BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİ TIP FAK ANFİ BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/140689
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı 01330 Balcalı SARIÇAM/ADANA
: 3223386424 - 3223387304
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Betonarme 2800,00 m2 Kapalı alan, toplam 5850,00 m2 alanda
çevre düzenleme ve Peyzaj işleri olmak üzere yeni bina yapım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: Balcalı Sarıçam ADANA
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire
Başkanlığı İhale İşlem Salonu Balcalı-Sarıçam/ ADANA
: 24.11.2014 - 10:00
b) Tarihi ve saati
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye
katılma
şartları
ve
istenilen
belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
veya
ilgili
Meslek
Odası
Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış,
odaya
kayıtlı
olduğunu
gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu
gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek
kişi
olması
halinde,
noter
tasdikli
imza
beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter
tasdikli
imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli
4.1.4. Şekli
ve
ve
içeriği
içeriği
İdari
İdari
Şartnamede
Şartnamede
belirlenen
belirlenen
teklif
geçici
mektubu.
teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “yapım işleri benzer iş grupları tebliği”nde
yer alan (B) III grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği Diploması.
5.Ekonomik
6. İhaleye
açıdan
en
avantajlı
sadece
teklif
sadece
yerli
fiyat
esasına
istekliler
göre
belirlenecektir.
katılabilecektir.
7. İhale
dokümanının
görülmesi
ve
satın
alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova
Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İhale ve Bütçe Şube Müd.
Balcalı-Sarıçam/
ADANA adresinden
satın
alınabilir.
7.2. İhaleye
teklif
verecek
olanların
ihale
dokümanını
satın
almaları
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik
Daire Başkanlığı İhale İşlem Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü
posta
vasıtasıyla
da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı
için
teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici
teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 270 (ikiyüzyetmiş) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum
13. Diğer hususlar:
İhalede
Uygulanacak
olarak
Sınır
ihaleye
teklif
Değer
Katsayısı
verilemez.
(N)
:1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Download

çukurova üni tıp fak anfi binası yapım işi