T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
MÜZİK BÖLÜMÜ
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV KILAVUZU
2014
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ
YAHŞİHAN / KIRIKKALE
Değerli Adaylar,
Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri
Anabilim Dalı 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında Kırıkkale’ye ve Ülkemize, sanatın evrensel
dilini kullanarak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler
ışığında, araştırmacı ruha sahip, çağdaş, demokratik bilim adamları ve sanatçılar
kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı ile
ilan edilen kontenjanla sınırlı olarak öğrenci alınacaktır. Sizler için hazırlanmış olan ve özel
yetenek sınavı hakkında önemli bilgilerin yer aldığı bu kitapçığı dikkatlice incelemeniz,
sınavda daha başarılı olmanız yolunda önem taşımaktadır.
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi olmayı hedefleyen siz değerli adaylara Özel Yetenek
Sınavı’nda başarılar dilerim.
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
MÜZİK BÖLÜMÜ
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
A - SINAVLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
1. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri
Anabilim Dalı’nın 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kırıkkale
Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapılacaktır.
2. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri
Anabilim Dalı’na 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Özel Yetenek Sınavı ile N.Ö.’e
35 öğrenci alınacaktır.
3. Sınav, Sınav Üst Komisyonu gözetiminde, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi öğretim elemanları tarafından kamera kaydı ile yapılacaktır.
4. Sınav Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salonda yapılacaktır.
5. Sınavın değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve sonuçlar Kırıkkale
Üniversitesi Yerleşkesi sınav yeri ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet
sayfası “www.kku.edu.tr” de ilan edilecektir. Ayrıca posta ile adreslere duyuru
yapılmayacaktır.
6. Herhangi bir sebepten dolayı (sağlık raporları da dahil) sınava girmeyen aday,
sınavla ilgili hak talep edemeyecektir.
7. Adayların, “Aday Numaraları”, ön kayıt bittikten sonra ilan edilecektir.
8. Tüm adayların verileri, ÖSYM’nin aday veri tabanı ile karşılaştırılacak, ÖSYM’nin
aday veri tabanından kaynaklanan veri hatalarından Kırıkkale Üniversitesi sorumlu
olmayacaktır.
9. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolünde ve yapılacak itirazlarda ÖSYM’nin veri
kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır.
B - ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER
Ön Kayıt Koşulları:
• Adayların, 2014 YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140.000 veya daha
fazla puan almaları gerekmektedir (Tüm lise mezunları için).
• Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel
engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri
kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.
1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İlgili Açıklamalar
• Başvuru yaparken imzalanacak Kayıt Kabul Formu ön kayıt esnasında verilecektir.
• 2014 YGS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı (mevcut olmadığında ön kayıt
sırasında ÖSYM internet sayfasından çıktı alınarak onaylanacaktır).
• Nüfus cüzdanı ve fotokopisi. Aslı kontrol edilip iade edilecektir (Nüfus cüzdanı
fotoğraflı ve TC. Kimlik numaralı olmalıdır).
• 3 adet 4 x 6,5 cm ebadında son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
• İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile ön kayıt yapılmaz.
• Müzik öğretim programına müracaat edecek adayların kendi adına düzenlenmiş, ilgili
banka şubesinden alınmış, 150 TL yatırdıklarını gösteren banka dekontunun aslı.
• Özel Yetenek Sınav Ücreti dekontu; Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi Sınav
Başvuruları Hesabı TR180001500158007301086992 nolu İBAN hesabına tek
program tercihi için 150 TL yatıracaklardır. Banka dekontunun aslı ön kayıt
sırasında ibraz edilecektir.
2. Başvuru Tarihi: Başvurular 01-02-03 Temmuz 2014 Güzel Sanatlar Fakültesi
binasında, GSF’nce yapılacaktır. Başvurular adayın kendisi tarafından ya da bir yakını
tarafından elden yapılacaktır (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir).
3. Sınav Giriş Belgesi: Ön kaydını yaptıran adaylara, kayıt anında Sınavı Yürütme Komisyonu
tarafından mühürlenerek onaylanmış Sınav Giriş Belgesi verilir.
4. Sınav Tarihi ve Yeri: Sınav tek aşama ve üç boyuttan oluşmaktadır.
• Sınavın 1. boyutu olan “Müziksel İşitme Sınavı”: 08-09 Temmuz 2014 günleri
saat 10.00'dan itibaren aday sıra numarasına göre Kırıkkale Üniversitesi Mavi
Salonda yapılacaktır.
•
Sınavın 2. ve 3. boyutları olan “Müziksel Söyleme ve Müziksel Çalma”
Sınavları”: 08 Temmuz 2014 Salı günü saat 10.00'dan itibaren aday sıra
numarasına göre Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salonda yapılacaktır.
5. Sınav Uygulamalarına İlişkin Kurallar
•
•
•
Özel Yetenek Sınavına girecek adaylar yanlarında;
Geçerli ve fotoğraflı özel bir kimlik belgesi aslı (nüfus cüzdanı veya pasaport),
Sınav Giriş Belgesi, (Ön kayıtta verilecektir. Adaylar sınavın bütün aşamalarında
Sınav Giriş Belgesi’ni yanlarında bulundurmak zorundadır)
Adaylar Müziksel Söyleme Sınavı aşamasında seslendirecekleri eserinin
notalarını ve 3 adet fotokopisini yanlarında bulunduracaklardır.
•
Adaylar Müziksel Çalma Sınavı aşamasında çalacakları çalgıyı ve çalgılarıyla
seslendirecekleri eser/eserlerin notalarının 3 adet fotokopisini yanlarında
bulunduracaklardır (Piyano çalacak adaylar için sınav salonunda piyano
bulunmaktadır).
C - MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVI BOYUTLARI
1. Boyut: Müziksel İşitme Sınavı
•
•
•
•
•
İki ses işitme: 5 adet iki ses
Üç ses işitme: Majör-Minör Temel ve Çevirim akorlar (4 adet)
Dört ses işitme: Yedili akor (2 adet)
Ezgi işitme: İkişer motiften (4 göze) oluşan tonal ve makamsal iki (2) ezgi
Ritim işitme: İkişer motiften (4 göze) oluşan iki ritim cümlesi
Tablo 1. Müziksel işitme sınavı boyutunda ölçülecek alanlar ve puanlar
İki ses
Üç ses
Dört ses işitme Ezgi işitme
Ritim
Toplam
işitme
işitme
işitme
puan
5x2=10
4x4=16
2x5=10
8x5=40
8x3=24
100
2. Boyut: Müziksel Söyleme Sınavı
Bu sınavda adaydan, hazırladığı bir eseri seslendirmesi istenecektir ve müziksel
söyleme becerileri puanlanırken aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır.
•
•
•
•
Sağlıklı sese sahip olma
Sesin gürlüğü ve genişliği
Doğru ve temiz söyleme
Sesin tınısı
Tablo 2.Müziksel söyleme sınavı kriterleri ve puanlama
Sağlıklı sese
sahip olma
30
Sesin
gürlüğü ve genişliği
30
Doğru ve
temiz söyleme
20
Sesin
tınısı
20
Toplam
100
3. Boyut: Müziksel Çalma Sınavı
Bu sınavda adaydan, hazırladığı bir eseri çalması istenecektir ve müziksel çalma becerileri
puanlanırken aşağıda belirtilen kıstaslar dikkate alınacaktır.
• Doğru ve temiz çalma
• Teknik düzey
• Müziksel yorum
• Eserin düzeyi
Tablo 3. Müziksel çalma sınavı kıstasları ve puanlama
Doğru ve temiz
çalma
Teknik
düzey
Müziksel
yorum
Eserin düzeyi
Toplam
30
20
25
25
100
D - ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ HESAPLANMASI
Özel Yetenek Sınavı puanının hesaplanması, dört boyutun etkisi oranında aşağıdaki
tablodaki gibidir.
Tablo4. Özel Yetenek Sınavı Puan Hesaplaması
Müziksel İşitme
Müziksel Söyleme
Müziksel Çalma
Sınavı
Sınavı
Sınavı
%60
%20
%20
Toplam
100
E - SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN TANIMLAR VE KISALTMALAR
YGS Puanı: Yükseköğretime Geçiş Sınavı
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı
N.Ö: Normal Öğretim
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı
Müziksel İşitme Sınav Puanı: Adayın Müziksel İşitme Puanı, jüri üyelerinin
bağımsız olarak, Tablo.1’de belirtilen aşamalara göre verdiği puanların
ortalamasıyla elde edilen puan.
• Müziksel Söyleme Sınav Puanı: Adayın Müziksel Söyleme Puanı, jüri üyelerinin
bağımsız olarak, Tablo.2’de belirtilen aşamalara göre verdiği puanların
ortalamasıyla elde edilen puan.
• Müziksel Çalma Sınav Puanı: Adayın Müziksel Çalma Puanı, jüri üyelerinin
bağımsız olarak, Tablo.3’de belirtilen aşamalara göre verdiği puanların
ortalamasıyla elde edilen puan.
F- DEĞERLENDİRME
•
•
•
•
•
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için ÖSYM tarafından belirlenen
ölçütler dikkate alınacaktır.
G- İTİRAZ
Kontrol Listesine İtiraz: Kontrol Listesi; sınav uygulamasının başında ilan
edilecektir. Bu kontrol listesi ilan edildikten sonra bir gün içinde, listedeki bilgilerin kendisine
ait olmadığını saptayan adaylar Sınav Üst Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Bu bir günlük
süre içerisinde başvurmayan adayların itirazı geçersiz olacaktır.
H- ASIL VE YEDEK ADAYLARIN KAYITLARI
1. 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile bölüme yerleştirilen
adayların kesin kayıtları ve boş kalan kontenjanlara müracaat edecek olan yedek
adayların kayıtları, Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından
Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
2. Eksik belge ile gelen ve süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların
mazeretleri ne olursa olsun kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt
haklarını kaybetmiş olacaklardır.
3. Adayların ön kayıt sırasında verdikleri evraklar ile kesin kayıt sırasında verdikleri
evraklar arasında bir farklılık tespit edilirse, bu adayların kesin kayıt hakları iptal
edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
4. Asıl adayların kayıtlarının sona erdiği günün akşamı boş kalan kontenjanlar, yedek
adaylara duyurulmak üzere Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı’nın ilan panosunda ve www.kku.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca posta ile adreslere duyuru yapılmayacaktır.
5. Yedek adayların müracaatları ilan edilecek tarihte kabul edilecek ve müracaat eden
yedek adaylar arasında başarı puan sıralaması dikkate alınarak boş kalan kontenjanlara
yerleştirme yapılacaktır.
6. Başarı puan sıralamalarına göre kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıtları da
Kırıkkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca ilan edilen tarihler
arasında yapılacaktır.
7. İlan edilen yedek adaylar, yedek kayıt gününde kayıt yaptırmak üzere gelmezler ise,
mazeretleri ne olursa olsun kesinlikle kabul edilmeyecek ve bu adaylar kesin kayıt
haklarını kaybetmiş olacaklardır.
Müzik Bölümü
N.Ö.
Müzik Bölümü
N.Ö.
ASIL KAYIT
01-02-03 Eylül 2014
YEDEK KAYIT
04 Eylül 2014
İ- YERLEŞTİRME
1. Adaylar yerleştirme puanlarına ve program tercihlerine göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan kadar asıl aday sınavı kazanmış olacaktır.
Yerleştirme puanlarına göre programda (N.Ö) 35. adaydan başlamak üzere, asıl
kazananlar kadar yedek liste oluşturulacaktır.
2. Puan sıralaması dikkate alınarak yapılacak yerleştirme işlemlerinde; adaylar arasında
meydana gelebilecek puan eşitliği durumunda, YGS-Puanı yüksek olan aday, YGSPuanının eşitliği durumunda OBP’si yüksek olan aday, OBP eşitliği durumda ise yaşı
küçük olan aday tercih edilecektir.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
MÜZİK BÖLÜMÜ
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI
SINAV ve KAYIT TAKVİMİ
01-02-03 Temmuz 2014
8-9 Temmuz 2014
Saat: 10.00
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ
(Güzel Sanatlar Fakültesi. – K.Ü. Yerleşkesi)
SINAV UYGULAMALARI
MÜZİKSEL İŞİTME, MÜZİKSEL SÖYLEME ve
MÜZİKSEL ÇALMA SINAVI
(K.Ü. Yerleşkesi-Mavi Salon)
SIRALI SINAV SONUÇLARININ İLANI
(K.Ü.Rektörlüğü’nce duyurulacaktır)
01-02-03 Eylül 2014 N.Ö. ASIL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
04 Eylül 2014
N.Ö. YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
(Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı - K.Ü. Yerleşkesi)
**Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, pedagojik formasyonla ilgili usul
ve esaslar çerçevesinde, lisans eğitiminden ayrı olarak YÖK tarafından izin verilen
üniversitelerde açılmaktadır. Lisans mezunları istedikleri takdirde açılan pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programlarına başvurabileceklerdir.
(Sınav Yürütme Kurulu, 08 Temmuz 2014 tarihinde saat 10:00‘da adayların giriş gün
dilimlerini ilan edecektir. Sınav Üst Komisyonu, sınav uygulamalarında mesai saatlerinin
dışına çıkılması veya sınav uygulama günlerinin uzatılması ile ilgili değişiklik yapabilecektir.)
TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ
(http://gsf.kku.edu.tr/)
Download

SINAV KILAVUZU - Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi