İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.001 / 00
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRÜ
Bitkisel Üretim, Gıda ve
Yem İl Müdür
Yardımcısı
Hayvan Sağlığı, Su
Ürünleri, İdari-Mali İl
Müdür Yardımcısı
Tarımsal Veriler,
Örgütlenme ve Tarımsal
Altyapı İl Müdür
Yardımcısı
Gıda ve Yem
Şube Müdürü
Hayvan Sağlığı,
Yetiştiriciliği ve Su
Ürünleri Şube Müdürü
Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube
Müdürü
Döner Sermaye
Saymanı
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı Şube Müdürü
İdari ve Mali İşler Şube
Müdürü
Tarımsal Altyapı ve
Arazi Değerlendirme
Şube Müdürü
İç Kontrol Sistemi
ve Kalite Yönetim
Uzmanı
Kırsal Kalkınma ve
Örgütlenme Şube
Müdürü
Sivil Savunma
Uzmanı
Sistem Destek
Uzmanı
Avukat
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.001 / 01
Gıda ve Yem
Şube Müdürü
Gıda Üretim Yeri İzin ve
Ruhsat Uzmanı
Yem Üretim Yeri İzin ve
Ruhsat Uzmanı
Gıda Satış Yeri İzin ve Ruhsat
Uzmanı
Yem Satış Yeri İzin ve Ruhsat
Uzmanı
Gıda Belgelendirme Uzmanı
Yem İhracat ve İthalat İzin
Uzmanı
Gıda İhracat ve İthalat İzin
Uzmanı
Yem Üretim, Üretim Yeri ve
Satış Yeri Denetim Uzmanı
Gıda Üretim, Üretim Yeri ve
Satış Yeri Denetim Uzmanı
İdari Yaptırım Kararları
Uzmanı
Numune Kabul ve Takip
Memuru
Eğitim ve Yayım Uzmanı
Şikayet Değerlendirme ve
Takip Memuru
Tekniker / Teknisyen
Genel Hizmetler Görevlisi
Yönetici Asistanı
Evrak ve Arşiv Memuru
Uzman Yardımcısı
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İGTH.İKS.ŞMA.001 / 02
ŞEMA NO:
BÖLÜM:
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürü
Bitki ve Bitki Koruma Ürünleri
İzin ve Ruhsat Uzmanı
Bitkisel Üretim Destekleme
Uzmanı
Bitki ve Bitki Koruma Ürünleri
Belgelendirme Uzmanı
Bitki Koruma ve Besleme
Denetim Uzmanı
Bitki ve Bitki Koruma Ürünleri
İhracat ve İthalat İzin Uzmanı
İdari Yaptırım Kararları
Uzmanı
Bitki Kimliklendirme Uzmanı
Şikayet Değerlendirme ve
Takip Memuru
Bitki Hastalık ve Zararlıları
Uzmanı
Eğitim ve Yayım Uzmanı
Mera İşlemleri
Uzmanı
Tekniker / Teknisyen
Genel Hizmetler Görevlisi
Yönetici Asistanı
Evrak ve Arşiv Memuru
Uzman Yardımcısı
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU
ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.001 / 03
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su
Ürünleri Şube Müdürü
Hayvan Üretim, Üretim Yeri ve
Satış Yeri İzin ve Ruhsat
Uzmanı
Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış
Yeri İzin ve Ruhsat Uzmanı
Hayvan Sağlığı İşletmeleri İzin
ve Ruhsat Uzmanı
Su Ürünleri Yetkilendirme
Uzmanı
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği
Belgelendirme Uzmanı
Su Ürünleri Ürün, Üretim Yeri
Belgelendirme Uzmanı
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
İhracat ve İthalat İzni Uzmanı
Su Ürünleri İhracat ve İthalat İzni
Uzmanı
Hayvan Üretim, Üretim Yeri ve
Satış Denetim Uzmanı
Su Ürünleri Üretim, Üretim/Satış
Yeri ve Avlanma Denetim Uzmanı
Hayvan Kimliklendirme
Uzmanı
Çevresel Etki Değerlendirme
Uzmanı
Hayvancılık Destekleme
Uzmanı
Su Ürünleri Destekleme Uzmanı
Kanatlı Hayvanlar Koruma ve
İzleme Uzmanı
Su Ürünleri Koruma ve İzleme
Uzmanı
Büyükbaş ve Küçükbaş
Hayvan Koruma ve İzleme
Uzmanı
İdari Yaptırım Kararları Uzmanı
Safkan Atlar Koruma ve
İzleme Uzmanı
Şikayet Değerlendirme ve Takip
Memuru
Tekniker / Teknisyen
Eğitim ve Yayım Uzmanı
Genel Hizmetler Görevlisi
Yönetici Asistanı
Evrak ve Arşiv Memuru
Uzman Yardımcısı
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.001 / 04
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler
Şube Müdürü
Koordinasyon Uzmanı
Yatırım Bütçe ve Performans
Uzmanı
Veri Toplama ve
Değerlendirme Uzmanı
Eğitim ve Yayım Uzmanı
Tabii Afet Uzmanı
Şikayet Değerlendirme ve
Takip Memuru
Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Uzmanı
Enformasyon Uzmanı
Targel Uzmanı
Yönetici Asistanı
Evrak ve Arşiv Memuru
Tekniker / Teknisyen
Genel Hizmetler Görevlisi
Uzman Yardımcısı
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ
DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.001 / 05
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme Şube Müdürü
Tarımsal Altyapı Uzmanı
Şikayet Değerlendirme ve
Takip Memuru
Haritalandırma Uzmanı
Eğitim ve Yayım Uzmanı
Arazi Değerlendirme Uzmanı
İdari Yaptırım Kararları
Uzmanı
Genel Hizmetler Görevlisi
Yönetici Asistanı
Evrak ve Arşiv Memuru
Uzman Yardımcısı
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.001 / 06
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube
Müdürü
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını
Destekleme Programı Uzmanı
İdari Yaptırım Kararları
Uzmanı
Kooperatif ve Birlik Projeleri
Destekleme Uzmanı
Şikayet Değerlendirme ve
Takip Memuru
Kooperatif ve Birlikler Takip ve
Denetim Uzmanı
Eğitim ve Yayım Uzmanı
Proje Geliştirme Uzmanı
Tekniker / Teknisyen
Genel Hizmetler Görevlisi
Yönetici Asistanı
Evrak ve Arşiv Memuru
Uzman Yardımcısı
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEMA NO: İGTHİKS.ŞMA.001 / 07
İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
Maaş ve Diğer Ödemeler
Memuru
İnsan Kaynakları Uzmanı
İdari ve Sosyal İşler Memuru
Yönetici Asistanı
Evrak ve Arşiv Memuru
Depo Memuru
(TKKY)
Güvenlik Görevlisi
Bütçe ve Performans Uzmanı
Ulaşım Hizmetleri Görevlisi
Satınalma Memuru
Etüt ve Teknik İşler Uzmanı
Genel Hizmetler Görevlisi
Teknik İşler Görevlisi
Uzman Yardımcısı
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
BÖLÜM:
İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.001 / 08
Döner Sermaye Saymanı
Muhasebe Memuru
Download

Genel ve Bölüm Organizasyon Şemaları