www.yargiyayinevi.com
4. Bu soruda “zarf” bilgisi ölçülmektedir. “bireysel
olarak çoğumuz ya kilo verme ile ya da sağlıklı
bir kiloyu koruma ile ........ meşgul olmuşuzdur.”
ifadesini tamamlayacak doğru seçenek “aktif
olarak” anlamına gelen “A” seçeneğidir.
A) actively: aktif olarak
B) ridiculously: gülünç, komik
C) proudly: övünçle, gururla
D) severely: ciddi bir şekilde
E) ironically: alaycı bir şekilde
D İ L
A K I N
E Ğ İ T İ M
3. Bu soruda “fiil” bilgisi ölçülmektedir. “Önemli
mineral ve diğer kaynaklarına, ekilebilir
toprağına rağmen, Orta Afrika Cumhuriyetleri
dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak........”
cümlesini tamamlayacak seçenek “varlığını devam
ettirmek, kalmak” anlamına gelen “E” seçeneğidir.
A) reigns: hükümdarlık etmek
B) discards: vazgeçmek, elemek
C) argues: tartışmak, münakaşa etmek
D) repeals: yürürlükten kaldırmak, feshetmek
E) remains: varlığını devam ettirmek, kalmak
D İ L
2. Bu soruda “sıfat” bilgisi ölçülmektedir. “Atom fiziği
genelde gazete başlıklarına çıkma konusunda
politika ve ünlülerin dedikodularıyla yarışmada
zor zamanlar geçirir fakat Higgs Boson ........
derecede dikkat çekmiştir” ifadesini
tamamlayacak doğru seçenek “önemli” anlamına
gelen “C” seçeneğidir.
A) redundant: işten çıkarılan
B) persuasive: ikna edici, inandırıcı
C) significant: önemli
D) leading: rehberlik eden, yöneten
E) conclusive: son, kesin
5. Bu soruda “Sudiler hem Mısır hem de Bahreyn
hükümetini, protestoları zorla ........ için teşvik
etmiş gibi görünüyorlar” cümlesini tamamlayacak
sözcük “bastırmak” anlamına gelen “put down”
ifadesidir. Buna göre doğru seçenek “A”
seçeneğidir.
A) put down: bastırmak
B) put off: ertelemek
C) lean back: arkasına yaslanmak
D) set up: kurmak
E) spark off: harekete geçirmek
6. Bu soruda “İtalya’daki işsizlik, harcamadaki
kesintiler ve ekonomideki daralma ........ için,
2011 yılında oniki yılın üstüne ulaştı” cümlesini
tamamlayacak sözcük “beraber gelmek, ortaya
çıkmak” anlamına gelen “come along” ifadesidir.
Buna göre doğru seçenek “A” seçeneğidir.
A) came along : beraber gelmek,
birlikte ortaya çıkmak
B) stuck to : bağlı kalmak, vazgeçmemek
C) resented for : öfkelenmek, kızmak
D) put off : ertelemek
E) gave in : yenilgiyi kabul etmek
7. Bu soruda birinci boşluk için öncesindeki “after”
zaman ifadesinden dolayı “Simple Past Tense –
V2” kullanılır. İkinci boşluk için ise “fearing that”
kelimesi önemli bir ipucudur. “Ülkenin teröristler
için bir sığınak olmuş olmasından korktukları
için” cümlesi “Past Perfect Tense” kullanılmayı
gerektirir. Buna göre doğru cevap “E” seçeneğidir.
A K I N
1. Bu soruda “isim” bilgisi ölçülmektedir. “Asya’daki
uluslar Batıdan kronik obezite ve buna bağlı
hastalıklarla ilgili üzücü ........ -den/-dan ders
çıkarmalıdırlar.” cümlesini tamamlayacak doğru
seçenek “deneyim” anlamına gelen “B”
seçeneğidir.
A) occurence: oluş, vuku
B) experience: deneyim
C) incidence: olay, oran
D) selection: seçim, seçme
E) charge: suçlama, ücret
E Ğ İ T İ M
www.kpds.org – www.akindil.com
8. İngilizce’de masal, hikâye ve film anlatımlarında
“Simple Present Tense” kullanılır. Bu soruda da
"City Lights" adı verilen bir filmin konusunun ne
olduğundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla doğru
yanıt “C” seçeneğidir.
1
5. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ
9. Bu soruda cümleyi tamamlayacak ifadeler “iki ulus
arasında” anlamında “between” ve “bir şey için
gerekli olmak” anlamında “for” seçenekleridir. Bu
yüzden doğru cevap “D” seçeneğidir.
11. Bu soruda birinci boşluğu tamamlayacak ifade
“Dünya Sağlık Kuruluşlarından gelen sağlık
bakanları ” anlamında “from” seçeneğidir. İkinci
boşlukta ise “Reduction of Noun Clauses” bilgisi
ölçülmektedir. Ana cümlenin öznesi ve Noun
Clause’un öznesi aynı olduğunda “to + V1” şeklinde
kısaltılır. Bu yüzden doğru cevap “B” seçeneğidir.
E Ğ İ T İ M
A K I N
D İ L
10. Bu soruda ilk boşlukta “tahmin etmek” anlamına
gelen “estimate” fiili kullanılmaktadır. Bu fiil
genellikle gelecek hakkında tahminde bulunurken
kullanılır. Dolayısıyla doğru cevap “Simple Present
Tense” ve “Future Tense”lerin kullanıldığı “E”
seçeneğidir.
15. Bu soruda ilk cümlede “mercan kayalarının
değerinin tahmin edildiğinden daha fazla
olduğundan” ikinci cümlede ise “bizim bildiğimiz
gibi onların, okyanusların sağlığı için
tamamlayıcı olduklarından” bahsedilmektedir.
Cümleler arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
Cümleler arasındaki neden ilişkisi “çünkü”
anlamına gelen “because” bağlacı ile sağlanabilir.
Bu nedenle doğru cevap “A” seçeneğidir.
17. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Cümlede
“Fiziksel, duygusal ve cinsel ........ maruz kalan
kadınların otistik çocuğa sahip olma oranlarının
olmayanlara göre daha fazla olduğundan”
bahsedilmektedir. Bu cümleyi anlam bakımından
tamamlayan en iyi isim “taciz etme, rahatsız etme”
anlamına gelen “harassment” kelimesidir. Bu
yüzden doğru cevap “A” seçeneğidir. Diğer
seçeneklerin anlamları şöyledir: extinction: soyu,
nesli tükenme, surrender: teslim olma, geri çekilme,
progression: ilerleme, perception: algılama,
kavrama
A K I N
D İ L
E Ğ İ T İ M
12. Bu soruda ilk cümlede “dünyada en çok satan
gizem türü yazarı Agatha Christie’nin roman
kurgulamada bir usta olduğunun
düşünüldüğünden” ikinci cümlede ise “bazı
eleştirmenlerin, kuşkulu bir şekilde, Christie’nin
roman kurgulamadaki yeteneklerinin edebi
yeteneklerini aştığını düşündüklerinden"
bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlık “buna
rağmen” anlamına gelen “however” bağlacı ile
sağlanabilir. Buna göre doğru cevap “A”
seçeneğidir.
13. Bu soruda “zaman yolculuğunun” ne olduğu ile
ilgili bir bilgiden bahsedilmektedir. “Zaman
yolculuğunun ya geriye dönmeyi” ya da
“geleceğe gitmeyi” içerdiğini belirten bir ifade
vardır. Bu durumda “ya da” anlamına gelen “or”
bağlacının kullanıldığı “E” seçeneği doğru cevaptır.
14. Bu soruda “devrik cümle bilgisi” test edilmektedir.
İkinci cümleye bakıldığında cümlenin devrik olduğu
görülür ve bu durumda cümle başında
kullanıldığında ikinci cümlenin devrik olmasını
gerektiren “only when” yapısı doğru cevaptır.
Dolayısıyla doğru cevap “D” seçeneğidir.
5. Deneme Çözümleri
16. Bu soruda örnek vermek için kullanılan ve
arkasından “isim veya V+ing” yapısı isteyen “such
as” doğru seçenektir. “Such as” bu soruda “a host
of diseases” ifadesine atıfta bulunmaktadır. Bu
yüzden doğru cevap “D” seçeneğidir.
18. Bu soruda “the comparative…, the comparative”
bilgisi ölçülmektedir. İki nesnenin birbirine bağlı
olarak değiştiğini ifade etmek için kullanılır.
Boşluktan önceki cümleye baktığımız zaman “the
more severely” yapısını görmekteyiz. Dolayısıyla
ikinci boşlukta da “the comparative” yapısı
kullanılmalıdır ve cümleyi tamamlayan en iyi cevap
“the higher” kelimesini içeren “C” seçeneğidir.
19. Bu soruda “sıfat cümleciği” bilgisi ölçülmektedir.
Boşluktan önce gelen “those” ifadesi “kadınlara”
gönderme yapmaktadır. Sıfat cümleciklerinde
insanlar için “who” zamiri kullanılacağından doğru
cevap “B” seçeneğidir.
20. Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan
hemen önce gelen “exposure” kelimesi “to” edatı
ile kullanıldığında “bir şeye maruz kalma” anlamını
ifade etmektedir. Dolayısıyla doğru cevap “D”
seçeneğidir.
2
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ
27. Bu soruda “while” zıtlık yapısı verilmiştir. Soru
kökünde “iş ve hizmet alanları aynı civardaki
başka bir yerde bulundurulmaktadır”
denilmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun
seçenek “Boston’daki sanayi ve üretim alanı
büyük oranda limanın etrafına yerleştirilmiştir”
anlamına gelen “E” seçeneğidir.
D İ L
A K I N
22. Bu soruda “isim bilgisi” ölçülmektedir. “........
adıyla, Avrupalılar’dan, Avrupa Birliği
antlaşmasına dayanarak her bir devlete kurtarma
fonlarıyla yardım etmesi istenmiştir” cümlesini
tamamlayacak isim “dayanışma/birlik” anlamına
gelen “solidarity” kelimesidir. Bu yüzden doğru
cevap “D” seçeneğidir. Diğer seçeneklerin anlamları
şöyledir: vulnerability: saldırıya açık olma,
savunmasızlık, abuse: görevini kötüye kullanma,
istismar, vengeance: intikam, consumption:
tüketim
E Ğ İ T İ M
21. Bu soruda “modal bilgisi” ölçülmektedir. Cümlede
boşluktan sonra kullanılan “for their future life”
ifadeleri bizi gelecek zaman seçeneğine
götürecektir. “Could” kipi gelecek zamanda
kullanıldığında “olasılık” anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla doğru cevap “E” seçeneğidir.
23. Bu soruda “modal bilgisi” ölçülmektedir. “Tam bir
aksaklıktan kaçınmak için, Brüksel’deki
bürokratların bütün Avrupa’da tek taraflı uyumun
artık devam edemeyeceğini anlamaları
gerektiğini” belirten ifadeyi tamamlayacak kip “meli, -malı” anlamında kullanılan “must” kipidir.
Dolayısıyla doğru cevap “B” seçeneğidir.
E Ğ İ T İ M
D İ L
25. Bu soruda boşluktan sonra kullanılan “more recent
members” ifadesi önemli bir ipucudur. “Diğer”
anlamına gelen “other” kelimesi “more”
ifadesinden önce kullanılmalıdır. Dolayısıyla doğru
cevap “A” seçeneğidir.
29. Soru kökünde verilen cümle yarım bir cümledir.
“Address” fiilini takip edecek yapı isim cümleciğidir.
İsim cümlecikleri genelde soru sözcükleriyle
yapıldığı için “how” ile başlayan “A” seçeneği
doğru cevaptır.
A K I N
24. Bu soruda “bağlaç” bilgisi ölçülmektedir. İlk
cümlede “Avrupalı ulusların birçok ortak çıkar
konusunu paylaştıklarından” ikinci cümlede ise
“önemli konularda farklı fikirlere sahip
olduklarından” bahsedilmektedir. Cümleler
arasındaki zıtlık “iken” anlamına gelen “while”
bağlacı ile sağlanabilir. Buna göre doğru cevap “E”
seçeneğidir.
28. Bu soruda “when” ile başlayan zarf cümleciği
verilmiştir. Soruda yarım bırakılan cümlede “bir
veya daha çok tür herhangi bir ekolojik çevrede
baskın olduğunda” anlamı verilmektedir. Kullanılan
“when” bağlacı “-dığında” anlamını verdiğinden,
cümlenin ikinci kısmında açıklayıcı bir ifadenin
olması gerekir. Bu yüzden “aynı topluluktaki diğer
türler genelde yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyadırlar” anlamına gelen ifade, cümleyi en iyi
şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap “C”
seçeneğidir.
26. Bu soruda “edat” bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan
hemen önce gelen “concerned” kelimesi “with”
edatı ile kullanıldığında “bir şey ile ilgilenmek”
anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap “C”
seçeneğidir.
3
30. Soru kökündeki “because” bağlacı bir sebep-sonuç
bağlacıdır. Soruda yarım bırakılan cümlede “Hugo
Chavez’in ölümü ülkedeki siyasi mirası gizem
içinde bıraktığı” anlamı verilmektedir. Kullanılan
“because” bağlacı “çünkü” anlamını verdiğinden,
cümlenin ikinci kısmında sonuç bildiren bir ifadenin
olması gerekmektedir. Bu yüzden “D”
seçeneğindeki “petrol zengini olan Güney
Amerika'daki bu ülkede hiç kimse ne
olacağından kesin olarak emin değil” anlamına
gelen ifade soru kökünü en iyi şekilde tamamlar.
Dolayısıyla doğru cevap “D” seçeneğidir.
31. Bu soruda “though” ile başlayan zarf cümleciği
verilmiştir. Soru kökünde “in the 1970s” ifadesiyle
zıtlık yaratacak ifade “A” seçeneğinde yer alan “in
the past several years” ifadesidir. Cümleler
arasında zamansal ve anlamsal bir zıtlık
oluşturulmuştur. “Bazı hastalıkların 1970'lerde yok
edilmişken son birkaç yılda tekrar ortaya
çıktığından” bahsedilmektedir. Buna göre doğru
cevap “A” seçeneğidir.
5. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ
34. Soru kökü “bilişsel yaklaşımı kimin bulduğu
hakkında tartışmanın olduğundan”
bahsetmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en
uygun cümle “but” cümlesidir; ayrıca “but” cümlesi
içindeki “the term” ifadesi, soru kökündeki “the
cognitive approach” ifadesine atıfta
bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap “D”
seçeneğidir.
E Ğ İ T İ M
D İ L
36. Soru kökünde yarım bırakılan cümlede “Venus
Flytrap adı verilen Dionaea Muscipula etle
beslenen bir bitkidir” anlamındadır.Bu cümleyi
tamamlayacak ifade seçeneklerde arandığında “a
carnivorous plant” ismini niteleyen “which”
yapısıdır. Dolayısıyla doğru cevap “C” seçeneğidir.
5. Deneme Çözümleri
38. Bu soruda “genetik mühendisliğinin tanıtımı ” ile
ilgili neler söylendiği hakkında bilgi istenmektedir.
“Supporters and opponents of genetic
engineering were just as divided about the basic
ethics or morality of the technology” ifadesine
göre “türlerin genetiklerinin değiştirilmesi ile
ilgili uygulamanın etik kaygıları ortaya
çıkardığını” belirten “B” seçeneği doğru cevaptır.
39. Bu soruda "Genetik Mühendisliği karşıtlarını
endişelendiren şeyin” ne olduğu ile ilgili bir bilgi
istenmektedir. “while to detractors it was
unnatural and playing God and therefore should
be banned on ethical as well as safety grounds”
ifadesine göre “türlerin genetiğinin
değiştirilmesinin ne etik ne de güvenli
olmadığını ” belirten “A” seçeneği doğru cevaptır.
A K I N
35. Bu soru incelendiğinde “bizim, beynin nasıl
çalıştığı hakkında, vücudumuzdaki diğer
organlara göre daha az bilgi sahibi
olduğumuzdan” bahsedilmektedir, bu cümleyi
tamamlayacak seçenek ise “çünkü” anlamına
gelen “for” bağlacıdır. “A” seçeneğinde “bizim
hala 19. yüzyıl tıp bilgisine sıkışıp kalmış
olduğumuzdan” bahsedilmektedir ve her iki
cümlede neden – sonuç ilişkisi görülmektedir.
Dolayısıyla doğru cevap “A” seçeneğidir.
37. Bu soruda “genetik mühendisliğini savunan
insanların iddia ettiği şey” ile ilgili bir bilgi
istenmektedir. “Boosters claimed that this new
technology of moving and changing genes,
which came to be called genetic engineering,
would probably lead to more abundant food
supplies, inexpensive medicines and cures for
currently untreatable diseases” ifadesine göre
“genetik alandaki son teknoloji ile farklı
alanlarda birkaç yararın olabileceğini” belirten
“E” seçeneği doğru cevaptır.
D İ L
A K I N
33. Bu soru incelendiğinde “kullanılabilir gelirin son
yıllarda önemli bir şekilde arttığı Çin ve
Hindistan’ın kozmetik cerrahi pazarının
artmasına yol açtığından” bahsedilmektedir, bu
cümleyi tamamlayacak seçenek ise “tıpkı, iken”
anlamına gelen “just as” bağlacıdır. “E”
seçeneğinde “Brezilya gibi yükselen piyasaların
da son yıllarda pazarı büyüttüğünden”
bahsedilmektedir ve her iki cümlede de paralellik
ilişkisi görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap “E”
seçeneğidir.
E Ğ İ T İ M
32. Soru kökünde “çocuklukta yakın bir kişinin kaybı
veya kötü bir ilişkinin etkileri bastırılsa bile”
denilmektedir. Verilen “even if” bağlacı “bile”
anlamında kullanılır ve zıtlık ifade eder. Dolayısıyla
“B” seçeneğindeki “davranışlarımız üzerinde,
kendini hayatın daha sonraki evrelerinde ortaya
çıkaran izler bırakır” anlamına gelen ifade, soru
kökünü en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru
cevap “B” seçeneğidir.
40. Bu soruda ise “pasajda bize verilen bilginin” ne
olduğu sorulmaktadır. “Opponents still question
the basic ethics of modifying genes” ifadesi
sorumuzun cevabının bulunduğu kısımdır. Buna
göre “Genetik Mühendisliğin ahlaki boyutuyla
ilgili tartışmaların hala yaygın olduğunu” ifade
eden “C” seçeneği doğru cevaptır.
41. Bu soruda paragraftan edinebileceğimiz bir bilgi
istenmektedir. Bu bilgiye “Imagine having at last
the entire knowledge of human civilization at
your fingertips and finding that it gives you a
migraine” cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre
“birçok bilginin bizi mutlu etmeyeceğini” ifade
eden “E” seçeneği doğru cevaptır.
4
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ
E Ğ İ T İ M
47. Bu soruda “Çin’deki bazı insanlar” ile ilgili bir bilgi
istenmektedir. “Newly minted members of the
Chinese middle class have rushed to buy cars,
leaving bicycles that were once a majör source
of exercise rusting on the street” ifadesine göre
“bazı insanların ulaşım araçlarını tamamen
değiştirdiğini” ifade eden “E” seçeneği doğru
cevaptır.
43. Bu soruda “aşırı bilgiden dolayı yazarın nasıl
hissettiği” ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye
“there are so many unwanted messages
bombarding us that often the ones we want get
lost in the turmoil” ve “we get hit with it at every
turn, at work, at home as we try to relax”
cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre yazarın
“kızgın ve sinirli olduğunu” belirten “E” seçeneği
doğru cevaptır.
A K I N
D İ L
42. Bu soruda “çevremizdeki bilgi akışına rağmen
........ konusunda yazarın ne düşündüğü” ile ilgili
bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye “Imagine having
at last the entire knowledge of human civilization
at your fingertips and finding that it gives you a
migraine” ve “with the relentless 24 / 7
information smog of always-on news, e-mail and
social media, most of us aren’t feeling smarter
or wiser these days” cümlelerinden ulaşabiliriz.
Buna göre “durum bizi yeterince rahatsız
ettiğinden çoğumuzun mutlu olmadığını” belirten
“C” seçeneği doğru cevaptır.
49. Bu soruda pasajda ima edilen bir bilgi istenmektedir.
Bu bilgiye “up to this time, Castro or Cuba had
any real intention of teaming up with communist
Russia, however; the trade embargo brought the
two together as the Soviets stepped in to buy
Cuba’s sugar and other exports” cümlelerinden
ulaşabiliriz. Buna göre “Küba’nın iflastan
kurtulmak için Rusya ile ittifak etmekten başka
seçeneğinin olmadığını” ifade eden “B” seçeneği
doğru cevaptır.
A K I N
D İ L
E Ğ İ T İ M
44. Bu soruda “yazarın iddia ettiği şey” ile ilgili bir bilgi
istenmektedir. Bu bilgiye “we now live in a world
where we are inundated with more information,
on a Daily basis, than we can possibly process”
cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre “biz insanların,
alınan bilgiyi anlama ve değerlendirme
konusunda sınırlarımızın olduğunu” ifade eden
“A” seçeneği doğru cevaptır.
45. Bu soruda “parçadan öğrenebileceğimiz doğru
bilginin ne olduğu” sorulmaktadır. “China rapidly
approaches Western levels of economic
development, a Western style health problem on
its hands has emerged: obesity and obesity
related diseases” ifadesi sorumuzun cevabının
bulunduğu kısımdır. Buna göre “obezite
oranlarındaki artışın kısmen insanların gelir
seviyelerindeki artıştan kaynaklanabileceğini”
ifade eden “D” seçeneği doğru cevaptır.
48. Bu soruda “yazarın görüşü” sorulmaktadır. Yazarın
görüşü “obesity in China, particularly in children,
has become an important health concern that
will not only seriously affect the health of future
generations” cümlesi içinde yer almaktadır. Buna
göre “Çin’deki çocukların yakın zamanda
şişmanlığa karşı savunmasız olabileceklerini”
belirten “C” seçeneği doğru cevaptır.
50. Soru kökündeki “Amerika tarafından kabul
ettirilen yaptırımlardan önce” ifadesinin
paragraftan bir bilgi ile tamamlanması istenmiştir. Bu
bilgiye “in 1960, Castro referred to himself as a
socialist- not a communist” cümlesinden
ulaşabiliriz. Bu cümleye göre “Fidel Castro’nun
siyaset ile ilgili düşüncelerini çok farklı
tanımladığını” belirten “E” seçeneği doğru
cevaptır.
51. Bu soruda “Fidel Castro” ile ilgili bir bilgi
istenmektedir. “The trade embargo brought the
two together as the Soviets stepped in to buy
Cuba’s sugar and other exports” cümlesine göre
“Fidel Castro’nun Rusya tarafından sağlanan
ekonomik desteği göz ardı edemeyeceğini”
belirten “A” seçeneği doğru cevaptır.
46. Bu soru kökünde “Çin'deki obezite” ile ilgili bir bilgi
istenmektedir. “Obesity and obesity related
diseases” ifadesine bakarak “B” seçeneğindeki
“obezitenin ülkenin karşılaştığı tek problem
olmadığı” ifadesinin doğru olduğunu görebiliriz.
Buna göre doğru cevap “B” seçeneğidir.
5
5. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ
D İ L
A K I N
53. Bu soruda “sağlık merkezleri” hakkında pasajda
açıkça ifade edilen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye
“the disease centers recommended just few
means to try to stop the infections from
spreading. The advice includes the usual call for
ruthless scrubbing of all surfaces and relentless
hand-washing” cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre
“sağlık merkezlerinin ilaca dirençli
enfeksiyonlardan sakınmak için birkaç
geleneksel yol önerdiğini” belirten “A” seçeneği
doğru cevaptır.
E Ğ İ T İ M
52. Bu soruda pasajdan çıkarabileceğimiz bir bilgi
istenmektedir. Bu bilgiye “America reacted by
refusing to do any trade with Cuba, which would
have bankrupted the island as her biggest
money earner was exporting sugar to America”
cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre “Amerika’nın
bu eylemleri Castro’nun Rusya tarafından teklif
edilen desteği kabul etmesini sağladığını” ifade
eden “E” seçeneği doğru cevaptır.
E Ğ İ T İ M
D İ L
A K I N
56. Bu soruda “carbapenem adı verilen ilaç” ile ilgili
bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye “carbapenems, a
group of drugs that are generally considered a
last resort” cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre
“carbapenemlerin bağırsaktaki bakterileri tedavi
etmek için en son kullanılabilecek bir metot
olduğunu” belirten “D” seçeneği doğru cevaptır.
5. Deneme Çözümleri
58. Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada
“Well” ifadesi ile bir açıklama yapılmıştır. Bu cümle
içinde “onun benim için uygun olmadığı ve işe
yaramadığından” bahsedilmektedir. Bu durumda
boşluğa bir öneri ifade eden cümlenin getirilmesi
uygun olur. Dolayısıyla “neden düzenli bir şekilde
spor yapmadığını” söyleyen “C” seçeneği doğru
cevaptır.
59. Bu soruda boşluktan sonra verilen “Yes” ifadesi bir
önceki cümlede bir soru sorulduğunu
göstermektedir. Bu cümle içinde “senin büyük otel
zinciriyle yaptığın değil mi” şeklinde bir soru daha
sorulmaktadır. Bu durumda boşluğa “daha önce
yapmış olduğum bir şey” ile ilgili bilgi gelmelidir.
Dolayısıyla “bir süre önce yapmış olduğum
mülakatı hatırlayıp hatırlamadığını soran” “B”
seçeneği doğru cevaptır.
54. Bu soruda Dr. Thomas R. Frieden’in ne söylediği ile
ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye “Dr. Thomas
called the organisms nightmare bacteria and
noted that they could pass their trait for drug
resistance along to other bacteria” cümlesinden
ulaşabiliriz. Buna göre “ilaçlara karşı dirençli
olmayan bakterilerin değişebileceğini” belirten
“E” seçeneği doğru cevaptır.
55. Bu soruda paragrafta geçen bir bilgi istenmektedir.
Bu bilgiye “there is only a limited window of
opportunity to halt their spread according to
health officials” cümlesinden ulaşabiliriz. Buna
göre “umutsuzca başvurulan antibiyotiklerin bazı
bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonların
tedavi edilmesinde yetersiz olabileceğini”
belirten “C” seçeneği doğru cevaptır.
57. Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada
“onlar” anlamına gelen “they” ifadesinin bir önceki
cümlede karşılığının bulunması gerekir. “They are
so easily convinced” cümlesi, “onlar çok kolay
bir şekilde ikna edilirler” olarak çevrilmelidir.
Cümle analiz edildiğinde “they” ifadesinin “canlı bir
varlığa” atıfta bulunduğu görülmektedir. Buna göre
“temelde insanların her geçen gün daha çok
satın almak için onları ikna eden yollar ile alay
ettiğinden” bahseden “E” seçeneği doğru cevaptır.
6
60. Boşluktan önceki cümlede “don’t you think it is
serious enough?” ifadesi ile bir soru sorulmaktadır
ve bu sorunun cevabının boşluktaki cümlede
verilmesi gerekmektedir. Cümleler analiz edildiğinde
“I don’t think we need to worry about it” cevabını
içeren “A” seçeneği doğru cevaptır.
61. Bu diyalogda “Peter Jackson’ın son filminin
konusunun çok zayıf olduğundan ve o filmi
izlemenin zaman kaybı olduğundan”
bahsedilmektedir. Boşluktan sonra gelen
konuşmada “absolutely” ifadesi “Yes” anlamı
vermektedir, bu cümle içerisinde “konunun çok
zayıf olduğundan ve izleyiciyi tatmin etmiş gibi
durmadığından” bahsedilmektedir. Cümle
incelendiğinde film hakkında olumsuz fikirlerin
olduğu görülmektedir. “D” seçeneğinde verilen
cümlede “dürüst olmak gerekirse film beni hayal
kırıklığına uğrattı” ifadesi “kesinlikle” anlamına
gelen “absolutely” ifadesine atıfta bulunmaktadır.
Buna göre doğru cevap “D” seçeneğidir.
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ
65. Bu soruda “primarily” ifadesi “mainly” ifadesi ile,
“however” ifadesi “even though” ifadesi ile, “his
age” ifadesi “his period” ifadesi ile
karşılandığından doğru cevap “D” seçeneğidir.
E Ğ İ T İ M
D İ L
67. Bu paragrafta “vücudun etkili bir bağışıklık
sistemine sahip olması için sporun önemli
olduğundan” bahsedilmektedir. Boşluktan önceki
cümlede “sporda elde edilen kazançların kasların
ve aerobik sisteminin forma girmesiyle ortaya
çıkabileceğinden” boşluktan sonraki cümlede ise
“etkili spor yapan vücudun aynı zamanda gribi
defetmeye çabalayacağından” bahsedilmektedir.
Boşluğa yapılan spor ile vücudun bağışıklık
sisteminin güçlenmesi arasındaki geçişi sağlayacak
bir cümle gelmelidir. Buna göre “yüksek miktarda
spor yapmanın bağışıklık sisteminde talebi de
arttıracağını” belirten “E” seçeneği doğru cevaptır.
69. Bu paragrafta “tarihin edebiyattan ziyade bilimin
bir parçası olarak ele alınmaması gerektiği
hakkında çok fazla tartışmanın olduğundan”
bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki cümle
“moreover” ifadesi ile başlamaktadır. “Ek olarak”
anlamına gelen bu bağlaç cümleler arasında ekleme
yaparken kullanılır. Boşluktan sonraki cümlede
“tartışmanın bir parçası olarak iki tarafın
geliştirdiği fikirlerin birbiriyle uyumlu ve alakalı
olmadığı” söylenmektedir. “böyle tartışmalarda
uyuşmazlığın çoğu, sadece terminolojide olur”
demektedir. Ayrıca “B” seçeneğinde verilen “as
with most such discussions” ifadesi “much
debate” ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre
doğru cevap “B” seçeneğidir.
70. Soru kökündeki cümlenin yüklemleri “prepares to
leave”, “hazırlanmaktadır” olarak” ve “haven’t
been answered yet” ifadesi ile “henüz
yanıtlanmamıştır” olarak çevrilmelidir. Bu yüzden
doğru cevap “D” seçeneğidir.
A K I N
66. Bu soruda paragrafın ilk cümlesi boş bırakılmıştır ve
boşluktan sonraki cümlede geçen “following the
shrinkage” ifadesi bizi bu soruda doğru yanıta
götürecek en önemli ipucudur çünkü bu kelime
“küçülmeden sonra” anlamına gelmektedir ve bir
önceki cümlede bu küçülmeye atıfta bulunan bir
ifade aranmalıdır. Buna göre “güney Kıbrıs
ekonomisinin %1.67 oranında küçüldüğünden”
bahseden “A” seçeneği doğru cevaptır.
68. Bu paragrafta “Vasa adı verilen İsveç savaş
gemisinden” bahsedilmektedir. Boşluktan önceki
cümlelerde ise “Vasa adı verilen İsveç savaş
gemisinin battığından, kurtarıldığından daha
sonra da turistlerin ziyaret etmesi için müzeye
konulduğundan ve İsveç’in "büyük güç
döneminin" tanınmış sembolü haline
geldiğinden” bahsedilmektedir. Paragrafın son
cümlesi bir önceki cümledeki “Vasa hakkında
olumlu ifadeyi” açıklayacak bir cümle olmalıdır.
Buna göre “bugün hala İsveçliler arasında ve
medyada hakiki bir değerinin olduğunu” belirten
“A” seçeneği doğru cevaptır.
D İ L
64. Bu soruda “to a great extent” ifadesi “a
considerable effect” ifadesi ile, “the data we
gather about other people” ifadesi ise “our
knowledge of others” ifadesi ile karşılandığından
doğru cevap “C” seçeneğidir.
A K I N
63. Bu soruda “as kids get more freedom” ifadesi
“once children grow more independent” ifadesi
ile, “that is more appropriate for them” ifadesi ise
“that suit them better” ifadesi ile karşılandığından
doğru cevap “E” seçeneğidir.
E Ğ İ T İ M
62. Bu soruda “a condition of well-being” ifadesi “the
state of being healthy” ifadesi ile, “the physical
needs of everyday life” ifadesi ise “the physical
requirements of daily life” ifadesi ile
karşılandığından doğru cevap “C” seçeneğidir.
71. Bu soruda “in spite of the advances”,
“gelişmelere rağmen” olarak, “schizophrenia is a
psychological disorder” ifadesi “şizofreni
psikolojik bir hastalıktır” olarak ve “still” kelimesi
de “halen” olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru
cevap “A” seçeneğidir.
72. Bu soruda “help to sustain” ifadesi “A”
seçeneğinde verilen “devam etmesine yardımcı
olmaktadır” ifadesi ile verilmiştir. Ayrıca “found”
kelimesi de “bulunan” olarak çevrilmelidir. Bu
yüzden doğru cevap “A” seçeneğidir.
7
5. Deneme Çözümleri
10 ÇÖZÜMLÜ YDS DENEMESİ
79. Bu paragrafta “glokom adı verilen göz
hastalığının genetiğini anlamakta önemli
gelişmeler olmasına rağmen hala nedenlerinin
ve hastalığı tedavi edecek yöntemlerin
bulunamadığından” bahsedilmektedir. Ancak “IV.”
cümlede “hastalığı tedavi edecek yöntemlerin
bulunmasından ümitli olduğumuzu” ifade eden
cümlelere yer verilmiştir. Bu durumda “D” seçeneği
doğru cevaptır.
D İ L
A K I N
74. Bu soruda “El-kaide’nin Irak şubesi sorumlu
tutulmaktadır” ifadesini “A” seçeneğinde verilen
“Al-Qaeda’s Iraqı affiliate has been held
accountable for” ifadesi karşılamaktadır. Bu
yüzden doğru cevap “A” seçeneğidir.
E Ğ İ T İ M
73. Soruda verilen cümlenin öznesi “yeni bir
araştırma” ifadesi “a new study” olarak, “içeren”
kelimesi “containing” olarak, “her gün artan”
ifadesi de “increasingly every day” olarak
çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap “D”
seçeneğidir.
75. Bu soruda “ilişki bağımlılığı duygusal ve
davranışsal bir durumdur” ifadesini karşılayan
cevap “B” seçeneğinde verilen “codependency is
an emotional and behavioral condition”
cümleciğidir. Bu yüzden doğru cevap “B”
seçeneğidir.
D İ L
A K I N
77. Bu paragrafta “atom fiziğinin standart modelinin
ne olduğundan” bahsedilmektedir. Ancak “I.”
cümlede “deneysel olarak doğrulanmamakla
birlikte tek tahmini, tanecik modelinin "Higgs
Boson" olduğundan” bahsedilmektedir. Bu
durumda “A” seçeneği doğru cevaptır.
E Ğ İ T İ M
76. Bu paragrafta “Oscar ödülü kazanan Argo
filminden” bahsedilmektedir. Ancak “IV.” cümlede
“1979'daki İslami devrime katılan İranlıların,
Tahran’ın betimlemesini eleştirdiklerinden”
bahsedilmektedir. Bu durumda “D” seçeneği doğru
cevaptır.
78. Bu paragraf “uzay turizmine sıradan insanların da
gidebileceğinden” bahsetmektedir. Ancak “II.”
cümlede “İlk adımın Alan Sheppard’ın 1961’de
yapmış olduğu alt yörünge uçuşları olduğundan”
bahsedilmektedir. Bu durumda “B” seçeneği doğru
cevaptır.
5. Deneme Çözümleri
8
80. Bu paragrafta “18 Aralık 2012 tarihinde iklim
değişikliği hakkında yapılan Kopenhag'daki
Avrupa Birliği konferansının başarısızlıkla
sonuçlandığından” bahsedilmektedir. Ancak “V.”
cümlede “Avrupa Birliği’nin dünyanın
gelişmemiş ülkelerindeki uluslararası
çalışmalarını hızlandırdığından” bahsedilmektedir.
Bu durumda “E” seçeneği doğru cevaptır.
Download

5. Deneme Çözümleri