EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK
FABRİKALARI 2014/03
SONUÇLARI DEĞERLENDİRME
NİSAN 2014
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
Ereğli , 2014 yılı ilk çeyreğinde 280- 297 milyon TL aralığındaki beklentilere karşılık 432 milyon
TL’lik net dönem karı açıklamıştır.
Bu güçlü karlılığın ardındaki etmenler ise şirketin satışlarında daha karlı olan yassı ürün satışına
odaklanması hem de güçlü faaliyet performansıdır.
Detaylı analize geçilmeden şirket 1 Temmuz 2013 itibariyle finansallarını TL’den ABD dolarına
çevirdiğinden esasında bu iki dönemin bire bir karşılaştırılabilir olmadığını belirtmek isteriz.
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Giderleri (-)
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Net Dönem Karı/Zararı
Azınlık Payları Net Dönem Karı/Zararı
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
2013 q1
2014 q1
Değişim (YoY)
2.428.942.000 2.934.637.000
20,82%
2.034.653.000 2.331.854.000
14,61%
394.289.000 602.783.000
52,88%
68.892.000
77.189.000
12,04%
325.397.000 525.594.000
61,52%
29.130.000
27.944.000
-4,07%
16.232.000
22.200.000
36,77%
338.295.000 531.338.000
57,06%
29.669.000
28.393.000
-4,30%
66.827.000
47.790.000
-28,49%
301.137.000 511.941.000
70,00%
60.634.000
61.272.000
1,05%
240.503.000 450.669.000
87,39%
12.255.000
18.292.000
49,26%
228.248.000 432.377.000
89,43%
2013 yılının birinci çeyreğinde 2,42 milyar TL satış geliri elde eden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
2014 yılının aynı çeyreğinde ise 2,93 milyar TL’lik satış rakamına ulaşmıştır. Uzun ürünlerde düşen
fiyatlar ve hacimdeki düşük gerilemeye rağmen doların değer kazanması ciro’nun %21 artamasına
imkan tanımıştır.
2012’nin son çeyreğinden buyana çeyrek bazda satışların maliyetinin ciro’ya oranının gerilemeye
devam etmesi ve düşük maliyetli hammaddeleri nedeniyle brüt esas faaliyet karı geçen yılın aynı
dönemine göre (YoY) yaklaşık yüzde 53 oranında artırmayı başarmıştır.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 1
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
Faaliyet giderlerinin yıllık bazda yüzde 12
civarında artış kaydetmesine karşın
ciroya oranı olarak bakıldığında hem
geçen yılın aynı çeyreğine hem de bir
önceki çeyreğe göre düşüş kaydettiği
görülmektedir.
Bu düşüş de net esas faaliyet karındaki
yıllık bazda artışın brüt kardaki artış
oranının üzerine çıkmasına imkan
vermiştir ve 2013 yılı boyunca artış
eğiliminde olan faaliyet giderlerinin
kontrol edilmesi anlamında olumludur.
2014 yılının ilk çeyreğinde diğer faaliyetlerden gelir ve gider dengesinin katkısı Ereğli’nin 525
milyon TL düzeyindeki net esas faaliyet karının 531,3 milyon TL “faaliyet karı” olarak yansımasına
imkan sağlamıştır.
Diğer faaliyetlerden gelirlerinde sıra dışı bir değişim yokken giderlerin yüzde 36 artmasının
nedenine bakacak olursak; şirketin 2013 yılının aynı döneminde yaptığı bağış ve yardım tutarı
248.000 TL iken bu yıl ilk çeyrekte bağış ve yardım tutarı 6,6 milyon TL olmuştur.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 2
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
Esas faaliyet dışı finansal gelir ve giderler detaylandırıldığında ise banka mevduatlarında faiz
gelirleri 20 milyon TL’den 11 milyon TL’ye azalmakla beraber 1,18 milyon TL kur farkı geliri ve
2013 birinci çeyrekte olmayan net reeskont gelirinin bu dönemde 6,6 milyon TL olarak
gerçekleşmesi sonucu finansal gelirlerde faiz gelirlerinin düşüşü telafi edilebilmiştir.
Finansal giderler tarafında ise; banka kredi faiz giderleri 56,7 milyon TL’den 39,58 milyon TL’ye
gerilerken dolar bazlı bilançoya geçilmesi ile de 2013 1Ç’de 4,5 milyon TL olan kur farkı gideri
kalemi bu dönemde sıfırlanmıştır.
Bu şekilde de toplamda finansal giderler 66,8 milyon TL’den 47,8 milyon TL’ye gerilemiş, finansal
gelir ve giderlerin mahsubu ile de şirket 2014 yılının ilk çeyreğinde 512 milyon TL vergi öncesi kara
ve 432,3 milyon TL ana ortaklık net dönem karına ulaşmıştır.
TONAJ VE MAMÜL BAZINDA ÜRETİM VE SATIŞLAR
Üretim…Eregli’nin üretim miktarı geçen yılın aynı çeyreğinin hafif altında gerçekleşmiştir. Şirketin
üretim miktarı mamül bazında incelendiğinde;
2014 yılının birinci çeyreğinde slab ve yassı mamül üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre
sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,7 artış görülürken yine aynı dönemde sıvı çelik üretimi yüzde 3,6,
uzun mamül üretimi ise yüzde 28,7 geri çekilme kaydetmiştir.
Konsolide Üretim
(.000 ton)
2013 q1
2014 q1 Değişim
Sıvı Çelik
2.216
2.135
-3,66%
Slab
1.735
1.813
4,50%
Yassı Mamül
1.600
1.675
4,69%
Uzun Mamül
445
317
-28,76%
Satışlar.. Ereğli’nin üretimden satışları 2012 ikinci çeyreğinden buyan en yüksek seviyeye
ulaşmıştır. Şirketin 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde şirketin satış rakamlarına bakıldığında ise
yassı mamül satışları yüzde 6,5 artış kaydederken uzun mamül satışları ise yüzde 23 oranında yıllık
bazda bir geri çekilme yaşamıştır.
Bu gelişme ile dolar bazında bakıldığında net satış gelirleri 1.364 milyon USD’den 1.324 milyon
USD’ye gerilemiştir ancak TL üzerindeki baskılar nedeni ile TL bazlı gelir tablosunda net satış
gelirleri yüzde 21 seviyesinde artmış görünmektedir.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 3
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
Konsolide Satışlar
(.000 ton)
2013 q1
2014 q1
Değişim
Yassı Mamül
1.569
1.671
6,50%
Uzun Mamül
456
352
-22,81%
Şirketin üretim maliyetleri ve satış fiyatlarında ise marjın yassı mamülde genişlerken uzun
grubunda daralma olduğu görülmektedir.
2014 yılı ilk çeyrekte yassı mamül satış fiyatı ton başına yüzde 1 artışla 671 USD’ye yükselirken
aynı dönemde uzun grubunda satış fiyatı yıllık bazda yüzde 2 geri çekilerek 568 USD/ton olarak
gerçekleşmiştir.
Yassı grubunda maliyetler de düşme eğiliminde iken uzun mamül maliyetlerinin de özellikle Şubat
2014’ten itibaren yükselişe geçtiği aşağıdaki grafikten görülebilmektedir.
Erdemir Grubu Yassı ve Uzun Mamül Satış Maliyeti ve Satış Fiyatı Gelişimi (ton başına)
Kaynak : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 4
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
CİRONUN YURTİÇİ VE YURTDIŞI SATIŞLAR BAZINDA KIRILIMI
Ereğli 2014 yılı birinci çeyrekte yurtiçi satışlarını yüzde 28 oranında artırırken ihracat gelirleri ise
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 geri çekilme kaydetmiş ve 2,5 milyar TL yurtiçi satış
geliri ve 334,5 milyon TL yurtdışı satış geliri elde etmiştir.
Bu şekilde yurtiçi satışların ciroya katkısı yüzde 80,6’dan yüzde 85,7’ye yükselirken ihracatın
katkısında ise yıllık bazda 5,1 puanlık bir geri çekilme yaşanmış ve ihracat gelirleri cironun yüzde
11,4’ünü oluşturmuştur.
Yurtiçi Satış Gelirleri ve İhracat Gelirlerinin Gelişimi (YoY) – bin TL
Toplam ihracatta Yassı ihracat gelirlerinin payının artmasına karşın AB’nin pazarlarına olan
satışlarda ciddi daralma görülmektedir. 2013 ilk çeyreğinde Toplam 207K ton olan yassı ihracat’da
%81 pay alan AB pazarının 2014 ilk çeyreğinde de 151Kton’a gerileyen toplam yassı ihracında payı
%50 seviyesine çekilmiştir. Yassı da Ortadoğu ve K.Afrika, K.Amerika, payının gerilemesini şirket
Asya pazarına yönelerek gidermeye çalışmıştır.
Uzun ihracatında’da 2013 ilk üç ayındaki 165Kton seviyesinden 2014’de 96Kton seviyesine
gerileme görülmektedir. Orta Doğu ve K.Afrika’nın payı %84’den %63’e gerilemiş, 2013 ilk
çeyreğinde %12’lik paya sahip olan Asya pazarından çıkılmış, hem Asya pazarının hem de AB
pazarındaki kayıpları 2014 ilk çeyreğinde 30Kton ve %31 pay ile G.Amerika’nın alması
sağlanmıştır.
Sonuç olarak ihracat gelirlerindeki azalma; yassıda AB pazarının daralması ve uzunda da
Ortadoğu ve K.Afrika Pazar payının azalmasından kaynaklanmaktadır.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 5
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
Kaynak : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
SATIŞLARIN MALİYETİ
2011 yılının 3.çeyreğinden 2012 yılının ilk yarısına dek keskin bir yükseliş eğilimi göstermiş olan
satışların maliyeti/ciro rasyosu 2012 yılının tamamında da yüzde 86 düzeyinin altına inmemiş
ancak 2013 yılına bakıldığında ise kayda değer bir geri çekilme göstermiştir.
Bu şekilde 2013 yılının tamamında satışların maliyeti/satış gelirleri oranı yüzde 81 seviyesinde
gerçekleşmiş, TL’deki değer kaybının da etkisi ile de şirketin kar marjlarına ve FAVÖK rakamına
olumlu yansımıştır. 2014 yılına bakıldığında ise ilk çeyrek sonuçlarına göre şirketin satışlarının
maliyetinin ciroya oranında düşüşün devam etmesi ile yüzde 79,46 seviyesine gelindiği
görülmektedir.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 6
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
İlgili dönemde yassı mamül üretimi artarken şirketin uzun mamül üretimi düşüş kaydetmiştir ve
2014 ilk 3 aylık periyodunda yassı grubu satış maliyetlerinde düşüş kaydedilmesinin etkisi şirketin
toplam satış maliyetleri/satış gelirleri rasyosuna gevşeme olarak yansımıştır ki bu oran 2011
yılının 3.çeyreğinde görülmüş olan yüzde 71,82 seviyesinden bu yana en düşük seviye olarak
karşımıza çıkmaktadır.
FAVÖK ve FAVÖK MARJI
Hammadde maliyetlerindeki düşüş ve TL’nin değer kaybı Eregli’nin 1Ç14 döneminde 630 mn TL
FAVÖK açıklamasını sağlamıştır.
Yassı ve uzun çeliğin ton başına FAVÖK’leri 1Ç14 döneminde sırasıyla 135 usd/ton ve 148 usd/ton
olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 7
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
TL’deki değer kaybının karlılık üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanan Ereğli, bunun yanında
yassı ürünlerin ciroya katkısının artması ve maliyetlerindeki düşüşün de etkisi ile 2014 yılının ilk
çeyreğinde yüzde 21,3 seviyesinde bir FAVÖK marjı elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre bu
rasyoyu 3,8 puan artırmıştır.
Kaynak : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 8
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 2014/03 DEĞERLENDİRME
BEKLENTİLER
Şirketin 2014 yılının tamamı için beklentilerine bakıldığında;
a) 2014 yılında 1,4 milyon ton uzun ve 6,7 milyon ton yassı mamül olmak üzere 8,1 milyon
ton üretim yapılması,
b) 2014 yılında uzun mamül satışlarının 2013 seviyesinde yani 1,4 milyon ton olması,
c) Yassı mamül tarafında ise 2013 yılındaki 6,3 milyon ton fiili satışın bu yıl yaklaşık yüzde 6
artışla 6,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi,
d) 2013 yılının tamamında %19,2 olan FAVÖK marjının bu yıl %16-18 bandında,
e) %9,4 seviyesinde gerçekleşen net kar marjının ise %9-11 bandında gerçekleşmesi,
f) Son olarak da 2014 yılında 377 milyon dolar yatırım yapılması öngörülmektedir.
Hammadde maliyetlerinin düşmeye devam etmesi, planladığı gibi satışlarını tonaj bazında yassı
mamül grubunda artırma hedefini gerçekleştirmesi ve faaliyet giderlerini kontrol almaya devam
etmesi halinde şirketin olumlu performansını 2014 yılında korumaya devam etmesini beklemekle
beraber dolar bazlı bilançoya geçilmiş olması nedeni ile Dolar/ TL’nin performansının da
finansallar üzerinde özellikle finansal giderlerde önemli ölçüde belirleyici olacağını
düşünmekteyiz.
Diğer taraftan yurtiçi otomotiv sektöründe %25-30 bandında daralma beklentisi yüksek katma
değerli bu segmentin payının azalmasına neden olacağından ciro ve karlılık üzerinde baskı
oluşturabilir.
Şirket yatırımıyla özellikle özellikle mevcut galvaniz üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı
planlamaktadır ve bugüne dek üretemediği farklı ebatlardaki galvanizli ürünleri de üretme
imkanına sahip olacaktır.
26 Mayıstan itibaren hisse başına brüt 0,2342TL nakit temettü ödeyecek olması da yatırımcılar
açısından olumludur.
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Sayfa 9
Araştırma Bölümümüzün Hazırladığı Diğer Raporlarımıza
www.turkborsa.net
www.turkishyatirim.com
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti
veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır.
Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download

ereğli demir ve çelik fabrikaları 2014/03 sonuçları