KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
REHBER ÖĞRETMEN
TG – 5
ÖABT – REHBERLİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
REHBER ÖĞRETMEN
2015 – ÖABT / RHBR
1.
Psikolojik yardım ilişkisi danışanların kendilerini daha iyi ve mutlu hissedecekleri yeni
tercihleri ve yönelimleri gerçekleştirmek
istedikleri bir mecradır. Yani danışanlar
onlar açısından sorun olan bazı unsurları
değiştirmek isteyebilirler. Soru öncülünde
anlaşılacağı üzere danışanın, Başak’a
duyduğu hissin temelsiz olduğunu anlamasına rağmen yaşadığı aşk duygusuna bağlı sıkıntıları aşma noktasında henüz tam
evrimleşmediği anlaşılmaktadır. Çünkü
danışanın hayatında ki önemli kişiler hâlâ
bu dönüşüm sürecini karmaşık kılmaya devam etmektedir. Ali adlı arkadaşının yaptığı
da budur. Dolayısıyla psikolojik danışman,
danışanın sorununun aynı zamanda onun
çevresiyle de ilişkili olduğunu unutmadan
değişimin kolay bir süreç olmadığını kavramalıdır. Psikolojik danışman verdiği tepkiyle danışanın ilk cümlesinde ifade ettiği
“Başak’la ilgili konuda daha akılcı davranmaya başladım.” cümlesini değişim için
yeterli bir veri olarak ele almış. Bu sayıltısı
yüzünden Ali, danışma sürecini etkilemeye
başlamıştır. Çünkü değişim yalnızca uygun
olmayan bir davranışın değiştirilmesinden
ibaret değildir.
4.
Algı söz konusu olduğunda aklımıza ilk
getireceğimiz psikoloji yaklaşımı hiç kuşkusuz gestalt yaklaşımıdır. Form - biçim
anlamına gelen gestalt kelimesini kullanan
bu psikologların çalışmalarının merkezinde algı vardır. Onlara göre bizim gerçekte
gördüğümüz, görünen nesnenin arkasında
yer alan plana ve uyarılma yapısına bağlıdır. Yani bütün, parçaların toplamından
farklıdır çünkü bütün, parçalar arasındaki
ilişkiye bağlıdır.
TG – 5
8.
A B C D E
A B C D E
5.
A B C D E
Ağırlık bakımından beynin 3’te 2’ sini oluşturan beyin bölümü serebral kortekstir.
Düşünce, dil ve algı gibi işlevlerden sorumludur. İşlevsellik bakımından prefrontal
korteks, birincil motor korteks, birincil somatoform (bedensel) korteks, görsel korteks,
Wernicke kısmı ve işitsel korteks gibi kısımlara ayrılmaktadır. Yapısal olarak da Frontal
lob, Oksipital lob, Parietal lob, Temporal lob
ve İnsular lob olmak üzere kısımlara ayrılmaktadır.
9.
A B C D E
2.
Kimlik kavramı sıklıkla karıştırılan kavramların başında gelir. Üç çeşit kimlik vardır:
etnik, dinsel ve cinsel. Bunun dışında kalan her şey birer roldür: annelik, babalık,
kardeşlik ya da psikolojik danışmanlık. Seçeneklere bakıldığında D seçeneği dışında
kalan bütün seçeneklerin Baran’ın rollerine
ilişkin unsurlardan oluştuğu görülecektir.
İnsanın sahip olduğu karmaşık fonksiyonlardan biri de karşılaştığı sorunları nasıl
algıladığı, onları çözerken hangi unsurların
devreye girdiği ve çözüm için hangi yolları
izlediği sorunsalıdır. Algı süreçlerine ilişkin
bütün unsurları irdelemeyi gerektiren bu
süreç bilişsel yaklaşımın da temel çalışma
alanıdır.
A B C D E
Soru öncülüne bakıldığında özellikle yaşam tarzı vurgusu ön plana çıkmaktadır.
Biz, yaşam tarzı ya da yaşam stili vurgusunun en fazla Adler terapi yani Bireysel psikolojiye ait bir vurgu olduğunu bilmekteyiz.
Adler, bireyi sosyal ilişkileri ve başka insanlara tutumlarına bakarak analiz etmenin
mümkün olduğunu söyleyen bir kuramsal
iddianın temsilcisiydi.
A B C D E
6.
Böyle bir açıklamayı yapan konuşmacının
içinde yaşadığı kültürel ortamın onun yaratıcı fikirleri önünde ciddi bir engel oluşturabileceği söylenebilir. İçinde yaşadığımız
kültürel iklim bizlerin duygu, düşünce ve
yaşam biçimimiz üzerinde fazlaca etkilidir.
A B C D E
A B C D E
3.
Persona Latince “maske” anlamına gelmektedir. Persona başkalarıyla yaşadığımız ilişkilerde taktığımız maskedir: eş, abi,
teyze, işçi, öğretmen. Bizi topluma görünmek istediğimiz şekilde sunar ve durumdan duruma değişebilir. Persona insanın
kendisi olamayan bir kişiliği yaşama hâlidir.
Bir insanın evde, okulda ve işte farklı personaları vardır. Jung, insanların personalarıyla özdeşleşmelerinin tehlikeli olduğunu belirtir. Dolayısıyla danışanın yaşadığı
sorunu bu rollerle ilişkilendiren danışman
Jungçu terapiye uygun davranmaktadır.
7.
İtaat esas olarak kişinin içinde bulunduğu
durumla doğrudan ilişkilidir. Bir kısmımızın
çocukluğunda sorudakine benzer olaylara
dair izler bulunabilir. Soru öncülünde arkadaşlarına zarar vermeme normu ile öğretmenin talimatını yerine getirme normu
arasında kalan öğrenciler otoriteye boyun
eğerek yanlış norma uymuşlardır.
A B C D E
3
10.
Pek çok psikolojik danışma kuramı, Avrupalı beyaz erkeklerin ortaya çıkardıkları,
biyolojik cinsiyetin determine ettiği koşulları açıklamaya çalıştıkları verilerden oluşuyordu. Fakat feminist terapi cinsiyetçi
(özellikle psikanaliz) yaklaşımların eleştirisi
üzerinden ilerlemekle kalmayıp kendi yolunu da çizebilme başarısını göstermişti.
Feminist terapi Erkek yanlı bakış açılarının
egemen olduğu kuramsal yaklaşımdan
farklı olarak insanı; kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı yaşadıkları ayrımcılığı fark
etmeleri ve bu anlayışı değiştirmelerini
amaç edinen bir perspektif doğrultusunda
ele alıyorlardı. Feminist kuram insanı, yaş,
cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, dinsel
köken, yetenek ve sınıf ayrımı yapmadan
değerlendirir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
11.
TG – 5
Duygusal tepkilerimizin ve inanç sistemimizin yaşam biçimimizle doğrudan ilişkili
olduğunu söyleyen ve inanç sisteminin
duygu ve düşüncelerine olan etkileri üzerinde hem fikir olan iki kuramcı Alfred Adler
ve Albert Ellis’tir. Adler ve Ellis’ in kuramları
birbirine oldukça benzemektedir. Adler’in
temel yanlışlar vurgusu Ellis’e göre mantıksız davranışlarıdır. Her iki kuramcı da
duygulara aynı değeri atfetmiştir ve duyguların düşünceleri kontrol ettiği noktasında
hemfikirdir.
14.
A B C D E
Danışma hizmeti verirken belirli hususların oldukça önemli olduğu bilinmektedir.
Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde
beklenilen iyileştirici terapötik etkinin gerçekleşme olasılığı oldukça azalmaktadır.
Seçenekler incelendiğinde A - B - C ve D
seneklerinin danışan açısından oldukça
önemli olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Fakat
E seçeneği istenilen ama zorunlu olmayan
bir unsurdur. Çünkü psikolojik danışmanın
entelektüel biri izlenimi vermesinden çok
danışanın yararına orada bulunan bir danışman izlenimi uyandırması daha önemlidir.
17.
Psikolojik danışma ilişkisinin devam etmesinin bazı koşulları vardır. Bu koşullardan
biri de psikolojik danışmanın objektifliğini
bilerek ya da bilmeyerek ihlal etmesidir.
Özellikle karşıt transferans sürecine bağlı olumlu ya da olumsuz bir bakış açısının
varlığı, süpervizyon desteğini gerekli kılar.
Çünkü psikolojik danışman objektifliğini
kaybetme riski altındadır. Öncüle bakıldığında psikolojik danışmanın karşıt transferans yaşadığı rahatlıkla anlaşılabilmektedir.
A B C D E
A B C D E
12.
Sevk süreci basit bir süreç değildir. Yardımcı olamadığımız, yetersiz kaldığımız
üyeler dışında bazen zorunlu hâller kapsamında da sevk işlemi gerçekleşebilir. Her
durumda öncelikli olarak göz ardı edilmemesi gereken unsur sevk sürecine ilişkin
danışana gerekli özeni gösterip danışanı
dikkatli bir şekilde yönlendirmektir. Psikolojik danışman sevk süreçlerinde öncelikli
olarak gerekli saygı, özen ve dikkati göstermeli, danışanı sevk edeceği danışmanlara ilişkin gerekli bilgileri anında vermeli,
bu bilgileri verme işini belirsiz bir zamana
ertelememelidir.
15.
Danışma sürecinde bazen danışanlar bazen da psikolojik danışmanlar esas anlatmak istediklerinin yerine başka unsurlar
ikame ederek sorunun durumuna ilişkin
açıklamalar yaparlar. Bu unsurlara danışma ilişkisinde “metaforları kullanma” denir.
Psikolojik danışman diyalogda danışanın
kullandığı metaforları alıp kullanarak danışanın danışma sürecinde istenilen noktaya
aslında gelinmediğini anlamasını sağlamaya çalışmıştır.
18.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
13.
Psikolojik yardım ilişkisini yürüten danışmanların kendilerine ait bir tarza sahip
olmaları önemlidir. Bu tarzın hemen oluşması elbette belli bir sürece ihtiyaç duyar.
Bu tarz aynı zamanda belli kuramsal yaklaşımlarla ve verilen danışma hizmeti sayısıyla ilişkilidir. Soru öncülü incelendiğinde
psikolojik danışmanın öncelikli olarak tarza
ilişkin bir yetersizliği olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kendi tarzından çok, ezber bir
cümlenin danışana ifade edilmesi gerek
sorunu tanımlamada gerekse soruna çözüm üretme noktasında işlevsiz bir tarzın
en önemli kanıtıdır.
Ergen gruplarıyla, özellikle de lisede eğitim gören gruplarla yürütülecek bir grupla
psikolojik danışma sürecindeki en büyük
risk gizlilik ihlalidir. Özellikle ergenlikten
kaynaklı belirsiz yargılar grup sürecinde
fazlasıyla hissedilmektedir. Bu belirsizlik
beraberinde tutarsız ve sorunlu ikili ilişkiler ortaya çıkaracaktır. Tutarsız ilişkiler ise
grupta yaşananların dışarıda paylaşılması
sonucunu ortaya çıkarır. Yaş itibarıyla ergen gruplarındaki en temel risk gizliliğin ihlal edilerek grup dinamiğinin bozulmasıdır.
16.
Bir grupta yer alan bireylerin sosyal ilişkilerini genel anlamda grubun sosyal dokusunu anlamak için kullanılabilecek en yetkili yollardan biridir sosyometri. Seçenekler
incelendiğinde A-B-C ve E seçeneklerinin
sosyometriye ilişkin doğru açıklamalar olduğu görülecektir. Fakat sosyometri yalnızca bireylerin o anki durumlarına ilişkin bilgi
verir. Bu açıdan genelleme yapma olasılığı
yoktur.
A B C D E
19.
Gerek bireysel gerekse grupla psikolojik
danışma sürecinde direnç, her oturumda
özellikle de danışma süreçlerinin başında
ortaya çıkması muhtemel bir unsurdur.
Yalnız, danışma oturumlarında dirençle isteksizliği birbirinden ayırmak gerekir. İsteksizlik genel olarak değişime karşı duyulan
endişedir. İsteksiz üyeler bu duygularını
genelde üstü kapalı şekilde gösterirler.
Yaptıkları temel davranışlardan biri de
yaşadıkları sorun için sosyal çevreyi suçlamalarıdır. Yani B seçeneği bir isteksizlik
göstergesidir, direnç değildir.
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
20.
TG – 5
Joe Luft ve Harry Ingram tarafından geliştirilen JOHARİ penceresinde bireyin
başkalarına kapalı ancak kendine açık
alanı gizlilik alanı olarak tanımlanır. Örneğin kimseyle paylaşmadığımız korkular ve
travmalar ya da gizli sevdalar bu alandadır.
23.
Bireylerin geleceğe dönük beklentilerini
gerçekleştirmesi noktasında ele aldıkları
herhangi bir işi başarabilmeleri yetenekle ilgili bir olgudur. Dolayısıyla mesleki ve
eğitsel yöneltme hizmetleri yetenek odaklı
olmalıdır.
A B C D E
26.
A B C D E
Soru öncülü incelendiğinde Ebru’nun sınav
kaygısı yaşadığı ve sınav kaygısına bağlı
olarak belli davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Tıp fakültesini kazanamayacağını düşünen Ebru’ya sunulması gereken
hizmet Eğitsel rehberlik hizmeti kapsamındadır.
A B C D E
,
21.
Özellikle başkalarını ikna etmeye dönük
faaliyetler söz konusu olduğunda, enerjik
ve kendisine fazlasıyla güvenen bireylerin
daha başarılı olduğu bilinmektedir. Seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde
verilen; satıcı, pazarlamacı, komisyoncu,
menajer ve politikacı meslek grubundan
bireylerin bu niteliklere sahip oldukları rahatlıkla söylenebilir.
24.
Kapsamlı gelişimsel modeli diğer rehberlik
modellerinden ayıran temel özelliklerinden
biri bütün gelişim dönemleri için öğrencilere hizmet sunma odaklı olmasıdır. Dolayısıyla okul öncesinden lise son sınıfa kadar
öğrencilerin ihtiyaç duyduğu destek gelişimsel bakış açısıyla paraleldir. Dolayısıyla
yönetici tarafından göz ardı edilen unsur
gelişimsel bakış açısıdır.
A B C D E
27.
A B C D E
Gözlem süreçlerinde geçerlik ve güvenirlik
önemli bir unsurdur. Gözlem sonuçlarının
bilimsel olabilmesinin en önemli kriterleri
geçerli ve güvenilir olmasıdır. Seçenekler
dikkate alındığında A,B,C ve E seçeneklerinin gözlem süreçlerinde uyulması ve
dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğu
rahatlıkla söylenebilir. Fakat D seçeneği
hatalıdır. Öğrenciyi uzun bir zaman boyunca bir kez gözlemlemek yerine, farklı
zamanlarda ve farklı durumlarda gözlemek
daha uygun bir yaklaşım olacaktır.
A B C D E
22.
Giznzberg ve arkadaşları mesleki gelişim
sürecini, Fantezi dönem; 5 -11 yaş, geçici
seçimler dönemi; 11-18 yaş ve gerçek dönem; 18-23 yaş aralığı olacak şekilde üçe
ayırır. Soru öncülü incelendiğinde Melis’in
geçici seçimler döneminde olduğu anlaşılmaktadır. Geçici seçimler döneminde
mesleki seçimler; 11 - 12 yaşlarında ilgiler,
12 - 14 yaşları arasında yetenekler, 15 - 16
yaşlarında mesleğin toplumdaki yeri ve
sağlayacağı statü önemli olduğundan değerler, 17-18 yaşlarında geçiş aşaması
olduğundan hem ilgi hem yetenek hem de
değerler tarafından belirlenir. Dolayısıyla
doktorluğun kendisine uygun bir meslek olmadığını düşünerek hareket eden Melis’in
yetenek aşamasında olduğu söylenebilir.
25.
Benzer kurgu durumlarla sizlerin de karşılaşma olasılığınız epey yüksek. Bu tip
durumlarda iddiaları baştan doğru kabul
edip hareket etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Öncelikli olarak suçlanan aile
bireyleri ile görüşme yapılmalıdır. Soruda
da belirtildiği üzere yapılan bu görüşme
sonucunda Gürkan’ın doğru söylemediği
ortaya çıkmıştır. Babasına ve annesine
zarar verme amaçlı bu girişim için yeni bir
planlamaya ihtiyaç vardır. Öncelikli olarak
öğrencinin psikolojik durumuna ve kişilik
yapısına ilişkin bir yordama yapılmalıdır.
Dolayısıyla bireyi tanıma ve bu doğrultuda
uygulanacak bir kişilik testi gereklidir.
28.
Kişinin kendine ilişkin algısını ve içinde
bulunduğu grubun üyeleri tarafından nasıl
algılandığıyla ilgili bilgi edinilmesini sağlayan teknik “Kimdir bu?” tekniğidir. Bu yolla
bireyin kendine ilişkin algısıyla çevresindeki insanların ona ilişkin algısının tutarlı olup
olmadığı anlaşılır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
29.
TG – 5
Hâlihazırda Türkiye genelinde Rehberlik
Araştırma Merkezlerinde kullanılan testlerin en güncelinin 1985 yılında uyarlandığı
düşünüldüğünde yeni bir bakış açısına
ihtiyaç duyulduğu rahatlıkla söylenebilir.
Alanında Türkiye’nin önde gelen üniversite
ve öğretim elemanlarının yer aldığı uyarlama süreci sonucunda yeni test teknikleri
öncelikli olarak C seçeneğinde belirtildiği
gibi güncel bakış açıları sayesinde sınıflandırmada yaşanan sıkıntıları aşma işlevi
görecektir.
33.
A B C D E
Soruda verilen bilgiler özellikle son 3 yıllık
periyot zarfında psikolojik rahatsızlıklara
ilişkin bir kısım bilgiyi içermektedir. Bu bilgiler ışığında; psikolojik sorunlarda artma
olduğu dolayısıyla bu tanı süreçlerine paralel ilaç kullanımının artacağı ve sağlık
kuruluşlarına başvuranların sayısının 3 yıl
öncesine nazaran artacağı doğal bir sonuç olduğundan A,B, C ve D seçenekleri
doğrudur. Fakat öncülden hareketle psikolojik sorunların tanı ve tedavi süreçlerinin
başarılı ya da başarısız olduğuna ilişkin bir
sonuç çıkarılamaz.
36.
A B C D E
37.
A B C D E
30.
Sınav kaygısına dönük her türlü müdahale
ya da destek eğitsel rehberlik kapsamında değerlendirilir. Metin’in yaşadığı sınav
kaygısı konusu eğitsel desteği zorunlu kılmaktadır.
Davranış ve uyum problemleri söz konusu
olduğunda öncelikli olarak sorun alanlarının tespiti en önemli sorunsalı oluşturmaktadır. Klinik psikoloji esas olarak insanlarda
ortaya çıkan davranışsal bozuklukların
tanısı ve tedavisine odaklanan bir alandır.
Gelişimsel rehberlik anlayışını diğer anlayışlardan ayıran temel niteliklerinden biri
de her okul türüne ve yaşanılan bölgeye
has unsurları göz ardı etmemesidir. Bu göz
ardı etmeme esneklik ilkesi ile tanımlanır.
Yani B seçeneği bir zorunluluk ve her okul
için bir değişmezlik vurgusu içerdiğinden
hatalıdır.
A B C D E
A B C D E
34.
31.
Henüz dünya üzerinde evrensel bir anormal tanımı yapılamamıştır. Çünkü soru
öncülünde de belirtildiği üzere ait olduğu
kültür içinde bile belli zaman aralıkları,
içinde değişkenlik gösteren kriterler başka
kültürler söz konusu olduğunda değişken
doğaları daha fazla ön plana çıkmaktadır.
Dolayısıyla seçenekler arasında yer alan
“Anormal tanımının değişken doğası ona
dair evrensel bir fikir birliğini mümkün kılmamaktadır.” tanımlaması öncelikli olarak
göze çarpan unsurdur.
İntihar üzerine en kapsamlı çalışmalardan
birini yapan Emile Durkheim intihar nedenlerini 3 grup hâlinde ele alır. İlki bireyin
bağlı bulunduğu din veya politik grup tarafından korunmamasından kaynaklı bencil
intiharlar. İkincisi ve sorumuza kaynaklık
eden ve topluma aşırı bağlı olmaktan kaynaklı elcil intiharlar ve son olarak; birtakım
toplumsal bunalımlara bağlı olarak ortaya
çıkan anomik intiharlardır. Elcil intiharlarda
kadınların verdiği mesaj açıktır: “Topluma
ve onun değerlerine ölümüne bağlıyım.”
38.
A B C D E
Geleneksel ve gelişimsel rehberlik arasındaki farklılıklar oldukça belirgindir. Temel
felsefe farklılıkları bu yaklaşımlarda ele
alınan unsurlar ve tarzlar söz konusu olduğunda daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Maddeler incelendiğinde I ve II. maddeler yani kriz odaklı ve görev yönelimli
olma geleneksel rehberlik programlarına
has niteliklerdir. III. IV ve V. maddeler ise
gelişimsel rehberlik anlayışına uygun bakış
açısını yansıtan cümlelerdir.
A B C D E
A B C D E
39.
32.
Sürekli bir şüphe ve diğer insanlara karşı
güvensizlik bu bozukluğun ayırıcı özelliklerindendir. Kişiler arası ilişkileri başka insanlara karşı duydukları güvensizlik ve derin
şüphelerden dolayı oldukça sorunludur.
Kendilerine karşı başka insanların daima
bir oyun ve komplo peşinde olduklarını
düşünürler. Diğer insanların el hareketleri
de dâhil olmak üzere bütün sözel ve sözel
olmayan iletişimlerinden anlamlar çıkarmaya çalışırlar. Bu bozukluk A seçeneğinde
verilen paranoit kişilik bozukluğudur.
35.
Empati danışanın söylediklerinin içerik ve
duygu yönünden ona yansıtılmasıdır. Numaralandırılmış cümleler incelendiğinde
II numaralı cümlenin saydamlık ilkesine
uygun bir tepki olduğu söylenebilir. I ve III
numaralı cümleler ise empatik tepki içeren
cümlelerdir.
A B C D E
A B C D E
Özellikle alan dışı atamalarla birlikte yaygınlık kazanan: “Kimse okullarda psikolojik danışma yapmıyor ki!” söylemi oldukça
tehlikeli bir hâl almaya başladı. Yetersiz
mesleki bilgiye sahip rehberlik öğretmenlerinin psikolojik danışma yapmaması anlaşılabilir hatta doğru bir bakış açısıdır. Fakat
üniversitelerin PDR bölümlerinden mezun
olan psikolojik danışmanların kolaycılığa
kaçarak danışma yapmamaları anlaşılır
şey değildir. Bu kolaycılık çoğu kez rahatlıkla çözebilecekleri vakaları bile sevk
etmelerini de beraberinde getirmektedir.
Seçenekler incelendiğinde açık bir şekilde
görüleceği üzere sınav kaygısı yaşadığı
için bir öğrenciyi sevk etmek ciddi bir etik
ihlalidir.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / RHBR
40.
TG – 5
Kolaycılığa kaçma ve sevk etme arasında
güçlü bir ilişki mevcut. A, B, C ve E seçenekleri sevki zorunlu kılan hâllerdir. Fakat
D seçeneği zorunlu bir sevk nedeni değildir. Çünkü aile yapısı danışma sürecinde
danışanı ketleyen unsurlarla ilişkili olabilir.
Y de danışanın kültürel arka planını anlama konusunda siz danışmanlara bilgi
sağlar. Ailenin bakışı ya da danışmaya dair
algısı sevk ile çözülebilecek bir sorun değildir.
43.
A B C D E
Talepkar kuralların temel niteliği gerçeklikle olan bağlarının zayıf olmasıdır. Gerçekçi
olma konusundaki bu sıkıntıları kaçınılmaz olarak danışanın problem durumları
kontrol etmesinde ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu kurallar çoğunlukla olumsuz
iç konuşmaların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Seçenekler incelendiğinde E
seçeneği dışında kalan diğer seçeneklerin
birer talepkar kural olduğu görülmektedir.
Fakat E seçeneği oldukça makul ve doğru
bir kuraldır.
47.
Herhangi bir üyenin hayatında var olan ya
da olmayan birine ilişkin geliştirdiği duygu
ya da düşünceler transferans kavramı ile
ifade edilir. Transferans üç farklı şekilde
gelişir. İlki grup liderine karşı geliştirilen
transferans, ikincisi grup üyelerine karşı
geliştirilen transferans ve son olarak bir
bütün olarak gruba transferans.
A B C D E
A B C D E
48.
44.
41.
Psikolojik danışma ve psikoterapi arasında
bir fark olup olmadığı ve eğer varsa bu farkın muhtevasına ilişkin tartışmalar oldukça
eski. Çoğu kesin sınırlar olmamakla birlikte
belirli ayırımlar ve ortak unsurlar belirlemek
mümkün. Seçenekler ele alındığında D seçeneğinde verilen “Psikolojik danışma ve
psikoterapi duygusal ve zihinsel sorunları
olan vakalarla çalışır.” cümlesinin ortak bir
nokta olduğu bilinmektedir. Diğer seçeneklerde verilen bilgiler ise yanlıştır.
Uygun terapötik becerilerin temel işlevi
uygun terapötik koşulların oluşması sağlamaktır. Danışma sürecinde danışanın, hı
hıı ya da baş sallamaları tepkileri danışanı daha fazla konuşması için teşvik eden
tepkilerdir.
Gerek Rogers gerekse de Maslow’un insan doğasına bakışı pozitiftir. Bireyin anın
değerini bilmesi, hayatı içinden geldiği
gibi yaşaması ve insanın önemli bir değer
olarak ele alınması gerekliliğidir. Öncül incelendiğinde Cemal Süreya’nın hümanist
yaklaşımın çekirdeğini oluşturan “organizmaya güven” vurgusunun ön planda olduğu anlaşılacaktır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
49.
45.
Şair Hicri İzgören’in dizelerinde vurguladığı koşul psikolojik danışmanın kendi tutum,
kişisel algılamaları, fikirleri, tepkileri ve
duygularına ilişkin bilgi vermesini içeren
kendini açma davranışıdır.
A B C D E
Psikolojik danışmanlar tarafından herhangi bir konu hakkında veli, öğretmen ya da
idarecilere bilgilendirme amaçlı yürütülen
çalışmalar müşavirlik kapsamında değerlendirilir. Aynı hizmet öğrencilere verilmiş
olsaydı bu sefer sunulan hizmet bilgi toplama ve yayma hizmeti olacaktı.
A B C D E
42.
Psikolojik yardım ilişkisi seçeneklerde verilen unsurları kısmen ya da tamamen kapsamaktadır. Fakat soru öncülü incelendiğinde öncelikle vurgusu önemlidir. Metinde
bahse konu olan ölüm süreçleri başka bir
ülkede gerçekleşmiş fakat kendi kültürüne
ait unsurlardan kaynaklı sıkıntıları da içeren bir süreç yaşayan Emine Hanım’dan
bahsedilmektedir. Özellikle yabancı kültürlerle temas eden yabancı kültürlere mensup insanların yaşadığı sorunların çözülebilmesinin en temel yolu çok kültürlü bir
perspektife sahip olmaktan geçer. Dolaysıyla öncelikli olarak çok kültürlü perspektif
sayesine Emine Hanım’ın yaşadığı sorun
anlaşılıp çözülebilir.
A B C D E
46.
Psikolojik danışmanın kullandığı beceri
kendini açma becerisidir. Bu becerinin temel amacı danışanın cesaretlendirilmesi
ve danışma sürecine katılması konusunda
desteklenmesidir. Bu cesaretlendirme danışanın kendi duygularını fark etmesi noktasında cesaretlendirilmesi noktasında da
önemli bir fonksiyona sahiptir. Danışmanın
verdiği tepkinin öncelikli işlevi danışanın
karşılık vermesi için cesaretlendirilmesidir.
Cesaretlenen danışan yalnız olmadığını
hissederek yaşadığı sorunu bütün unsurlarıyla paylaşmaya daha fazla çaba sarf
edecektir.
50.
Öncül incelendiğinde meslek lisesini kazanan Burak’ın yetenek ve ilgileri dâhilinde
bir seçim yapmak istediği anlaşılmaktadır.
Öğrencilere bu tip durumlarda, problem
alanına göre sunulan hizmetler kapsamında değerlendirilen eğitsel rehberlik hizmeti
sunulmaktadır. Çünkü eğitsel rehberlik, bireyin gelişim alanında karşılaştığı sorunları
aşma, yeterlilikler kazandırma amaçlıdır.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Rehberlik 5 - İhtiyaç Yayıncılık