DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
ANALİZ ÜCRETLERİ
Değerli Araştırmacılar;
Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
(DEFAM) bünyesinde BAP, TUBİTAK, SANTEZ vb. projeler kapsamında hizmet alımı
yapılmaktadır.
Merkezimizde ICP-MS, ICP-OES, XRD, HPLC, GC-MS, LC-MSMS, Elementel
analiz, İyon kromatografi, FTIR, TGA-DTA, Metal spektrometre, Çekme-Basma,
Mikrosertlik test, PCR, DNA-RNA izolasyonu, Elektroforez, cihazları, Hücre Kültürü ve
Mikrobiyolojik analizler faaliyete geçmiştir.
Sanayi kuruluşlarına da analiz hizmeti verilmektedir. Rutin olarak analiz yaptıracak
firmalarla DEFAM arasında ikili anlaşma yapılarak ücretler ayrıca belirlenir.
Çoklu analizlerde analiz ücretleri DEFAM yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

CBU araştırmacılarına %50 indirim uygulanmaktadır.

Üniversitelere ve diğer kamu eğitim kurumlarına %30 indirim uygulanmaktadır.
Araştırmacılar aşağıdaki iletişim bilgilerinden merkezimize ulaşabilirler.
Web: defam.cbu.edu.tr
e-mail: [email protected]
Tel: 236 201 2602 -2604
Fax: 236 20126 07
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Banka adı:
Ziraat Bankası
Banka Şubesi: Manisa Şubesi
Hesap adı:
CBÜ Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
IBAN NO:
TR360001000188394772655063
Not: Analiz dekontu DEFAM’a mail olarak gönderilmelidir.
1
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
Mikrodalga örnek bozundurma (CEM MARS 6)
Mikrodalga Örnek
Bozundurma
Her türlü katı veya içerisinde katı partikül içeren
sıvı numunelerin uygun oranlarda karıştırılmış
asitlerle yüksek sıcaklık ve basınçta parçalanarak
analize hazır hale getirilir.
40 TL/numune
ICP-OES (Perkin Elmer Optima 8000)(İndüktif eşleşmiş argon plazma)
ICP-MS (Agilent 7700)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
ICP-OES
Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen
numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu
isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir.
İlk element 60
TL/numune.
İlave her bir
element 10 TL
Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen
numunelerde analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu
isteğe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak verilir.
İlk element 60
TL/numune.
İlave her bir
element 20 TL
Sulu Çözeltilerde Kantitatif
Analiz*
ICP-MS
Sulu Çözeltilerde Kantitatif
Analiz*
*: Analizi Yapılan Elementler:
Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf,
Mo,Nb, Rb,Sc, Sr,Ta,Ti,V,W,Zr,La,P,Tl,K,Li,Be,Ge,Br,Ru,Rh,Pd,In,Te,I,Re,Os,Ir,Pt,Ce,Pr,Nd,Sm, Eu,
Gd,Tb,Dy, Ho, Er,Tm, Yb, Lu,U,Th.
NOT: ICP-OES veya ICP-MS örnekteki element analiz düzeyine göre seçilir.
IC (İyon Kromatografi) (DIONEX ICS-5000)
Analizin Türü
Açıklamalar
Sulu Çözeltilerde Kantitatif
Analiz*
Çözünmüş olarak getirilen numunelerde
miktar analizi gerçekleştirilir.
Sulu Çözeltilerde Kantitatif
Analiz* (Paket)
Çözünmüş olarak getirilen numunelerde NO2, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, Br- iyonlarının
kantitatif analizleri yanyana gerçekleştirilir.
Fiyat (TL)
Her bir iyon
40TL/numune
70 TL/numune
(7 iyon için)
Potansiyometrik Klorür Tayini
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Örnekte Cl-tayini
Çözünmüş olarak getirilen numunelerde
bulunan klorürün miktar belirlenir.
50 TL/numune
2
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
UV/VIS (Ultraviyole/Görünür Bölge Spektrofotometresi)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Kantitatif Analiz
Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde
analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg,
mg/L ya da % olarak verilir.
20 TL/numune
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Kantitatif Analiz
Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen numunelerde
analiz gerçekleştirilir. Rapor sonucu isteğe göre mg/kg,
mg/L ya da % olarak verilir.
20 TL/numune
Spektrofluorimetre
HS-GC-MS (Headspace Gaz Kromatografi/Kütle Dedektörü) (Agilent)
Analizin Türü
Kalitatif Analiz
Kantitatif Analiz*
Yöntem Geliştirme*
Açıklamalar
Analiz sonucunda kromatogramda görülen her bir pik
için yapılan kütüphane taramasında en yüksek
olasılıklar, literatür isimleri ve kütüphanedeki
spektrumları ile birlikte rapor edilir.
Fiyat (TL)
50 TL/numune
Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı
tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak
raporlandırılır.
İlk bileşen100 TL
ilave her bileşen 30
TL/numune
GC yönteminde piklerin değerlendirilebilir şekilde
ayrılmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Detaylı
bilgi için operatörle görüşülmelidir.
Yönetim tarafından
belirlenir.
*: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart
bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir.
*: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir.
LC-MS/MS (Sıvı Kromatografi/Kütle Dedektörü) (Agilent)
Analizin Türü
Kantitatif Analiz*
Yöntem Geliştirme*
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı
tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak
raporlandırılır.
İlk bileşen 100 TL
ilave her bileşen 30
TL/numune
LC yönteminde piklerin değerlendirilebilir şekilde
ayrılmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Detaylı
bilgi için operatörle görüşülmelidir.
Yönetim tarafından
belirlenir.
*: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart
bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir.
*: Örnek hazırlama işlemi için DEFAM uzman personeli ile görüşülmelidir.
3
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
HPLC-DAD (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) (Agilent 1260 Infinity)
Analizin Türü
Organik asit
Kantitatif
Analiz
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Ascorbic Acid, Fumaric Acid, Lactic Acid, Acetic Acid, Malic Acid,
Succinic Acid, Tartaric Acid, Oxalic Acid, Formic Acid, Sitric Acid,
Pyruvic Acid
80 TL /numune
HPLC de tayin edilebilecek bileşikler
80 TL/numune
NOT: Analizi yapılacak maddenin standartları analizi talep eden tarafından temin edilmelidir.
FTIR-ATR (Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi) (Agilent Cary 660)
Analizin Türü
FTIR Spektrumu
Açıklamalar
Katı, sıvı ve film örnekler analizlenir.
Fiyat (TL)
40 TL/numune
TGA-DTA (Termogravimetrik Analiz) (SEIKO SII 7300)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
0-1 Saat
100
1 – 3 Saat
120
> 3 Saat
140
Açıklamalar
Fiyat (TL)
TGA (25 - 15000C)
ELEMENTEL ANALİZ (LECO CHNS 628)
Analizin Türü
Elementel Analizi
C, H, N ve S elementleri % olarak belirlenir.
60 TL/numune
XRD (X-Işını Kırınım Cihazı) (PANalytical Empyrean)
Analizin Türü
Toz veya levha örnekler
Toz veya levha örnekler
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Toz örnekler için 100 mikrondan küçük
öğütülmüş olmalıdır.
70 TL/numune
Toz örnekler için 100 mikrondan küçük
öğütülmüş olmalıdır.
Her 10 dakika artış için
20 TL
4
(0-15 dakika)
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
AFM (Atomik Kuvvet Mikroskopu) (Nanomanyetik hpAFM)
Örnek Türü
Kimyasal, Biyolojik,
Malzeme, Tıbbi, Metal vb.
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Yüzeylerin 2 ve 3 boyutlu
görüntüleri alınır. Nanometre olarak
boyutları ve dağılımı ölçülür.
Tapping Mod: 200 TL/saat
Contact Mod: 200 TL/saat
Not: AFM örnek büyüklüğü ve genişliği hakkında operatörden bilgi alınız.
Voltammetri (AutoLab PGSTAT 128N)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Korozyon hızı ölçümü
Tafel Plots ile korozyon hızı ölçülür
50 TL/numune
NOT: Örnek hazırlanması hakkında operatörle görüşünüz.
Isıl işlem Fırınları ve Etüv
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Cihaz Kullanımı (Kamara Tipi)
25 - 1500 oC arası
30 TL/saat
Cihaz Kullanımı (Tüp Fırın)
25 - 1500 C arası
40 TL/saat
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Mikro Sertlik Ölçümü
Malzemenin sertlik durumu raporlanır
40 TL (5 iz/numune)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Zımparalama/Parlatma
Örneğin ön işlemi
30 TL
Örnek Analiz
Alaşımların yüzde metal içeriği
belirlenir
50 TL
o
Mikrosertlik Cihazı
Metal Spektrometre
5
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
Universal Test Makinası (Shimadzu Autograph 250 kN)
Analiz Türü
Ücret
Çekme Deneyi (Oda sıcaklığında)
70 TL/adet
Farklı Sıcaklıkta Çekme Deneyi (25 OC den 250 OC ye kadar)
150 TL/adet
Basma testi
75 TL / adet
Çekme ve basma testleri kullanarak Poisson's oranı belirleme testi
100 TL/adet
Üç noktadan eğme deneyi
75 TL/adet
Açıklamalar: Test için cihaz yetkilisi ile görüşülmelidir.
ELISA/Çok Modüllü Plaka Okuyucu (Tecan -Infinite® 200 PRO)
Analizin Türü
Okuma
(Spektrum Alma)
Açıklamalar
Absorbans, Fluoresan okuma, FRET, Flash
luminesans, Glow luminesans, İki renkli luminesans
(BRET 1 & BRET 2 uygulamaları),
Fiyat (TL)
30 TL/numune
Sıcaklık ayarlaması, plakanın altından ve üstünden
okuma yapılabilmektedir.
Nanodrop (ACTGene UVS-99)
Analizin Türü
DNA/RNA
miktar/saflık tayini
Açıklamalar
Fiyat (TL)
2 mikrolitre örnek ile miktar/saflık tayini
yapılabilmektedir.
10 TL/numune
PCR/Real Time PCR (Thermo Scientific PikoReal 96 Real-Time PCR System)
Analizin Türü
Açıklamalar
PCR çoğaltma
(Thermocycler)
Hizmet alımı
Real-Time PCR
Hizmet alımı
6
Fiyat (TL)
100 TL/ 1 örnek
150 TL/ 1 örnek
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
Flow Sitometri Cihazı (BD Accuri C6)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Flow sitometri
Hizmet alımı
50 TL/numune
Elektroforez sistemleri (yatay/dikey) - Blotting sistemi
Analizin Türü
Elektroforez sistemleri
(yatay/dikey) (Bio-Rad)
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Hizmet alımı
100 TL/ 1 jel
Hizmet alımı
50 TL/ 1 kullanım
Blotting Sistemi
(Bio-Rad)
Western Blot
Hizmet alımı (Antikor araştırmacı tarafından
sağlanır)
500 TL/1 membran
Jel görüntüleme sistemi
Hizmet alımı
50 TL/numune
(UVP Bioimaging System)
Nükleik Asit İzolasyon Cihazı (Thermo Scientific Kingfisher Duo)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Hizmet alımı
DNA izolasyonu
(Kitler araştırmacı tarafından sağlanır)
50 TL/numune
Hizmet alımı
RNA izolasyonu
80 TL/numune
(Kitler araştırmacı tarafından sağlanır)
Koloni Sayım Cihazı (Synbiosis Protocol 3)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Koloni Sayım Cihazı
Hizmet alımı
25 TL/saat
7
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
Mikroskoplar (Zeiss)
Analizin Türü
Açıklamalar
Inverted Faz Kontrast
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
Mikroskop
alınmalıdır.
Inverted Floresans Mikroskop
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
alınmalıdır.
Fiyat (TL)
30 TL/saat
50 TL/saat
Hücre Kültürü
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Laminar Flow Hood
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
alınmalıdır.
10 TL/saat
CO2 inkübatör
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
alınmalıdır.
30 TL/haftalık
Hücre Açma, Çoğaltma ve
Dondurup Yedekleme
-80°C’de Hücre Saklama
Sıvı Azotta Hücre Saklama
Sarf Malzemeler Dahil
Hizmet alımı
Sarf Malzemeler Dahil
Hizmet alımı
Hizmet alımı
500 TL/numune
20 TL/aylık
25 TL/aylık
Hücre Canlılık Testleri
Analizin
Türü
XTT, MTT
Açıklamalar
Fiyat (TL)
7 konsantrasyon +24 saatlik (veya tek saat dilimi)
250 TL
Hücre Canlılık 7 konsantrasyon +24 ve 48 saatlik (veya 2 saat dilimi)
Testi*
7 konsantrasyon + 24, 48 ve 72 saatlik (veya 3 saat dilimi)
*Hücre araştırmacı tarafından sağlanır
8
350 TL
450 TL
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(DEFAM)
Mikrobiyolojik su analizleri
Analizin Türü
Kurum İçi Fiyat (TL)
E.Coli
70 TL
Koliform
70 TL
Enterokok
70 TL
Pseudomanas
70 TL
Toplam Koloni
70 TL
(37°C’de 24 saatte agar-agar karışımında
koloni sayısı)
Açıklamalar:
1) Mikrobiyolojik analiz için numune şişeleri mutlaka laboratuardan temin edilmelidir. Numuneler “Su kirliliği
kontrolü yönetmeliği numune alma ve analiz metodları tebliği”’ne uygun alınmalıdır. Numune alan kişi
tarafından aşağıdaki maddeler doğrultusunda etiketleme yapılmalıdır.
a) Numunenin alındığı tarih-saat-adres,
b) Numunenin cinsi,
c) Numunenin kim tarafından alındığı belirtilmelidir.
2) İçme ve kullanma sularının mikrobiyolojik analizi için 2000 ml, laboratuvar tarafından temin edilen şişelerde
veya steril orijinal ambalajında su numunesi getirilmelidir.
Saf Su ve Ultra Saf Su (Millipore)
Su Tipi
Fiyat (TL)
Saf Su
2 TL/Litre
Ultra Saf Su
4 TL/Litre
Açıklamalar:
1. Millipore cihazında üretilen saf su yüksek kalitede (Tip-1) olup, sadece laboratuvar uygulamaları
için kullanılmalıdır.
2. Ultra Saf Su sadece HPLC ve Voltammetri cihazlarındaki analizlerde kullanılır.
3. Araştırmacı aynı gün içinde en fazla 5 L su satın alabilmektedir.
Not: Saf suya indirim uygulanmamaktadır.
Güncelleme tarihi: 17.02.2015
9
Download

2015 Yeni Fiyat Listesi - Defam