T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
GERİATRİ/GERONTOLOJİ
HEMŞİRELİĞİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
ÇALIŞTAYI
TOPLUMLA BİRLİKTE, YAŞLIYLA EL ELE
18-19 EYLÜL 2013
Giriş
21. Yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan birisi nüfusumuzun
yaşlanmasıdır. Dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve yaşlı nüfus
sayısal olarak artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık
gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfus giderek
artmaktadır. Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile hayatına
kadar toplumun her yönünü etkilemektedir.
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkin sağlık hizmetlerini sunmak, bedensel, zihinsel, sosyal
ya da ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay
erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacı ile Sağlıklı Yaşlanma Eylem
Planı ve Uygulama Programı hazırlanmıştır.
Eylem planı ile hedef ve stratejilerdeki önceliği ve paydaş kurum/kuruluşlar ile yürütülecek
destekleyici çalışmaların temel çerçevesi belirlenmiştir. Uygulama programının bileşenleri
arasında ülkemizde Gerontoloji/Geriatri Hemşireliğinin güçlendirilmesi çalışmaları da yer
almaktadır.
Geriatri ve Gerontoloji eğitiminin tıp fakültesi ve sağlık bilimleri fakültelerinin lisans/lisansüstü
eğitim programları ve mezuniyet sonrası eğitimlere eklenmesi, geriatri yan dal uzmanlık
eğitiminin yaygınlaştırılması vb. çalışmalar ile sağlık hizmeti sunum kalitesinin arttırılması
hedeflenmektir.
Artan yaşlı nüfusa paralel olarak yaşlılara hizmet veren kurum ve kuruluşlar yanında yetişmiş
personel ihtiyacı da artmaktadır. Yaşlı birey ile çalışacak olan kalifiye elemanların, yaşlılara
verilecek hizmetler ve toplumdaki yaşlıların sağlık ihtiyaçları konusunda eğitimi önem
kazanmaktadır.
Yuste Vakfı Avrupa Akademisi Çalışma Grubu'nun Avrupa ülkelerinde geriatri eğitimine duyulan
ihtiyaç ile ilgili sonuç bildirgesi 8-9 Haziran 1998 tarihinde sunulmuştur. Bir rehber niteliği
taşıyan bu bildirgede, Avrupa ülkelerinde geriatri eğitiminin mezuniyet öncesi ve sonrası
dönemlerde, diğer uzmanlık dallarının eğitimi içerisinde nasıl yer alması gerektiği ve geriatride
hizmet içi eğitim üzerinde durulmaktadır. Böyle bir eğitim ile Avrupa ülkeleri arasında hem
mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası dönemlerde öğrenci değişimi ve adaptasyonunun
kolaylaşacağı belirtilmiştir.
Yaşlılara sunulan sağlık hizmeti interdisipliner bir ekip tarafından verilmelidir. Bu ekip dünyadaki
örneklerine paralel olarak birçok meslek grubunu (hekim, geriatrist, geriatri hemşiresi, sosyal
hizmet uzmanı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, iş uğraşı terapisti ve gerontolog) içermektedir.
GERİATRİ/GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞiNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ÖN
HAZIRLIK TOPLANTISI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Akşemseddin Toplantı Salonunda 02.07.2013 günü saat 10.00’da
gerçekleşen toplantıda;
1. Yaşlı bakım modeli çalışmalarında aile hekimliğinden hizmet alan, kaldığı bakım
kurumundan hizmet alan ve hastaneden hizmet alan yaşlı bireyler göz önüne alınarak
sağlık hizmetlerinin planlanması gerektiği ifade edilmiştir.
2. Yaşlı Sağlığı hizmet modelinin öncelikli olarak tanımlanması gerektiği vurgulanmıştır.
3. Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde Geriatri/Gerontoloji
Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi ve bağlantılı olarak Gerontoloji Hemşireliği
Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarının yürütülmesi için protokol hazırlıklarının
tamamlanması kararlaştırılmıştır.
4. Geriatri/Gerontoloji Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Yıldırım Beyazıt
Üniversitesinden Doç.Dr. Gül Pınar tarafından, 2013 güz dönemine yönelik lisans ve
lisansüstü gerontoloji hemşireliği programlarını açmak için müfredat çalışmalarının
başlatıldığı ifade edilmiştir.
5. 18-19 Eylül 2013 tarihlerinde Geriatri/Gerontoloji Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi
çalıştayının birlikte düzenlenmesine karar verilmiştir.
6. Geriatri/Gerontoloji Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi çalıştayında;
a. Mevzuat çalışma grubu,
b. Eğitim çalışma grubu,
c. Uluslararası işbirlikleri çalışma grubu,
d. İnsan Gücü Planlama çalışma grubu
ile çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir.
7. Çalışma grupları tarafından mevcut durumun incelenmesi ve tanımlanması,
Geriatri/Gerontoloji hemşireliğinin tanımlanması, rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
sorunlar ve çözüm önerilerinin oluşturulması, hedef ve stratejilerin belirlenmesi
planlanmıştır.
8. Çalışma programının ve çalışma gruplarında yer alacak katılımcıların mail yolu ile
paylaşılması ve gözden geçirilerek nihai şeklinin verilmesine karar verilmiştir.
Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanı Uzm.Dr. Banu EKİNCİ
başkanlığında yapılan toplantıya; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden
Doç.Dr. Gül PINAR, Yrd. Doç.Dr. Sema KOÇAŞLI, Yrd.Doç.Dr. Ebru EREK KAZAN,
Yrd.Doç.Dr. Birgül ÖZKAN, Proje Uzmanı Hülya ERBABA, Yrd.Doç.Dr. İmatullah AKYAR,
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül KOÇ,Yrd.Doç.Dr.Sena KAPLAN, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğünden Koordinatör Dr. Kemal AYDIN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünden Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dr. Ümit ATEŞKAN katılım sağlamıştır.
Çalıştayın Amacı
Yaşlıların özgün gereksinimlerini anlamak, değerlendirmek, topluma hizmet sunan
hemşirelik mesleğini geriatri ve gerontoloji alanında güçlendirmek, geriatrik bakım ve
rehabilitasyonunu planlamak, uygulamada bilgi ve beceri ile yürütülen bakım etkinliklerini
arttırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 18-19 Eylül 2013 tarihlerinde "Geriatri/Gerontoloji
Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi" çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
"Geriatri/Gerontoloji Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi" çalıştayı grup çalışmalarında
mevcut sistemin sorunları saptanmış, çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çözüm önerilerinden yola
çıkılarak da hedefler belirlenmiştir.
Her çalışma grubu öncelikli sorunları ve çözüm önerilerini içeren sunum yapmış ve tüm grupta
tartışılması sağlanmıştır.
“GERİATRİ/GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ” ÇALIŞTAYI
(18-19 Eylül 2013/ANKARA)
ÇALIŞMA GRUPLARI
1.MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU
Mevcut durumun incelenmesi ve tanımlanması
Geriatri/Gerontoloji hemşireliğinin tanımlanması
Rol ve sorumlulukların belirlenmesi
Sorunlar ve çözüm önerileri
Hedefler
2. EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU (1)
Mevcut durumun incelenmesi ve tanımlanması
Geriatri/Gerontoloji hemşireliğinin tanımlanması
Rol ve sorumlulukların belirlenmesi
Sorunlar ve çözüm önerileri
Hedefler
3. EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU (2)
Mevcut durumun incelenmesi ve tanımlanması
Geriatri/Gerontoloji hemşireliğinin tanımlanması
Rol ve sorumlulukların belirlenmesi
Sorunlar ve çözüm önerileri
Hedefler
4. ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ ÇALIŞMA GRUBU
Mevcut durumun incelenmesi ve tanımlanması
Geriatri/Gerontoloji hemşireliğinin Tanımlanması
Rol ve sorumlulukların belirlenmesi
Sorunlar ve çözüm önerileri
Hedefler
5. İNSAN GÜCÜ PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU
Mevcut durumun incelenmesi ve tanımlanması
Geriatri/Gerontoloji hemşireliğinin tanımlanması
Rol ve sorumlulukların belirlenmesi
Sorunlar ve çözüm önerileri
Hedefler
1.GRUP MEVZUAT ÇALIŞMA GRUBU
Çalışma Grubu Üyeleri
Yaşlılık Platformu
Prof. Dr. Nuran AKDEMİR
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- Geriatri Hemşireliği Derneği
Doç. Dr. Naile BİLGİLİ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sema KOÇAŞLI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sena KAPLAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sevil ŞAHİN
Sağlık Akademi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniv. Proje
Uzmanı
Neslihan ÜNALMAZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu
Uzm. Aylin RAMANLI
THSK Hukuk Müşavirliği
Av. Emine AYDIN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırmacı Nurhan ERBAŞ
SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı
Uzm. Hemşire Serap AÇIKGÖZ ÇEPNİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu
Uzm. Yrd. Serdar YETİZ
THSK Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Daire Başkanı Uzm. Dr. Banu EKİNCİ
THSK Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Dt. Berrin BARUT
1.1.GERİATRİ VE GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİ UZMANLIK ALANININ
OLMAMASI
ÖNCELİKLİ SORUN
Yaşlı sağlığı ve bakım hizmetleri alanında görev alan hemşirelerin geriatri hemşireliği alanında
özelleşmiş olmamaları
(“Hemşirelik Yönetmeliği” nde geriatri hemşireliğinin yeterliliklerinin ve görev tanımının yer
almaması)
SORUNUN NEDENİ
 Geriatri hemşireliğine olan ihtiyacın oluşması ve artması
 Geriatri hemşireliği alanında sunulan hizmetlerin uzmanlaşmış hemşireler tarafından
verilmemesi
 Tıpta geriatri alanında özelleşme söz konusu iken hemşirelik alanında geriatriye özgü
özelleşmenin olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Geriatri hemşireliği konusunda uzmanlık tanımının yapılması ve bu tanımlamaların ilgili
kurumlarca mevzuat hükümlerinde yer almasının sağlanması
1.1.MEVCUT
DURUM
Geriatri ve
gerontoloji
hemşireliği
uzmanlık
alanının
olmaması
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
ÇÖZÜM
SORUN
NEDENİ
ÖNERİSİ
Yaşlı sağlığı ve
bakım hizmetleri
alanında görev
alan hemşirelerin
geriatri
hemşireliği
alanında
özelleşmiş
olmamaları
(“Hemşirelik
Yönetmeliği”nde
geriatri
hemşireliğinin
yeterliliklerinin
ve görev
tanımının yer
almaması)
 Geriatri
hemşireliğine
olan ihtiyacın
oluşması ve bu
ihtiyacın
artması
 Geriatri
hemşireliği
alanında
sunulan
hizmetlerin
uzmanlaşmış
hemşireler
tarafından
verilmemesi
 Tıpta
geriatri
alanında
özelleşme söz
konusu iken
hemşirelik
alanında
geriatriye özgü
özelleşmenin
olmaması
Geriatri
hemşireliği
konusunda
uzmanlık
tanımının
yapılması ve bu
tanımlamaların
ilgili kurumlarca
mevzuat
hükümlerinde
yer almasının
sağlanması
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ/(LA
R)
Sağlık Bakanlığı
İLGİLİ
KURUM/KURULUŞ(LAR)
SÜRE
 Sivil Toplum Örgütleri
(STK: Geriatri
Hemşireliği Derneği vb.)
 Yüksek Öğretim Kurumu
(Hemşirelik Fakülteleri
ve Hemşirelik
Yüksekokulları)
 SGK
 Maliye Bakanlığı
 Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
2014 yılında
başlanması ve
2015 yılı
sonunda
bitirilmesi
1.2. GERİATRİ VE GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİNİN YETERLİLİKLERİNİN
BELLİ OLMAMASI VE GÖREV TANIMLARININ OLMAMASI
ÖNCELİKLİ SORUN
08.03.2010 tarih ve 27515 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hemşirelik
Yönetmeliği” nde geriatri hemşireliğinin yeterliliklerinin ve görev tanımının yer almaması
SORUNUN NEDENİ
 Geriatri ve gerontoloji hemşireliğinin yeterliliklerine ve görev tanımlarına yönelik herhangi
bir mevzuat çalışmasının bulunmaması
 Geriatri hemşireliğinin görev alanına giren (evde bakım-evde bakım, huzurevinde yaşlı
bakımı vb.) hizmetlere ilişkin görev tanımlarının mevcut mevzuatlarda farklılık göstermesi
(Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde
Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge,
Huzurevleri İle
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği)
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
“Hemşirelik Yönetmeliği” temel alınarak geriatri ve gerontoloji hemşireliği yeterlilikleri ile
görev tanımlarının yapılması
Geriatri ve gerontoloji hemşireliğinin görev tanımları yapılırken evde, yaşlı bakım
merkezlerinde ve sağlık kurumlarında vereceği hizmetler temelinde tanımlarının yapılarak
mevzuatlardaki çelişkilerin giderilmesi
1.2.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
Geriatri ve
gerontoloji
hemşireliğinin
yeterliliklerinin
belli olmaması
ve görev
tanımlarının
olmaması
08.03.2010 tarih
ve 27515 sayılı
Resmi Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe giren
“Hemşirelik
Yönetmeliği”nde
geriatri
hemşireliğinin
yeterliliklerinin
ve görev
tanımının yer
almaması
SORUNUN NEDENİ
ÇÖZÜM
ÖNERİSİ
SORUN
 Geratri ve gerontoloji
hemşireliğinin
yeterliliklerine ve görev
tanımlarına yönelik
herhangi bir mevzuat
çalışmasının bulunmaması
 Geriatri hemşireliğinin
görev alanına giren (evde
bakım-evde bakım,
huzurevinde yaşlı bakımı
vb.) hizmetlere ilişkin
görev tanımlarının mevcut
mevzuatlarda farklılık
göstermesi (Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu
Hakkında Yönetmelik,
Sağlık Bakanlığınca
Sunulan Evde Sağlık
Hizmetlerinin Uygulama
Usul ve Esasları Hakkında
Yönerge, Huzurevleri İle
Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezleri
Yönetmeliği
 “Hemşirelik
Yönetmeliği”
temel alınarak
geriatri ve
gerontoloji
hemşireliği
yeterlilikleri ile
görev tanımlarının
yapılması
 Geriatri ve
gerontoloji
hemşireliğinin
görev tanımları
yapılırken evde,
yaşlı bakım
merkezlerinde ve
sağlık
kurumlarında
vereceği hizmetler
temelinde
tanımlarının
yapılarak
mevzuatlardaki
çelişkilerin
giderilmesi
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ/(L
AR)
 Sağlık
Bakanlığı
 Aile ve
Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
İLGİLİ
KURUM/KURUL
UŞ(LAR)
SÜRE
 STK (Geriatri
Hemşireliği
Derneği vb.)
 Yüksek Öğretim
Kurumu
(Hemşirelik
Fakülteleri ve
Hemşirelik
Yüksekokulları)
 SGK
 Maliye Bakanlığı
2014 yılında
başlanması
ve 2015 yılı
sonunda
bitirilmesi
1.3. GERİATRİ VE GERONTOLOJİ HEMŞİRELERİ İNSAN GÜCÜ KAYBININ
YAŞANMASI
Geriatri ve gerontoloji hemşireliği eğitimi alanların, eğitim almalarına rağmen sahada uygun
birimlerde istihdam
edilmemesi
nedeniyle
insan gücü kaybının
yaşanması
(bazı
üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde geriatri hemşireliği yüksek lisans programı olup bu
programdan mezun hemşireler bulunmaktadır ve bu programların sayılarının artması
öngörülmektedir)
SORUNUN NEDENİ
Geriatri ve gerontoloji hemşireliği görev tanımlarının mevzuatta yer almaması
Hemşire insan gücü planlama çalışmalarında geriatri hemşirelerine özgü planlama
yapılmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Hemşirelik Yönetmeliği” temel alınarak yapılacak olan geriatri ve gerontoloji hemşireliği
görev tanımlarına uygun olarak geriatri hemşireliği insan gücünün istihdam edilmesi
1.3.MEVCUT
DURUM
SORUN
Geriatri ve
 Geriatri ve
gerontoloji
gerontoloji
hemşireliği eğitimi
hemşireliği
alanların, eğitim
görev
almalarına rağmen
tanımlarının
sahada uygun
mevzuatta yer
birimlerde istihdam
almaması
edilmemesi
nedeniyle insan gücü  Hemşire insan
kaybının yaşanması
gücü planlama
çalışmalarında
geriatri
hemşirelerine
özgü planlama
yapılmaması
ÇÖZÜM
ÖNERİSİ
SORUMLU KURUM/
KURULUŞ
“Hemşirelik
 Sağlık Bakanlığı
Yönetmeliği”
 Aile ve Sosyal
temel alınarak
Politikalar Bakanlığı
yapılacak olan
geriatri ve
gerontoloji
hemşireliği görev
tanımlarına uygun
olarak geriatri
hemşireliği insan
gücünün istihdam
edilmesi
İLGİLİ KURUM/KURULUŞ
 STK (Geriatri Hemşireliği
Derneği vb.)
 Yüksek Öğretim Kurumu
(Hemşirelik Fakülteleri ve
Hemşirelik Yüksekokulları)
 SGK
 Maliye Bakanlığı
 Kalkınma Bakanlığı
SÜRE
2015 yılı sonu
1.4.GERİATRİ VE GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİNE YÖNELİK OLARAK
SERTİFİKA PROGRAMLARININ OLMAMASI
ÖNCELİKLİ SORUN
Geriatri ve gerontoloji hemşireliği alanında, yetkinliği olmayan hemşirelerin çalışması
SORUNUN NEDENİ
Geriatri ve gerontoloji hemşireliğine yönelik olarak sertifika programlarının bulunmaması ve
bu programların standartlarının mevzuatla tanımlanmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Geriatri ve gerontoloji hemşireliğine yönelik olarak sertifika programlarının oluşturulması ve
bu programların standartlarının mevzuatla tanımlanması
1.4.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
Geriatri ve
gerontoloji
hemşireliğine
yönelik olarak
sertifika
programlarının
olmaması
Geriatri ve
gerontoloji
hemşireliği
alanında,
yetkinliği
olmayan
hemşirelerin
çalışması
NEDENİ
SORUN
Geriatri ve
gerontoloji
hemşireliğine
yönelik olarak
sertifika
programlarının
bulunmaması ve
programların
standartlarının
mevzuatla
tanımlanmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ
 Sağlık
Bakanlığı
Geriatri ve
gerontoloji
hemşireliğine yönelik
olarak sertifika
 Aile ve Sosyal
programlarının
Politikalar
oluşturulması ve
Bakanlığı
programların
standartlarının
mevzuatla
tanımlanması
İLGİLİ
KURUM/KURULUŞ
SÜRE
2014
 STK (Geriatri
Hemşireliği Derneği vb.) yılında
başlanması
ve 2015
 Yüksek Öğretim
yılı
Kurumu (Hemşirelik
sonunda
Fakülteleri ve
bitirilmesi
Hemşirelik
Yüksekokulları)
1.5. YAŞLI SAĞLIĞI VE BAKIMI HİZMETİNE YÖNELİK ÇALIŞAN EKİBİN
ÜYELERİNİN DE GÖREV TANIMLARININ MEVZUATLARDA YER ALMAMASI
ÖNCELİKLİ SORUN
Yaşlı sağlığı ve bakımı hizmetine yönelik çalışan ekibin diğer üyelerinin görev tanımlarının
olmaması nedeniyle uygulama alanlarında görev karmaşası yaşanması
SORUNUN NEDENİ
Yaşlı sağlığı ve bakımı hizmetine yönelik çalışan ekibin diğer üyelerinin görev tanımlarının
yer aldığı yasal bir mevzuatın olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Yaşlı sağlığı ve bakımı hizmetine yönelik çalışan ekibin diğer üyelerinin görev tanımlarının
mevzuatla yasallaşması
1.5.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
ÇÖZÜM
SORUN
NEDENİ
ÖNERİSİ
Yaşlı sağlığı ve
bakımı
hizmetine
yönelik çalışan
ekibin diğer
üyelerinin de
görev
tanımlarının
mevzuatlarda
yer almaması
Yaşlı sağlığı ve
bakımı
hizmetine
yönelik çalışan
ekibin diğer
üyelerinin
görev
tanımlarının
olmaması
nedeniyle
uygulama
alanlarında
görev
karmaşası
yaşanması
Yaşlı sağlığı
ve bakımı
hizmetine
yönelik
çalışan
ekibin diğer
üyelerinin
görev
tanımlarının
yer aldığı
yasal bir
mevzuatın
olmaması
SORUMLU KURUM/
KURULUŞ/(LAR)
Yaşlı sağlığı  Sağlık Bakanlığı
ve bakımı
 Aile ve Sosyal Politikalar
hizmetine
Bakanlığı
yönelik
çalışan ekibin
diğer
üyelerinin
görev
tanımlarının
mevzuatla
yasallaşması
İLGİLİ
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
 STK
 Yüksek Öğretim
Kurumu
 MYK
(Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Mesleki Yeterlilik
Kurumu)
SÜRE
2014
yılında
başlanması
ve 2015 yılı
sonunda
bitirilmesi
1.6.HEMŞİRELİK MEVZUATI KONUSUNDA HEMŞİRELİK MESLEK
MENSUPLARININ BİLİNÇLİ VE YETKİN OLMAMASI
1.6.1.Hemşirelik mevzuatı konusunda hemşirelik meslek mensuplarının bilinçli olmaması
1.6.2. Birinci basamak sağlık hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinde geriatri alanında
uzmanlaşmış hemşirelerin yer alması ve hemşirelerin bu konuda yetkin hale getirilmesi
Hemşirelik meslek mensuplarının eğitimi konu başlığı ile sorun incelenmiştir.
2. ve 3. EĞİTİM ÇALIŞMA GRUPLARI (*)
Çalışma Grubu Üyeleri;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Fizyoterapist Emel PEKÇETİN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlkin NAHARCI
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ebru EREK KAZAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KOÇ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hasta Çalışan Hakları ve Güvenli Daire Başkanı
Fatıma ŞAHİN
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Hem. Müberra YEŞİLYURT
Ankara Üniv. Tıp Fak. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Geriatri Bilim Dalı
Prof. Dr. Teslime ATLI
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (Yaşlılık Platformu)
Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (Yaşlılık Platformu)
Yrd. Doç. Dr. Imatullah AKYAR
SB Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Dr. Aslıhan ÇOBANER
EVSAD
Op.Dr. Orhan KOÇ
EVSAD
Enver VEREP
Milli Eğitim Bakanlığı (Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)
Murat GÜLŞEN
YÖK (H.Ü. Geriatri Bölümü )
Doç. Dr. Meltem HALİL
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı Ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Hemşire Fatma GÜRBÜZTÜRK
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı Ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Tıb. Tek. Nevin ÇOBANOĞLU
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı Ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Tıb. Tek. Ayşe GÜNDOĞAN
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı Ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Araştırmacı Erdoğan HORZUM
* 2. ve 3. Eğitim Çalışma Grupları Çalıştay sırasında tek bir grup altında çalışmışlardır.
2.1. ÜLKEMİZDE GERİATRİ/GERONTOLOJİ ALANINDA ÖZEL DAL
HEMŞİRELİĞİNİN OLMAMASI
ÖNCELİKLİ SORUN
Geriatri/gerontoloji hemşireliğinin öneminin bilinmemesi.
SORUNUN NEDENİ
Geriatri/gerontoloji hemşireliği eğitiminin önemi ve gerekliliğine yönelik farkındalık ve
politikaların eksikliği.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Geriatri/gerontoloji hemşireliğinin gerekliliğine yönelik farkındalık yaratılarak politika
oluşturulması.

Geriatri/gerontoloji hemşireliğinin (tanımı, rol ve sorumlulukları, istihdam alanları, özlük
hakları, vb.) mevzuatta tanımlanması.

Geriatri/gerontoloji hemşireliği bilim/anabilim dalı kurulması.

Geriatri/gerontoloji hemşireliğinin özel dal hemşireliğinin “Sağlık Bakanlığı” tarafından
tanınması.

Kadro ihdası ve istihdamının sağlanması.
2.1.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
Ülkemizde
geriatri/gerontoloji
alanında özel dal
hemşireliğinin
olmaması
Geriatri/gero
ntoloji
hemşireliğini
n öneminin
bilinmemesi.
SORUNUN NEDENİ
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ
İLGİLİ
KURUM/KURULUŞ
SÜRE
Geriatri/gerontoloji
hemşireliği
eğitiminin önemi ve
gerekliliğine yönelik
farkındalık ve
politikaların
eksikliği.
Geriatri/gerontoloji
hemşireliğinin
gerekliliğine
yönelik
farkındalık
yaratılarak
politika oluşturulması.
Sağlık
Bakanlığı
YÖK
Maliye bakanlığı
STK
Çalışma bakanlığı
ASPB
Mesleki Yeterlilik
Kurumu
1-3 yıl
SORUN
a.Geriatri/gerontoloji
hemşireliğinin (tanımı,
rol ve sorumlulukları,
istihdam alanları, özlük
hakları, vb.) mevzuatta
tanımlanması.
b.Geriatri/gerontoloji
hemşireliği
bilim/anabilim
dalı
kurulması.
c.Geriatri/gerontoloji
hemşireliğinin özel dal
hemşireliğinin
“sağlık
bakanlığı”
tarafından
tanınması.
d.Kadro
ihdası
ve
istihdamının sağlanması.
2.2. GERİATRİ/GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİ İLE İLGİLİ DERS SAATİ VE
KONU İÇERİĞİ YETERSİZLİĞİ
ÖNCELİKLİ SORUN

Geriatri/gerontoloji hemşireliği ana bilim dallarının yokluğu.

Geriatri/gerontoloji hemşireliği alanında uzman akademisyenlerin eksikliği.

Geriatri/gerontoloji hemşireliği alanında müfredat geliştirmek için standartların
yokluğu.

Hemşirelik eğitiminde geriatri/gerontoloji hemşireliği konusunun yeterince ele
alınmaması.
SORUNUN NEDENİ

Geriatri/gerontoloji hemşireliğinin rol, tanım ve standartlarında belirsizlik ve
yetersizlik.

Geriatri /gerontoloji hemşireliği alanında farklı müfredatların okutulması.

Ülkemizde hemşirelik eğitimi üzerine geriatri eğitimi almış nitelikli insan gücü
yetersizliği.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Geriatri/gerontoloji hemşireliği eğitimine yönelik politika oluşturulması.

Hemşirelik
eğitiminde
geriatri/gerontoloji
hemşireliği
çekirdek
müfredat
programlarının oluşturulması.

Geriatri /gerontoloji hemşireliği alanında uzman eğitimcilerin sayısının arttırılması
(yurt içi- yurt dışı eğitim ve burs imkanlarının desteklenmesi)

4.Geriatri /gerontoloji hemşireliği eğitiminin ülkemizdeki mevcut durumunu ortaya
koymaya yönelik araştırmaların yapılması
2.2.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
SORUN
NEDENİ
Hemşirelik
eğitimi verilen
kurumlarda
geriatri/gerontol
oji hemşireliği
ile ilgili ders
saati ve içeriği
yetersizliği
1.Geriatri/gerontoloji
hemşireliği ana bilim
dallarının yokluğu.
2..Geriatri/gerontoloj
i hemşireliği alanında
uzman
akademisyenlerin
eksikliği.
3.Geriatri/gerontoloji
hemşireliği alanında
müfredat geliştirmek
için
standartların
yokluğu.
4.Hemşirelik
eğitiminde
geriatri/gerontoloji
hemşireliği
konusunun yeterince
ele alınmaması.
1.Geriatri/gerontoloji
hemşireliğinin rol,
tanım ve
standartlarında
belirsizlik ve
yetersizlik.
2.Geriatri /gerontoloji
hemşireliği alanında
farklı müfredatların
okutulması.
3.Ülkemizde
hemşirelik eğitimi
üzerine geriatri
eğitimi almış nitelikli
insan gücü
yetersizliği.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ/
(LAR)
1.Geriatri/gerontoloji
hemşireliği
eğitimine YÖK
yönelik
politika
oluşturulması.
2.Hemşirelik eğitiminde
geriatri/gerontoloji
hemşireliği çekirdek
müfredat programlarının
oluşturulması.
3.Geriatri /gerontoloji
hemşireliği alanında
uzman eğitimcilerin
sayısının arttırılması
(yurt içi- yurt dışı eğitim
ve burs imkânlarının
desteklenmesi)
4.Geriatri /gerontoloji
hemşireliği eğitiminin
ülkemizdeki mevcut
durumunu ortaya
koymaya yönelik
araştırmaların yapılması.
İLGİLİ
KURUM/KURUL
UŞ(LAR)
Üniversiteler
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
SÜRE
1-5 yıl
2.3.ÜLKEMİZDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ ÜZERİNE GERİATRİ/GERONTOLOJİ
EĞİTİMİ ALMIŞ NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ EKSİKLİĞİ.
ÖNCELİKLİ SORUN

Artan yaşlı/yaşlı hasta popülasyona hizmet verebilecek geriatri/gerontoloji hemşiresinin
eksikliği.
SORUNUN NEDENİ

Geriatri/gerontoloji hemşireliğine yönelik eğitim, istihdam, mevzuat ile ilgili kısa ve
uzun vadeli politika yetersizliği.

Geriatri/gerontoloji hemşireliği alanında kadro yokluğu.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Geriatri/gerontoloji hemşireliğine yönelik eğitim, istihdam, mevzuat ile ilgili kısa ve
uzun vadeli politika geliştirilmesi.

Eğitim müfredatının oluşturulmasına yönelik çalıştay yapılması.

İstihdam alanlarının oluşturulması.

Lisans düzeyinde geriatri/gerontoloji hemşireliği dersinin verilmesi.

Geriatri/gerontoloji hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora programlarının
açılması.

Lisans mezunu hemşirelere yönelik Geriatri/gerontoloji hemşireliği sertifikasyon
programlarının yapılması.

Hemşirelerin hizmet içi eğitimlerinde yaşlı bireyin hemşirelik hizmetlerine yönelik
konulara yer verilmesi.

Geriatri/gerontoloji
hemşireliğine
düzenlenmesinin desteklenmesi.
yönelik
kongre,
sempozyum,
çalıştay
2.3.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
SORUN
NEDENİ
Ülkemizde
hemşirelik eğitimi
üzerine
geriatri/gerontoloji
eğitimi almış
nitelikli insan gücü
eksikliği.
Artan yaşlı/yaşlı
hasta popülasyona
hizmet
verebilecek
geriatri/
gerontoloji
hemşiresinin
eksikliği.
Geriatri/gerontol
oji hemşireliğine
yönelik eğitim,
istihdam,
mevzuat ile
ilgili kısa ve
uzun vadeli
politika
yetersizliği.
Geriatri/
gerontoloji
hemşireliği
alanında kadro
yokluğu.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ
-Geriatri/gerontoloji
hemşireliğine
yönelik eğitim, istihdam, mevzuat ile
ilgili kısa ve uzun vadeli politika
geliştirilmesi.
YÖK
Üniversiteler
Sağlık
Bakanlığı
-Eğitim müfredatının oluşturulmasına
yönelik çalıştay yapılması.
-İstihdam alanlarının oluşturulması.
-Lisans düzeyinde geriatri/gerontoloji
hemşireliği dersinin verilmesi.
- Geriatri/gerontoloji hemşireliği
alanında yüksek lisans ve doktora
programlarının açılması.
-Lisans mezunu hemşirelere yönelik
Geriatri/gerontoloji
hemşireliği
sertifikasyon
programlarının
yapılması.
-Hemşirelerin
hizmet
içi
eğitimlerinde yaşlı bireyin hemşirelik
hizmetlerine yönelik konulara yer
verilmesi.
-Geriatri/gerontoloji
hemşireliğine
yönelik kongre, sempozyum, çalıştay
düzenlenmesinin desteklenmesi.
İLGİLİ
KURUM/KUR
ULUŞ
Maliye
Bakanlığı
Çalışma
Bakanlığı
STK
SÜRE
3-10 yıl
4. GRUP ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ GRUBU
Çalışma Grubu Üyeleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Uzm. Yrd. İpek KELBAŞ
SB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (DUNYAK)
Asistan Çiğdem KILCI
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı
Uzm. Dr. Sevnaz ŞAHİN
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Uzm. Dr. Sevgi GÜLER ELLERGEZEN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Birgül ÖZKAN
Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi Müzeyyen ARSLAN
4.1. GERİATRİ VE GERONTOLOJİ ALANINDA KOORDİNASYON VE
İŞBİRLİĞİNİN OLMAMASI
4.2. GERONTOLOJİ HEMŞİRESİ VE GERİATRİ HEMŞİRESİ GÖREV VE YETKİ
SINIRLILIKLARININ BELLİ OLMAMASI VE GERONTOLOJİ HEMŞİRESİ VE
GERİATRİ HEMŞİRESİ KADROLARININ OLMAMASI

Ülkemizde Geriatri Hemşireliği Derneği, Yaşlılık Platformu, Akademik Geriatri
Derneği, Ege Geriatri Derneği, GEBAM gibi kuruluşlar bulunmaktadır

Mevcut iş birlikleri daha çok daha bireysel düzeyde olması.

Geriatri Hemşireliği Sertifika Programının olmaması

Kadro ve istihdam sorunlarının bulunması.

Gerontoloji ve Geriatri Hemşireliği lisans ve yüksek lisans programlarının bulunması
ÖNCELİKLİ SORUN

Gerontoloji ve Geriatri Hemşiresinin olmaması
SORUNUN NEDENİ

Bu alana yönelik bilgi yetersizliği ve kadronun olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Gerontoloji hemşireliği; yaşlıların özgün gereksinimlerini anlayan ve geriyatrik bakım ve
rehabilitasyonu planlamada beceri sahibi hemşirelerin bakım etkinliklerini kapsar. Geriatrinin
aksine gerontolojinin etki alanı daha geniştir. Normal yaşlanmanın biyolojik, sosyolojik ve
psikolojik yönlerini bir bütün olarak ele alır.
Geriatri hemşiresi ülke gereksinimleri doğrultusunda yaşlı birey/hastaya bütüncül bakış
açısıyla ve problem çözme yaklaşımıyla teori ve uygulamaları sentez edebilen, yaşlı bireylerin
sağlıklarını korumak amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinde aktif bir şekilde görev alan, etik
ilkeleri dikkate alan, geriyatrik bakım konusunda danışmanlık yapabilen, ekip kavramını
benimsemiş, konusuna ilişkin son literatürü izleme alışkanlığına sahip, araştırma yapabilen ve
sonuçları gerekli şekilde meslektaşları ile paylaşan, yaratıcılık becerisi olan uzman
hemşiredir.
ROL ve SORUMLULUKLAR:
1.Gerontoloji ve Geriatri Hemşiresi interdisipliner ekibin üyesidir ve gerektiğinde vaka
yöneticiliği yapabilir.
(İngiltere Hollanda ve Fransa örnekleri)
2. Yaşlıya sunulacak evde bakım hizmeti verir ve aynı zamanda evde bakım verecek
personelin eğitim ve denetimini sağlar
3.Yaşlı bireylerin ve ailelerinin sağlığını sürdürmesini sağlar
4.Yaşlı bireylerin akut ve kronik sağlık problemlerini değerlendirir, yönetir ve bakımını verir
5.Yaşlı hastalara ait tanılama, girişimler ve sonuçları değerlendirmeyi içeren ileri hemşirelik
uygulamalarını yapar
6.Kapsamlı fonksiyonel, fizyolojik ve psiko-sosyal tanılama ve yönetim yoluyla yaşlı
bireylere kaliteli bakım verir.
HEDEF:
1.Geriatri Hemşireliği alanına ilgi duyan lisans mezunu hemşirelerin Geriatri Hemşireliği
Derneğine üye olunması sağlanmalı
2.Geriatri Hemşireliği Derneğinin ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinin Avrupa Birliği
ülkelerinde geriatri alanında “The European Masters in Gerontology (EUMAG)” ve
“European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS)” vb. kurumlar ile işbirliği içinde
olması sağlamalı
3.Uluslararası
standartlarda
ülkemizde
uygulanabilir
Geriatri
Hemşireliği
Modeli
geliştirilmeli sağlanmalı
4.Ülke koşullarına uygun Geriatri hemşiresinin yetiştirilmesi
5.Gerontoloji/ Geriatri Hemşireliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği sağlanmalıdır.
ÖNERİLER:
1. Lisans mezunu hemşirelerin Geriatri Hemşireliği Derneği ile iletişime geçilmesinin
uygun olabileceği
2. Uluslararası işbirliği olan dernekler olan Geriatri Hemşireliği Derneği, Yaşlılık
Platformu, Akademik Geriatri Derneği, Ege Geriatri Derneği, GEBAM vb. dernek ve
kuruluşlar ile iletişim kurulacak. Ulusal ajans, Avrupa yaşlı birliği vb. kuruluşlarla
işbirliği protokolleri yapılmalı
3. Geriatri Hemşireliği Modeli geliştirilmesi için çalıştay yapılması
4. Gerontoloji/ Geriatri Hemşireliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için ilgili
kurumlar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Üniversiteler
ile işbirliği sağlanmalı
5. Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında her yıl birkaç tane Geriatri
Hemşireliğini geliştirmeye yönelik projelerin desteklenmesi sağlanmalı
6. Avrupa örnekleri dikkate alınarak sertifika standartları belirlenmelidir (süresinin en az
6 ay- 9 ay arasında olması)
7. Gerontoloji ve Geriatri hemşireliğine yönelik tezsiz yüksek lisans programlarının
oluşturulması
8. Hemşirelik lisans müfredat programlarında seçmeli Geriatri Hemşireliği derslerinin
konulması
9. Yaşlıya bakım veren hemşire ve personelin motivasyonunun sağlanması için gerekli
koşulların yaratılması (yıpranma payı, maaş artışı, sınırlı süre çalıştırılma)
10. Yaşlıya bakım alanlarına yönelik denetim standartlarının geliştirilmesi
11. Gerontoloji ve Geriatri Hemşiresi yetiştirilmesini sağlayacak program ve projelerin
uluslararası katılıma açık olması
12. Gerontoloji ve Geriatri Hemşiresi yetiştirilmesinin sağlanması
4.1.MEVCUT DURUM
Ülkemizde Geriatri
Hemşireliği Derneği,
Yaşlılık Platformu,
Akademik Geriatri Derneği,
Ege Geriatri Derneği,
GEBAM gibi kuruluşlar
bulunması Mevcut iş
birlikleri daha çok daha
bireysel düzeyde olması
Geriatri Hemşireliği
Sertifika Programının
olmaması
Kadro ve istihdam
sorunlarının bulunması.
Gerontoloji ve Geriatri
Hemşireliği lisans ve yüksek
lisans programlarının
bulunması
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
ÇÖZÜM
SORUN
NEDENİ
ÖNERİSİ
Gerontoloji ve
Geriatri
Hemşiresinin
olmaması
Bu alana
yönelik bilgi
yetersizliği ve
kadronun
olmaması
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ/(LAR)
Sağlık Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
Üniversiteler, İlgili
Dernek ve kuruluşlar
İLGİLİ
KURUM/KURULUŞ(LAR)
SÜRE
Sağlık Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı,
Üniversiteler, İlgili Dernek ve
kuruluşlar
2-10
yıl
5.İNSAN GÜCÜ PLANLAMA GRUBU
Çalışma Grubu Üyeleri
Kalkınma Bakanlığı (TUİK)
İstatistikçi Özlen DEMİRCİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı
Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU
YÖK (Hacettepe Geriatri)
Doç. Dr. Meltem HALİL
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Şb. Md. Fatma KIRMIZITAŞ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Doç. Dr. Gül PINAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sena KAPLAN
Ankara Büyükşehir Belediyesi
SHU Fatih KARAŞAHİN
EVSAD (STK)
Orhan KARAGÖZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Geriatri
Bilim Dalı
Doç. Dr. Sevgi ARAS
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Geriatri Bilim Dalı
Doç. Dr. Murat VARLI
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Uzm. Dr. Ayşegül ÖZTEMEL
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Sosyolog Şerife KAPLAN
THSK Kronik Hastalıklar Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
Mustafa SEÇER
5.1.MEVCUT DURUM
Aile hekimliğinde yaşlı sağlığı hizmetlerinde geriatri hemşiresinin işgücü planlamasının
bulunmaması
ÖNCELİKLİ SORUN
Aile hekimliğinde yaşlı sağlığı hizmetlerinde geriatri hemşiresinin işgücü planlamasının
bulunmaması
SORUNUN NEDENİ
Mevcut eğitim sisteminde geriatri hemşireliği alanında uzmanlaşmanın olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Birinci basamak (toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi) sağlık hizmetlerinde
çalışacak geriatri hemşirelerinin istihdamının sağlanmasında bakmakla sorumluğu
olduğu bölgede yaşayan 65 yaş üzeri nüfusun belirlenmesi bu duruma göre işgücü
planlamasının yapılması.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında bölgede yaşayan 65 yaş üzeri nüfus sayısına göre
evde sağlık ekibi içerisinde geriatri hemşiresinin istihdam edilmesi.

Evde sağlık hizmetleri ekibi içerisinde yaşlı hasta izlemine yönelik alt takip ekibi
oluşturulması. Bu ekip içerisinde geriatri hemşiresi ve yaşlı bakım elemanın
istihdamının sağlanması.

Belediye sınırları dâhilinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfusa göre yerel yönetimlere bağlı
sosyal hizmet birimlerinde çalışmak üzere geriatri hemşiresi işgücü planlamasının
yapılması
5.1.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
SORUN
NEDENİ
Aile
hekimliğinde
yaşlı sağlığı
hizmetlerinde
geriatri
hemşiresinin
işgücü
planlamasının
bulunmaması
Aile
hekimliğinde
yaşlı sağlığı
hizmetlerinde
geriatri
hemşiresinin
işgücü
planlamasının
bulunmaması
Mevcut eğitim
sisteminde
geriatri
hemşireliği
alanında
uzmanlaşmanın
olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ/(L
AR)
Birinci basamak (toplum sağlığı Sağlık
merkezi, aile sağlığı merkezi) sağlık Bakanlığı
hizmetlerinde çalışacak geriatri
hemşirelerinin
istihdamının
sağlanması için bölgede yaşayan 65
yaş üzeri nüfusun belirlenmesi ve
uygun
işgücü
planlamasının
yapılması.
Evde sağlık hizmetleri kapsamında
bölgede yaşayan 65 yaş üzeri nüfus
sayısına göre evde sağlık ekibi
içerisinde
geriatri
hemşiresinin
istihdam edilmesi.
Evde
sağlık
hizmetleri
ekibi
içerisinde yaşlı hasta izlemine
yönelik alt takip ekibi oluşturulması
ve geriatri hemşiresi ve yaşlı bakım
elemanın
ekipte
istihdamının
sağlanması.
Belediye sınırları dâhilinde yaşayan
65 yaş üzeri nüfusa göre yerel
yönetimlere bağlı sosyal hizmet
birimlerinde çalışmak üzere geriatri
hemşiresi
işgücü planlamasının
yapılması
İLGİLİ
SÜRE
KURUM/KURULUŞ(LAR)
YÖK, Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, SGK, TUİK,
STK
2 yıl
5.2.MEVCUT DURUM
Hastanede yaşlı sağlığı hizmetlerinde işgücü planlamasının bulunmaması
ÖNCELİKLİ SORUN
Hastanede yaşlı sağlığı hizmetlerinde işgücü planlamasının bulunmaması
SORUNUN NEDENİ
Mevcut eğitim sisteminde geriatri hemşireliği alanında uzmanlaşmanın olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Hastanelere başvuran 65 yaş üzeri hasta istatistiklerinin düzenli tutulması ve yaşlı
hasta sağlık hizmet ihtiyacının saptanması

Hastanelerde geriatri birimlerinin ve bilim dallarının açılması, bu birimlerdeki ihtiyaca
göre insan gücü planlamasının yapılması ve birimlerde sorumlu hemşire olarak geriatri
hemşirelerinin atanması

Hastanelerde 65 yaş üstü hastaların geriatri hemşiresi tarafından değerlendirilebilmesi
ve birimler arası koordinasyon için bakım hizmetleri müdürlüğüne bağlı geriatri
hemşireliği ekibi kurulması

Poliklinik
şartlarında
görülen
ve
geriatriye
özgü
problemler
açısından
değerlendirilebilmesi istenen hastaların yönlendirilebileceği geriatri hemşireliği ekibin
oluşturulması

Üniversitelerde geriatri hemşireliği için eğitim verecek yeterli sayıda öğretim elemanı
bulundurulması

Hastanelerin hemşirelik eğitim birimlerinde ve etik kurullarında geriatri alanında
uzmanlaşmış hemşirelerin bulunması

Yaşlıya verilecek bakım özelliğine göre geriatri hemşiresiyle beraber görev yapacak
diğer personelin (yaşlı bakım elemanı vs.) istihdamı
5.2.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
SORUN
NEDENİ
Hastanede
yaşlı sağlığı
hizmetlerinde
işgücü
planlamasının
bulunmaması
Hastanede
yaşlı sağlığı
hizmetlerinde
işgücü
planlamasının
bulunmaması
Mevcut eğitim
sisteminde
geriatri
hemşireliği
alanında
uzmanlaşmanın
olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ
1.Hastanelere başvuran 65 yaş üzeri hasta Sağlık
istatistiklerinin düzenli tutulması ve yaşlı hasta Bakanlığı
sağlık hizmet ihtiyacının saptanması
2.Hastanelerde geriatri birimlerinin ve bilim
dallarının açılması, bu birimlerdeki ihtiyaca göre
insan gücü planlamasının yapılması ve bu birimlerde
sorumlu hemşire olarak geriatri hemşirelerinin
atanması
3.Hastanelerde 65 yaş üstü hastaların geriatri
hemşiresi tarafından değerlendirilebilmesi ve
birimler arası koordinasyon için bakım hizmetleri
müdürlüğüne bağlı geriatri hemşireliği ekibi
kurulması
4.Poliklinik şartlarında görülen ve geriatriye özgü
problemler açısından değerlendirilebilmesi istenen
hastaların yönlendirilebileceği geriatri hemşireliği
ekibin oluşturulması
5.Üniversitelerde geriatri hemşireliği için eğitim
verecek
yeterli
sayıda
öğretim
elemanı
bulundurulması
6.Hastanelerin hemşirelik eğitim birimlerinde ve etik
kurullarında
geriatri
alanında
uzmanlaşmış
hemşirelerin bulunması
7.Yaşlıya verilecek bakım özelliğine göre geriatri
hemşiresiyle beraber görev yapacak diğer personelin
(yaşlı bakım elemanı vs.) istihdamı
İLGİLİ
KURUM/KURULUŞ
YÖK, Maliye Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, SGK,
STK.
SÜRE
2 yıl
5.3.MEVCUT DURUM
Bakım kurumunda yaşlı sağlığı hizmetlerinde işgücü planlamasının bulunmaması
ÖNCELİKLİ SORUN
Bakım kurumlarında yaşlı sağlığı hizmetlerinde işgücü planlamasının bulunmaması
SORUNUN NEDENİ
Mevcut eğitim sisteminde geriatri hemşireliği alanında uzmanlaşmanın olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kurumsal bakım veren kuruluşlarda (Huzurevleri, uzun dönem bakım evleri vs.)
çalışacak geriatri hemşiresin istihdamının sağlanması

Yaşlıya verilecek bakım özelliğine göre geriatri hemşiresiyle beraber görev yapacak
diğer personelin (yaşlı bakım elemanı vb) istihdamı
5.3.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
SORUN
NEDENİ
Bakım
kurumunda
yaşlı sağlığı
hizmetlerinde
işgücü
planlamasının
bulunmaması
Bakım
kurumlarında
yaşlı sağlığı
hizmetlerinde
işgücü
planlamasının
bulunmaması
Mevcut eğitim
sisteminde geriatri
hemşireliği
alanında
uzmanlaşmanın
olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Kurumsal bakım veren
kuruluşlarda (Huzurevleri,
uzun dönem bakım evleri vs.)
çalışacak geriatri hemşiresin
istihdamının sağlanması
Yaşlıya verilecek bakım
özelliğine göre geriatri
hemşiresiyle beraber görev
yapacak diğer personelin (yaşlı
bakım elemanı v.b.) istihdamı
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ
Sağlık Bakanlığı
İLGİLİ
KURUM/KURULUŞ
YÖK, Maliye
Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Politikalar
Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, SGK, STK.
SÜRE
2 yıl
5.4.MEVCUT DURUM
Hospis / subakut / palyatif bakımda yaşlı sağlığı hizmetleri
ÖNCELİKLİ SORUN
Hospis / subakut / palyatif bakımda yaşlı sağlığı hizmetlerinde işgücü planlamasının
bulunmaması
SORUNUN NEDENİ
Mevcut eğitim sisteminde geriatri hemşireliği alanında uzmanlaşmanın olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Artan yaşlı nüfusla birlikte adı geçen merkezlere ihtiyaç artması nedeniyle yaşlı nüfus
oranına göre Hospis / subakut / palyatif bakım merkezlerinin kurulması

Bu
merkezlerde
65
yaş
üstü
hastaların
geriatri
hemşiresi
tarafından
değerlendirilebilmesi ve birimler arası koordinasyon için geriatri hemşireliği ekibinin
kurulması
5.4.MEVCUT
DURUM
ÖNCELİKLİ
SORUNUN
SORUN
NEDENİ
Hospis /
subakut /
palyatif
bakımda yaşlı
sağlığı
hizmetleri
Hospis /
subakut /
palyatif
bakımda yaşlı
sağlığı
hizmetlerinde
işgücü
planlamasının
bulunmaması
Mevcut eğitim
sisteminde geriatri
hemşireliği
alanında
uzmanlaşmanın
olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
SORUMLU
KURUM/
KURULUŞ
Artan yaşlı nüfusla birlikte adı geçen Sağlık
merkezlere ihtiyaç artmaktadır. Öncelikle Bakanlığı
yaşlı nüfus oranına göre bu merkezlerin
kurulması gerekmektedir.
Bu merkezlerde 65 yaş üstü hastaların
geriatri
hemşiresi
tarafından
değerlendirilebilmesi ve birimler arası
koordinasyon için geriatri hemşireliği
ekibinin kurulması
İLGİLİ
KURUM/KURU
LUŞ
YÖK, Maliye
Bakanlığı,
Kalkınma
Bakanlığı, Aile
ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı,
İçişleri
Bakanlığı, SGK,
STK.
SÜRE
2 yıl
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
GERİATRİ/GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ÇALIŞTAY
PROGRAMI
ANKARA
18 Eylül 2013 Çarşamba
900- 930
Kayıt
930- 1000
Açılış Konuşmaları
Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı
1000- 1030
Sunum
-Uzm. Dr. Banu Ekinci
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hast. Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanı
-Doç. Dr. Gül PINAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
1030- 1050
1050- 1100
Kahve Arası
Çalışma Grupları Sistematiği ve Beklentiler(I)
Dt. Berrin BARUT
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hast. Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanlığı
1100- 1230
Grup Çalışmaları (I)
“Sorunların ve Önceliklerin Belirlenmesi”
1. Mevzuat Çalışma Grubu
2. Eğitim Çalışma Grubu 1
3. Eğitim Çalışma Grubu 2
4. Uluslar Arası İşbirlikleri Çalışma Grubu
5. İnsan Gücü Planlama Çalışma Grubu
Öğle Yemeği
Grup Çalışmaları (I)
“Sorunların ve Önceliklerin Belirlenmesi”
1. Mevzuat Çalışma Grubu
2. Eğitim Çalışma Grubu 1
3. Eğitim Çalışma Grubu 2
4. Uluslar Arası İşbirlikleri Çalışma Grubu
5. İnsan Gücü Planlama Çalışma Grubu
Grup Çalışmaları Sunumu (I)
“Sorunların ve Önceliklerin Belirlenmesi” Tüm Çalışma Grupları
Tartışma ve Günün Değerlendirmesi
1230- 1330
1330- 1730
1600- 1700
1700- 1730
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
GERİATRİ/GERONTOLOJİ HEMŞİRELİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ÇALIŞTAY
PROGRAMI
ANKARA
19 Eylül 2013 Perşembe
930- 945
Çalışma Grupları Sistematiği ve Beklentiler (II)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
945- 1200
1200- 1330
1330- 1430
1430- 1500
1500- 1530
1530- 1600
1600- 1630
Grup Çalışmaları (II)
“Çözüm Önerileri ve Hedefler”
1. Mevzuat Çalışma Grubu
2. Eğitim Çalışma Grubu 1
3. Eğitim Çalışma Grubu 2
4. Uluslar Arası İşbirlikleri Çalışma Grubu
5. İnsan Gücü Planlama Çalışma Grubu
Öğle Yemeği
Grup Çalışmaları Sunumu (II)
“Çözüm Önerileri ve Hedefler” Tüm Çalışma Grupları
Tartışma
Kahve Arası
Toplantı Raporunun Gözden Geçirilmesi
Kapanış ve Temenniler
Download

Detaylı bilgi için tıklayınız.. - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi