T.C.
AI.ASEHiRKAYMAKAMLIeI
IlGeMilliEgitimM組d道rl噂並
20/02/2015
Sayl:63002999/815/1921806
Konu:YardlmToplamaKampanyasl
MUDURLUGUNE
ElazlgValiligiM冊1時itimMud血l噂uneaitYardlmToplamaKampanyaslileilgili
yazllarlekteg6nderilm函r・
OkulunuzdakittimpersoneleduyuTulmasl…ricaederim・
MellmetYENIR
Mudur
Ek士l Yazl
^dres.HukumetKonaglKat4−45600−A塵ehLrrMANISA
TeiO236−6531032−6536863
FaxO236−653302L eiJOStaalasehlr45@nlebgo、′tr
Ayrin仙BIlgiiratlhOZ
Buevrakgu、e面eLektro…klinZal−eimZaLanmLitlrhttp//e、/raksorgLimebgovtradrcsindci15697−97ba−3C79−a984−6alakodulieleyitedileblLLr
T.C.
ELAZIGvALiLici
lIM鞘EgitimMiidiir1時ii
17/02/2015
Say‥63229716/815/1724845
Konu:YardlmToI)lamaKanpaDyaSt・
VALILIGINE
(ilM冊E雪証mMndiir岬gii)
KAYMAKAMLIGAINA
(時eM冊EgitimM的iirI噂u)
MUDURLUGUNE
Ilgi:BaskilIleeMilliEg諦mM範rl蝉nun13/02/2015tarihve1610429saylIIyaZISI・
iiimiz BaskiIllcesi Cok Programll AnadoIu Lisesinde Tarih Ogretmeni olup,
15IOl/2015tarihindevefatedenAydlnDURSUNlungeridekaIandulveyetimlerinemaddi
destek amaclyla UIke geneIinde ue(3)ay sureyle Yard一m TopIama Kampanyas−
ddzetIlendigi,ilgiyazlekindekiilimizlIDemeklerMutmr嘩dnunO3/02/2015tarihve1348
saylllValilikOIurlundabelirtilm函ir・
Bi一ginizi Ve yardlm kampanyasIna destek verecekiIgililerden topIanan
yardmlar−n T.C.Ziraat Bankaslistasyon/Elazlg Subesinezdinde acllanIBAN NO:
TR440001001561711245655001no当ubankahesabInayatlrllmaslnIarZ/ricaederim・
AIlmetBAcLITAS
VaIia
MilliEgitimM髄d迫rii
EKLER
EK−i YazI
EK−20nay
DAdITIM
l_80iLVALiLiGiNE
(ilMilliEgitimM同庫1鴫u)
2−iLCEKAYMAKAMLlclNA
(時eMilliEgitimMud卸Iugti)
3−TUMTESKiLATA
Akpl舶JMahaI−esiKolorduCaddesINoS/123100/ELAZiG
EIektronikAg・httpI/eIahgmebgovtr
e−POSta elazigmem@meb・gOVtr
Bue〕rnkeuヽ′enliClektronikimZalleimZalanm函ir
Ayrln血blLgIVin YascmnKARAKAYAVHKI
Tel (0424)2385024
Faks(0424)2333670
hllpl/evraksorgumebgovlradrcsindell僑e5−915d−35cd−a2e3−24e4kod…ictcッーIedlle帥「
Download

Yazı için tıklayınız. - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü