Üniversite Adı
Birim Adı
Bölüm Adı
Anabilim Dalı
Kadro Tipi
Kadro Sayısı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
Uzman
2
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Giriş Sınav Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Kadro Dereceleri
29.12.2014
12.01.2015
16.01.2015
20.01.2015
23.01.2015
4-4
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,
2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Başvurularda merkezi sınavdan (ALES’ten) en az 70 puan almış,
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS/YDS) en az 50
puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
almış olmak, (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile TOEIC
sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır)
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
B - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Kadro Ünvanı
Adedi
Özel Şartlar ve Nitelikleri
Uzman
1
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği veya Bilgi ve Kontrol Sistemleri Öğretmenliği Lisans
Bölümlerinden mezun olmak. Alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
Uzman
1
Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Bölümünden mezun olmak.
Alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
C-MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık
eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık
alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta
olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim
kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,
merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil
okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
D – BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1-Özgeçmiş,
2-Bir adet fotoğraf
3-Nüfus cüzdan fotokopisi
4-Lisans Mezuniyet Belgesi fotokopisi
5- Lisans Mezuniyet Belgesi Transkript fotokopisi
6-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK onaylı denklik belgesi
7-ALES Belgesi (son üç yılda alınmış olması),
8-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya Muadili),
9-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar vereceklerdir).
10- İlan edilen kadroya bağlı olarak tecrübe belgesi. Özel sektör çalışmaları SGK’dan belgelendirilmelidir.
11- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
Başvuru Notları:
1-Belgeler belirtilen sırayla koyulmalı ve başvuru dosyasına takılmalıdır.
2-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
3-Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.
4-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların,
başvuru koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa
iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
5- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle Sınav sonucu olumsuz olsa dahi başvuru belgeleri
adaylara iade edilmeyecektir.
6-4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde ve diğer puanlarda Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca belirlenen ilan başlama tarihinde geçerli dönüşüm tabloları esas alınacaktır.
7-Başvuru için, www. [email protected] adresinde ilan sayfasının ekindeki dilekçenin doldurulup detay numarası
mutlaka belirtilmelidir.
E - GİRİŞ SINAVI
1. Giriş sınavı ilan edilen tarihte BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi
Başkanlığı 152 Evler Mahallesi 1. Damla Sokak No: 2/10 Yıldırım/BURSA adresinde yapılacaktır.
2. Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır.
3.Giriş sınavına katılan adaylar fotoğraflı bir resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak ve sınav
sorumlularına ibraz etmekle yükümlüdür. Geçerli bir kimliği olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
F - SINAV SONUÇLARININ İLANI
Ön değerlendirme ve nihai sınav sonuçları belirtilen tarihlerde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının
internet sitesinden (www. [email protected]) duyurulacaktır. Söz konusu duyurular resmi tebligat
niteliğindedir. Bu konuda adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
G – BAŞVURU VE İRTİBAT ADRESİ
Başvuru; Bursa Teknik Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilecek veya posta ile
gönderilecektir. İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak
olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması
gerekmektedir.
Adres: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı 152 Evler
Mahallesi 1.Damla Sokak 2/10 Yıldırım/BURSA
Telefon: 0 (224) 314 16 57 Faks: 0 (224) 314 16 30
UZMAN’A AİT BAŞVURU DİLEKÇESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Personel Daire Başkanlığına)
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün aşağıda belirtilen birimi için ilan edilen Öğretim Elemanı
kadrosuna başvurmak istiyorum. İlanda belirtilen şartları taşımakta olup, istenen belgeler ekte sunulmuştur.
Başvurumun kabulünü arz ederim.
KİMLİK BİLGİLERİ
Adres:
T.C. Kimlik
Adı ve Soyadı
Cep Tel
Ev Tel
e-mail
BAŞVURDUĞU BİRİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
Duyuru Detay No
Rektörlük
Bölüm
Anabilim Dalı
Unvan
Derece
İlan Tarihi
Açıklama
EĞİTİM İLE İLGİLİ BİLGİLER
Mezun Olduğu Üniversite
Fakülte
Bölüm
Mezuniyet Tarihi
Lisans Mezuniyet Notu (100 lük sistemde)
Varsa Yüksek lisans Doktora Bilgileri
Yüksek lisans:
Mezuniyet Tarihi:
Doktora:
Mezuniyet Tarihi:
SINAVLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
İlgili alan ALES Puanı/Sınav Yılı
KPDS / ÜDS/YDS Puanı (İngilizce)
Hizmet Bilgileri (Kamu)
Kurumu
Alanında Tecrübe Bilgileri
(Özel, SGK’lı çalışmalar)
Askerlik Durumu
İşyeri
DİĞER BİLGİLER
Unvan / Derece / Kademe
Unvanı
İlan edilen Öğretim Elemanı kadrosu için belirtmiş olduğum yukarıdaki
bilgilerin doğru olduğunu, eksik ve yanlış beyanımın tespit edilmesi
durumunda, sınavı kazanıp atamam yapılsa dahi haklarımdan feragat
edeceğimi, şimdiden kabul ediyorum.
Dilekçe ve eklerini teslim aldım.
/…./…
Çalışma süresi
SGK Primine esas çalışma süresi
Başvuru sahibinin Adı Soyadı - İmza - Tarih
Download

Üniversite Adı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama