DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi
X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır.
2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak silgi kullanılacaktır.
3- Her soru 2,5 puan ağırlığındadır.
4- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
5- Her sorunun cevap süresi bir dakikadır
1- AHŞAP KORUMA, KURUTMA, BUHARLAMA, EMPRENYE VE KARANTİNA
1- Aşağıdakilerden hangisi odunu tahrip eden faktörlerden biri değildir?
a) Biyotik faktörler
b) Fiziksel faktörler
c) İnsani faktörler
d) Kimyasal faktörler
e) Mekanik faktörler
2- Aşağıdakilerden hangisi odunun doğal dayanıklılığını etkileyen etmenlerden biri değildir?
a) Ekstraktif maddeler
b)Lignifikasyon
c) Ağaç malzemenin şekli
d) Permeabilite (geçirgenlik)
e) Büyüme karakteristlikleri
3- Ağaç malzemeye emprenye yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ağaç malzemeye güzel bir görüntü sağlamak
b) Ağaç malzemeyi çeşitli faktörlere karşı korumak
c) Ağaç malzemenin işlenmesini kolaylaştırmak
d) Ağaç malzemenin taşınmasını kolaylaştırmak
e) Ağaç malzemenin rengini değiştirmek
4- Aşağıdakilerden hangisi odunun kurutulmasını gerektiren odunun özelikleriyle ilgili sebeplerden biri
değildir?
a) Ağırlık değişimi
b) Anatomik özellikler
c) Boyut değişimi
d)İşlenme özellikleri
e) Mantar hastalıkları
5- Aşağıdakilerden hangisi hızlandırılmış doğal kurutma yöntemlerinden biri değildir?
a) Salıncaklı kurutma
b) Vantilatörlü kurutma c) Mekanik baskı uygulama
d) Ozonlu kurutma
e) Bacalı istifleme
6- Aşağıdakilerden hangisine klasik kurutma peryotları doğru işlem sırasında verilmiştir?
a) Esas kurutma peryodu- ısıtma peryodu- dengeleme peryodu- soğutma peryodu- kondisyonlama peryodu
b) Isıtma peryodu- dengeleme peryodu- esas kurutma peryodu- kondisyonlama peryodu- soğutma peryodu
c) Dengeleme peryodu- esas kurutma peryodu- ısıtma peryodu- kondisyonlama peryodu- soğutma peryodu
d) Isıtma peryodu- kondisyonlama peryodu- dengeleme peryodu- esas kurutma peryodu- soğutma peryodu
e) Isıtma peryodu- esas kurutma peryodu- dengeleme peryodu- kondisyonlama peryodu- soğutma peryodu
7- Aşağıdakilerden hangisi kurutma kusurlarından biri değildir?
a) Çatlaklar
b) Sertleşme ( kabuklaşma )
c) Uzama
d) Renk değişmeleri
e) Reçine sızması
8-Aşağıdakilerden hangisi sıvı yüzey kaplama levhalarından biridir?
a) Fenolik kraft kağıtlar
b) Alkol esaslı vernikler
c) Polietilen esaslı kağıtlar
d) Yüksek basınç laminatları
e) Rulo laminatlar
9- İdeal bir kurutmada aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
a)Kalite b)Süre
c)Maliyet
d)Kapasite
e)Hiç biri
10- Aşağıdakilerden hangisi ağaç malzemenin kurutulmasının amaçlarından bir değildir?
a) Gereksiz suyu uzaklaştırmak
b) Kaliteyi yükseltmek c) Satış fiyatını artırmak d) Depolamak
e) Korumak
1
11- Aşağıdakilerden hangisi buharlama fırınlarının tavan iç kısımlarının kemerli yapılmasının
amaçlarından biridir?
a)Buhar kaybını önlemek
b)Isı ekonomisi sağlamak
c)Buhar dolaşımını sağlamak
d)Bağıl nemi azaltmak
e)Hiç biri
12- Aşağıdakilerden hangisi buharlama programlarında uygulanan periyotların arasında yer almaz?
a)Ön buharlama b)Denkleştirme c)Kapalı bekletme
d)Soğutma
e) Hiç biri
13- Aşağıdaki belirtilerden hangisi böceğin tanımlamaz?
a) İpek barınaklar
b) Öğüntüler
d) Koşnil ve afid örtüleri
e) Mantar üreme organları
14- Ev teke böceği zararını en fazla hangi dönemde yapar?
a) Yumurta
b) Larva
c) Pupa
d) Ergin
c) Larva keseleri
e) Nimf
15- Aşağıdaki yol tiplerinden hangisi kabuk böceklerinin anayol tiplerinden değildir?
a) Bir kollu dikey yol
b) İki yollu dikey yol
c) S şeklinde yiyim yolu
d)Yıldızımsı dikey yol
e)Bir kollu yatay yol
16- Ips sexdentatus’un Türkçe ismi nedir?
a)13 dişli çam kabukböceği
b)12 dişli çam kabukböceği
d)15 dişli çam kabukböceği
e)16 dişli çam kabukböceği
17-Mantar sporlarının yayılması hangi yolla olmaz?
a)Rüzgar b)Su c) Hayvanlar d)Duman
c)14 dişli çam kabukböceği
e)Çeşitli alet edevat ve ulaşım araçları
18- Odunun tüm elemanlarının (lignin dahil) tahrip edildiği çürüklüğe ne ad verilir?
a)Kara çürüklük
b)Beyaz çürüklük
c)Esmer çürüklük
d)Mavi çürüklük
e)Kırmızı çürüklük
19-Böcek populasyonunu azaltmak için canlı organizmalardan yararlanılan mücadele yöntemin ne ad
verilir?
a) Fiziksek mücadele
b)Mekanik mücadele
c) Biyolojik mücadele
d) Kültürel mücadele
e) Yerel savaş
20- Aşağıdakilerden hangisi levha yüzeylerinin kaplanma amaçlarından biri değildir?
a) Dekoratif bir görüntü sağlamak
b) Fiziksel ve mekanik özellikleri iyileştirmek
c) Formaldehit emisyonunu azaltmak
d) Su absorpsiyonunu engellemek
e) Levhayı mantara ve böceğe karşı koruma
21- Kontrplakların emprenye edilmesinde aşağıdaki emprenye yöntemlerinden hangisi kullanılır?
a) Dolu hücre
b) Boş hücre
c) Difüzyon
d) Çift vakum e) Batırma yöntemi
22- Aşağıdakilerden hangisi odunun rutubet hallerinden biri değildir?
a) Islak hal
b) Taze hal
c) Lif doygunluğu noktası (LDN) rutubet hali
d) Hava kurusu rutubet hali
e) Tam kuru rutubet hali
23- Aşağıdakilerden hangisi suyun difüzyonu ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a) Bağlı su difüzyon katsayısı liflere paralel yönde enine yönlere göre 2-3 kat fazladır.
b) Diri odunda öz oduna göre difüzyon hızı daha fazladır.
c) Özgül ağırlıktaki artış difüzyonu azaltıcı etki yapar.
d) Yapraklı ağaç odunlarında difüzyon iğne yapraklı ağaç odunlarına göre daha yüksektir.
e) Odun kalınlığı artması difüzyona azaltıcı etki yapmaktadır.
24- Aşağıdakilerden hangisi odunun sakıncalı özelliklerinden değildir?
a) Çalışması
b) Titreşim enerjisini absorbe etmesi
c) Yanarak kömürleşmesi
d) Çürümesi
e) Heterojen olması
2
25- ........ faaliyetleriyle ağaç malzemeyi oluştuğu .......... maddelerine indirgeyerek doğal dengeyi .............
Boşlukları en uygun dolduran şık hangisidir?
a) Bakteriler /odun/bozar
b) Böcekler/karbon/bozar
c) Mantarlar / karbonhidrat / bozar
d) Mantarlar / başlangıç / devam ettirirler
e) Hiçbiri
26- Aşağıdakilerden hangisi abiyotik zarar değildir?
a) UV degredasyonu
b) Şişme-daralma
d) Yüzeysel lignin tahribi
e) Selüloz tahribi
c) Yanma
27- Odunu çürümeden korumak için ya ........... halde ya da ..... rutubetten aşağıda tutmak gerekir.
Mantarlar birinci durumda ......, ikinci durumda ise....... yeterli miktarda bulamamaktadır. Boşlukları en
uygun dolduran şık hangisidir?
a) Tam kuru / hava kurusu / oksijeni / suyu
b) Tam doygun / %20 / suyu / oksijeni
c) Hava kurusu / %20 / suyu /oksijeni
d) Tam doygun / hava kurusu / oksijeni /suyu
e) Tam doygun / %20 / oksijeni /suyu
28- (I) Fitopatoloji → bitki hastalıkları
(II) orman patolojisi → ağaç hastalıkları
(III) mikoloji → böcek bilimi;
(IV) mikrobiyoloji → küçük organizmalar
(V) odun koruma → odunda meydana gelen bozunmalar. Yukarıdaki eşleştirmelerde sol tarafta bilim
alanı sağ tarafta o bilim alanına ait uğraşı konuları verilmiştir. Buna göre hangi eşleştirmeler yanlıştır?
a) III, V
b) I, III
c) II, IV
d) I, II
e) I, V
29- Mavileşme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) En çok çamlarda görülür
b) Bir çürüme şeklidir
d) Biçilmiş kerestede oluşuyorsa sekonderdir
c) Odunun permeabilitesini arttır
e) Üç tipte alınır
30- Genel olarak ele alınırsa; 1.Tip Beyaz Çürüklük / Esmer Çürüklük / Yumuşak Çürüklük’lerde önce
hangi bileşenler tahrip edilir?
a) Hemiselüloz/selüloz/lignin
b) Lignin/pektin/selüloz c) Selüloz/nişasta/lignin
d) Lignin/hemiselüloz/selüloz
e) Lignin/selüloz/hemiselüloz
31- Ekonomik olarak en önemli ve en yaygın hayvansal odun zararlısı hangisidir?
a) Böcekler
b) Oyucu midyeler
c) Termitler
d) İstakozlar
e) Kuşlar
32- Aşağıdakilerden hangisi odun korumanın amacına ulaşmak üzere bilinmesi ve uygulanması gereken
faktörlerden değildir?
a) Odun zararlıları
b) Odunun anatomik yapısı
c) Liflere paralel basınç direnci
d) Emprenye yöntemleri ve ekonomisi
e) Emprenye maddelerinin kimyasal yapısı ve etkisi
33- Organik çözücülü emprenye maddelerine (OÇEM) ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Hassas boyutlu ağaç malzemelerde özellikle tercih edilirler
b) Emprenyeden sonra boyamaya hazır bir yüzey bırakırlar
c) Diğer emprenye maddesi sınıflarından daha pahalıdırlar
d) Oduna sulu emprenye maddelerinden daha zor nüfuz ederler
e) En çok pencere/kapı doğramalarının emprenyesinde kullanılırlar
34- Suda çözünen emprenye maddelerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Taşınma ve depolanmaları kolaydır
b) Tarihsel süreçte önce metal tuz, sonra oksit esaslı olan formüller geliştirilmiştir
c) Yeni nesil suda çözünen emprenye maddeleri çoğunlukla krom esaslıdır
d) Bunlarla yapılan emprenye işleminden sonra ağaç malzeme tekrar kurutulmalıdır
e) Dünyada en çok kullanılan emprenye maddesi sınıfıdır
3
35- Aşağıdakilerden hangisi odun koruma sürecinde yer alan “tasarım (doğal koruma) önlemleri”
kapsamında değildir?
a) Ağaç malzemenin kurutulması
b) Yeni kesilmiş tomrukların enine kesitine mavi renklenmeyi önleyici madde sürülmesi
c) Doğal dayanıklı ağaç türlerinin kullanılması
d) Ağaç malzemenin kullanıldığı yerde kuru tutulması
e) Uygun boyutlu malzemenin seçilmesi
36- Çift vakum yöntemine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) En çok pencere-kapı doğramalarının emprenyesinde kullanılır
b) HOÇEM ile kullanılır
c) Ülkemiz piyasasında “şeffaf emprenye” olarak anılmaktadır
d) Tesislerin kurulması kolay ve yatırım masrafları düşüktür
e) Emprenye kazanı çoğunlukla silindirik yapıdadır
37- Aşağıdakilerden hangisi odun koruma maddelerinin bir takım testlere tabi tutulmasının
sebeplerinden değildir?
a) Bir bölgede etkin olan mantar türlerini belirlemek
b) Maddeyi daha önce etkinliği kanıtlanmış olan diğer maddelerle karşılaştırmak
c) Maddenin odunu koruma mekanizmasının nasıl olacağını tahmin etmek
d) Maddenin odun özelliklerine etkisini belirlemek
e) Maddenin mantar, böcek gibi zararlılara karşı etkinliğini belirlemek
38- Bir emprenye tesisinde, emprenye işleminde …… kontrolü için rutin olarak ölçülmesi gereken
değerler ……….. değeri (kg/m3) ve emprenye maddesi ……… değeridir (mm). Boşlukları en uygun
dolduran şık hangisidir?
a) güvenlik / zehirlilik / koruma
b) güvenlik / koruma sınır / geçme derinliği
c) deney / zehirlilik / geçiş
d) kalite / zehirlilik / koruma
e) kalite / koruma sınır / geçme derinliği
39- Son yirmi yıllık periyot içersinde ülkemizdeki orman ürünlerinin üretim ve tüketimiyle ilgili
gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) OGM odun üretim kalitesini artırmak ve maliyetleri düşürmek için dikili satış uygulamalarından
vazgeçmiştir
b) Kağıtlık odun, sanayi odunu ve özellikle lif-yonga odunu üretim ve tüketiminde önemli bir artış
gözlenmiştir
c) Tomruk, tel direk ve maden direği tüketiminde önemli bir artış gözlenmiştir
d) Dışarıdan ithal edilen tomruk/kereste miktarı azalmıştır
e) Yakacak odun tüketiminde artış gözlenmiştir
40- Küçük orman bahçıvanının yiyim yolu ne şeklindedir?
a) Yatay yol
b) Dikey
c) İki kollu dikey
d) Yıldızımsı
e) Yıldızımsı-dikey
4
Download

Ahşap Koruma, Kurutma, Buharlama, Emprenye ve Karantina