şiddet onların işinin bir parçasıdır. Bu olgu
itaatın temel nedenlerinden olan “kişisel
sorumluluğun yitirilmesi” olarak adlandırılır.
8.
Her gün binlerce uyaranla temas etmekteyiz. Neyin uzun süreli belleğimizde yer
alacağına, neyin almayacağına karar veren mekanizma yani öğrenme süreçlerinde
devreye giren ilk faktör dikkattir. Dikkat bir
çeşit spor ışığı görevi görerek olgu ya da
olaylardan hangisinin önemli olduğunu işaret eder.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
9.
3.
Himba kabilesi ile Avrupalı insanların yeşil
ve kırmızı tonları görme üzerine karşılaştırıldıkları çalışmanın sonucunda farklı sonuçların ortaya çıkmasının temel nedeni
sosyal çevredir. Ormanın varlığı yeşilin pek
çok tonuna tanık olmanıza yol açar. Yine
kent yaşamı kırmızının bütün tonlarını içinde barındıran pek çok unsura ev sahipliği
yapar.
6.
Bellekte özellikle de olaylar zincirinde
önemli payı olan beyin yapısı hipokampüstür. Bu bölgede oluşan hasarlar kısa süreli
bellekte ciddi sorunlara yol açar. Mehmet
Bey’in yeni hatıralar oluşturamaması bu
yapıda oluşan bir hasardan kaynaklıdır.
A B C D E
Türk ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından olan Yaşar Kemal sağ gözünü küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu
kaybetmiştir. Gestalt kuramının algı yasaları bağlamında yer alan derinlik algısı iki
gözden gelen verilerin beyin tarafından
yeniden işlenmesi ve değerlendirilmesiyle
ilgilidir. Bir gözünü kaybeden insanların yaşadığı en temel sorun, derinlik algılarının
zayıflamasıdır. Çünkü tek gözden gelen
veriler derinliğe ilişkin kestirimde bulunmayı da güçleştirmektedir.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
10.
TG – 6
Psikologlar çocukların kendilerine söylenenleri anlamaları durumuna alıcı dil, duygu ve düşüncelerini sözcükle anlatabilmelerine ise ifade edici dil derler. Dolayısıyla
15 aylık bir çocuğa “Gözün nerede?” diye
sorduğumuzda çocuk gözünün yerini gösterebilir ama “Gözüm burada.” diyemez.
Dolayısıyla çocuklarda öncelikle alıcı dil,
sonra ifade edici dil geliştiğinden B seçeneği yanlış seçenektir.
13.
A B C D E
“Psikoterapi ve Duygu” isimli kitabında Ellis
11 tane akıl dışı inanç sıralamış ve bu akıl
dışı inançları danışanlarından işittiğini söylemiştir. Danışanların inanç sistemindeki
hataların kaçınılmaz olarak onların duygu
ve davranış edimlerini de bozacağını bilen
Ellis’in akıl dışı inançlara dair temel vurgusu; onların akıl dışı ve gerçekçi olmadıkları yönündedir. Bu bağlamda C seçeneği
dışında kalan seçeneklerin akıl ve gerçek
dışı nitelikleri göze çarpacaktır. Fakat C seçeneği bireyin mutsuzluğun kaynağını dışarıda aramak yerine kendine yönelmesini
vurgulaması açısından yani içsel konuşmalar ve kendi iç algılarımızın sorunlarda
daha belirleyici olduğunu vurgulaması açısından diğer seçeneklerden ayrılır.
16.
Anne ve babasının boşanmasını müteakiben okulunu değiştiren Veyis’e bireylerin
kişisel gelişimi ve uyumunu merkeze alan
kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Uyum sağlayamayan, sorun yaşayan ve arkadaş edinmede sıkıntıları olan
Veyis öncelikle bu yardımı almalıdır.
A B C D E
A B C D E
11.
Bireyler kaygıyı uygun yöntemlerle kontrol altına alamadıklarında ego-savunma
mekanizmaları devreye girer. Bu mekanizmalar kaygıyı azaltmak için devreye girerler. Gerçeği yadsıyıp çarpıtma potansiyeli
taşırlar ve bireyin gelişim dönemi ve kaygı
durumuna göre değişkenlik gösterebilirler.
Patolojik bir muhteva içermeyen savunma
mekanizmaları bilinç dışı düzlemde işlev
görürler, bilinç düzeyinde değil.
17.
14.
A B C D E
Danışana özen gösterme, danışanın onunla ilgilendiğinizi ve ona değer verdiğinizi
göstermenin temel yoludur. İçerik ve duygu
yansıtma becerisi, danışanın ifade ettiklerinin sizin tarafınızdan anlaşıldığını gösterir.
Süreç becerileri başlama, yapılandırma ve
özetlemeden oluşan becerileri içerir. Soru
sorma becerisi danışanların sorun yaşadığı durumları tespit etmek için kullanılan beceridir. Danışanı anlama becerisi ise etkin
dinlemenin merkezde olduğu ve danışanın
tam ve doğru şekilde anlaşılmasının en temel yoludur.
Veyis’in yaşadığı sorunun farkına varması ve bu sorunu çözebilmesi için sunulan
yardım psikolojik danışmadır. Sorun repertuvarı bu şekilde olan Veyis’in psikolojik
danışman tarafından yardım alması gereklidir. Bu yardım aynı zamanda Veyis’in
yaşadığı uyum probleminin üstesinden
gelmesini sağlayacağından, uyum sağlayıcı işlevini yerine getireceğinden doğru
seçenek B’dir.
A B C D E
A B C D E
12.
Varoluşçu terapide danışanın kendi olabilmesi terapinin odağındadır. Danışanın
kendi olabilmesi için terapist sürekli danışanı cesaretlendirir, onu diğer insanlarla
kurduğu ilişkilerdeki hatalarını görebilmesi için yüzleştirmeler yapar. Danışanların
kendi dünyalarını yaratmaları; nasıl yaşadıkları ve nasıl yaşamaları gerektiği konusunda düşünmeleri için teşvik edilmesi
yine varoluşçu terapistlerin dikkat ettikleri
unsurların başında gelir. Dolayısıyla I. ve
III. maddeler varoluşçu terapiye dair unsurlardır. II ve IV. maddelerde verilen bilgiler
ise Gestalt terapiye dair bilgilerdir.
A B C D E
15.
Psikolojik danışma ilişkisinde danışan ve
danışman arasında oluşması muhtemel
bağımlılık ilişkisi özellikle oturumların bitiş
tarihinin belirsizliğiyle doğruluğuyla ilişkilidir. Bu açıdan sabit sonlandırma danışanla
8 seanslığına bir veya daha fazla problem
ve problemli beceri konusunda iletişimde
olunduğu ve danışanların yardımı en iyi şekilde aldıkları sonlandırma biçimidir. Sabit
sonlandırmanın dezavantajı ise yeni beceriler öğretirken yetersiz ayrıntılar verme ve
problem kapsamını kısıtlama riskidir.
A B C D E
18.
Danışanlar psikolojik danışmanlardan çoğu
zaman oldukça fazla beklenti içine girebilirler. Bu beklentileri sezen psikolojik danışmanlar kendi pozisyonlarını testlerle destekleme ihtiyacı hissederler. Ama önemli
olanın deneyim ve bilgi olduğu testlerin ise
yardımcı unsurlar olduğu unutulmamalıdır.
Dolayısıyla psikolojik danışmanın testlerin
önemli yardımcı unsurlar olduğu ama tek
başına doğru sonucu verememe gibi pek
çok sınırlılıklara sahip olduğunu vurgulamaları testin işlevini danışan açısından
daha etkili hâle getirecektir.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
19.
TG – 6
Psikolojik yardım ilişkisinin kusursuz bir tanımı olmasa bile belirli kalıplara sahip “ilişki” temalı yürür. Yani danışman ve danışan
arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulması için
bazı koşullar vardır. Bunlardan biri de özellikle ilk oturumlarda güven ilişkisinin tesis
edilmesi için danışanın yönlendirmesine
müsaade edilmesidir. Danışan oturumu
kendi yönlendirdiğini düşündüğünde en
başta var olan gerilim duygusu yerini rahatlamaya ve güvene bırakacaktır. Danışmanın öncelikle göz ardı ettiği ilke danışanın yönlendirmesine hemen engel olmama
gerekliliğidir.
22.
A B C D E
Grupla psikolojik danışma süreçleri her
zaman istendiği gibi gitmez. Bazen üyeden bazen de liderden kaynaklı yasal ve
etik sorunlar ortaya çıkabilir. Soru öncülünde sürece ilişkin yeterince bilgi sahibi
olmadığında yasal yollara başvuracak bir
danışanla liderin diyaloğu yer almaktadır.
Liderin “Sizde biliyorsunuz ki biz bunları
konuştuk.” cümlesine danışanın verdiği
tepkiden de anlaşılacağı üzere ortada somut bir kanıt yoktur. Etik ve yasal açıdan
sorun yaşamamak için kullanılan temel
yöntem, danışanlara bilgilendirilmiş onay
formunun imzalatılması gerektiğidir. Soruda bu formun imzalatılmadığı anlaşılmaktadır.
25.
Grupla psikolojik danışmanın verimini düşüren danışanlar genel olarak zor danışan
tipi olarak tanımlanır. Soru öncülünde verilen duygu durumuna sahip danışanlar
“yas tutanlar” olarak tanımlanan gruptur.
Yas tutanlar herhangi bir ölüm ve ayrılık
durumundan sonra bu duygu kümesiyle
yaşayan insanlardır. Bu tip danışanların gidene “Hoşça kal!” demelerinin sağlanması
gerekir.
A B C D E
A B C D E
20.
Çoğunlukla tecrübeyle sabit olan empatik
tepki becerisi özellikle mesleğin ilk yıllarında tam anlamıyla kullanılamaz. Deneyimin belirleyici olduğu empatik tepki yerine
çoğunlukla sempati içeren tepkiler veririz.
Ayrıca danışanla aynı fikirde olmanın da
empatiyle eş değer olduğuna dair yanlış
algılar da oldukça yaygındır. Danışmanın
tepkilerine bakıldığında öncelikle danışanla aynı fikri paylaştığını, sonrasında ise
sempati yaptığını görebiliriz.
23.
A B C D E
Grup sürecinde onlarca farklı nedenden
dolayı direnç davranışı ortaya çıkmaktadır.
Direnç davranışının oluşmasını engellemenin pek çok farklı yolu vardır. Seçeneklerde belirtilen hususların hepsi direnci
engellemenin yollarıdır. Fakat soru kökündeki “en öncelikli” vurgusu bizi A seçeneğine götürür. Çünkü ilk oturumda verilecek;
grup sürecinin işleyişi muhtemel sorunlar,
beklenen sonuçlar ve kazanımlar gibi unsurlara dair verilecek bilgi pek çok direnç
duygusunu ve davranışını daha oluşmadan engelleyecektir.
26.
Bir anda ve hızlıca uykuya dalma olarak da
tanımlanan bu rahatsızlığın adı narkolepsidir. Bu sorundan muzdarip olan hastalar
kitap okurken ya da araba sürerken bir
anda uykuya dalıp hızlıca REM evresine
geçebilirler. Bu hastalığın tam olarak nedeni bilinmemektedir.
A B C D E
A B C D E
24.
21.
Grupla psikolojik danışma sürecinde üyelerin yaşadıkları ikili ya da karşıt duygular
ambivalans kavramı ile ifade edilir. Öfke-sakinlik, gelme-gelmeme, istek- isteksizlik gibi ikili duygular grubun başlangıç
aşamasından eylem evresine kadar yaşanabilir. Liderin danışanlardaki bu duyguları
sürecin doğal bir parçası olduğunu anlamaları ona uygun davranmaları önemlidir.
A B C D E
Transferans ya da aktarım, danışma süreçlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Bu durumla başa çıkmak için liderin pek
çok unsuru ya da yöntemi bilmesi gerekir.
Ama B, C, D ve E seçeneklerinde verilen
ve doğru olan müdahale yöntemlerinden
evvel liderin daha önceden bir deneyim
geçirmesi çok önemlidir. Fakat bu deneyim
liderin lider olarak geçirdiği deneyimleri
içermemektedir. Çünkü bu tip deneyimlerde üye ya da gözlemci olarak takip ettiği
gruplarda dirençle karşılaşan liderin nasıl
bir strateji izlediğinin analizi dirençle çalışmada ciddi bir tecrübe kazandıracaktır.
Yani lider üye olarak daha önce grup deneyimi yaşamalıdır.
27.
İlk olarak Leo Kanner tarafından tanımlanan otizm ciddi iletişim sorunlarıyla karakterize bir bozukluktur. Yaygın gelişim
bozuklukları kapsamında değerlendirilen
otizme ilişkin verilen bilgilerden A seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Çünkü otizm her sosyoekonomik düzeyde insanda görülebilen
bir bozukluktur.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
28.
TG – 6
Daha önceden çoğul kişilik bozukluğu olarak da anılan bu bozukluk dissosiyatif kimlik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip hastalar en fazla tanınan ve bilinen hastalardır.
100 den fazla kimliği olan kimi vakalara da
rastlanan bu bozuklukta önemli kişisel bilgiler bile kasti olmayacak bir şekilde anımsanamamaktadır.
31.
A B C D E
Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel
eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları
doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanır. Seçenekler incelendiğinde
C seçeneğinin bu tanıma uygun olmadığı
kolaylıkla anlaşılacaktır. Yalnızca düşünme
ya da sezgi yoluyla bir öğrenciye BEP hazırlanamaz. Öğrencinin tanılama süreçlerinin işletilmesi ve RAM tarafından yapılan
son değerlendirme süreçlerine dâhil olup
özel eğitim desteğine ihtiyacı olduğunun
tespit edilmiş olması lazım.
34.
Soru öncülüne bakıldığında akademik başarısızlıkla doğrudan ilişkili olabilecek iki
temel faktör (plana uymama ve okul ortamında yaşanan sorun) elemine edilmiştir.
Dolayısıyla sorunun dışarıdan kaynaklanma olasılığı artmıştır. Buradan hareketle
Zehra Hanım’ın ev ziyaretinde bulunarak
öğrencinin evinde muhtemel bir sorun kaynağı araması daha uygundur.
A B C D E
A B C D E
29.
Bireylerin işlev düzeylerinden bozulma,
duygu durumlarına ilişkin yapılan değerlendirme de ele alınan en önemli unsurlardandır. Özellikle en az 2 yıl boyunca kişinin
her gün depresif duygu durumunda olması
gerekmektedir.
32.
A B C D E
Okul rehberlik hizmetlerinin başında yer
alan okul müdürünün bu alana ilişkin pek
çok sorumluluğu vardır. Fakat okulu bünyesinde psikolojik danışman ya da danışmanlarca hazırlanan planın çerçeve plana
uygunluğunu denetleme görevi bulunmamaktadır. Yıl sonu değerlendirme raporunu
inceler ve bir nüshasının RAM’ a ulaşmasını sağlar. Bu değerlendirme psikolojik
danışman ya da danışmanların yapmadıkları hâlde herhangi bir etkinliği yapmış gibi
gösterme ya da hatalı bir veri gönderme
risklerini azaltmak içindir.
35.
Emre Bey’in kullanması gereken teknik
“Kime göre ben neyim?” tekniğidir. Bu
teknik bireylerin başkaları tarafından nasıl
algılandıklarını anlattıkları yani başkalarının gözündeki algılarını tanımladıkları bir
tekniktir.
A B C D E
A B C D E
30.
A, B, D ve E seçenekleri özel eğitim ilkeleri
kapsamında yer alan seçeneklerdir. Fakat C seçeneğinde belirtilen ilke hatalı bir
ilkedir. Çünkü özel eğitime ihtiyaç duyan
bireyin bulunduğu fiziksel çevreden koparılmadan eğitim alması gereklidir. Kaynaştırma eğitiminin dayandığı temel nokta da
burasıdır zaten.
A B C D E
33.
Soru öncülü incelendiğinde öğrenciye
hizmet merkezli olan “öğrenci kişilik hizmetleri” ni sunma sürecine dair bir vurgu
göze çarpmaktadır. Hizmet sunumunu gerçekleştiren en önemli unsur hiç kuşkusuz
psikolojik danışmandır. Bilgi ve birikimiyle
bu sürecin sağlıklı yürütülmesi ve gerekli
planlama ve koordinasyonun sağlanmasındaki etkin rolü onu anahtar oyuncu yapmaktadır.
36.
JOHARİ penceresinde kör alan; bireyin
kendisinin bilmediği ama başkalarının bildiği özelliklerden oluşur. Kör alanı belirgin
öğrencilerin kendilerini tanımaları öncelikli
sorundur. Bu doğrultuda bireyin kendini
tanımasını amaç edinen bireyi tanıma tekniklerinin kullanılması en uygun yaklaşım
olacaktır.
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
37.
TG – 6
Okul ortamında bireylerin çevreleri ve kendilerini daha iyi tanımalarına hizmet eden
bu çalışmalar rehberlik kapsamında değerlendirilir. Yasemin Hanım’ın düzenlediği
bu çalışma bireylere değil gruba yönelik
olarak düzenlendiğinden bir grup rehberliği
çalışmasıdır.
40.
Gelişimsel kariyer danışmanlığı süreci
bir insanın hayatı boyunca yaptığı işler,
hayatında başarı çizgisini oluşturan belli
başlı olaylar dizisi ve tüm yaşam rollerinin
bileşkesi olan kariyer kavramı üzerinden
çalışma yapar.
43.
A B C D E
A B C D E
Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda
yaşanması muhtemel bir olaydır kavga.
Burada Aslıhan’ın fiziksel şiddet uygulaması sonucu psikolojik danışman yönlendirilmesi olduğuna dair bir ön kabul hatalıdır. Dolayısıyla nedenleri ortaya çıkarma
niyetli olsa da Aslıhan’a psikolojik danışma
yapılamaz. 9 yaşındaki bir çocuğun yasal
vasilerinin izni olmadan bir danışma süreci başlatılamaz. Bu etik açından sakıncalı,
yasal açıdan da suçtur.
A B C D E
41.
38.
Yerleşik normlara uymayan, özgürlüklerine aşırı düşkün ve sezgileriyle hareket
eden bireyler Holland’ın tipoloji kuramında
sanatçı tip olarak tarif edilir. Bu bireyler
yaptıkları işe mutlaka duygularını katar ve
coşkun bir tarzda işlerini yerine getirirler.
Bireylerin meslek seçimini etkileyen pek
çok faktör vardır. Tercih edecekleri mesleğe ilgilerinin olup olmadığı, bu mesleğe
dair yetenekleri, doyum sağlayıp sağlayamayacakları ve cinsiyetlerine uygun olup
olmadıkları gibi. Fakat ekonomik koşullar
bu faktörlerden biri değildir.
44.
A B C D E
A B C D E
Mesleki yaklaşımlar ve psikanalitik yaklaşımlar içinde yer alan Adlerian yaklaşım
bireyi bir bütün olarak değerlendirme vurgusuyla ön plana çıkar. Tıp hekimi olan
Adler, bireylerin yaşam tarzı bağlamında
iş-meslek/ toplum ve sevgi gibi olguları
nasıl birleştirdiği üzerinde durur. Bireylerin
iş yaşamında yükselmek için gösterdikleri
çaba aslında yaşam içinde yükselmek için
gösterdikleri çabayla ilişkilidir.
A B C D E
39.
Sınıf rehber öğretmenleri öğrenciyle en
fazla vakit geçiren dolayısıyla öğrencileri
en fazla tanıyan kişilerdir. Sınıf rehber öğretmenin bu tespiti öğrencisinin akademik
olarak yetersizliğinin zihinsel bir sorunla
ilişkili olabileceği izlenimi de uyandırır. Bu
noktada sınıf içindeki gözlemleri ve ders
performansını aile ile görüşerek değerlendirmesinden çok, durumu bu konuda
uzman olan psikolojik danışmana iletmesi
daha doğru bir yaklaşım olur. Psikolojik danışman öğretmen, öğrenci ve veli ile görüşerek gerekli yönlendirmeyi yapacak ve bu
süreci yönetecek yegane kişidir.
A B C D E
42.
Psikolojik danışma oturumlarında gizliliği ihlal edilecek durumlar belirlidir: Taciz,
tecavüz, istismar, danışanın kendisine ya
da bir başkasına zarar verebileceği durumlarda gizlilik ilkesi ihlal edilebilir. Soru
öncülünde 43 yaşında bir memur olan danışanın yaşadığı taciz olayı büyük oranda
danışanın sorumluğunda olan ve o sürece
ilişkin yapılacaklara kendisinin karar vermesini gerektiren bir süreçtir. Kendi haklarını korumada aciz olmayan bir danışan
adına karar vermek etik ve yasal açıdan
doğru değildir. Seçeneklerden yalnızca B
seçeneği doğru bir içeriğe sahiptir. Danışanın izni olmadan polise bilgi verme, refere yapılmaması gerekir. Ayrıca danışma
sürecinin herhangi bir yerinde çıkan ve
belli ki danışmanın hayatının merkezinde
olmayan bir sorun için süpervizyon desteği
olası değildir.
45.
Holland’a göre; nesneler, araç ve gereçlerle uğraşma, bahçe işleri ve hayvan bakımı
gibi işlerden keyif alan ve sosyal etkileşimleri zayıf bu insanlar gerçekçi insanlar olarak tanımlanır.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
46.
TG – 6
Seçeneklerde okul, rehberlik ve psikolojik
danışma planı dışında kalan bütün seçenekler psikolojik danışmanların dışındaki
süreçlerdir. A ve B seçenekleri okul müdürünün, C seçeneği sınıf rehber öğretmenin
görevidir. E seçeneğine uygun hareket
eden bir psikolojik danışman ise suç işlemiş olur. Bu tip kurumlarla ilişkiler ayrı bir
sorunun konusudur.
48.
A B C D E
Örgün eğitim kurumlarında sorun yaşayan
öğrencilerin yaşadıkları sorunları aşma
noktasında psikolojik danışmanlara oldukça iş düşmektedir. Fakat yürütülecek çalışmaların önündeki en büyük engel zaman
sınırlamasıdır. Bir yandan derslerinden
geri kalmamak bir yandan sorunundan
kurtulmak isteyen öğrencileri 5-10 dakikalık teneffüslerde değerlendirmek çok ciddi
bir handikaptır. Bu noktada çözüm odaklı
kısa süreli terapinin oldukça işlevsel olacağı ortadadır.
50.
Psikolojik yardım ilişkisi temelde danışanların danışmanlardan daha fazla konuşması üzerine kuruludur. Danışan ne kadar
fazla materyali ortaya çıkarırsa yaşadığı
sorunun tam olarak anlaşılması ve çözümlenmesi kolay olur. Soru öncülünde psikolojik danışman konuyu çok fazla uzatarak
bu önemli unsuru göz ardı etmiştir.
A B C D E
A B C D E
47.
Okul içinde iletişimsizlikten kaynaklı problemlerin yaşanmaması için psikolojik danışmanlar öğrencilerle yakın ilişki kurmalı;
öğrencilerin problemlerini, isteklerini, ihtiyaçlarını belirlemeli; elde ettikleri bilgileri
eğitim planlayıcıları ve program yapımcılarına vererek daha sağlıklı, yararlı ve doğru
program hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmalıdır. Yani rehberlikten edinilen
bilgilerden öğretimin planlanmasında yararlanılması ayarlayıcılıkla ilgilidir.
A B C D E
49.
Psikolojik yardım ilişkisinde danışanlar genel olarak psikolojik danışmanların sürekli
sorular sorarak kendisini bir yöne kanalize
etmesini, oradan da çözüme ulaşılmasını
beklemektedir. Fakat yukarıdaki örnekte
de anlaşılacağı üzere danışma ilişkisi esas
olarak danışanın konuşması psikolojik danışmanında bu konuşmada ortaya çıkan
duygu ve bilişleri keşfetmesidir. Psikolojik
danışman danışma sürecinin nasıl olacağına dair bilgi vermiş ve danışanın odaklanmasını sağlamıştır.
A B C D E
8
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Rehberlik 6 - İhtiyaç Yayıncılık