PH–118
Gama Radyasyonu ile Teşvik Edilen Kuraklığa Toleranslı Patates
(Solanum tuberosum L) Mutantlarının Moleküler Karakterizasyonu
Sema ALİKAMANOĞLU, Orkun YAYCILI, Ayşe ŞEN
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vezneciler, İstanbul,
[email protected]
Amaç: Gama radyasyonu ile patates (Solanum tuberosum L. Konsul cv.) bitkisinde somatik
mutasyonlar teşvik edilerek kuraklığa toleranslı mutant bitkilerin in vitro ortamda seleksiyonu
ve elde edilen bu mutant bitkiler arasındaki farklılıkların moleküler düzeyde gösterilmesi
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda kullanılan Konsul patates çeşidine ait yumrular Niğde Patates
Araştırma Enstitüsü/ NİĞDE’den temin edilmiştir. Konsul patates (Solanum tuberosum L.) çeşidine
ait nod eksplantları, 15 ve 20 Gy gama radyasyonu ile ışınlandı. Işınlanan nod eksplantlarından alt
kültür yapılarak M1V1-M1V3 generasyonları elde edildi. M1V3 generasyonuna ait eksplantlar, 20
g/l, 30 g/l ve 40 g/l PEG 6000 içeren MS besiyerine ekildi. Selektif besiyerinde kuraklık stresine
toleranslı mutant bitkiler ve control arasında oluşan DNA düzeyindeki farklılıklar, RAPD-PCR
tekniği kullanılarak gösterildi.
Bulgular: Çalışmamızda 20, 30 ve 40 gr/l PEG 6000 konsantrasyonuna sahip selektif besiyerinde,
kontrol grubuna göre daha iyi gelişme gösteren, 15 Gy ve 20 Gy gama radyasyonu uygulanan 8
bitki, kuraklığa toleranslı mutant bitkiler olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan 30 adet
RAPD primeri değerlendirildiğinde 9 adet RAPD primerinin Konsul çeşidinde PCR ürünü ürettiği
tespit edilmiştir. Konsul çeşidinde 9 RAPD primerinden 46 adet bant elde edilmiş olup bunların 29
adedi polimorfik bulunmuştur. Amplifike olmuş tüm primerlerin toplam polimorfizm oranı %63.04
olarak tespit edilmiştir.
Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızda in vitro şartlarda konsul patates çeşitlerinden tuza toleranslı
mutant bitkiler gama radyasyonu ile teşvik edilmiştir. Teşvik edilen bu mutant bitkilerin kontrol
ile karşılaştırılmaları hem biyokimyasal hem de moleküler düzeyde yapılmıştır. Elde ettiğimiz
bulgular, bu bitki çeşitleri ile yapılacak seleksiyon, mutasyon ıslahı ve gen kaynaklarının karakterize
edilmesi çalışmaları için önemli bir kaynak olacaktır.
Anahtar Kelimeler:Gama radyasyonu, in vitro mutagenez, patates, RAPD-PCR, kuraklık stresi
Teşekkür: Bu çalışma, 2786 proje numarası ile İ.Ü, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon
Birimi tarafından desteklenmiştir.
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
1423
Download

PH–118 Gama Radyasyonu ile Teşvik Edilen Kuraklığa Toleranslı