LERBANK
04 Mart 2014
STANBUL T CARET S
STANBUL
CARET S L NO
CARET ÜNVANI
CAR ADRES
MÜDÜRLÜ Ü
: 404332/351914
: LER YATIRIM BANKASI ANON M RKET
: TERSANE CADDES NO.96 D LER HAN KAT 8
KARAKÖY - BEYO LU / STANBUL
Genel Kurul Toplant na Davet;
Yukar da bilgileri yaz
irketimizin Yönetim Kurulu’nun 04 Mart 2014 tarihli alm
oldu u karara istinaden 11 Nisan 2014 tarihinde saat : 11.00’de Tersane Caddesi No:96
Diler Han Kat: 8 Karaköy - Beyo lu / stanbul adresinde, a
daki gündem maddeleri
çerçevesinde 2013 y Ola an Genel Kurul toplant gerçekle tirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun y ll k faaliyet raporu, denetleme raporlar ve yönetim
kurulunun kar da m önerisi genel kurul toplant ndan en az onbe gün önce irket
merkezinde pay sahiplerinin incelemesine haz r bulundurulacakt r.
Genel Kurul toplant
temsilcilerinin kat
Sayg lar
za, ortaklar
n asaleten veya a
n sa lanmas hususu ilan olunur.
ya ç kar lan vekaletname ile
zla,
LER YATIRIM BANKASI ANON M
NATIK ATAL
GENEL MÜDÜR VE YÖN.KUR.ÜYES
RKET
CELAL ÖZGÜNDO AN
YÖNET M KURULU ÜYES
LER YATIRIM BANKASI A. .
Adres:Tersane Cad.No:96 Diler Han Kat:8 34420 Karaköy/ stanbul
Telefon: (90 212) 253 66 30 (Pbx) Fax: (90 212) 253 94 54
Beyo lu V.D. 2970122205 Ticaret Sicil No: 404332 / 351914
Bir D LER Holding Kurulu udur
LERBANK
GÜNDEM :
1-Aç
ve Toplant Ba kanl ’n n olu turulmas ,
2-Ola an Genel Kurul Toplant Tutana ’n n Genel Kurul ad na imzalanmas için Toplant
Ba kanl ’na yetki verilmesi,
3-2013 y hesap faaliyetine ili kin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Ba ms z Denetim Raporunun
okunmas ve müzakeresi,
4-Ba ms z Denetimden geçmi 2013 y bilanço kâr / zarar hesaplar n okunmas ve müzakeresi ile
2013 y dönem kar n da
lmamas ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulmas ,
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 y
faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görü ülüp
oylamaya sunulmas ,
6-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakk ve ücretlerin görü ülüp oylamaya sunulmas ,
7-Yönetim Kurulu’nca seçilen ba ms z denetim kurulu unun onaylanmas ,
8-Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 say Bankac k Kanunu’nun yasaklad
hususlar d nda olmak
art yla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyar nca izin verilmesi,
9-Dilekler ve kapan .
VEKALETNAME
Sahibi bulundu um .................-TL toplam itibari de erde paya ili kin olarak
Diler Yat m Bankas Anonim irketi ‘nin 11 / 04 / 2014 tarihinde Tersane
Cad. No: 96 Diler Han Kat: 8 Karaköy-Beyo lu / stanbul adresinde saat
11:00’de yap lacak 2013 y na ait Ola an Genel Kurul toplant nda beni
temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara ba lanmas için oy
kullanmaya ................................................... vekil tayin ettim.
VEKALET VEREN
Ad Soyad
...../......./ 2014
VEKALET VEREN N
Sermaye Miktar
Hisse Adedi
Oy Miktar
Adresi
:
:
:
:
Not : Vekaletname Noter tasdikli olacak veya Noter tasdikli imza beyannamesi
eklenecektir.
LER YATIRIM BANKASI A. .
Adres:Tersane Cad.No:96 Diler Han Kat:8 34420 Karaköy/ stanbul
Telefon: (90 212) 253 66 30 (Pbx) Fax: (90 212) 253 94 54
Beyo lu V.D. 2970122205 Ticaret Sicil No: 404332 / 351914
Bir D LER Holding Kurulu udur
Download

Genel Kurul Çağrısı - Diler Yatırım Bankası A.Ş.