Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi
ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir
iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda moda
bu deðiþimin en önemli parçalarýndan birisidir.
Günümüzün zorlu þartlarýnda baþarýlý ve rekabetçi
olabilmek için, eskisinden çok daha hýzlý olmanýz
gerekmektedir. Ýyi tasarýmcýlarýnýz, kaliteli malzemeleriniz
ve son teknoloji üretim araçlarýnýzýn yaný sýra tüm bunlarý
yönetebilmek için iyi de bir yazýlýma ihtiyacýnýz vardýr.
TexArt, tüm üretim süreçlerini esnek, hýzlý ve kolayca
takip edebileceðiniz bir sistem olarak iþletmenizin en
büyük yardýmcýlarýndan birisi olacaktýr.
Altiware TexArt
Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
• Esnek
• Özelleþtirilebilir
• Parametrik
• Entegre
• Ölçeklenebilir
• Modüler
• Geniþleyebilir
• Kullanýcý Dostu
altiware.com
Reçete
• Detaylý Reçete Tanýmlarý ve Takibi
• Ýplik Reçetesi
• Kumaþ Reçetesi
• Kumaþ Teknik Analiz Formu
• Çözgü/Atký Reçeteleri
• Laboratuvar Reçetesi
• Teknik Talimatlar, Genel Talimatlar, Ek Dosyalar,
Açýklamalar
• Grafikler ve Tablolar
• Detaylý Kumaþ Reçetesi
• Tüm Arþive Kolayca Eriþim
• Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Formlar
• Otomatik Kod Üretici
• Harici Reçete Otomasyon Sistemleriyle Entegrasyon
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Maliyet
• Þablonlar Yardýmýyla Çok Hýzlý ve Çoklu Döviz Destekli
Ön Maliyet Hesaplama
• Malzeme (Ýplik, Kumaþ, vs.), Ýþçilik, Fire ve Diðer
Giderlerle Maliyet Hesaplama
• Kâr, Komisyon ve Ýndirimleri Hesaplama ve Analiz
Etme
• Otomatik Maliyet Hesaplama
• Grup Bazýnda Maliyet
• Resim, Dizayn, Grafik, Ek Dosya ve Açýklamalar
• Standart ve Kullanýcý Tanýmlý Maliyet Formlarý
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Ýþ Emri Yönetimi
• Detaylý Parti / Refakat Kartý Takibi
• Detaylý Operasyon Takibi
• Tanýmlanabilen Alt Yapý
• Termin Tarihi, Yükleme Tarihi ve Sipariþi Tarihi Takibi
• Ýþ Emri No, Müþteri Sipariþ No ve Satýr Nosu Ýle Takip
• Lot Adetleri ve Renk Bazýnda Ýþ Emri Takibi
• Teknik Talimatlar, Genel Talimatlar, Ek Dosyalar,
Açýklamalar
• Renk Bazýnda Kolay Varyant Takibi
• Standart Ve Kullanýcý Tanýmlý Barkodlu / Barkodsuz
Ýþ Emri (Refakat Kartý) Formlarý
• Rota Bazýnda Üretim Takibi
• Satýþ Fiyatý, Sipariþ Miktarý, Sevk Miktarý Takibi
• Ýþ Emrine Ait Detaylý Kalite Kontrol ve Test Bilgilerinin
Ýþlenebilmesi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Ýþ Emri Yönetimi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Planlama
• Departman, Operasyon, Ýþçi, Makina ve Kaynak
Bazýnda Planlama
• Tarih, Ýþçi ve Departman Bazýnda Uyarlama Yapabilme
• Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Raporlar
• Planlama Taslaklarý
• Üretim Durumu ve Planlama Kontrol Ekranlarý ile
• Ýþçi, Departman ve Þirket Bazýnda Yapýlacak Günlük
Gerçek Zamanlý Takip
• Analizler, Raporlar, Küpler ve Ýþ Zekasý
Ýþlemlerin Takibi
• Günlük, Haftalýk, Aylýk Yapýlacaklar Listesi
• Online Uyarý Sistemi
• Departman, Ýþçi, Makina ve Kaynak Bazýnda
Operasyon Atama
• Çalýþma Günlerini, Tatilleri (Takvim) Tanýmlayabilme
• Otomatik Planlama
• Gerçek Üretim Verisi ile Kýyaslama
• Günlük Faaliyet Takibi
• Ýþçi/Departman/Þirket Bazýnda Yapýlacak Ýþlemlerin
Detaylý Takibi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Planlama
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Hammadde Tedarik
• Pamuk Ýhtiyaç Hesaplama
• Otomatik Satýn Alma Sipariþleri
• Ýplik Ýhtiyaç Hesaplama
• Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar
• Çözgü Ýhtiyaç Hesaplama
• Sipariþ ve Ýþ Emri Bazýnda Ýhtiyaç Raporlarý
• Atký Ýhtiyaç Hesaplama
• Üretim Hammadde Planlama Tablosu
• Boya/Kimyasal Ýhtiyaç Hesaplama
• Varyant Bazýnda Ýhtiyaç Hesaplama
• Tedarik Süreç Takibi
• Detaylý Tedarik Tarihçesi
• Satýn Alma Sipariþi, Malzeme Yönetim Fiþi ve Fatura
Bazýnda Detaylý Tedarik Takibi
• Free Stok Raporu
• Malzeme ve Varyant Bazlý Tahsis
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Satýn Alma
• Ýplik Satýn Alma Sipariþleri, Kumaþ Satýn Alma Sipariþleri
• Sipariþ/Sevk Raporu
• Boya/Kimyasal Satýn Alma Sipariþleri
• Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Satýn Alma Formlarý
• Tedarikçi Ýliþkileri
• Kritik Stok Seviyesi Altýndaki Hammaddeler için
• Termin Tarih Kontrolü ve Uyarý Sistemi
Otomatik Satýn Alma Hareketleri
• Tedarikçi Bazýnda Fiyat Tanýmlama ve Fiyat Atama
• Seçilen Ýhtiyaçlarý Tek Tuþla Sipariþe Dönüþtürme
• Vade Takibi ve Çoklu Döviz Seçenekli Ödeme Planý
• Sevk Adresi ve Sevkiyat Detaylarý
• Depo Bazýnda Satýn Alma Sipariþleri
• Açýk Sipariþ, Kapalý Sipariþ Takibi
• Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar, Uyarý Sistemi
• Ek Dosyalar, Açýklamalar
• Satýn Alma Fiyat Kontrolü
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Malzeme Yönetimi
• Ýplik Fiþleri, Kumaþ Fiþleri
• Depo Transfer Ýþlemleri
• Boya/Kimyasal Fiþleri
• Aylýk Sayým ve Spot Sayým Ýþlemleri
• Müþteri Ýliþkileri
• Barcode/RFID ile Takip
• Sipariþlerin Otomatik Olarak Malzeme Yönetim Fiþine
• Hammadde ve Ürünleri Ýstenilen Boyutta Varyantlý
Dönüþtürülmesi
Takip
• Depo Bazýnda Stok Ýþlemleri
• Kumaþ / Ýplikleri Serili (Top, Çuval, Koli) Takip
• Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar
• Top Bazýnda Takip Edilen Kumaþlarýn Parçalý Olarak
• Ek Dosyalar, Açýklamalar
Hareket Edebilmesi
• Dövizli Stok Fiyat Kontrolü
• Toplara Ait Hata Bilgilerinin Ýþlenmesi ve Kalite Bilgisi
• Sipariþ/Sevk Kontrol Raporu
• Toplara Ait Uzunluk / Aðýrlýk Bilgilerinin Tezgah /
Terazi Baðlantýsýyla Aktarýlabilmesi
• Onay Mekanizmasý, Uyarý Sistemi
• Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Stok Raporlarý
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Malzeme Yönetimi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Malzeme Yönetimi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Üretim
• Departman, Operasyon, Ýþçi, Makina ve Kaynak
Bazýnda Üretim Takibi
• Fason Kartlarýyla Parti Bazlý Takip
• Ýþ Emri / Sipariþ Tarihçesi ile Tüm Sürecin Kontrolü
• Kaynak Bazýnda Detaylý Ýþlem Zaman Etütleri
• Kaynak Ýþlem Tanýmlanmasý ve Kontrolü
• Operasyon / Rota Takibi
• Ýþ Emri Üretim Emri Kontrol Formu Ýle Üretim
Süreçlerinin Takibi
• Harici Sistemler / Makine Entegrasyonu
• Yeniden Düzenleme ve Ayarlamalar
• Ek Dosyalar, Açýklamalar
• Onay Mekanizmasý, Uyarý Sistemi
• Kullanýcý Tanýmlý ve Standart Üretim Raporlarý
• Günlük, Haftalýk, Aylýk Üretim Kontrolleri
• Barkod/Proximity/RFID ile Takip
• Üretim Analizleri
• Dahili / Harici Fason Ýþlemlerinin Takibi
• Detaylý ve Kümülatif Fason Raporlarý
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Sevkiyat
• Sevk Ýrsaliyesi
• Sevk Faturasý
• Sevk Faturalarýnýn Operasyon Bazlý Oluþturulabilmesi
• Operasyon Bazýnda Faturaya Yansýmasý Ýstenen
Operasyonlarýn Belirlenmesi
• Operasyon Bazýnda Fatura Hesaplama Þeklinin (Net
/ Brüt) Belirlenebilmesi
• Ýþ Emri veya Top Bazýnda Sevkiyat Yapýlabilmesi
• Barkodlu veya Mobil Cihazlar Ýle Sevkiyat Yapýlabilmesi
• Kalite Kontrol Onayý Almamýþ Ýþ Emirlerinin
Sevkiyatlarýnýn Engellenmesi
• Üretim Adýmlarýný Tamamlamamýþ Ýþ Emirlerinin
Sevkiyatlarýnýn Engellenmesi
• Detaylý Sevkiyat Raporlarý ve Analizlerinin Alýnabilmesi
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Kalite Kontrol
• Seri/Top Bazýnda Kalite Kontrol Takibi
• Seri/Top Bazýnda Hata Takibi
• Seri/Top Kalitesi Belirlenmesi
• Seri/Top Kontrol Formlarý
• Üretim Emri Bazýnda Kalite Kontrol Takibi
• Detaylý Test Tanýmlarý
• Test Standart ve Metotlarýnýn Tanýmlarý
• Sevk Edilebilir Onaylama Mekanizmasý
• Kalite Kontrol Formlarý
• Detaylý Kalite Kontrol Raporlarý ve Analizleri
altiware.com
Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi
Download

Altiware TexArt Altiware TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi