DÖNEMLİK DERS PLANI
Dersin Adı
Nicel ve Nitel
Araştırma
Önkoşul(lar)-var
ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme
şekli
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
SHO335
Yarıyılı
(a)
Teori
(saat/hafta)
3
3
Uygulama
(saat/hafta)
(b)
Laboratuar
(saat/hafta)
-
-
Yerel
Kredi
AKTS
3
4
Önkoşul bulunmamaktadır.
Türkçe
Zorunlu
Yüzyüze
Sunum, anlatım, tartışma, soru yanıt, düşün/sorgula/değerlendir, çözümleme ve
bireşim teknikleri… Rapor hazırlama. Araştırma değerlendirmesi.
Prof. Dr. İlhan Tomanbay
Tarihsel süreç içinde anlatarak araştırma kavramını kavratmak. Öğrencinin nicel
araştırma yöntem ve tekniklerini ileride kullanabilmesini sağlayacak yönde
öğrenmesini sağlamak. Araştırma bilgilerini kullanılabilir durumda almasını sağlamak.
Dersin sonunda öğrencilerin;
Araştırma bilgilerini edinmeleri,
Bunları kavrayarak neşen ve nasıllarını anlatabilecek duruma gelmeleri, araştırma
yöntemlerinin hangi durumlarda nasıl kullanılması gerektiği konusunda yeterli
olmaları,
Hangi durumlarda nicel, hangi durumlarda nitel araştırma yapılması konusunda
kararverici olabilmeleri,
Araştırmada nesnellik ile öznellik arasındaki değişken ve ince noktayı bulabilme
duyarlığını kazanmaları,
Araştırma bilgilerini uygulamaya aktarabilme becerisini kazanmaları,
Araştırma konusunda kuram uygulama arasındaki güç ve güçlü bağı kavrayabilmeleri,
Araştırmanın önemini, gerekliliğini ve zamanını anlayabilmeleri,
Araştırma sonuçlarını değerlendirebilme ve uygulamaya dönük sonuçlar çıkartabilme
becerisini ve yetisini kazanabilmeleri
beklenmektedir.
Araştırma nedir? Tarihsel ve kuramsal yaklaşım. Sosyal araştırma nedir? Sosyal
çalışma araştırması nedir? Nasıl yapılır? Çeşitleri. Yöntem ve teknikleri. Nicel ve nitel
araştırmalar ve aralarındaki ayrımlar.
Ektedir.
Form IVa ( Türkçe):HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR
Haftalar
1. Hafta
Tanışma ve dersin tanıtımı. Konuya yönlendirme.
Araştırma kavramına giriş. Araştırma nedir? Niye yapılır? İnceleme. Bilimsel
2. Hafta
araştırma. Yöntem. Teknik. Rapor. Giriş bilgileri.
Düşünme nedir? Düşünmenin tarihi. İnanmaktan düşünmeye geçiş. Merak. Fen
3. Hafta
araştırmaları. Toplumsal araştırma sürecine geçiş. Somutun ve soyutun incelenmesi.
Düşünme öğrenme ilişkisi.
Yazının icadı. Düşünmenin kayda geçirilmesi. Felsefe. Metafizik. Bilimlerin
4. Hafta
sınıflandırılması. Pozitif bilimler. Davranış bilimleri.
Düşüncenin maddeleşme süreci. René Deckartes, Saint Simon, Auguste Comte. İbni
5. Hafta
Haldun. Hegel. Karl Marks.
Araştırma bilimsel araştırma farkı. Neden araştırma yapıyoruz? Önemi. Neden
6. Hafta
araştırma yapıyoruz? Amacımız? Yöntem teknik farkı. İnceleme araştırma farkı.
Araştırma bilimsel araştırma farkı. Araştırmanın önemi.
Araştırma yöntemleri nelerdir? Araştırma teknikleri nelerdir? Yöntem teknik farkı.
7. Hafta
İnceleme araştırma farkı. Rapor yazmanın önemi. Rapor nasıl yazılır? Anahat.
İçindekiler. Anahat planı ile içindekiler farkı. Araştırmanın temel kavramları.
Araştırma çeşitleri. Nicel araştırma. Nitel araştırma. Farkları. Hedefleri? Hangisi
8. Hafta
hangi durumlarda kullanılır? Örnekler.
9. Hafta
Araştırma yöntemleri. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri.
10. Hafta
Araştırma yöntemleri.
11. Hafta
Ara sınav
12. Hafta
Nicel ve nitel araştırma teknikleri. Örnekler.
13. Hafta
Nicel ve nitel araştırma teknikleri. Örnekler.
14. Hafta
Öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması. Toparlama.
15. Hafta
Dersin genel değerlendirmesi ve tartışma. Ne kazandık?
16. Hafta
Genel sınav
Form Va: DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derste ilgi ve katılım
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Sayısı
1
1
1
1
1
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Katkı Payı %**
%5
% 10
%10
%10
%25
%40
%100
%50
%50
%100
*Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I. Arasınav olarak değerlendirme sisteminde kullanılabilir
**Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir
*Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I.Arasınav olarak değerlendirme sisteminde kullanılabilir
**Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir
Form VIa: AKTS (ÖĞRENCİ İŞYÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan çalışması
Sınıfdışı ders çalışma süresi (Önçalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam işyükü
Sayısı
14
Süresi
3
Toplam İşyükü
42
14
1
14
1
10
11
1
1
1
10
10
15
20
15
18
120
Form VIIa (Türkçe): DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Katkı düzeyi*
Program yeterlilikleri
1
1 Sosyal çalışma uygulama alanları (Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum,
yerel yönetim gibi) bilgisi.
2 Sosyal çalışma kuramları (Sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı gibi) bilgisi.
3 İnsan gelişimi ve sosyal çevre bilgisi.
4 İletişim becerileri (Bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla)
bilgisi.
5 Yönetim ve yönetim süreçleri (Özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve
kuruluşlarının yönetimi) bilgisi.
6 Sosyal çalışma araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi,
7 Mesleksel etik, ilke ve değerler bilgisi.
8 Farklı başvuran gruplarıyla sosyal çalışma uygulaması bilgisi.
9 Her düzeydeki başvuranlar için benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak planlı
değişme sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama,
uygulamayı değerlendirme, sonlandırma ve izleme) gerçekleştirme becerisi.
10 Sosyal hizmet uygulama alanları, (Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum,
yerel yönetim), sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı),
insan gelişimi ve sosyal çevre, iletişim (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı
toplumsal gruplarla), yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet
kurum ve kuruluşlarının yönetimi), araştırma yöntem ve teknikleri, mesleki etik,
ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması
becerisi.
11 Sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt
etme ve toplama becerisi.
12 Araştırma sonuçlarını ve mesleksel literatürü yorumlama becerisi.
13 Kurumlararası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisi.
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
14 Profesyonel sosyal çalışma uygulaması bağlamında eleştirel düşünebilme
becerisi.
15 Sosyal çalışma disiplininin etiği ve değerleri doğrultusunda, farklılığın pozitif
değerini kabul ederek uygulama yapabilme becerisi.
16 Sosyal çalışma mesleği ile ilgili görev hak ve sorumlulukları belirleyen,
mesleksel etik, norm ve standartlara uygun davranır.
17 Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel, kültürel ve
mesleksel değerler çerçevesinde benimser.
18 Sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi kolaylaştırmak için birey,
aile, grup, kurum, topluluk, toplum ve küresel bağlamda uygulama yapma
anlayışı geliştirir.
19 Her düzeyde sosyal çalışma müdahalesi rollerini üstlenme ve başvuran
sisteminin gereksinimleri ile kaynakları eşleştirme konusunda etkin sorumluluk
alır.
20 Her düzeyde sosyal çalışma uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve
ve perspektifleri, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır.
21 Her düzeyde başvuru sisteminde planlı değişim sürecini kullanır.
22 Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olur ve yaşamboyu
öğrenme anlayışını benimser.
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

Prof.Dr. İlhan TOMANBAY - Hacettepe Üniversitesi