Tez-Koop-İş Sendikası
10. Genel Kuruluna Sunulan
Tahmini Bütçe
TEZ-KOOP-!" SEND!KASI
10.OLA#AN GENEL KURULUNA
SUNULAN TAHM!N! BÜTÇE
BÜTÇE TAHM!NLER!
Sendikalar ve Toplu !" Sözle"mesi Kanunu’na istinaden T.C. Çalı"ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlı#ı tarafından yayımlanan yönetmelikte hesap dönemi olarak öngörülen
takvim yılı esaslarına göre,
23.03.2015-31.12.2015
01.01.2016-31.12.2016
01.01.2017-31.12.2017
01.01.2018-31.12.2018
01.01.2019-31.12.2019
devresine ait bütçe düzenlenmi"tir.
Bütçenin düzenlenmesinde gelir kalemlerinde mevcut üye sayımızdan yola çıkılarak,
aidatlarımızda meydana gelecek artı"lar dikkate alınmı", gider kalemlerimizde ise ücretlerde
meydana gelecek artı"lar ile idari ve di#er giderlerimizde meydana gelecek fiyat artı"ları da
dikkate alınarak, yeterli ve denk bir bütçe hazırlanmasına çalı"ılmı"tır.
Bu bütçeyi Tez-Koop-!" Sendikası Genel Yönetim Kurulu uygular. Bütçe fasıl ve
maddeleri ile yıllık bütçeler arasında aktarmalar yapmaya Tez-Koop-!" Sendikası Genel
Yönetim Kurulu yetkilidir.
1-GEL!RLER!M!Z
Gelir tahminlerimizde, gelirlerin esasını te"kil eden üye aidat gelirleri ile bankalarda
bulunan mevduat hesaplarımıza uygulanacak faizler, repo ve di#er yatırım gelirleri, kira
gelirleri, geçici i"göremezlik ödenekleri iadeleri, dava masraf iadeleri, sosyal faaliyet gelirleri,
e#itim gelirleri, bina satı" gelirleri, ta"ıt satı" gelirleri, sabit kıymet satı" gelirleri ile di#er
kaynaklardan elde edilecek di#er gelirler dikkate alınarak gelir bütçesi düzenlenmi"tir.
2-G!DERLER!M!Z
Yıllar itibarı ile gider kalemleri için ayrılan fonlar ekli tablolarda mevcuttur.
01.07.2015 tarihine kadar yapılan ödemelerde herhangi bir artı" yapılmaz ve bu tarihe
kadar uygulanmakta olan mevcut tutarlar üzerinden ödeme yapılır.
ÜCRET G!DERLER!
Profesyonel kadroda görev yapan Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ile profesyonel
kadrolarda görev yapan $ube Yöneticilerinin, Genel Merkez ve $ubelerimizde görevli
personelin ücret, ikramiye, izin ücreti ile sosyal yardımları ücret giderleri faslında
toplanmı"tır.
2
A) AYLIK ÜCRETLER
a) Profesyonel Yönetici Ücretleri
A"a#ıda gruplandırılan sendikamızın profesyonel kadrolarında görev yapan
yöneticilerin 30.06.2015 tarihinde almakta oldukları aylık net ücretlerine yıllık enflasyon
oranını a"mamak ve sendikanın ekonomik durumu dikkate alınmak suretiyle Genel Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülen oranda artı" yapılarak, müktesep hak sayılmamak kaydıyla
01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net ücretler belirlenir.
1. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı 501-1000 arası olan "ube ba"kanlarına aylık net ücret
ödenen gruptur.
2. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı 1001-1500 arası olan "ube ba"kanlarına aylık net
ücret ödenen gruptur.
3. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı 1501-2000 arası olan "ube ba"kanlarına aylık net
ücret ödenen gruptur.
4. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı 2001-3000 arası olan "ube ba"kanlarına aylık net
ücret ödenen gruptur.
5. Grup : Aidat ödeyen üye sayısı 3001 üzeri olan "ube ba"kanlarına aylık net ücret
ödenen gruptur.
6. Grup : Genel Ba"kan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme
Sekreteri, Genel E#itim Sekreteri’ne aylık net ücret ödenen gruptur.
7. Grup : $ubelerde 2.Profesyonel kadro ile görev yapan yöneticilere, 3.Profesyonel
kadro ile görev yapan yöneticilere aylık net ücret ödenen gruptur.
Hesaplamalar sonucu olu"an 1 Kuru"un üzerindeki kesirler 1,00 TL.’ye tamamlanır.
$ubenin aidat ödeyen üye sayısı, ücret alınan gruptaki sayının altına dü"mesi ya da
üzerine çıkması halinde, Genel Yönetim Kurulu’nca en geç altı ay içerisinde hak etti#i grubun
ücretine çekilir.
1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere
yapılacak ücret zamları ve düzenlemeleri, yıllık enflasyon oranını a"mamak ve sendikanın
ekonomik durumu dikkate alınmak suretiyle Genel Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen
artı" oranında belirlenir.
Profesyonel olarak görev yapan yöneticilerin ücret ve benzeri ödemelerinin SGK i"çi
ve i"veren payları ile her türlü vergileri vb. sendikaca kar"ılanır.
Yeni seçilecek "ube yöneticileri emsali kar"ılı#ındaki ücretle göreve ba"lar.
Aidat ödeyen üye sayısının 3500'ün altına dü"mesi durumunda 3.Profesyonel
yöneticinin ücreti %25 oranında, 1750'nin altına dü"mesi durumunda 2.Profesyonel
yöneticinin ücreti %25 oranında azaltılır. Ancak 3.Profesyonel kadro için; Aidat ödeyen üye
sayısı 3000'in altına dü"mesi halinde, üye sayısının dü"tü#ü tarihten itibaren 1 yıl içerisinde
aidat ödeyen üye sayısı 3000'i a"amaz ise bu kadro Genel Yönetim Kurulu kararıyla geri
alınır. 2.Profesyonel kadro için; Aidat ödeyen üye sayısı 1500'ün altına dü"mesi halinde, üye
sayısının dü"tü#ü tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aidat ödeyen üye sayısı 1500'ü a"amaz ise
bu kadro Genel Yönetim Kurulu kararıyla geri alınır.
Bölge Temsilcilikleri açılması durumunda, Bölge Temsilcisine verilecek aylık NET
ücret, 3.Profesyonel kadroda görev yapan yöneticinin aylık NET ücretinden fazla olmamak
kaydıyla, Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
3
b) Personel Ücretleri
Sendikada çalı"an personelin hakları Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
1 Temmuz 2015- 1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları
geçerli olmak üzere yapılacak ücret zamları ve düzenlemeleri, Genel Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
Hesaplamalar sonucu olu"an 1 Kuru"un üzerindeki kesirler 1,00 TL.’ye tamamlanır.
Yasalarla çalı"anlar lehine do#acak farklar brüt ücrette de#i"iklik yapılmadan aynen
uygulanır.
B) YOLLUKLAR (GÜNDEL!KLER) VE OTURUM ÜCRETLER!
Sendika Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delegelere ve amatör $ube Yönetim
Kurulu'nun, $ube Denetim Kurulu’nun ve $ube Disiplin Kurulu’nun toplantılarına katılmak
üzere il dı"ından gelen üyelerine ödenecek yolluk (gündelik) esasları ve miktarları ile Genel
Merkez unvansız Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Denetim Kurulu Üyeleri ve Genel Disiplin
Kurulu Üyeleri oturum ücretleri ile amatör $ube Yönetim Kurulu Üyeleri, $ube Denetim
Kurulu Üyeleri ve $ube Disiplin Kurulu Üyelerine herbir ola#an oturum için verilecek oturum
ücretlerinin esasları ve miktarları a"a#ıda belirlenmi"tir.
Ayrıca ula"ım giderleri fatura ya da fatura yerine geçen belge kar"ılı#ında sendikaca
kar"ılanır.
a) Yurtiçi Yollukları (Gündelikler)
Genel Merkez Genel Kuruluna katılan delegelere 01.07.2015 tarihinden sonra verilecek
1 günlük yolluk (gündelik) tutarı, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelikleri gösterir HCetveli'ndeki en yüksek Devlet Memuru gündeli#i kadar net olarak ödenir.
!l dı"ına geçici görevli giden profesyonel kadroda görev yapan sendika yöneticilerine,
sendika personeline ve di#er görevlilere yolluk (gündelik) ödenmez. Ancak görev gere#i
yapılan seyahat ile ilgili ula"ım, konaklama, yemek v.b. giderleri sendika unvanına alınacak
fatura ya da fatura yerine geçen belge kar"ılı#ı ilgiliye ödenir.
$ube Yönetim Kurulu'nun, $ube Denetim Kurulu’nun ve $ube Disiplin Kurulu’nun
toplantılarına katılmak üzere il dı"ından gelen amatör üyelerine, Harcırah Kanunu uyarınca
verilecek gündelikleri gösterir H-Cetveli'ndeki en yüksek Devlet Memuru gündeli#inin net
tutarının 1/2'si oranında yolluk (gündelik) ödemesi yapılır.
b) Konaklama Ücreti
Sendikaca geçiçi görevle yurtiçi seyahatlerde görevlendirilen yöneticiler ile personel
ve di#er görevlilere, konaklama ve kahvaltı ücreti ibraz edecekleri konaklama faturası
kar"ılı#ı ödenir. $u kadar ki, ödenecek konaklama ücretinin bir günlü#ü en fazla 4 yıldızlı otel
ücretiyle sınırlıdır. 4 yıldızlı otelde konaklama fiyatını a"mamak kaydıyla konaklama
yapılabilir.
c) Yurtdı$ı Yolluklar (Gündelikler)
Yurtdı"ına görevli olarak giden sendika yöneticisi ile yönetici olmayan di#er
görevlilere, konaklama ve her türlü ula"ım giderleri hariç hergün için 100 Euro kar"ılı#ı TL.
yurtdı"ı yolluk(gündelik) olarak ödenir.
Yurtdı"ı çıkı" harcı, pasaport masrafı ve harcı, yurtdı"ına çıkı" ile ilgili yasa gere#i
alınan tüm vergi ve harçlar, yurtdı"ı seyahat ile ilgili sigorta poliçesi, konaklama ve her türlü
ula"ım giderleri belge kar"ılı#ı sendikaca kar"ılanır.
4
d) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu
Üyeleri Oturum Ücretleri
d-1) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri
01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, amatör olarak görev yapan Genel
Merkez unvansız Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katılmaları halinde her oturum için
650,00 TL. net oturum ücreti ödenir. Bu net oturum ücreti tutarına sonraki yıllarda artı"
yapılmaz.
Yukarıda bahsi geçen oturum ücreti profesyonel kadroda görev yapan sendika
yöneticilerine ödenmez. Ay içerisinde birden fazla toplantı yapılsa da, oturum ücreti ayda bir
kereden fazla ödenmez.
d-2) Genel Denetim Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri
01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Merkez Denetim Kurulu
üyelerine toplantılara katılmaları halinde, tüzük gere#i yapılan ve denetlenen 4 aylık süreyi
kapsayan dönem ile ilgili her bir ola#an denetim kurulu toplantıları kar"ılı#ı, oturum yapılan
gün sayısına bakılmaksızın oturum yapılan tarihte yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarı
ki"i ba"ı net oturum ücreti olarak ödenir.
Genel Denetim Kurulunun ola#anüstü toplantılarında ise yine oturum yapılan gün
sayısına bakılmaksızın yukarıda bahsedilen ücretin yarısı net oturum ücreti olarak ödenir.
d-3) Genel Disiplin Kurulu Üyeleri Oturum Ücretleri
01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Disiplin Kurulu üyelerine
toplantılara katılmaları halinde, yapılan her disiplin kurulu toplantıları ile ilgili oturum yapılan
gün sayısına bakılmaksızın oturum yapılan tarihte yürürlükteki aylık brüt asgari ücret tutarı
ki"i ba"ı net oturum ücreti olarak ödenir.
e) "ube Yönetim Kurulu, "ube Denetim Kurulu ve "ube Disiplin Kurulu Üyeleri
Oturum Ücretleri
Amatör $ube Yönetim Kurulu üyeleri ile $ube Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerine
toplantılara katılmaları halinde, 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllar itibarı
ile a"a#ıda belirlenen rakamlar net oturum ücreti olarak ödenir.
01.07.2015 – 30.06.2016 arası
01.07.2016 – 30.06.2017 arası
01.07.2017 – 30.06.2018 arası
01.07.2018 ve sonrası
200,00 TL. Net olarak ödenir
250,00 TL. Net olarak ödenir
300,00 TL. Net olarak ödenir
350,00 TL. Net olarak ödenir.
Ancak bu ücretler ola#an toplantılar için geçerli olup, ola#anüstü toplantılarda
herhangi bir oturum ücreti ödenmez.
f) Profesyonel Yönetici !zin Ücretleri
Sendika organlarında görevli profesyonel yöneticiler en az bir yıl çalı"mı" olmak
kaydıyla 30 gün yıllık ücretli izin hakkına sahiptirler. Profesyonel yöneticiler, yıllık ücretli
iznini hak ettikleri tarihi takip eden yıl içinde kullanmak, Genel Yönetim Kurulu da
kullandırtmak zorundadır. Yıllık ücretli izni haketti#i tarihten itibaren 1 yıl geçmesine ra#men
kullanmayan veya kullanamayan profesyonel yöneticilerin izinleri, bir sonraki yıla devretmez.
5
Sendika ve sendika "ubesi Yönetim Kurulu Ba"kan ve üyeliklerinde profesyonel olarak görev
alanların yeniden seçilmemeleri veya ölüm, maluliyet gibi nedenlerle görevlerinden
ayrılmaları veya ba"ka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde ve
"artıyla hakedip kullanamadı#ı 30 günden fazla olsa dahi bu izinleri kar"ılı#ında ayrıldı#ı
tarihteki 30 günlük net ücreti, talepleri halinde izin ücreti olarak kendisine ya da varislerine
ödenir.
g) Ba$kanlar Kurulu Giderleri
Ba"kanlar Kurulu toplantılarına katılan yönetici ve personel ile Genel Yönetim Kurulu
tarafından davet edilen di#er ki"ilerin geli" dönü"leri ile ilgili yapılan uçak dahil her türlü
ula"ım, akaryakıt, konaklama giderleri ile toplantı ile ilgili yapılan yiyecek-içecek ve benzeri
tüm giderleri kapsar.
h) Görevle !lgili Giderler
Genel Merkez yöneticileri tarafından ve Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde
$ube yöneticileri ve di#er görevliler tarafından gerek sendikada gerekse sendika dı"ında
yapılan toplantılar, sendikal çalı"malar v.b. ile ilgili yönetici, personel, temsilci ve üyeler ile
Genel Yönetim Kurulu tarafından görev verilen ya da davet edilen di#er ki"ilerin konaklama,
akaryakıt dahil tüm ula"ım giderleri, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri tüm giderleri kapsar.
C) SOSYAL YARDIMLAR
a) !kramiye
Profesyonel yöneticilerin ikramiyeleri bütçede belirtilen aylık NET ücretleri, personel
ikramiyeleri aylık BRÜT ücretleri esas alınarak, her yıl toplam 120 günlük ücreti tutarında
ikramiye verilir. !kramiyeler; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 30’ar günlük ücretleri
tutarında olmak üzere 4 e"it taksitte ödenir.
b) Çocuk Yardımı
Profesyonel kadrolarda görevli yönetici ve personele Devlet Memurları Kanunu'nda
uygulanan esaslar ve miktarlar dahilinde her ay çocuk yardımı ödenir.
c) Yemek Yardımı
Sendika Genel Merkezinde çıkartılmakta olan yemekten yararlanan yönetici ve
personelin yemek giderleri sendikaca kar"ılanır.
$ubelerde görev yapan profesyonel yönetici ve personelin 30.06.2015 tarihinde
almakta oldukları aylık NET Yemek Yardımı tutarına 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak
üzere yapılacak artı" Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle
birlikte NET olarak ödenir.
Ramazan ayında oruç tutan ve bu sebeple Genel Merkezde çıkan yeme#i yemeyenlere,
heyet raporu ile belgelemek kaydıyla Genel Merkezde günlük çıkan yeme#i yiyemeyenlere,
"ubelere ödenen yemek yardımı tutarında ödeme yapılır.
Yıllık ücretli izin dönemleri için bu ödeme yapılmaz. Uygulamanın "eklini Genel
Yönetim Kurulu belirler.
Hesaplamalar sonucu olu"an 1 Kuru"un üzerindeki kesirler 1,00 TL.’ye tamamlanır.
1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere
yapılacak artı", Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
6
d) Yakacak Yardımı
Sendika Genel Merkez ve "ubelerinde çalı"an personelin 30.06.2015 tarihinde almakta
oldukları aylık NET Yakacak Yardımı tutarına 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere
yapılacak artı" Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle
birlikte NET olarak ödenir.
Hesaplamalar sonucu olu"an 1 Kuru"un üzerindeki kesirler 1,00 TL.’ye tamamlanır.
1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere
yapılacak artı", Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
e) Yol Yardımı
Sendika Genel Merkez ve "ubelerinde çalı"an personelin 30.06.2015 tarihinde almakta
oldukları aylık NET Yol Yardımı tutarına 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere
yapılacak artı" Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu yardım her ay ücretle
birlikte NET olarak ödenir.
Sendikal hizmette kullanılmak üzere kendisine araç tahsis edilenlere bu ödeme
yapılmaz.
Yıllık ücretli izin dönemleri için bu ödeme yapılmaz. Uygulamanın "eklini Genel
Yönetim Kurulu belirler.
Hesaplamalar sonucu olu"an 1 Kuru"un üzerindeki kesirler 1,00 TL.’ye tamamlanır.
1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere
yapılacak artı", Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
f) Sorumluluk Tazminatı
Sendika Genel Merkezinde görev yapan T!S Daire Ba"kanı, Muhasebe Müdürü,
Örgütlenme Müdürü ile Örgütlenme Daire Ba"kanına ödenen sorumluluk tazminatının
30.06.2015 tarihindeki tutarına 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı"
Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve bu tazminat her ay ücretle birlikte ödenir.
!stirahat, rapor, ücretsiz izin ve yıllık ücretli izin dönemlerinde bu ödeme yapılmaz.
Yapılacak artı" miktar ve zamanını Genel Yönetim Kurulu belirler.
1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere
yapılacak artı", Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
g) Bayram Harçlı%ı
Sendika Genel Merkez ve "ubelerinde çalı"an personelin 30.06.2015 tarihinde almakta
oldukları NET Bayram Harçlı#ı tutarına 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak
artı" Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bayram Harçlı#ı $eker ve Kurban
bayramlarından bir hafta önce NET olarak ödenir.
Hesaplamalar sonucu olu"an 1 Kuru"un üzerindeki kesirler 1,00 TL.’ye tamamlanır.
1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere
yapılacak artı", Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
h) Giyim Bedeli
Sendika Genel Merkez ve "ubelerinde çalı"an personele, 2014 yılında belirlenen yıllık
NET Giyim Bedeli tutarına 01.07.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yapılacak artı" Genel
Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek NET olarak ödenir.
Hesaplamalar sonucu olu"an 1 Kuru"un üzerindeki kesirler 1,00 TL.’ye tamamlanır.
7
Giyim bedelleri yılda bir kez, her yılın A#ustos ayının ilk haftasında NET olarak
ödenir.
Yine Genel Merkezde fiilen çalı"an "oför, kaloriferci, temizlikçi, a"çı ve çay
hizmetlerinde çalı"anlara gerekli i" kıyafetleri sendikaca alınır.
1 Temmuz 2016- 1 Temmuz 2017- 1 Temmuz 2018 ve sonraları geçerli olmak üzere
yapılacak artı", Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
ı) Evlenme Yardımı
Evlenen sendika personeline, evlenme cüzdanını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri
kaydıyla, evlendikleri tarihteki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarı NET olarak ödenir.
i) Do%um Yardımı
Kadın personelin kendisinin, erkek personelin de e"inin do#um yapması halinde,
do#um raporunu 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, do#um tarihindeki aylık yasal asgari
ücretin brüt tutarının yarısı NET olarak ödenir.
j) Cenaze Yardımı
Personelin ana ve babasının birinin ölümü halinde veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz
etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarı NET olarak, e" ve
çocuklarının birinin ölümü halinde veraset ilamını 1 yıl içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla,
ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının 2 katı NET olarak ödenir.
Personelin kendisinin ölümü halinde, yasal mirasçılarına veraset ilamını 1 yıl
içerisinde ibraz etmeleri kaydıyla, ölüm tarihindeki aylık yasal asgari ücretin brüt tutarının 3
katı NET olarak ödenir.
k) Kaza ve Ölüm Yardımı
Anatüzü#ün "Görevlilerin Ücreti ve Sosyal Hakları" maddesinin ilgili bendi gere#i
Sendika yöneticileri ile sendikada görevlendirilen di#er üyeler veya çalı"anların sendika ile
ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında i" kazası geçirerek görev yapamayacak "ekilde
malül kalması veya ölmesi halinde aylık brüt ücretinin 20 katı tutarında tazminat ödenir.
Ölüm halinde bu tazminat yasal mirasçılarına ödenir.
D) KIDEM-!HBAR TAZM!NATI VE H!ZMET ÖDENE#!
Sendika ve sendika "ubelerinde görev yapan profesyonel yöneticilerin, yeniden
seçilmeleri, yeniden seçilmemeleri, seçime girmemeleri, emeklilik, malüliyet veya kendi
istekleri ile ya da ba"ka nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya görevden alınmaları
halinde Ana Tüzük ve yönetmelik hükümleri gere#ince Hizmet Ödene#i ödenir.
Ayrıca Sendika Genel Merkez ve "ubelerinde görevli personele de Tüzük ve
yönetmelik hükümleri uyarınca Kıdem ve !hbar Tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı
hususunda 4857 sayılı Yasanın geçici 6. maddesi hükümleri uygulanır. Ancak,kıdem
tazminatına esas gün sayısı 45 gündür.
8
E) GENEL MERKEZ !DAR! G!DERLER!
a) Bina Giderleri
Genel Merkez binasının yakıt, elektrik, su, do#algaz, ısınma, temizlik, bakım-onarım
vb. giderlerini kapsar.
b) Haberle$me Giderleri
Her türlü haberle"meyi sa#layan telefon, faks, telgraf, internet, SMS, posta, kargo ve
benzeri gönderiler ile havale masraflarını kapsar.
c) Kırtasiye Giderleri
Genel Merkezde kullanılan her türlü kırtasiye malzemeleri giderlerini kapsar.
d) Matbaa Giderleri
Ka#ıt, zarf, üye fi"i, bayram kartı, sendika yayın organı, bildiri, bülten ve sendikal
amaç gere#i matbaada yapılması gereken malzemeler ile ilgili her türlü giderleri kapsar.
e) Gazete,Dergi,!lan Giderleri
Genel Merkeze alınan günlük-haftalık-aylık gazeteler, yayınlanan dergiler ile verilen
ilan giderlerini kapsar.
f) Oto Yakıt Giderleri
Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için gerek Sendika Genel Merkezinde kayıtlı
sendika otolarına, gerek sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu kararı ile
kiralanan otolara, gerekse otolarını sendikal hizmetlerde kullanan Genel Yönetim Kurulu
üyelerinin otolarına alınan yakıt kar"ılı#ı kendilerine veya oto yakıtı(benzin-motorin-LPG
vb.) veren kurulu"lara fatura ya da fatura yerine geçen belge kar"ılı#ı yapılan ödemelerden
olu"an oto yakıt giderlerini kapsar.
g) Oto Bakım Giderleri
Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için Sendika Genel Merkezinde kullanılan
otolarının, gerek sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu kararı ile kiralanan
otoların, gerekse otolarını sendikal hizmetlerde kullanan Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile
di#er görevlilerin otolarının her türlü yedek parça, tamir, bakım ve onarım giderlerini kapsar.
h) Vasıta Giderleri
Görevlilerin piyasadan kiraladıkları otolar için yapılan ödemeler ile taksi, dolmu",
otobüs ve benzeri ta"ıma araçlarına yapılan ödemeler ve araçların otopark-otoyol ve köprü
geçi" ve benzeri giderlerini kapsar.
ı) Mahkeme,Arabulucu Giderleri
Çe"itli nedenlerle sendika tarafından açılan davalarla ilgili mahkemelere ödenen
bilirki"i ücreti,mahkeme-icra masrafları ve bu amaçla yapılan yol-konaklama-posta benzeri
giderler ve avukatlara ödenen vekalet ücreti ile toplu i" sözle"me görü"melerinde çıkan
uyu"mazlıklar nedeniyle resmi arabuluculara ve özel hakemlere ödenen ücretler ile ilgili
giderlerden olu"ur.
i) Temsil Giderleri
Sendikal ya"amın gere#i olan sosyal ve be"eri ili"kilerin kurulması ve devamlılı#ı için
yapılması zorunlu sosyal faaliyetlerden olan sendika ve üyeler arasındaki çalı"ma hayatı ile
ilgili ili"kiler nedeniyle yapılan sendikal amaçlı yiyecek-içecek, çiçek vb. tüm giderler, Genel
Merkeze gelen misafirleri a#ırlamak için alınan so#uk-sıcak içecekler ile ilgili tüm giderler ile
tüm a#ırlama-ikram giderini kapsar.
9
Ayrıca , Genel Ba"kan ve Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin, sosyal ili"kileri gere#i
yaptıkları temsil giderlerini kapsar. Genel Ba"kan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin
sendikal amaçla yapaca#ı giderler, 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, fatura
kar"ılı#ı aylık KDV dahil 2.250,00 TL.’yi geçemez.
Bu rakamlar, 2016 ve sonraki yılları kapsamak üzere her yıl TEMMUZ ayında ücret
artı" oranında artırılır.
Hesaplamalar sonucu olu"an 5,00 TL.’nin altındaki kesirler 5,00 TL.’ye, 5,00 TL.’nin
üzerindeki kesirler 10,00 TL.’ye tamamlanır.
Yapılan bu giderlerin Genel Yönetim Kurulu’nca uygun görülmemesi halinde ilgiliden
tahsil edilir.
j) Sosyal Amaçlı Harcamalar
Sendikal ve sosyal ili"kileri geli"tirmek, desteklemek amacıyla, üyelerimizin
aralarındaki dayanı"mayı arttırmak amacıyla yapılan her türlü giderler, kültür-sanat ve spor
etkinlikleri ile benzeri organizasyon giderleri, Genel Yönetim Kurulu kararına istinaden
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1 Mayıs !"çi Bayramı, yılba"larında, sendikanın
kurulu" yıldönümü v.b., Genel Merkez Genel Kurulu katılımcılarına, üye, yönetici, personel,
konuk ve di#er ki"ilere Genel Yönetim Kurulu tarafından günün anlam ve önemine uygun
olarak verilmesi kararla"tırılan anı niteli#indeki e"ya veya nesneler v.b. ile ilgili yapılacak
giderler, üst kurulu"umuza ba#lı di#er sendikaların grevdeki i"çilerine yapılan ayni ve nakdi
yardımlar ile deprem-sel-yangın gibi do#al afetlerde maddi zarara u#rayan üyelerimize
yapılan ayni ve nakdi yardımlar gibi harcamalardan olu"ur. Bu harcamalar nakit gelirin yüzde
be"inin a"mamak kaydıyla yapılır.
k) Noter Giderleri
Tüm resmi i"lemler için noterlere ödenen ücretlerden olu"ur.
l) Oto Vergi,Sigorta,Harç Giderleri
Genel Merkezde kayıtlı otolar ile ilgili vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar.
m) Bina Vergi,Sigorta,Harç Giderleri
Genel Merkez bina ve e"yaları ile ilgili tüm vergi, sigorta ve harç giderlerini kapsar.
n) Demirba$ Malzeme Bakım-Onarım Giderleri
Genel Merkez bürolarında kullanılan demirba" malzemeler, mobilyalar ve makinaların
tamir ve bakım giderleri ile yapılacak muhtelif masrafları kapsar.
o) Genel Kurul Giderleri
Genel Kurul salon kirası, Genel Kurul çalı"ma raporu-bütçe ve di#er raporlar ile ilgili
kırtasiye-matbaa dahil tüm giderler, delegelere ödenen yolluk ve benzerleri, yiyecek-içecek ve
konaklama giderleri, posta-kargo giderleri, ilan giderleri, delege ve di#er görevlilerin tüm
ula"ım giderleri ile katılımcı, görevli, üye, yönetici, personel, konuk ve di#er ki"ilere Genel
Yönetim Kurulu tarafından verilmesi kararla"tırılan anı niteli#inde çanta-kalem-defter v.b.
giderler ile Genel Kurulla ilgili yapılan tüm masrafları kapsar.
ö) Örgütlenme Giderleri
Sendikamızın üye sayısını artırmak ve üyelerimize daha verimli hizmet yapabilmek
amacıyla ve Genel Yönetim Kurulu kararı ile mevcut ve yeni açılan i"yerlerimizdeki
örgütlenme çalı"maları sırasında yapılan konaklama, akaryakıt dahil tüm ula"ım giderleri,
yiyecek-içecek giderleri ve benzeri giderleri kapsar.
p) Toplu !$ Sözle$mesi Giderleri
Sendikamızın Toplu !" Sözle"mesi çalı"maları sırasında yapılan seyahat ile ilgili
akaryakıt dahil tüm ula"ım giderleri, konaklama, yiyecek-içecek giderleri ve benzeri giderleri
kapsar.
10
r) Misafirhane Giderleri
Sendikamız misafirhanelerine ili"kin kira, su, elektrik, do#algaz, ısınma, telefon, faks,
internet, temizlik, bakım-onarım, sigorta, vergi, aidat gibi yapılan tüm giderleri kapsar.
s) !rtibat Bürosu Giderleri
Sendikamız irtibat bürolarına ve temsilciliklerine ili"kin kira, su, elektrik, do#algaz,
ısınma, telefon, faks, internet, temizlik, bakım-onarım, sigorta, vergi, aidat gibi yapılan tüm
giderleri kapsar.
$) Dı$ Denetim Giderleri
Sendikanın gelir ve giderlerine ili"kin mali denetimini yapan yeminli mali
mü"avirlerin yapacakları i" ve i"lemler ile ilgili Serbest Meslek Makbuzu ya da fatura
kar"ılı#ında ödenecek ücret ve benzeri giderlerden olu"ur.
t) Müteferrik Giderler
Bütçede açıkça belirtilen gider kalemleri dı"ında kalan di#er sendikal amaçlı giderler
ile beyanname ve bildirgelerdeki Damga Vergileri ve benzeri giderlerden olu"ur.
F) "UBE !DAR! G!DERLER!
a) Bina Giderleri
Kiralık binalarda hizmet veren "ubelerin kira giderleri ile tüm "ubelerin elektrik, su,
do#algaz, ısınma, aidat, temizlik gibi giderlerini kapsamaktadır.
b) Haberle$me Giderleri
$ubelerin her türlü haberle"meyi sa#layan telefon, faks, internet, telgraf, SMS, posta,
kargo ve benzeri gönderiler ile havale masraflarını kapsar.
c) Kırtasiye Giderleri
$ubelerin her türlü kırtasiye malzeme giderlerini kapsar.
d) Matbaa Giderleri
Sendikal amaç gere#i "ubeler ile ilgili matbaada yapılması gereken malzemelerin
basımındaki her türlü giderleri kapsar.
e) Gazete–Dergi-Abone-!lan Giderleri
$ubelere alınan günlük-haftalık-aylık gazeteler ile yayınlanan dergi giderleri ile çe"itli
nedenlerle gazetelere verilen ilanlar, çe"itli yayınlar için ödenen abone ücretleri vb.giderleri
kapsar.
f) Oto Yakıt Giderleri
Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için $ube hizmetinde kullanılan sendika
otolarına, sendikal amaçlı kullanılmak üzere Genel Yönetim Kurulu Kararı ile kiralanan ya da
sendikal amaçlı kullanılan di#er otolara alınan yakıt kar"ılı#ı "ube ba"kanına veya oto
yakıtı(benzin-motorin-LPG vb.) veren kurulu"lara fatura ya da fatura yerine geçen belge
kar"ılı#ı yapılan ödemelerden olu"an oto yakıt giderlerini kapsar.
g) Oto Bakım Giderleri
Sendikal hizmetlerin yürütülebilmesi için $ube hizmetinde kullanılan sendika
otolarının, Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sendikal amaçlı kullanılmak üzere kiralanan ya
da sendikal amaçlı kullanılan di#er otoların her türlü yedek parça, tamir,bakım ve onarım
giderlerini kapsar.
11
h) Vasıta Giderleri
Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sendikal amaçlı kullanılmak üzere kiralanan otolara
ödenen giderler ile otopark, köprü geçi", otoyol geçi", taksi ücretleri ile benzeri giderleri
kapsar.
ı) Mahkeme,Arabulucu Giderleri
$ubelerce yürütülmekte olan toplu i" sözle"me görü"melerinde çıkan uyu"mazlıklar ile
ilgili resmi arabuluculara ve özel hakemlere ödenen ücretler ile sendika tarafından açılan
davalarla ilgili tüm mahkeme ve icra giderleri, vekalet ücretleri, posta vb. gibi tüm giderleri
kapsar.
i) Temsil Giderleri
Ana Tüzükle "ube ba"kanlarına tanınan temsil harcamaları ve "ubelere gelen üye
konukların a#ırlanması ile sosyal amaçlı giderlerini kapsar. Fatura kar"ılı#ı yapılan
harcamalar $ube Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısına onay için sunulur.$ube Yönetim Kurulu
sarfı yerinde görmezse onaylanmayan harcamaları $ube Ba"kanı'ndan tahsil olunur. $ubelere
gelen misafirleri a#ırlamak için alınan içecekler ile ilgili tüm giderler fatura kar"ılı#ı ayrıca
sendikaca kar"ılanır.
$ube Ba"kanının sendikal ya"amın gere#i olan sosyal ve be"eri ili"kilerin kurulması ve
devamlılı#ı için yapılması zorunlu sosyal faaliyetlerden olan sendika ve üyeler arasındaki
çalı"ma hayatı ile ilgili ili"kiler nedeniyle yapacakları sosyal ve sendikal amaçlı yiyecekiçecek, çiçek vb. tüm harcamalar 01 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere fatura
kar"ılı#ı olmak üzere a"a#ıdaki "ekilde belirlenmi"tir.
Aidat ödeyen üye sayısı 501-1000 arası olan "ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal
amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.000,00 TL. ’yi geçemez.
Aidat ödeyen üye sayısı 1001-1500 arası olan "ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal
amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.300,00 TL. ’yi geçemez.
Aidat ödeyen üye sayısı 1501-2000 arası olan "ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal
amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.500,00 TL. ’yi geçemez.
Aidat ödeyen üye sayısı 2001-3000 arası olan "ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal
amaçlı harcamaları aylık KDV dahil 1.750,00 TL. ’yi geçemez.
Aidat ödeyen üye sayısı 3001 ve üzeri "ubelerin yukarıda bahsi geçen sendikal amaçlı
harcamaları aylık KDV dahil 2.000,00 TL. ’yi geçemez.
Bu rakamlar 2016 ve sonraki yılları kapsamak üzere her yıl TEMMUZ ayında ücret
artı" oranında artırılır.
Hesaplamalar sonucu olu"an 5,00 TL.’nin altındaki kesirler 5,00 TL.’ye, 5,00 TL.’nin
üzerindeki kesirler 10,00 TL.’ye tamamlanır.
j) Noter Giderleri
Tüm resmi i"lemler için noterlere ödenen ücretler vb.giderleri kapsar.
k) Oto Vergi,Sigorta,Harç Giderleri
$ube hizmetinde kullanılan kayıtlı otolar ile ilgili vergi, sigorta ve harç giderlerini
kapsar.
l) Bina Vergi,Sigorta,Harç Giderleri
$ubelerin hizmet verdi#i daireler ve e"yaları ile ilgili tüm vergi, sigorta ve harç
giderlerini kapsar.
m) "ube Bakım-Onarım Giderleri
$ubelerin hizmet verdi#i dairelerin bakım-onarım, boya-badana vb. gibi tüm
masrafları ile "ubelerde kullanılan mobilya ve demirba" malzemenin tamir ve bakım giderleri
ile ilgili yapılacak muhtelif masrafları kapsar.
12
n) "ube Genel Kurul Giderleri
Genel Kurul salon kirası, Genel Kurul çalı"ma raporu ile ilgili kırtasiye-matbaa dahil
tüm giderler, delege seçimleri dahil $ube Genel Kurulu ile ilgili yapılan konaklama, yiyecekiçecek giderleri, posta-kargo-giderleri, ilan giderleri, delege ve di#er görevlilerin akaryakıt
dahil tüm ula"ım giderleri ve Genel Kurul hazırlıkları ile ilgili yapılan tüm masrafları kapsar.
o) Müteferrik Giderler
Bütçede açıkça belirtilen "ube gider kalemleri dı"ında kalan di#er sendikal amaçlı
giderleri kapsar.
G) E#!T!M G!DERLER!
Yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gere#i gelirlerin %10'unun e#itim fonuna ayrılması
ve fonun amacına uygun olarak dönemi içerisinde kullanılması gerekmektedir.
E#itim giderleri, ba#lı bulundu#umuz uluslararası üst kurulu"larımızla ortakla"a
yapılacak seminerlerde ve mahalli seminerlerde kursiyerler, e#itim semineri veren hocalar,
üyeler, görevli yönetici, personel ve Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilen ya da davet
edilen di#er ki"ilerin her türlü ula"ım, konaklama, yiyecek ve içecek v.b. di#er giderleri,
e#itim malzemeleri, seminer hocaları ders ücretleri, e#itmen-yönetmen giderleri, salon ve
kursiyer giderleri, aylık sendika dergi, di#er yayın organı ve kitap giderleri, e#itim otolarının
oto yakıt-tamir,bakım onarım-yedek parça-sigorta-vergi benzeri giderleri, haftalık-aylık-yıllık
abonelik giderleri, e#itim tesisine ait elektrik-su-ısınma-haberle"me,vergi-sigorta giderleri ile
di#er giderleri, miting ve eylemler v.b. toplantılar ile ilgili pankart-"apka-önlük-bayrakbandana gibi her türlü giderler ile her türlü ula"ım- konaklama-yiyecek ve içecek giderleri ve
di#er e#itim giderleri ile e#itim bürosu personeli ücret ve ücret benzeri tüm giderlerini kapsar.
H) A!DAT G!DERLER! VE GREV G!DERLER!
a) Üst Kurul Aidat Giderleri
Üst Kurul Aidatları, üyesi bulundu#umuz TÜRK-!$ Konfederasyonu ve uluslararası
ili"kilerde bulundu#umuz UNI'ye ödenecek aidatlarımızı kapsar.
b)Grev Yardım Giderleri
Sendikamıza ba#lı i"yerlerinde yapılan grevlerdeki yiyecek-içecek-çadır-battaniyegiyim-önlük-pankart-bildiri vb. gibi harcamalar ile grevdeki üyelerimize yapılan ayni ve
nakdi yardımları kapsar.
I) SAB!T DE#ER ALIMLARI
a) Arsa Fonu
Alınacak arsalar için fon ayrılmı"tır.
b) Bina Fonu
Alınacak bina ve daireler için fon ayrılmı"tır.
c) Ta$ıt Fonu
Alınacak ta"ıtlar için fon ayrılmı"tır.
d) Demirba$ Fonu
Alınacak demirba"lar için fon ayrılmı"tır.
13
14
2016
183.570
4.000
30.000
15.000
182.000
305.500
D!S!PL!N KURULU OTURUM G!DERLER!
YURTDI"I SEYAHAT YOLLUK G!DERLER!
YÖNET!M KURULU OTURUM ÜCRETLER!
YÖNET!M KURULU H!ZMET ÖDENEKLER!
OTURUM-ÖDENEKVE D!#ER G!DERLER TOPLAMI
50.000
14.500
DENET!M KURULU OTURUM G!DERLER!
16.200
32.400
4.320
15.650
54.000
50.000
BA"KANLAR KURULU G!DERLER!
11.000
1 YILLIK
10.000
284 GÜNLÜK
YÖNET!M KURULU GÖREVLE !LG!L! G!DERLER!
YÖNET!M-DENET!M-D!S!PL!N-BA"KANLAR KURULU
23.03.2015-31.12.2015
1.118.380
863.585
YÖNET!M KUR. ÜCRET VE BENZER! G!DERLER TOPLAMI
50.000
45.000
YÖNET!M KURULU !Z!N ÜCRETLER!
224.520
160.925
YÖNET!M KURULU !KRAM!YE G!DERLER!
843.860
2016
1 YILLIK
657.660
23.03.2015-31.12.2015
284 GÜNLÜK
YÖNET!M KURULU ÜCRET G!DERLER!
GENEL MERKEZ YÖNET!M KURULU
198.950
55.000
17.500
35.000
4.650
16.900
58.000
11.900
1 YILLIK
2017
1.206.890
53.000
242.520
911.370
2017
1 YILLIK
214.860
60.000
18.900
37.800
5.060
18.250
62.000
12.850
1 YILLIK
2018
1.302.170
56.000
261.920
984.250
2018
1 YILLIK
TEZ-KOOP-!" SEND!KASI 10.OLA#AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM!N! BÜTÇE
FASIL VE MADDELER! !Ç!N AYRILAN FONLAR
832.060
665.000
20.000
41.000
5.460
19.700
67.000
13.900
1 YILLIK
2019
1.405.760
60.000
282.850
1.062.910
2019
1 YILLIK
15
"UBE YÖN. ÖDENEK-YOLLUK VE D!#ER G!D.TOPLAMI
1.222.500
3.500
1.025.500
2.500
"UBE D!S!PL!N KURULU OTURUM-YOLLUK G!D.
35.000
245.000
432.000
507.000
25.000
"UBE DENET!M KURULU OTURUM-YOLLUK G!D.
2016
1 YILLIK
514.000
176.000
"UBE YÖNET!M KURULU OTURUM-YOLLUK G!D.
"UBE YÖNET!C!LER! H!ZMET ÖDENEKLER!
308.000
284 GÜNLÜK
"UBE YÖNET!C!LER! GÖREVLE !LG!L! G!DERLER!
"UBE YÖN.OTURUM-YOLLUK-ÖDENEK VB.G!DERLER
23.03.2015-31.12.2015
5.419.000
3.883.000
"UBE YÖN.ÜCRET VE BENZER! G!DERLER TOPLAMI
54.000
50.000
"UBE YÖNET!C! !Z!N ÜCRETLER!
1.075.000
4.290.000
2016
1 YILLIK
768.000
3.065.000
23.03.2015-31.12.2015
284 GÜNLÜK
"UBE YÖNET!C! !KRAM!YE G!DERLER!
"UBE YÖNET!C! ÜCRET G!DERLER!
PROFESYONEL "UBE YÖNET!C!LER!
1.423.500
652.000
3.700
37.800
264.000
466.000
1 YILLIK
2017
5.849.000
58.000
1.161.000
4.630.000
2017
1 YILLIK
1.601.900
770.000
4.000
40.900
285.000
502.000
1 YILLIK
2018
6.312.000
62.000
1.252.000
4.998.000
2018
1 YILLIK
1.494.300
600.000
4.300
44.000
306.000
540.000
1 YILLIK
2019
6.807.000
67.000
1.350.000
5.390.000
2019
1 YILLIK
16
2016
"UBE PERS.TAZM!NAT -SOSYAL YRD. VB.TOPLAMI
"UBE PERS.KIDEM-!HBAR TAZM!NATLARI
"UBE PERSONEL! GÖREVLE !LG!L! G!DERLER!
"UBE PERSONEL! SOSYAL YARDIMLARI
190.000
296.200
200.000
1.200
105.000
100.000
1.000
99.000
1.365.000
986.000
"UBE PERSONEL! ÜCRET VE BENZER! G!DERLER TOPLAMI
215.000
154.000
"UBE PERSONEL! !KRAM!YE G!DERLER!
1.150.000
832.000
2016
1 YILLIK
"UBE PERSONEL! ÜCRET G!DERLER!
"UBE PERSONEL!
23.03.2015-31.12.2015
284 GÜNLÜK
497.000
330.500
GEN.MRK.PERS.TAZM!NAT-SOSYAL YRD. VB.TOPLAMI
122.000
92.500
AYLIK YEMEK G!DERLER!
190.000
10.000
100.000
8.000
175.000
2.409.880
1.680.000
130.000
419.880
1.990.000
1 YILLIK
310.000
1.370.000
284 GÜNLÜK
23.03.2015-31.12.2015
GENEL MERKEZ PERS.KIDEM-!HBAR TAZM!NATLARI
GENEL MERKEZ PERSONEL! GÖREVLE !LG!L! G!DERLER!
GENEL MERKEZ PERSONEL! SOSYAL YARDIMLARI
GENEL MERKEZ PERS.ÜCRET VE BENZER! G!D.TOPLAMI
GENEL MERKEZ PERSONEL! !KRAM!YE G!DERLER!
GENEL MERKEZ PERSONEL! ÜCRET G!DERLER!
GENEL MERKEZ PERSONEL!
2017
314.860
204.560
1.300
109.000
1.462.000
232.000
1.230.000
2017
1 YILLIK
526.360
130.000
204.560
10.800
181.000
2.600.870
451.870
2.149.000
1 YILLIK
2018
338.045
220.645
1.400
116.000
1.567.000
249.000
1.318.000
2018
1 YILLIK
560.245
139.000
220.645
11.600
189.000
2.804.860
484.860
2.320.000
1 YILLIK
2019
363.795
238.295
1.500
124.000
1.638.000
259.000
1.379.000
2019
1 YILLIK
588.795
142.000
238.295
12.500
196.000
2.931.220
490.220
2.441.000
1 YILLIK
17
2.894.170
2.423.125
GENEL MERKEZ !DAR! G!DERLER TOPLAMI
11.550
10.000
B!NA VERG! S!GORTA HARÇ G!DERLER!
78.510
22.000
250.610
56.050
178.900
TOPLU !" SÖZLE"ME G!DERLER!
10.800
20.000
10.000
M!SAF!RHANE G!DERLER!
75.150
OTO VERG! S!GORTA HARÇ G!DERLER!
53.000
MÜTEFERR!K G!DERLER
26.200
141.600
23.100
50.000
1.116.000
16.340
188.000
215.000
DI" DENET!M G!DERLER!
18.700
101.090
ÖRGÜTLENME G!DERLER!
!RT!BAT BÜROSU G!DERLER!
15.650
350.000
DEM!RBA" MALZEME BAKIM-ONARIM G!DERLER!
GENEL KURUL G!DERLER!
11.665
NOTER G!DERLER!
795.000
107.000
TEMS!L G!DERLER!
SOSYAL AMAÇLI HARCAMALAR
196.615
MAHKEME ARABULUCU G!DERLER!
6.150
4.390
11.740
DEPO G!DERLER!
VASITA G!DERLER!
16.450
98.370
70.220
OTO YAKIT G!DERLER!
43.910
160.000
31.345
136.100
MATBAA G!DERLER!
27.560
15.140
134.730
167.000
2016
1 YILLIK
OTO BAKIM G!DERLER!
10.810
19.675
GAZETE-DERG!-!LAN G!DERLER!
96.175
KIRTAS!YE G!DERLER!
119.000
B!NA G!DERLER!
23.03.2015-31.12.2015
284 GÜNLÜK
HABERLE"ME G!DERLER!
GENEL MERKEZ !DAR! G!DERLER!
3.089.920
12.475
84.790
25.000
270.660
11.660
81.160
28.300
152.930
24.800
54.000
1.182.500
17.650
197.000
232.000
17.770
6.640
106.240
47.420
165.000
29.765
16.350
145.510
180.300
2017
1 YILLIK
3.305.575
13.470
91.570
30.000
292.310
12.600
87.650
30.560
165.160
26.790
59.000
1.252.500
19.060
212.000
240.000
19.190
7.170
114.740
51.210
170.000
32.150
17.660
157.150
203.635
2018
1 YILLIK
3.803.245
14.550
98.895
35.000
315.695
13.600
94.660
33.000
178.370
28.930
400.000
1.327.500
20.580
218.000
209.000
20.725
7.740
123.920
55.300
175.000
34.720
19.070
164.720
214.270
2019
1 YILLIK
18
54.500
1.749.425
"UBE !DAR! G!DERLER! TOPLAMI
195.000
157.100
31.620
124.100
50.000
22.870
B!NA VERG!,S!GORTA,HARÇ G!DERLER!
1.424.270
88.590
OTO VERG!,S!GORTA,HARÇ G!DERLER!
16.070
MÜTEFERR!K G!DERLER
11.480
!LAN NOTER ABONE G!DERLER!
315.350
195.000
74.000
225.110
TEMS!L G!DERLER!
220.000
150.690
MAHKEME ARABULUCU G!DERLER!
40.690
121.510
GENEL KURUL G!DERLER!
28.890
16.750
11.680
10.900
22.770
136.940
299.450
2016
1 YILLIK
BAKIM ONARIM G!DERLER!
86.740
VASITA G!DERLER!
8.340
GAZETE DERG! G!DERLER!
OTO BAKIM G!DERLER!
10.000
MATBAA G!DERLER!
119.580
16.260
OTO YAKIT G!DERLER!
97.760
KIRTAS!YE G!DERLER!
213.960
23.03.2015-31.12.2015
284 GÜNLÜK
HABERLE"ME G!DERLER!
B!NA G!DERLER!
"UBE !DAR! G!DERLER!
2.015.210
59.600
334.000
171.240
34.150
134.070
17.355
340.580
210.000
44.620
131.230
18.090
12.610
11.770
24.590
147.895
323.410
2017
1 YILLIK
2.376.495
64.370
560.000
186.650
36.880
144.790
18.740
367.820
226.000
48.460
141.725
19.535
13.620
12.710
26.555
159.730
348.910
2018
1 YILLIK
2.199.795
69.500
300.000
201.580
39.830
156.370
20.230
396.525
223.000
52.335
113.000
21.100
14.710
13.730
28.680
172.510
376.695
2019
1 YILLIK
19
200.000
E#!T!M BÜROSU PERSONEL! ÜCRET G!D.
ARSA-B!NA-TA"IT-DEM!RBA" ALIMLARI
SAB!T DE#ER ALIMLARI
GREV G!DERLER!
GREV G!DERLER!
650.000
284 GÜNLÜK
23.03.2015-31.12.2015
1.000.000
284 GÜNLÜK
23.03.2015-31.12.2015
2.232.000
1.590.000
E#!T!M G!DERLER! TOPLAMI
6.880
5.000
E#!T!M OTOSU G!DERLER!
950.000
1 YILLIK
2016
2.580.000
1 YILLIK
2016
452.360
323.000
D!#ER E#!T!M G!DERLER!
125.960
90.000
12.485
280.055
1.053.260
201.000
50.000
50.000
1 YILLIK
SADIK ÖZBEN E#!T!M TES!S! G!DERLER!
9.000
759.200
E#!T!M SEM!NER! G!DERLER!
ABONE G!DERLER!
30.000
143.800
KURS!YER !A"E VE BENZER! G!DERLER!
DERG!-K!TAP VE D!#ER YAYIN G!D.
30.000
284 GÜNLÜK
2016
393.870
373.520
23.03.2015-31.12.2015
45.350
348.520
2016
1 YILLIK
41.600
331.920
23.03.2015-31.12.2015
284 GÜNLÜK
E#!TMEN-YÖNETMEN G!DERLER!
E#!T!M G!DERLER!
A!DAT G!DERLER! TOPLAMI
UNI A!DAT G!DERLER!
TÜRK-!" A!DAT G!DERLER!
A!DAT G!DERLER!
800.000
1 YILLIK
2017
2.440.000
1 YILLIK
2017
2.365.000
7.430
488.550
136.040
13.480
302.460
1.089.960
217.080
55.000
55.000
1 YILLIK
2017
411.440
48.980
362.460
2017
1 YILLIK
850.000
1 YILLIK
2018
2.070.000
1 YILLIK
2018
2.505.000
8.025
527.630
146.920
14.560
327.180
1.126.240
234.445
60.000
60.000
1 YILLIK
2018
429.850
52.900
376.950
2018
1 YILLIK
870.000
1 YILLIK
2019
2.090.000
1 YILLIK
2019
2.655.000
8.670
569.840
158.670
15.725
353.785
1.165.110
253.200
65.000
65.000
1 YILLIK
2019
449.130
57.130
392.000
2019
1 YILLIK
20
GEL!RLER TOPLAMI
D!#ER GEL!RLER
BANKA FA!Z-REPO VB. GEL!RLER!
A!DAT GEL!RLER!
GEL!RLER!M!Z
16.735.000
45.000
790.000
15.900.000
284 GÜNLÜK
23.03.2015-31.12.2015
23.311.000
51.000
940.000
22.320.000
1 YILLIK
2016
24.704.000
54.000
1.000.000
23.650.000
1 YILLIK
2017
26.238.000
58.000
1.130.000
25.050.000
1 YILLIK
2018
TEZ-KOOP-!" SEND!KASI 10.OLA#AN GENEL KURULUNA SUNULAN TAHM!N! BÜTÇE
GEL!R RAKAMLARI
28.128.100
63.500
1.514.600
26.550.000
1 YILLIK
2019
Download

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kuruluna Sunulan Tahmini Bütçe