İLAN
KIRIKKALE SİLAH SANAYİ İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesine 22.08.2009 tarih ve 27327
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 57.
Maddesi gereğince Bölge Müdürü istihdamı yapılacaktır.
13 - 22 AĞUSTOS 2014 tarihleri
BAŞVURU TARİH VE
SAATLERİ:
08:00-17:00 saatleri arasında
(hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)
BAŞVURU
YERİ
Kırıkkale Valiliği
:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Tek Adımda Yatırım Bürosu
Hükümet Konağı Zemin Kat 71 100
KIRIKKALE
Elektronik
Tel :0 318 224 55 80
Faks : 0318 224 55 80
ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- GENEL ŞARTLAR:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
d) Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları taşımak,( 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme
suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak,)
e) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,
2- ÖZEL ŞARTLAR:
a) 4 yıllık Lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan
Mühendislik Fakültelerinin; İnşaat Mühendisliği bölümlerinin mezun, en az 5 yıllık iş
tecrübesine sahip olmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak,
c) En az “B “ sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,
d) MS ofis programlarını etkin olarak kullanabilmek,
3-İSTENEN BELGELER:
a) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya Noter/OSB ‘ce onaylı örneği,
b) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kayıt belgesi (iş başlangıcında),
d) Görev yapmasına engel bir halin bulunmadığına dair Devlet Hastanesinden alınan tam
teşekküllü sağlık raporu, (iş başlangıcında),
e) Erkek adayların askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya muafiyet belgesi,
f) T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
g) Sürücü belgesinin fotokopisi,
h) Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak mesleki tecrübeye ait belge asılları veya
OSB’ce onaylı örnekleri,
i) Daha önce çalışılan yerlerden alınan ve ne kadar süre ile hangi pozisyonda çalıştığını
gösteren belgeler,
j) Başvuranın kendisi tarafından hazırlanan başvuru dilekçesi,
k) 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, (Son üç ayda çekilmiş, bir tanesi iş talep formuna
yapıştırılmış)
Aranan şartları taşımadığı veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan
personelin iş akdi hiçbir tazminat ödenmeksizin feshedilir.
Şartları taşıyan başvurular Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesine
Müteşebbis Heyeti tarafından değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Kırıkkale Silah Sanayi
İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti şartları taşıyan kişiler arasında seçim yapmaya serbesttir.
4-PARASAL VE SOSYAL HAKLAR:
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 58. Maddesinde belirtilen Parasal ve
sosyal haklara sahip olacak, Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanan OSB
personelinin kredilendirilebilecek ücretlere göre ücret verilecek olup, ilgili 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu hükümlerine tabii olacaktır.
5-BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
Adayların, başvuru belgelerini en geç 22 Ağustos 2014 Cuma günü saat 17.00 ‘a kadar
“Kırıkkale Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Tek Adımda Yatırım Bürosu
Hükümet Konağı Zemin Kat KIRIKKALE” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru
tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Son müracaat
tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur
Download

İLAN KIRIKKALE SİLAH SANAYİ İHTİSAS