YEAŞ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
24.06.2014
HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
MADDE-1 İŞİN KONUSU:.
YEAŞ Genel Müdürlüğü, Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Alakart
Salonu,Lokal,Tabldot Yemekhanesi,Çay ocakları,Bekar Lojmanı, F.14 İdari Bina,F3 Teknik bina Spor
salonu,Misafirhane ve Sosyal Site de çalıştırılmak üzere; Genel temizlik işçisi, Resepsiyonist
Bulaşıkçı,Garson,Aşçı,Sıhhi tesisat ustası, İnşaat bakım onarım ustası, Temizlik ekip sorumlusu olmak
üzere toplam 59 kişinin 1 (bir) yıl süre ile hizmet alımı işidir.
MADDE-2 İŞİN SÜRESİ :
Bu Şartname konusu; işin süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip Yüklenici firmanın fiili
olarak işe başlama tarihi itibariyle 1 (bir) yıl dır.YÜKLENİCİ sözleşmeyi imzalamasına müteakip en
geç 10 (on) takvim günü içerisinde sözleşmede bahse konu tüm yükümlülükleri yerine getirerek
eksiksiz olarak işe başlayacaktır.
MADDE-3 İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN DAĞILIMI VE VASIFLARI:
3.1-İhtiyaç duyulan personel toplam 59 kişi olup, dağılımı aşağıdaki tabloda olduğu şekilde
oluşturulmuştur.
3.2-AŞÇI : Toplam 12 kişi olup, en az 3 yıllık bonservise sahip deneyimli,işinin uzmanı
vücuden ve aklen herhangi bir özrü bulunmayacaktır.12 adet Aşçı personel Tabldot yemekhanesi ve
Sosyal Site Alakart yemekhanesinde 2’li vardiya sisteminde çalıştırılacak olup, haftada bir gün hafta
tatili izni kullanacaklardır.
3.3-ŞEF GARSON.:1 kişi olup,en az 3 yıl deneyime sahip deneyimli,işinin uzmanı, vücuden ve
aklen herhangi bir özrü bulunmayacaktır.Şef garson; alakart yemekhanesi,tabldot yemekhanesi,çay
bahçesi,lokal ve çay ocaklarında çalıştırılacak olan garson personelden sorumlu olacaktır.
3.4-GARSON : Toplam 18 kişi olup, en az 1 yıllık bonservise sahip deneyimli,işinin uzmanı,
vücuden ve aklen herhangi bir özrü bulunmayacaktır.Garson personel; alakart yemekhanesi,tabldot
yemekhanesi,çay bahçesi,lokal ve çay ocaklarında çalıştırılacaktır.
3.4.1.Garson personelden 4 kişisi, F:14 ve F.3 çay ocaklarında vardiyasız olarak haftanın 5 günü
çalışacak ve 2 gün (cumartesi-Pazar) hafta tatili kullanacaklardır. Bayram ve dini tatillerde fazla
çalışma yaptırılmayacaktır.
3.4.2.Garson personelden 14 kişisi ise ikili vardiya düzeninde çalıştırılacak. Haftanın 6 günü
çalışacak ve 1 gün hafta tatili kullandırılacaktır. Bu personele Bayram ve dini tatillerde fazla çalışma
yaptırılacaktır.
-23.5.)- İNŞAAT BAKIM-ONARIM USTASI : Toplam 1 (bir) kişi olup ;İnşaat işlerinde (boyabadana seramik işleri vs.) deneyimli, işinin ehli personel olacak. Sosyal sitede ve Santralde görev
yapacak olup, 08.00/16.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalışacak ve 1 gün (pazar) hafta tatili
kullanacaktır.
3.6.)- SIHHI TESİSAT USTASI : Toplam 1 (bir) kişi olup;her türlü sıhhi tesisat
(kalorifer,temiz su-kirli su tesisatı) işlerinde deneyimli, işinin ehli personel olacak. Sosyal sitede ve
Santralde görev yapacak olup, 08.00/16.00 saatleri arasında haftanın 6 günü çalışacak ve 1 gün (pazar)
hafta tatili kullanacaktır.
3.7-GENEL TEMİZLİK İŞÇİSİ : (5 kişisi bayan) 10 kişi olup;
3.7.1)- Santral F.14 de görev yapacak olan 2 adet(bayan) temizlik personeli 08:00/18:00 saatleri
arasında ,haftanın 5 (beş) günü çalışacak 2 gün (Cumartesi-Pazar) hafta tatili kullanacaktır.
3.7.2)-Sosyal Sitede görev yapacak olan 07 (yedi) adet temizlik personeli ile Site misafirhane ve
Tabldot yemekhanesinde görev yapacak olan 3 (üç) bayan temizlik elemanı 08:00/16:00 saatleri
arasında haftanın 6(altı) günü çalışacaklar ve bir(1) gün (Pazar) hafta tatili kullanacaklardır.
3.8-RESEPSİYONİST: Toplam 4 kişi olup en az lise ve dengi okul mezunu,vücuden ve aklen
herhangi bir özrü bulunmayacaktır.Sosyal site misafirhanesinde 3’lü vardiya sisteminde
çalıştırılacaktır.Haftada bir gün hafta tatili izni kullanacaklardır.
3.9-TEMİZLİK EKİP SORUMLUSU : Toplam 2 kişi olup,en az ilköğretim mezunu,sosyal site
ve santral da görev yapacak olup;
3.9.1)-Santral içerisinde görev yapacak olan 1 (bir ) adet temizlik ekip sorumlusu personel
08:00/18:00 saatleri arasında haftanın 5 günü çalışacak ve 2(iki) gün hafta tatili (Cumartesi-Pazar)
kullanacaktır.
3.9.2)-Sosyal Sitede görev yapacak olan 1(bir) kişi temizlik ekip sorumlusu 08:00/16:00
saatleri arasında haftanın 6 (altı) günü çalışacak ve 1(bir) gün (Pazar) hafta tatili izni kullanacaktır.
3.10-BULAŞIKÇI: Toplam 10(on) kişi olup, en az ilköğretim mezunu ve aklen herhangi bir
özrü bulunmayacaktır.sosyal site alakart yemekhanesi ve tabldot yemekhanesinde 2’li vardiya
düzeninde çalıştırılacaktır.Haftada bir gün hafta tatili izni kullanacaklardır.
3.11-Aşağıda tabloda oluşturulan görev dağılımı idarenin inisiyatifi doğrultusunda
değiştirilebilir.
S.NO PERSONELİN VASFI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MİKTARI
AŞÇI
12 KİŞİ
ŞEF GARSON
1 KİŞİ
GARSON
18 KİŞİ
RESEPSİYONİST
4 KİŞİ
BULAŞIKÇI
10 KİŞİ
TEM.EKİP SORUMLUSU
2 KİŞİ
İNŞ.BAK.ONARIM USTASI 1 KİŞİ
SIHHI TESİSAT USTASI
1 KİŞİ
GENEL TEMİZLİK İŞÇİSİ 10 KİŞİ
TOPLAM
: 59 KİŞİ
MEZUNİYETİ
BONSERVİS
ENAZ İLKÖĞRETİM
ENAZ İLKÖĞRETİM
ENAZ İLKÖĞRETİM
ENAZ LİSE VE DENGİ OKUL
ENAZ İLKÖĞRETİM
ENAZ İLKÖĞRETİM
ENAZ İLKÖĞRETİM
ENAZ İLKÖĞRETİM
ENAZ İLKÖĞRETİM
3 yıl deneyimli
3 yıl deneyimli
1 yıl deneyimli
Deneyimli
Deneyimli
-3MADDE-4 PERSONEL ÜCRETLERİ VE BAYRAM ÇALIŞMALARI:
4.1-Yüklenici firmanın bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı personelin ücret ve benzeri
alacağından ve sair tazminat vb. haklarından YEAŞ’ ın herhangi bir yükümlülüğü yoktur.Doğrudan
Yüklenici sorumludur.
4.2-Yüklenicinin; çalıştıracağı 12 adet aşçı personele yürürlükteki asgari ücretin %50 fazlasını,1
adet şef garson personele yürürlükteki asgari ücretin %50 fazlasını, 1 kişi inşaat bakım onarım ustasına
yürürlükteki asgari ücretin %60 fazlasını,1 kişi sıhhi tesisat ustasına yürürlükteki asgari ücretin %25
fazlasını, 2 adet temizlik ekip sorumlusu personele asgari ücretin %50 fazlasını,18 adet garson,4 adet
resepsiyonist ve 10 adet bulaşıkçı personele yürürlükteki asgari ücretin %25 fazlası ücret ödeyecek.
Bunların dışında kalan diğer tüm personele (Bay-Bayan temizlik işçisi) de yürürlükteki asgari ücretin
%10 fazlası ücret ödeyecektir.Bu ödemeler ücret bordrosunda gösterilecektir.
4.3- 2015 yılında (2014/2015 yılları aralığı içerisinde) toplam 14,5 gün resmi ve dini bayram
tatili olup;
12 Aşçı, 1 Şef garson,14 Garson, 4 Resepsiyonist ve 10 Bulaşıkçı personel; YEAŞ
tarafından, Yılbaşı, Resmi ve Dini bayramlarda çalıştırılacak olup,YÜKLENİCİ personelin
ücretini tahakkuk ettirerek ücret bordrosunda gösterecektir.
Bunların dışında kalan diğer personele :Yılbaşı, dini ve resmi bayramlarda çalışma
yaptırılmayacaktır.
MADDE-5 PERSONELİN ÇALIŞMA SAATLERİ VE HAFTA TATİLLERİ :
5.1.YÜKLENİCİ Firma elemanlarının puantajı YEAŞ ‘ın görevlendirmiş olduğu yetkili birim
tarafından tutulur.
5.2-YEAŞ gerekli görmesi halinde ikili ve üçlü vardiya düzeninde çalışan personeli 08.00/16.00
olarak ve 08.00/16.00 olarak çalışan personeli de ikili ve üçlü vardiya düzeninde çalıştırabilir.
5.3-Yukarıda söz konusu olan çalışma saatlerinde yapılabilecek değişiklikten dolayı Yüklenici
hiçbir şekilde itiraz ve ilave hak talebinde bulunamaz.
MADDE-6 PERSONELİN KIYAFETLERİ :
6.1- 59 adet hizmet alımı personelin tüm kıyafetleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.İş
başı yaptıkları tarih itibariyle en geç 15 takvim günü içerisinde kışlık giyimler,Mayıs ayının ilk 15
günü içerisinde de yazlık giyimler verilecektir.Yüklenicinin adı geçen giyim malzemelerini belirtilen
sürelerde teslim etmemesi halinde şartnamenin 11. madde hükümleri uygulanır.
6.2)- Yüklenici tarafından verilecek olan tahaffuz malzemelerinin özellikleri;
a)- Pantolonlar : %50 polyester, % 50 pamuk dokuma olacak.
b)- Takım elbise : %50 polyester, % 50 pamuk dokuma olacak.
c)- Yazlık ayakkabı: Kösele tabanlı ve deri olacak.
d)- Kışlık ayakkabı: Kauçuk tabanlı ve deri olacak.
e)- Kısa ve uzun kollu gömlek: %50 polyester, %50 pamuk dokuma olacak.
f)- Kravat: Polyester dokuma olacak.
g)-Yazlık ve kışlık aşçı elbisesi: Pamuk dokuma olacak.
h)-Aşçı kepi: Pamuk dokuma olacak.
I)-Terlik: Kauçuk tabanlı sabo tipi terlik olacak.
J)-Çizme : Sulu ve çamurlu mekanlarda kullanılacak olup,uzun konçlu iç tarafı astarlı olacaktır.
k)-Yağmurluk : Kapüşonlu,bel ve gövde lastikli,gizli fermuarlı ve çıt çıtlıklı olacaktır.
l)-Mavi iş elbisesi(erkek) : %50 polyester, % 50 pamuk dokuma olacaktır.
m)-Mavi iş elbisesi(tulum) : %50 polyester, % 50 pamuk dokuma olacaktır.
n)-Bordo renk iş elbisesi (bayan) : %50 polyester, % 50 pamuk dokuma olacaktır.
o)-Muşamba önlük : Önyüzü muşamba,arka yüzü astarlı olacaktır.
p)-Garson yelek:Uygun malzemeden idarenin istediği renkte olacak.
-4ŞEF GARSON (01 KİŞİ):
Yazlık Giyim
Yazlık pantolon
Kısa kol beyaz gömlek
Yazlık siyah renk ayakkabı
Kışlık Giyim
Takım elbise(lacivert)
Uzun kol beyaz gömlek
Kravat (Siyah-lacivert)
Kışlık siyah ayakkabı
Garson yeleği
GARSON PERSONEL(18 KİŞİ):
Yazlık Giyim
Yazlık pantolon
Kısa kol beyaz gömlek
Yazlık siyah renk ayakkabı
Kışlık Giyim
Takım elbise(lacivert)
Uzun kol beyaz gömlek
Kravat (Siyah-lacivert)
Kışlık siyah ayakkabı
Garson yeleği
Kışlık Giyim
Takım elbise(lacivert)
Uzun kol beyaz gömlek
Kışlık siyah renk ayakkabı
Kravat (Siyah-lacivert)
Resp.Yeleği
Kışlık Giyim
kışlık aşçı elbisesi(beyaz)
Aşçı önlüğü
Kep
Terlik
Kışlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Kışlık iş ayakkabısı
Çizme
Yağmurluk
Kışlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Kışlık iş ayakkabısı
Çizme
Yağmurluk
Kışlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Kışlık iş ayakkabısı
Yağmurluk
Çizme
Kışlık giyim
Muşamba Önlük
Çizme
Kışlık iş ayakkabısı
Mavi iş elbisesi(tulum)
Kışlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Kışlık iş ayakkabısı
Çizme
Yağmurluk
RESEPSİYONİST PERS.(4 KİŞİ): Yazlık Giyim
Yazlık pantolon
Kısa kol beyaz gömlek
Yazlık siyah renk ayakkabı
AŞÇI PERSONEL(12 KİŞİ):
Yazlık Giyim
Yazlık aşçı elbisesi(beyaz)
Aşçı önlüğü
Kep
Terlik
TEMİZLİK İŞÇİSİ(ERKEK-5 KİŞİ):Yazlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Yazlık iş ayakkabısı
TEM.EKİP SORM.(ERKEK-2 KİŞİ):Yazlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Yazlık iş ayakkabısı
TEMİZLİK İŞÇİSİ(BAYAN-5 KİŞİ):Yazlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Yazlık iş ayakkabısı
BULAŞIKÇI (10 KİŞİ):
Yazlık giyim
Muşamba önlük
Çizme
Yazlık iş ayakkabısı
Mavi iş elbisesi
İNŞ.BAK. ONARIM USTASI(1 KİŞİ):Yazlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Yazlık iş ayakkabısı
-5SIHHI TESİSAT USTASI.(1 KİŞİ):Yazlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Yazlık iş ayakkabısı
Kışlık giyim
Mavi iş elbisesi(tulum)
Kışlık iş ayakkabısı
Çizme
Yağmurluk
MADDE-7 YEMEK VE YOL BEDELİ:
7.1.)Yüklenici elemanlarının yemek ihtiyacı Müdürlüğümüz yemekhanesinden karşılanacak
olup,yemek bedeli 59 kişi üzerinden hesaplanacaktır.Yemek yemeyen personel için herhangi bir ücret
ödenmeyecektir.İdari şartnamede belirtilen (59 kişinin) yemek bedeli fatura edilerek firmanın hak
edişinden kesilecektir.
7.1.1.Yükenici firma personelinin işe geliş gidişi ile ilgili taşıma YEAŞ İşleteme Müdürlüğünün
kendi araçları ile yapılacaktır.,YEAŞ mevzuat hükümleri doğrultusunda hesaplanan ve idari
şartnamede belirtilen (59 kişilik)yol bedeli tutarı,fatura edilerek yüklenicinin o ayki hak edişinden
kesilecektir.
7.2.)-KİK Mevzuat hükümleri 1 aylık süreyi standart 30 gün olarak değerlendirmekte olup;
7.2.1)-Vardiyalı personel 1 ay içerisinde 26 gün çalışacak, yemek ve yol ücretlerinin hesabı 26
gün üzerinden yapılacaktır.
7.2.2)-Vardiyasız çalıştırılan personel 1 ay içerisinde 22 gün çalışacak, yemek ve yol
ücretlerinin hesabı 22 gün üzerinden yapılacaktır.
1 adet (ögün) yemek ücreti : 3.50 TL.
Yol bedeli (Yatağan-Santral) gidiş-dönüş : 2 TL
MADDE-8 YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
8.1-Yüklenici firma çalıştıracağı tüm personel ile ilgili olarak ;
a)-Onaylı Nüfus Cüzdan sureti
b)-Cumhuriyet savcılığından alınan iyi hal kağıdı
c)-İkametgah belgesi
d)-Tahsil durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesi
e)-Hastaneden alınan sağlık raporu
d)-2 adet vesikalık fotoğraf
Yukarıdaki belgeleri YEAŞ tarafından istenilen diğer belgelerle birlikte işe başlamadan önce
İdareye teslim edecektir.
8.2-YÜKLENİCİNİN bu sözleşme kapsamındaki iş ile ilgili temin edeceği personelin vasıfları
şartnameye uygun olmak zorundadır.Vasıfların uygunluk denetimi YEAŞ'a aittir.
8.3-YÜKLENİCİ çalıştırdığı, gıda ile ilgili birimlerde görev yapan; aşçı, aşçı yrd.,garson ve
bulaşıkçı personelin tam tahlilli Portör muayenelerini yaptıracak ve raporları işe başladığı tarihte
vereceği diğer belgelerle birlikte YEAŞ İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir. “Aslı İdarece
görülmüştür” damgalı bir sureti alınarak aslı Yükleniciye iade edilecektir.Gıda ile çalışanların Portör
muayeneleri umumi Hıfzıssıhha kanununun ilgili maddeleri (madde:126-127) gereğince
zamanında yaptırılarak YEAŞ İşletme Müdürlüğüne ibraz edilecektir.Zamanında ibraz
edilmemesi halinde iş bu şartnamenin 11.madde hükümleri uygulanır.
8.4- YÜKLENİCİ, İşe yeni personel alımı ve mevcut çalışan personeli işten çıkarma hallerinde
4857 sayılı kanun çerçevesinde hareket etmek zorundadır.
8.5- YÜKLENİCİ Çalıştırdığı personelin görevin ifası sırasında YEAŞ veya 3.şahıslara verdiği
zararı tazmin etmekle yükümlüdür.Herhangi bir nedenle oluşan zarar YEAŞ İşletme Müdürlüğü
tarafından karşılanarak, daha sonra Yüklenicinin ilk istihkakından veya teminatından kesilir.
-68.6- YÜKLENİCİ çalıştırdığı personelin iş yerine temiz iş kıyafetleri ile gelmesinden, saç ve sakal
traşları,el ve tırnak temizliği ile tam ve verimli olarak çalışmasından sorumludur.
8.7- YÜKLENİCİ 18 yaşından küçük personel çalıştıramaz.
8.8-YÜKLENİCİ her bir işçi için banka hesabı açar, sözleşme kapsamında çalıştırdığı tüm
personelin işvereni olarak İş Kanunu,SGK Kanunu ve çalışma hayatı ile ilgili diğer Kanun ve
yönetmeliklere göre personelin her türlü ücret,vergi,harç,SSK ve işsizlik primi vb. tüm yasal
yükümlülüklerini eksiksiz ve süresi içerisinde yerine getirecek ve bunlarla ilgili belgelerini ve bir ay
önceki istihkak ödemelerinden işçilerin hak edişlerinin hesaplarına yatırılmış olduğunu gösterir banka
ekstresini her ay düzenleyeceği fatura ekinde YEAŞ İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir.Belgelerde
eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklik giderilinceye kadar o aya ait istihkak ödemesi
yapılmayacaktır.YÜKLENİCİ’ nin tevdi ettiği belgeler üzerinde tahribat yapıldığı,sahte ve yanıltıcı
belgelerin tespit edilmesi halinde sözleşmenin fesih işlemleri uygulanacak ve Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
8.9- YÜKLENİCİ, İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken her
türlü iş ve işlemleri yapmak, gerekli tedbirleri almak zorundadır.Kendi kusurundan dolayı meydana
gelebilecek iş kazaları ve sonuçlarından hukuki olarak 1.dereceden sorumludur.
8.10-YÜKLENİCİ çalıştıracağı işçilere 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine uygun olarak yazılı
bir hizmet sözleşmesi yapacak ve işe başlamadan önce bu sözleşmenin bir suretini YEAŞ İşletme
Müdürlüğüne teslim edecektir.
8.11-YÜKLENİCİ; YEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından verilecek her türlü malzemeyi özenle
kullandıracak hasar ve zarar görmesine dikkat edecektir.Kaybolan ve zarar gören malzemelerin bedeli
rayiç bedel üzerinden Yüklenicinin aylık istihkakından kesilecektir.
8.12-Yüklenici, viziteye çıkan personelin isim listelerini İdareye bildirecektir.
8.13. Ayrıca iş kazalarında ise; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.İş kazası sonucu
rapor alan elemandan dolayı işlerin aksaması söz konusu olursa YEAŞ. raporlu personel yerine yedek
eleman ister. Yüklenici bu talebi 3 iş günü içerisinde yerine getirmek zorundadır.
8.14. 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK nın
işçilerin istirahatlarının süresi içerisinde bildirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye
aittir.Bildirimin yapılmaması veya gecikmesinden doğacak olan her türlü cezai müeyyideden de bizzat
Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici raporlu Hizmet alımı personelinin sürekli bizzat takibini
yapması gerekir.YEAŞ bu konuda sorumluluk kabul etmez.
8.15.Yüklenici : 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri mevzuatını eksiksiz uygulamak zorunda
olup,uygulamadan doğacak olan eksik ve hatalı işlemden dolayı rücu edecek olan her türlü idari ve
cezai müeyyideden sorumludur.YEAŞ bu konuda herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
MADDE-9)-PERSONELİN PUANTAJ İŞLEMLERİ:
9.1-Vardiyalı personelin puantajın da fiili çalıştığı günler (X), Hafta tatili (H),Dini ve resmi
bayramlar(B),raporlu günler (R), çalışmadığı günler (0) olarak gösterilir.
9.2- Bayram ve tatil günleri hariç Kamu çalışanlarının Hükümet tarafından idari izinli sayıldığı
günler (bayram-tatil arası veya tatil-bayram arası) Hizmet alımı personele normal çalışma yaptırılır.Bu
çalışma puantajın da (X) olarak gösterilir.
9.3-Bayram öncesi (arife günü) çalışması gerekli personel (08.00/16.00 vardiyasında)
08.00/13.00 arası çalıştırılır.Puantajın da X/B gösterilir.16.00/24.00 çalışması gereken personel ise
çalıştırılmaz puantajın da (B) gösterilir.
-79.4- Raporlu günlerin rapor belgesi puantaj ekinde ibraz edilir.Raporlu günler için Yükleniciye
yevmiye ödenmez.Ayrıca 4857 sayılı kanunda belirtilen yıllık izin ve İş kanunun 55-ı maddesindeki
durumlar haricinde hangi nedenle olursa olsun 1(bir) gün dahi işe gelmeyen işçi eksik personel olarak
değerlendirilecek olup;11.2 maddesindeki cezai yaptırımlar uygulanır.
9.5-Hizmet alımı personelin yıllık izninde; 4857 sayılı iş Kanununun 53.madde hükümleri
uygulanır.
9.6-Personelin izinsiz işe gelmediği günler içinde Yükleniciye ödeme yapılmaz. Ayrıca 4857
sayılı kanunda belirtilen yıllık izin ve İş kanunun 55-ı maddesindeki durumlar haricinde hangi nedenle
olursa olsun 1(bir) gün dahi işe gelmeyen işçi eksik personel olarak değerlendirilecek olup;11.2
maddesindeki cezai yaptırımlar uygulanır.
MADDE-10 YEAŞ’ IN SORUMLULUKLARI :
YEAŞ İşletme Müdürlüğü ihale konusu işin gereği tüm çalışma aparatları ,temizlik
malzemeleri,ilaçlama malzemeleri ve bunlarla ilgili araç ve gereçleri (paspas,kürek,tırmık,kazma,ot
tırpanı,ot biçme motoru,ilaçlama motoru,çim biçme motoru, keser, eldiven,toz maskesi,çekiç vb.) temin
eder.
MADDE-11)- CEZA :
11.1-YÜKLENİCİ; sözleşme imzalanmasına müteakip 10 takvim günü sonuna kadar iş başı
anında vermesi gerekli tüm belgeler ve çalıştıracağı tüm personeli ile iş başı yapmak
zorundadır.Yüklenici 10 takvim günü sonunda işe başlamak için gerekli yeterliliği sağlayamadığı
takdirde YEAŞ Sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.
11.2-YÜKLENİCİ; İş bırakan personelin yerine, personelin işe gelmediği ikinci günden itibaren
en geç 1 takvim günü içinde yeni bir personeli işe başlatmak zorundadır.Bu sürenin aşılması halinde
her aşılan gün için bir günlük net asgari ücretin 2 katı oranında ceza tahakkuk
ettirilir.Hesaplanan bu ceza Yüklenicinin ilk istihkakından kesilir.
11.3-YÜKLENİCİ iş bu sözleşme hükümlerine riayet etmediği, personelin YEAŞ tarafından
koyulan kurallara uymadığı,yaptığı,personele vermesi gereken kıyafetleri vermediği, iş güvenliği
kurallarına uymadığı,İdareye ibraz ettiği işçi bordrosunda başka işyerinde çalışan işçilerin isimlerini
göstermesi,portör ve akciğer muayenelerini zamanında yaptırmaması vb. durumlar tespit edildiği
takdirde YEAŞ İşletme Müdürlüğü tarafından yazılı olarak uyarılır.
Her bir uyarıda bahsi geçen eksikliklerin 3 takvim günü içerisinde giderilmediği YEAŞ İşletme
Müdürlüğü tarafından tespit edildiği takdirde;
-Birinci uyarıda aylık istihkakının %1'ri
-İkinci uyarıda aylık istihkakının %2’si
-Üçüncü uyarıda aylık istihkakının %3'ü
Oranında ceza uygulanır.
Dördüncü uyarıda süre aşımı dikkate alınmaksızın YEAŞ Sözleşmeyi fesh edilebilir.
11.4.İşin süresi boyunca yüklenicinin aylık istihkakından kesilecek ceza miktarı toplamı, toplam
ihale bedelinin aylığa tekabül eden meblağının % 30’unu aşması halinde yüklenicinin sözleşmesi
FESH edilecek ve teminatı İRAD(Gelir) kaydedilecektir.
MADDE-12)-BARINMA:
YÜKLENİCİ, çalışan bekar personelin konaklaması için talepte bulunması halinde;YEAŞ
İşletme Müdürlüğü bekar lojmanında boş yer olması kaydı ile, EÜAŞ Genel Müdürlüğünün İlgili
Genelgesi doğrultusunda tespit olunan ücret üzerinden Yüklenici ile protokol(Sözleşme) düzenlenmek
kaydıyla personele yer verilerek ücreti her ay Yüklenicinin istihkakından kesilir.
-8MADDE-13)-İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMİ:
YÜKLENİCİ, Çalıştıracağı personele işe başlamadan önce İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimi
aldırır.
MADDE-14)-ÖDEME:
14.1 Yüklenici firma YEAŞ’tan "Hak edişi’’ni almasına müteakip işçi ücretlerini 3 gün
içerisinde çalışanlara çıkartacağı “ banka kartı” hesaplarına yatıracak ve “ ödendi” dekontunu ibraz
edecektir. Yüklenicinin işçi ücretlerini işçi bordrolarında belirtilen ücretin altında ödeme yapması
halinde; eksik ödenen ücret, yüklenicinin o ayki istihkakından kesilecek ve hak sahiplerine ödenecektir.
İşçi ücretleri hak edişini almasını müteakip 3 iş günü içerisinde ödenmediği takdirde, yüklenicinin o
ayki istihkakının %1’i oranında ceza kesilecektir. Cezanın kesim tarihinden 3 (üç) iş günü sonra işçi
ücretleri yüklenici tarafından hala ödenmez ise; uyarıya gerek kalmaksızın yüklenicinin o ayki
istihkakının %3’ü oranında ve bu cezadan da 3 iş günü sonra yüklenici ücretleri yine ödenmez ise;
yüklenicinin o ay istihkakının %5’i oranında ceza kesilir ve bir sonraki hak edişten mahsup edilir.
Kesilen cezalara rağmen işçi ücretleri yinede ödenmemişse sözleşme fesh edilecektir.
14.2 İşin süresi boyunca yüklenicinin aylık istihkakından kesilecek ceza miktarı toplamı, toplam
ihale bedelinin aylığa tekabül eden meblağının % .30"unu aşması halinde yüklenicinin sözleşmesi fesh
edilecek ve teminatı irad kaydedilecektir.
MADDE-15)- İHALENİN BÜTÜNLÜĞÜ :
İhale bir bütün olup,kısmi teklif verilemez.
MADDE-16)-YÜKLENİCİNİN İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMASI:
Yüklenici: 4857 sayılı İş kanununun 81 maddesi doğrultusunda; SGK sağlanan tedavi
hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere iş
yeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
Yüklenici bu konuda YEAŞ’ dan herhangi bir ilave ücret talebinde bulunamaz.
MADDE-17)-DİĞER HUSUSLAR:
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün özelleştirme ve işletme hakkının
devrine ilişkin bir yasal düzenleme olması halinde taraflar söz konusu düzenlemeye uyacaklardır.
MADDE-18)- TEKLİF VERME :
İhaleye katılan istekliler KDV hariç olmak üzere; birim fiyat üzerinden;
a)-10 adet vasıfsız personele(genel temizlik işçisi) brüt asgari ücretin %10 fazlası (1,10 katı)
üzerinden
b)-12 adet aşçı personele brüt asgari ücretin %50 fazlası (1,5 katı) üzerinden,
c)-18 adet garson,4 adet resepsiyonist ve 10 adet bulaşıkçı personele brüt asgari ücretin %25
fazlası(1,25 katı) üzerinden,
d)-1 adet şef garson brüt asgari ücretin %50 fazlası (1,5 katı) üzerinden,
e)-1 adet İnş.bak. onarım ustası personele brüt asgari ücretin %60 fazlası (1,6 katı) üzerinden,
f)-1 adet Sıhhi tesisat ustası personele brüt asgari ücretin %25 fazlası (1,25 katı) üzerinden,
g)- 2 adet Temizlik Ekip Sorumlusu için brüt asgari ücretin%50 fazlası (1,5 katı) üzerinden,
teklif vereceklerdir.
Enver ÇETİN
İdari İşler Şefi
Cengiz Cihan KARAKUŞ
Müdür
Personel ve İdari İşler
Download

yeaş genel müdürlüğü teknik şartnamesi