T.C
SEYDĠKEMER BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Sayı :64884152-301-03- 633
Konu:2015 Yılı ġubat Ayı Olağan
Meclis toplantı gündemi
30.01.2015
Sayın;………………………
Belediye Meclis Üyesi
Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın
ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları
görüşmek üzere 03 Şubat 2015 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.
Yakup OTGÖZ
Belediye Başkanı
GÜNDEM
*Açılış
*Yoklama yapılması
*06/01/2015 tarihinde yapılan 2015 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin okunması
1-Araştırmacı Yazar Adem Güngör ve Araştırmacı Yazar İlhan Kurt’a ait Seydikemer ilçe merkezinde bulunan
Eşen Çayı üzerindeki tarihi Seydikemer köprüsüne, 1715 tarihinde ilçemiz Yaka mahallesinde doğan ve 1780
yılında Cezayirde vefat eden Cezayirli Kel Hasan Paşanın isminin verilmesi ve Köprü ayağının olduğu kısımda
bulunan yazıtın bilirkişiler tarafından çıkartılarak korumaya alınması ile ilgili 08.01.2015 tarihli ve 47 sayılı
meclise havaleli dilekçenin görüşülmesi
2- İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Belen mahallesi 207 Ada 1 parselde Durali
TOKGÖZ adlı kişiye ait Hisseli satış talebine dair meclise havaleli raporun görüşülmesi
3- Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçe merkezinde Cuma günü kurulan haftalık
semt Pazarının Perşembe gününe alınmasına dair meclise havaleli raporun görüşülmesi
4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hüseyin KARAÇELİK’e ait hisse satışı ile ilgili dilekçeye dair 20.01.2015
tarihli ve 385 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi
5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Işık Yapı Grup Prefabrik Nuri IŞIK’ın Belediyemizce hazırlanan Tip
projelerin Prefabrik binalar içinde uygulanabilir olmasına dair dilekçesine istinaden yazılan 30.01.2015 tarihli
ve 636 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Yasasının 14.maddesi ve 6360 Sayılı Kanunun
17.maddesi gereği Sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapılmasının
ve yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesine dair 30.01.2015 tarihli müzekkeresinin görüşülmesi
Kapanış:
Dağıtım: Meclis Üyeleri
Telefon :0252 656 10 75
Web::www.seydikemer.bel.tr
Faks: 0252 656 2668
Cumhuriyet Mah.Ġnönü Caddesi No:32
e-posta:[email protected]
SEYDĠKEMER / MUĞLA
Download

şubat ayı olağan meclıs toplantısı ıçın tıklayınız..