T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2014 - 87
Karar Tarihi ve No
: 28.01.2014 - 959
Toplantı Yeri
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Merkez, İpekyolu mahallesi, Külaflı Tepe Mevkii, 83 pafta, 213 ada, 12
parselin bir kısmı Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
22.02.2010/1047 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Külaflı Tepe Sit
Alanı içerisinde kaldığı ve Parselin sit alanı kısmının sit alanından çıkarılması talebini içeren Haluk
Zafer TAPLAMACIOĞLU’nun 29.11.2013 tarihli dilekçesi ve konuya ilişkin uzman raporu
okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Merkez, İpekyolu mahallesi, Külaflı Tepe Mevkii’nde bulunan 83 pafta, 213
ada, 12 parselin bir kısmını da içine alan Külaflı Tepe II. Derece Arkeolojik Sit Alanında
Kurulumuzun Arkeolog ve Sanat Tarihi üyelerinin de yerinde incelemeleri sonucunda;
Yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli ek haritada (EK 1) gösterildiği şekli ile Külaflı Tepe II.
ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilerek tescilinin devamına,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke
Kararı doğrultusunda Külaflı Tepe II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları ve
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının, EK 2’ de gösterildiği şekli
ile belirlenmesine karar verildi.
EK 2:
Külaflı Tepe II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı
doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Şanlıurfa Müze
Müdürlüğü’nün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama koruma bölge Kurulunca
değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün
alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak,
cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek
şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine.
Külaflı Tepe III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları’nın:
1.
Bu alanda Koruma Amaçlı imar planı yapılana kadar herhangi bir yapılaşmaya izin verilemez.
2. Bu alanlar içerisinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi
kulübesi gibi ünitelerin Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilir.
3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak
koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
5. Bu alanlarda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı hükümleri geçerlidir.
şeklinde beş madde olarak belirlenmesine.
Download

Şanlıurfa-Haliliye-İpekyolu Mahallesi Külaflıtepe Mevki II. Derece