CV
Mustafa Altuğ YAYLA
[email protected]
Eğitim
Doktora
2013-Devam Ediyor, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
Yüksek Lisans
2011-2013, Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü
Tez Başlığı: 17. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda Aşık Ömer ve Popüler Kültür
Tez Komitesi: Hulusi Lekesiz, Ahmet Yaşar Ocak, Mehmet Kalpaklı
Tez Özeti: Bu çalışma modern öncesi Osmanlı dünyası hakkında yürütülen araştırmalarda kullanılagelen kavramlar olan “elit”
ve “halk” kültürü gibi kavramsallaştırmalarının problemli yanlarına odaklanmakta ve bu kavramlar yerine popüler kültür
kavramının kullanımını önermektedir. Bunu örneklendirmek için de Osmanlı dünyasında görece “popüler” bir şahıs olan Aşık
Ömer’in dünya algısına ve onun popüler kültürdeki yerine odaklanılmaktadır. İlk bölümde tez boyunca kullanılacak olan
popüler kültür kavramsallaştırması, Osmanlı dünyası özelinde genel bir çerçevede tartışılacaktır. İkinci bölümde ise Aşık
Ömer’in nasıl bir dünyadan beslendiğini görmek açısından Osmanlı dünyasında şair, âşık, meddah ve ozan olmanın ne gibi
anlamlara gelmiş olabileceği irdelenecektir. Üçüncü bölümde ise Aşık Ömer’in dünya algısına odaklanacaktır. Burada ilk
olarak onun hakkındaki somut veriler ortaya koyulduktan sonra metafizik algısı hayal ve edeb kavramsallaştırmaları ile tartışma
konusu edilecektir. Son bölümde ise Âşık Ömer’in popüler kültürdeki yeri muhtelif kaynaklar yoluyla belirlenmeye
çalışılacaktır.
Lisans
2005-2010, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü
Bitirme Tezi Başlığı: On the Literary Sources of Cultural and Intellectual History: Early Modern Ottoman
World Case (Danışman: Güçlü Tülüveli)
Araştırma Alanları
Beylikler Dönemi ve Osmanlı Kültür/Düşünce Tarihi (yaklaşık olarak1200-1600)
-Anadolu’da/Rum’da Edebi Kültürün Oluşumu
-Rum ve Acem Arasında Edebi-Fikirsel Etkileşimler
-Anadolu’da/Rum’da Düşünce Akımları ve Edeb Metinlerine Yansımaları
-Anadolu’da/Rum’da Edebi ve Fikirsel Kanon(lar)
İş Tecrübesi
Araştırma Görevlisi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü (Şubat 2012- Devam Ediyor)
Akademik Ziyaretçi, University of Oxford, Faculty of Oriental Studies, (Nisan-Haziran 2013)
Referanslar
Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Tarih Profesörü, TOBB ETÜ, Ankara
Dr. Mehmet Kalpaklı, Tarih ve Türk Edebiyatı Doçenti, Bilkent Üniversitesi, Ankara
Dr. Hulusi Lekesiz, Tarih Yardımcı Doçenti, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Dr. Güçlü Tülüveli, Tarih Yardımcı Doçenti, ODTÜ Tarih Bölümü, Ankara
Download

Araş. Gör. Mustafa Altuğ YAYLA - Bülent Ecevit Üniversitesi Fizik