ÖĞRET
RETİİM ÜYES
ÜYESİİ YET
YETİİŞT
ŞTİİRME
PROGRAMI (ÖYP
(ÖYP)) İLE İLG
LGİİLİ
UYGULAMALAR VE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
Doç.Dr. İbrahim KALAYCI
17 Haziran 2014
ÖYP Amaç
—
Lisansüstü eğitim verme imkânına sahip
olan
yükseköğretim
kurumlarında,
Öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer
yükseköğretim kurumlarının araştırma
görevlilerine
lisansüstü
eğitim
yaptırılması yoluyla, Öğretim üyesi
yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri
düzenlemektir.
ÖYP-- Kadroların Belirlenmesi
ÖYP
1- Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
ÖYP
araştırma görevlisi kadroları belirlenir.
2- Yükseköğretim kurumları ÖYP kapsamında
atamak istedikleri kadrolara ilişkin özel şartları
belirleyip YÖK’e bildirir.
3Kadroların
yükseköğretim
dağılımı YÖK tarafından yapılır.
kurumlarına
ÖYP-- Kadrolara Başvuru
ÖYP
YÖK, uygun gördüğü kadro ilanlarını yılda iki
(2) kez www.yok.gov.tr adresinde yayınlar.
— Kadro tercih ve başvuruları aynı adresten
beyan usulüne göre on-line yapılır.
— Yerleştirmeler ÖYP puanlarına göre YÖK
tarafından yapılır.
— Beyanlarının
doğruluğu kontrol edilen
adayların atama işlemleri üniversitemiz
Akademik Personel Birimi tarafından 2547
sayılı Kanun’un 33
33.. maddesi uyarınca
yapılır.
ÖYP Puanı nedir?
nedir?
—
Kadro veya kontenjan başvuruları
sırasında ÖYP araştırma görevlilerinin;
◦ Lisans genel not ortalamasının %25’i
◦ Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan
puanın %60’ı
◦ Eğer varsa, yabancı dil puanının %15’i
alınarak hesaplanır
◦ ÖYP Puanı en son girilen ALES ve Yabancı
Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilir.
Lisansüstü Öğ
Öğrenim
Kontenjanları
•
•
•
YÖK yılda iki (2) kez üniversitemizden öğretim
elemanına ihtiyaç duydukları anabilim dalları
itibariyle
• Araştırma görevlisi sayılarını
• Mezuniyet alanlarına ilişkin özel şartları
belirlemelerini ister.
YÖK Yürütme Kurulu ilgili talepleri değerlendirir ve
ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarını belirler.
Kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan
edilir.
Kontenjanlara Başvurular
Üniversitemizde lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan
adayların başvuruları Personel Daire Başkanlığımızca
kontrol edilerek öğrenci kaydı için ilgili enstitüye
yönlendirilir.
— Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul
eden anabilim dalları için ise ilgili Yükseköğretim
Kurumunca özel yetenek sınavı yapılır.
◦ Değerlendirme ve yerleştirme, adayların ÖYP Puanının
% 75’i ve ilgili Yükseköğretim Kurumunca yapılan Özel
Yetenek Sınavının % 25’i hesaplanarak yapılır.
— Öğrenci kaydı tamamlanan Arş.Gör. dosyası 2547 sayılı
kanunun 35
35.. madde gereği görevlendirme işlemleri
başlatılmak üzere üniversitemiz Akademik Personel
Birimine iletilir.
◦ ÖYP Araştırma Görevlilerinin atandıkları anabilim
dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır.
—
Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri;
◦ ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi
yerleştirme sistemi ile YÖK’ün belirlediği yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi almak
üzere yerleştirilir.
— ÖYP araştırma görevlileri;
◦ Dil eğitimi süresi boyunca yabancı dil eğitimi veren
yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39
39..
maddesi uyarınca görevlendirilirler.
— Yabancı Dil Sınav Sonucu 65 ve üzeri puan olan ÖYP
araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı dil eğitimi için
en fazla altı ay süreyle yurt dışına gönderilir.
◦ Araştırma görevlilerinin yurt dışında dil eğitimi almalarına
ilişkin şartlar YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
—
Lisansüstü eğitim ve yerleştirme
—
—
—
Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri,
YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt
yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanunun
35. Maddesi uyarınca ilgili Üniversitede görevlendirilirler. ÖYP
kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma
görevlileri;
1) Yüksek lisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarında
alabilirler.
2)Doktora eğitimi için, ilgili anabilim dalının ÖYP kapsamına alınıp
alınamayacağı, kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl geçmeyen
Yükseköğretim Kurumları için, YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.
Diğer Yükseköğretim Kurumları kendi kadrolarına atanan araştırma
görevlilerini YÖK Yürütme Kurulu kararı gerekmeksizin doktora
eğitimine başlatabilirler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak
atanmadan önce bir başka yükseköğretim kurumunda atandığı anabilim
dalına/bölüme uygun bir lisansüstü programa devam edenlerin bu
lisansüstü programlara devam edip edemeyecekleri yükseköğretim
kurumlarının takdirindedir.
Atandığı tarihte veya yurt içi yabancı dil eğitimi sonunda, yabancı dil puanı 65 ve üzeri
olan ÖYP araştırma görevlilerinin, iki yarıyıl içinde Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca ilan edilen Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin ilgili lisansüstü eğitim
programlarından birine başlamamaları durumunda kadroları ile ilişikleri kesilir.
ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce YÖK Yürütme Kurulunca
belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu
ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde
lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri,
YÖK Yürütme Kurulunca bireysel olarak değerlendirilir.
ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra YÖK Yürütme Kurulunca
belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu
ve/veya bölümde lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde
lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri
değerlendirmeye alınmaz.
Hâlen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora,
bütünleşik doktora) eğitimine devam eden ÖYP araştırma görevlilerinin devam ettikleri
yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen
ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer
alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna
tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim kurumunun
bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan talep etmesine gerek yoktur.
ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma
görevlilerinin doktora eğitimlerine bir başka yerde devam etmelerine, ilgili
anabilim dalı ve koordinasyon biriminin onayı ile Rektörlüğün teklifi üzerine
YÖK Yürütme Kurulunca karar verilir.
ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim
yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı
dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak ilgili anabilim dalı
ve enstitü yönetim kurulu görüşüyle ÖYP Koordinasyon Biriminin onayına
bağlıdır. Ancak, bölüm değişikliği Üniversitenin teklifi ve YÖK Yürütme
Kurul Kararı ile yapılabilir.
Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma
görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı
ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler.
2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca bir başka yükseköğretim
kurumuna görevlendirilen ÖYP araştırma görevlileri, ders dönemlerini
başarıyla tamamlayıp tez dönemine geçtikten sonra, mecburi hizmetle
yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme
amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.
Öğrenim Süreleri
ÖYP araştırma
süreleri;
Yüksek Lisans
Doktora
Bütünleşik Doktora
görevlilerinin
öğrenim
Ek Süre
: 4 yarıyıl + 2 yarıyıl
: 8 yarıyıl + 4 yarıyıl
:10 yarıyıl + 4 yarıyıl
*Ek süre ve bilimsel hazırlık boyunca ÖYP
kapsamında
verilen
desteklerden
yararlanılamaz.
Öğrenim Süreleri
YÖK’ün ÖYP’ye İlişkin Usul ve Esaslar’ının 6. Maddesi
gereğince yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen
süreler ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
gereğince verilen ek süreler de dâhil olmak üzere
eğitim-öğretim
süresi
içinde
çalışmalarını
tamamlayamayan, ÖYP’ye devam etmek istemeyen,
kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda
görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi
hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP
araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında
taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem
yapılır.
—
ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri,
lisansüstü eğitim yaptıkları enstitünün ve ana bilim
dalının ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür.
—
ÖYP kadrosu ile ilişikleri kesilen öğrenciler, lisansüstü
eğitimlerine devam edebilirler.
—
Danışman Ataması ve İzleme
—
ÖYP araştırma görevlilerine, bağlı oldukları Enstitü
Yönetim Kurulu kararı ile bir danışman atanır.
◦ Atanana kadar ÖYP’linin danışmanı Bölüm Başkanıdır.
Danışman, her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi
hakkında hazırlayacağı değerlendirme raporunu
enstitü müdürlüğüne sunar.
— İlgili enstitü müdürlüğü bu raporları ÖYP Kurum
Koordinatörlüğüne gönderir.
— Bu raporlar düzenli olarak (yılda 2 kez) öğrencinin
mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim
kurumuna gönderilmek üzere Personel Daire
Başkanlığına iletilir.
—
Kaynak Aktarımı ve Kullanımı
Düzey
Proje
Seyahat
TOPLAM
Demirbaş--Sarf
Demirbaş
KatılımKatılım-Yolluk
Yüksek Lisans
10.000
10.000
20.000
Doktora
10.000
20.000
30.000
Bütünleşik
Doktora
20.000
30.000
50.000
ÖYP Giderleri
—
Proje Giderleri: Lisansüstü öğrenim için gerekli
alımlar,
temel
ofis
ekipmanları,
sarf
malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet alım,
bakım ve onarım harcamaları
—
Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlileri ile
bunların danışmanlarının yılda 15 günü
aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel
amaçlı toplantılara katılmaları için kullanılır.
◦ 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan
ödemeler
ile
ÖYP
araştırma
görevlisinin
danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer
ödemeler dahildir.
Proje giderlerine ilişkin harcamalar
1.
2.
3.
ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli
dilekçesi,
Atanmış ise tez danışmanının, tez
danışmanı
atanmamış
ise
bölüm
başkanının olumlu görüşü
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü tarafından
uygun
bulunanlar,
ilgili
birime
gerçekleştirilmek üzere iletilir.
Seyahat giderlerine ilişkin
harcamalar
1.
2.
3.
4.
ÖYP araştırma görevlisinin gerekçeli
dilekçesi,
Atanmış ise tez danışmanının, tez
danışmanı
atanmamış
ise
bölüm
başkanının olumlu görüşü,
ÖYP Kurum Koordinatörlüğünün önerisi
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
çerçevesinde (Yurtdışı) ÖYP Kurum
Koordinatörlüğü
tarafından
yerine
getirilir.
ÖYP Araştırma Görevlileri
—
İlgili kaynakları;
◦ Öncelikle ÖYP çerçevesince YÖK tarafından
aktarılan ve gider dağılımı kendisi tarafından
belirlenmiş bütçe çerçevesinde kullanır.
—
ÖYP çerçevesinde kendisine aktarılan
bütçenin tükenmesi halinde;
◦ ÖYP Usul ve Esaslarınca her bir harcama
kalemi için belirledikleri tutarların aynısı kadar
daha Üniversite kaynaklarından (öncelikli
olarak
BAP kaynakları
olmak
üzere)
kullanabilir.
KAYNAK AKTARIMI
Üniversitemizde şu ana kadar toplam 32 ÖYP
Arş.Gör. için YÖK’e kaynak aktarımı için
müracaatta bulunulmuş ve kaynak aktarımı izni
beklenmektedir.
— YÖK’ten Kaynak aktarım izni gelen ÖYP
Arş.Görevlilerinin isimleri Üniversitemiz WEB
sayfasındaki ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
(http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/oyp)
linkli sayfasından ilan edilecektir.
—
KAYNAK KULLANIMI
Kaynak aktarımları gerçekleşen ÖYP
Arş.Görevlileri kendilerine tahsis edilen
kaynağı hangi kalemden (Proje giderleri
veya Seyahat giderleri) kullanacaklarını
ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe
ile başvuracaklardır.
— Başvuru dönemleri (Ocak - NisanTemmuz - Ekim)
—
Kadrosu Üniversitemizde bulunan 35. Madde ile başka Üniversitelere gönderilen
ÖYP Araştırma Görevlilerinin Fakültelere göre dağılımları
ÖYP Araştırma Görevlilerinin Sayısı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Fen Fakültesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
32
12
10
Meram Tıp Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Turizm Fakültesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Devlet Konservatuvarı
9
9
6
4
3
3
2
90
35. Madde ile kadrosu Üniversitemizde bulunan ÖYP Araştırma
Görevlilerinin Enstitülere ve öğrenim durumuna göre dağılımı
Yüksek
Lisans
Doktora
Bütünleşik
Doktora
Toplam
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
10
5
---
15
Eğitim
Bilimleri
Enstitüsü
12
3
---
15
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
1
3
---
4
21
11
----
34
TOPLAM
34
ÖYP Arş.Gör. mevcuttur.
Download

3 - Necmettin Erbakan Üniversitesi