ġIRNAK ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠÇĠN
KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN
KAYIT TARĠHLERĠ VE KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
ASĠL KAYIT TARĠHLERĠ
AKADEMĠK BĠRĠM
BAġLAMA
BĠTĠġ
TÜRKÇE MUAFĠYET SINAVI
TARĠHĠ
Tüm Fakülte ve Meslek
Yüksekokullar
07.08.2014
22.08.2014
13.09.2014
KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı
Türkçe tercümesi,
2. Lise diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerinden
Alınmış Denklik Belgesinin aslı, (lise eğitimini Türkiye de tamamlayan adaylardan istenmeyecektir.)
3. Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış
Resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilerinden onaylı örneği,
4. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesine yerleşen adayların Yabancı Uyruklu Öğrenci
(YÖS) Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği,
5. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylı örneği,
6. Öğrenim Vizesi, (Öğrenim vizesini, Türkiye dışından gelen adaylar Türkiye’nin dış temsilciliklerinden,
Türkiye’de bulunan adaylar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacaklardır.
7. Türkçe Yeterlik Belgesinin (TÖMER) aslı veya onaylı örneği (varsa),
8. Öğrenim ücreti dekontu, (Öğrenim ücreti Halk Bankası Şırnak Üniversitesi Öğrenci Harçları Hesabına
öğrenci adı belirtilmek suretiyle yatırılacaktır. Üniversitemizin Halk Bankası şubesi hesabına Normal
programına yerleşen öğrenciler TC vatandaşlarının yatırmış oldukları katkı payını iki eşit taksitte yatırmak
zorundadırlar.
9. Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
10. 6 adet vesikalık fotoğraf.
11. İkamet Tezkeresi örneği (kesin kayıt yaptırdıktan sonra Yükseköğrenim kurumunun bulunduğu İl Emniyet
Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR
1. Eksik belge ile başvuranlar ve kayıt süresi içerisinde kayıtlarını yapmayanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
2. Yerleşen öğrencilerden Türkçe bildiğini yazılı olarak belgelendirmeyenler Türkçe düzeyleri Üniversitemiz
Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından 17 Eylül 2014 tarihi saati 14:00’te İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığında yapılacak Türkçe yeterlik sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir.
Yeterlik sınavından başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak gerekir.
3. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ayrılan öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim ücreti iade
edilmez.
HARÇ VE ÖĞRENĠM ÜCRETĠ TUTARLARI
AKADEMĠK BĠRĠMLER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
NORMAL ÖĞRETĠM
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
313 TL
1.555 TL
Not: 2014-2015 öğretim yılı harç ve öğrenim ücreti tutarları henüz açıklanmadığından 2013-2014 öğretim yılı
harç ve öğrenim ücreti tutarları üzerinden tahsilat yapılacaktır. Daha sonra harç ve öğrenim ücreti tutarlarında
artış olması halinde aradaki fark Şubat 2015 ayı içerisinde 2.taksit harç ve öğrenim ücreti tahsilâtıyla birlikte
tahsil edilecektir.
ġIRNAK ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ BAġVURU SONUÇLARI
Sıra No
1
Adı-Soyadı
GIATH EEDIN JEGHL’İN
Uyruğu
Suriye
YerleĢtiği Bölüm
İktisat
YerleĢme Durumu
Asil
Download

öğrenci adı belirtilmek suretiyle yatırılacaktır. Üniversitemizin Halk