T.C
AKÇAABAT KA YMAKAMLIGı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
L
Sayı :33486921-100/ ~1...
Konu :Devamsız Öğrenciler
.... .................. ....... MiJDiJ~iJG~E
İlgi
:İI Milli Eğitim Müdürlüğünün 07/11/2014 tarihli 5105917 sayılı
Adana İli Yüreğir ilçesi Belören Ortaokulunda kaydı bulunan ekli listede isimleri
Qelirtilen öğrencilerin, sürekli devamsız durumuna düştükleri, yapılan araştırma sonucunda
ilçelerinde ikamet etmedikleri mevsimlik işçi çocukları olarak okula kayıtlarının yapıldığı ,
aile ve çocuklarının nereye gittikleri tespit edilemediği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu öğrencilerin İlçemiz bünyesindeki okullara devam edip etmediğinin
araştırılarak ilçeniz öğrencisi ise naklinin
alınması ve sonuçtan ilgili yazı ve ekleri
niüdürlüğümüz web sayfası duyurular bölümünde yayımlanmıştır. Müdürlüğümüze bilgi
verilmesi ayrıca ilçemiz öğrencisi değilse cevap yazılmaması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahrriet iJç~ciJ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKi:
Yazı
(16 Sayfa)
DAGıTIM:
Tüm Okul Müdürlükleri
!Q/1112014 Memur : D.ALTUNTAŞ ~
{.0/11/2014 Şef
: M..!JALCr/U# ,
.. ./1112014 Şb.Md. : YU . YAZıCı
Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdür " ü Ayrıntılı Bilgi: Y. ÜYAZICI(Şube Müd.)
Tel: (O 462) 2281084-112 Faks: (0462) 2282490 Eğitim Öğretim Şubesi:D. ALTUNTAŞ
,e-posta:[email protected]
internet adresi:akcaabat.meb,gov.tr
T.C.
TRABZON VALİLİCİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı:
78141513/220/5105917
07/1112014
Konu: Devamsız Öğrenciler
................................... KAYMAKAMLıGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
:Adana Valiliği iı Milli Eğitim
48836810/220/5018291 sayılı yazısı.
Müdürlüğünün
04/1112014
tarihli
ve
Adana ili Yüreğir ilçesi Belören Ortaokulunda kaydı bulunan ekli listede isimleri
belirtilen öğrencilerin, sürekli devamsız duruma düştükleri, yapılan araştırma sonucunda
ilçelerinde ikamet etmedikleri mevsimlik işçi çocukları olarak okula kayıtlarının yapıldığı,
aile ve çocuklarının nereye gittikleri tespit edilemediği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu öğrencilerin ilçeniz bünyesindeki okullara devam edip etmediğinin
araştırılarak ilçeniz öğrencisi ise naklinin alınması ve sonuçtan Müdürlüğümüze bilgi
verilmesi ayrıca ilçeniz öğrencisi değilse cevap yazılmaması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli
Eğititm
Müdürü
EK:
Yazı
(16 Sayfa)
Hükümet Konagı 6 i 040 TRABZON
Elektronik Ag:: www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi: Maide KÖSE Memur
Tel: (0462) 23020 94 - 1106
Faks: (0462) 23020 96
Bu evrak gOvenh elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene355-d6a2-3 ı 43-a700-0726 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
ADANA VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 48836810/220/5018291
Konu: Devamsız Öğrenciler
ACELE VE
GÜNLÜ
04/1112014
................................................... VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) MEB. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği.
b) Yüreğir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24/10/2014 tarih ve 4285455
sayılı yazısı.
İlimiz Yüreğir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile,
İlçeleri Belören Ortaokulunda kaydı bulunan ekli listede isimleri belirtilen öğrencilerin,
sürekli devamsız duruma düştükleri, yapılan araştırma sonucunda İlçelerinde ikamet
etmedikleri mevsimlik işçi çocukları olarak okula kayıtlarının yapıldığı, aile ve çocukların
nereye gittikleri tespit edilemediği bildirilmiş olup ilgi yazı ve ekleri ekte gönderilmiştir.
Söz konusu öğrencilerin İliniz okullarına devam edip etmediğinin araştırılmasını,
devam ediyorsalar ise ilgili okul Müdürlüğünden naklinin istenmesini ve sonucundan
Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Turan AKPINAR
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
I-Yazı Örn. ve eki:(15 Sayfa)
DAGITIM:
80 İL VALİLİGİ(İL MEM)
Adana tı Milli Egitim MüdürlUgü Temel Egitim Bürosu
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntılı
bilgi için: N.tTMİŞ VHKİ
Tel: (O 322) 458 83 71 1302
Faks: (O 322) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenCbeO-6c30-305b-9f50-4 7d 1 kodu ile teyit edilebilir.
T.C
YÜREGIR KAYMAKAMııGı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
l( ~)..g
Sayı
71405651-100."-
Konu
Devamsız ÖğrendIel',
~~/]O/2014
ADANA VALİLİGtNE
(iı MiJli Eğitim Müdürlüğü)
lfçcmhl'.e bağlı Belören OrtaokuJunun mevsimlik tarım işçisj olan sürekli devamsı
cileri
ile'ilgili Oku] MüdürtoğUnün 23/10120 i 4 tarihli ve 254 sayılı Y~ZISl ile ekleri Hişikte nulmuşt ,
Bilgilerinizc arz ederim.
EKLER:
ı-Ok MOd. Yazısı (l adet-I sayfa)
2- ÇizeIge (1 .adet- 1 sayfa)
3- Tutanak (6 adet-6 sayfil)
4- Devanısızlık Mektubu (6 adat-6 sayfa)
,
L
i Yüre~ir lIçc IVtilii egitim ~OdürJUğü 'Um~l EAltim BUfUSU Dahili
oi"';~ ... '
.
" ··(~)
~"f'~~
.
'.
... . ..·
Telefon: 12ı Telefonlar: Müdür: 323 2206 Sıınttat: 3211761· 3242081.
faks: 323 4950 KUfllnl Kodu: 113079 Adres: Karnmş Cnd. Yüreğj]'
Kaynıakaıntığt S,Kat Pmta Kodu: 01330 Y[Jreğll'-Adıılın
mıuJ/yureı.ıir. meb . go" .Ir c-pO~f": 'turevi rO ı,Cli'trneb. L!0v. ~(
·o~
.---.J~~
_ _ _ _ __
il
T.C.
ADANA VAL lLiCİ
Yüreğir Belören Ortaokulu Müd(ırlü~11
Devamsızlık
Mektubu (LV. Uyar. 20 gün)
~:
SaVl: -2051
·~~·iJ.:·
d
: " /(
. A
.. .... ;
.;" .
..
:. ·.:....... .AWi:
Konu: Öğrencinin dellilmsızlj~1 hk.
.;..• ::~. .;,.
..
Sayı!'l ALİ
.... . ..L
~.
AKSU ·
Ve1isl olduOunuı okulumuzun 8. Sınıf i A Şube~ ö~rendlerlnden 59 numaralı CUMA AKSU a~Qıcia belirtılen gOnlerde
okula devam etmemiştir.
ilköOretim ve fi:)ltlm Kanunu gere~lnce, her öOrerıcl velisl yahut vasisi veya aile başkanı çocu~unun mecburi ııl<öOreöm
kurumuna munt:ııaman dev~rnını sa~lamakla ve özrü yiizünöen okula gidemeyen ÇDCu~un ourumunu en geç uç gOn i~lııde
okul idaresine bildirmekle yükümlüdur. ÇccuOun okula gönderilmernesl halinde idart para cezasıvııı cezalandırılacaktır. Bu
hususta görOşmek. üzere ilgili mudUr yardımcısına başvumı",nızı önemle rica ederim.
15/()9/20~4 ·oe~im~·~ .. .
~ 7JOi/20H
.. .. .. . i.ö··"Gon (o;;ıii-soz) ....... i::......
Oevamsız
ı.O GOn {ÖzDr$O!}.
1.0 Geln (öı:D~)
1.0 Gün (Özı.irtill)
1.0 GOn (OzOr5üz)
19109/2014 DeviRLSIZ
23/09/2014 ~ımsıı
2~t2Ct1'l
29/09/201 1
aı. '. 00!lt;~
. 20.1144
0
r f
v
.
10/10/~01"
''!j.
Devamsa
Ce~am$ı1
Dev.m5lı
1.0 (Jan (öıorsOz)
Dcv~SJl
. ! .
ı5/10/21')14
.
,
i.
o' .
.
i
0 ' 0
.'
·
i
' ı,
i
lo.
i.
I ",
. ;
' ,;;
.,ıı !
1 . 1 ';
ı
" o
o
.... .....". . ......
', ' ,I
...
"Iı·j
",~01ıP7~
;.!
.. 1 : 1'.. ..: •.
~ :
• o'
i
•
•
" .
;
• i
•
:1.
•
i
•
i.
•..
•~•
•
,.
i
•
•
:
•
. ·0)
.': i
.. :. . :J
•
1.:
i.
•
• ••
i
;
i·
i:
1 '.\ ' . "' ;
•
:
L: . ·1'
.ı
,
!:' ... ' ,.• ı;.p·
i.
ır
1
i
•
•
i• . .
j
.
. ~ .. r. ' :
· 1·
'... "
•.
' 1 • .'
i
, ı. '
..:;
i . ( .!,
:
•
• . .:
( i~I:"
i
ı.
.. '
ıı!
'I • :
, o · ·ıı
.
ı,'
• . .• i .
Iı ' "
... .
r~) . .
0
·· Ö~·jj··~~;;~~;k Toı,..~~.
· ~~~
'
MOOÜR
vARDİMdsı
..
,'.. .
.'
ol
•. ' "i, ·1,
i '
.~~
:
: ',
ı .Q.~n
.1.0' tjiln (Otiı$Of)/ j;. !
1!:1:00 Giln (ÖzOI$DZ)
Oe\I,ınılı
.
o~""
,,",?öZ
Dwırm5lt
21/ı(l,l2014
l4:D ···GÖ~ ···
i
···:.~·.'OO ··GG~i~6ıaa~2')· ~ : :t:
Dev*mli1Z
CellilmSIl
17/ıonOı.
......... . . ....... . .................. ... . .......
1.0 GOIı (OrUnlUı)
Oj!1MCJ~·· . r>ev.~ı: . . :
I3I10fl()1'I
.
.
1.
ı.o GDn(Örill10ıl
OMmsız
1.0 (j~ (OlOrSUl)
1.0 GOn (ÖıaiWt)
p'evt1l1S11
. ~ \)l/~dıaı .. :· '~nısir
ı.o GDn {özursOz}
1.0 G\In (OzOr$il2}
,.
··· ·· · ~1'4~20i5 · ÖERS·YıU ······
'.
o
i
1.0 Gün (Öı\irsiD:)
1.0 GUrı (ozUrsi1l)
1.0 Gün (Ö;ıOI'lOz)
De~ımsu
261()9/201..
1.0 ~n (Ôlt.Irstıt)
1~ı~~91.':., Ofl!lmilı
1.0· GOn (öZcirSaı)··· · ·
'I ."
~()/~/2014
1.0 : 0(I.nJÖ;ıo~) ..
14/ıerzOl. · · Oe~DmSı1
2O/ıo;l1014
o
ı.D GO" (ÖZ015u;rl
Dev~msı:z
. i6,ic.ııji"i)i" .. ö@~~m$iı
.~~fı20ı4 DevlırTl5lZ
·
"22/0!f/1014 DevaMSIZ
. . ' .. ;. 1~/~014' · ~[f$2
;
rı
.
1':.Hıı
: ~', : i :
• öOren~ Ile ılgılı sınav, ıieVam5lZlık, hııthıl~ de/$ progr.ımı, okuOu!lu
klt4tpl&r WD. tıllgllerl http://www,nıeb.ııoyott' tnternet adresinde tıuıUl'\8n
V.ıııııgllendlrme Sl$bIml bIllümand~ sOrekli olBrak takıp
edel:tll15lnlz.
~ Uyıın dııımi, tıtzOl'5üı dıy~m5lz1ık t()pl~mı
(IV. ~n LG ııgn)
ileSi pili'larıık tı!spıt edilmiştir.
• Rcrpgr1U giln $.ıyılan, okullun 8~lk
!lOnler "'kkate !llııı.rak yelilden
he$8p1anrııakt.ıclır.
21.10.2014 10;08:26
oIdu~u
j.
T.C.
ADANA VAL. İLicİ
Yüreğir Belören Ortao~lu Müdürlüğü
DevamatZıık M~ktubu
Sayı:
(LV.
Uyarı
20 gün)
.41· ·
' ._~'j~J!
205/
öCrendnin devamsız'ı~ı lık.
:.': ' ; :...~UI· ';
Korıu:
:.:..,; ;'. :: .
. Sayın ÖMER ATILGAN
.. . . .
Veli5i oldu~unuz okulumuzun 8. Sınıf J A Şubesi ~rencUerinden ı5 numaralı SAUH ATILGAN a§80lda belirtilen
günlerde okula devam etmemiştir.
i'kö~retim ve EOitim Kanunu g€r~ince, her IXlrenc:i vellsi yahut vasisi veya ane başkanı çocLJo1)unuıı mecOOri ilkö1'lretim
kurumuna muntaıaman devamını sa~'ama](la ve özrO yOzünden okula gidemeyen çocu~ı.Jf1 dt.ıfumunIJ en geç üç 90n içinde
okLlI idaresine bildinnekle YÜkümıüdOr. Çocu~un of(ula gönderllmemeSı h3Unde idari para cezagy1a ceı.alandırılacal<tır. Bu
hususta QÖI'uşmek Ozere Ilgili müdür yardımcısına başvunnafllzı önemle rlCil ederIm .
.... lSiiığ120'14
Oe~am5C!.
17(O~/2014
Devlmsı;ı
19/~/20H
2J(09120ı4
25/09/2014
29/~12014
a .. ·: . '. ()lIlC/2014
f'. '. Ollll0/2014
IO/1~14
..........
.. . ..... ..
oev"msız
De~am~
De'IIamsız
oev~fhSlz
J)evım5l1
Devamsız
De\I.,ınsız
• •• • •
• • • ••• •
0'0
••••
~O~4·~Oı~ Of.RS
.. ..
...... .... 16i(jği2iii~
Gon (ÖZ~rliüz)
Gün (ÖtOısOı)
GOn (OıürsOz)
Gan ıMrliilZ}
Giln (ÔlOrsa:ı)
GDn (OZOrsilr)'
v;r /
1.0
Dlviınsız
2'4/09/:014
W09/2DI4
Devamsa
1.0 Gün
1.0 Gün
1.0 Glln
GOn
1.0 GUn
1.0 GOn
1.0 Gün
1.0 Gün
ı . o Gün
ı.o
oe-vııll161Z
3O~9/2014
'02I~0120ı4
t~
Oevımsıı ., ,
"~~.msı:z ...
~1Tl51~ to' .. •
Dev.msıtr :· ··
09/10/2014
13/10/2014
15/10/2014 O!~8mSlZ ~,
17/10(2014 De'II~msıı "
21/10/2014 OI!ValnSlz
Gan (ÖzOI'5UZ)
• . . . . ......... . . . . . . . .
. 'öey~;;;Sa" "" ........ ..
,18~9JııOI4
'21/09/2014 ı>ev,m51z
1.0 GOn (OtilrsOz}
1.0 GUn (ÖlOr~)
1.0 GUn (6z!k'$iJz)
1.0 Grln (Orul'SDı)
1'-110/2014' 0ev8m5l~
UiI~pI20~~. De~amslZ
20/1W20H DeII;m:;lı
ı"ci " G('~ {ozt;;$ô'z)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
. .. . . . . . . . . . .
~Oı(J,..Qı Dev.mSlılık TOplamı:
. .. . " . . . . . . 0 . " . . . . ..
2.4.0 GOn
0' 0
' ' ' ''0
1.G. GOrl
.0· ·c;tjn
o"'"
ÖIOı1Q Deva"",z'I'~ .
·.uMktJj(L/
ŞUBE ~EHBER ö(;RETMENİ
•
I.
'
•
•
t"
i '
:., i :
.1 ·
.
•
.i
•.
,'
"
•
i
.
.,
{'
;dv-.,.,~~ ~4
i ,
,i
•' . ' .
-~
~~~?' ~. : ~~ ,M~h.~rı
,.' i·
.;
•.
1
iı
.\~
.'-
.. ,.
.
"
~
'
~
1.1'f~.t:"" ... "
olrCi ' ' ·· ....
'~
-l~~
..
' ,~
. '. \.~ ~,
~J' .;'..
:~~~; .
'
.
,I
}'l
.~· .i"
.:.. ... '
~~ _Jo
• Ö(j~ ile 110111 5IflIV, d~msızıık, h.1Ik 'tlenı programı. o~uduOu
klt.1pıar vb. bilgl~ hltpı/lwww.meb.goıı.trlntl!met adresInde !lulunin
VıII .llgllınellrml! SIJteml b<lIumııroı:ıen
rekll oıarak tal<ip
ecıebl!l~Inlz.
• Uyarı ııı~mı, ~ütSOz de~am$l2Iık toıııamı hesaplanarak tespıt edI/miŞtIr.
sa
(1\\Wln lOGOn)
... ~pOl'lu gOn SI\IIları, okullun at;lk old~u gOnler dIkili'te ahn~~..1ı. Y""'Iden
h~ı.nmil1ltadır.
21.10.2014 10:08:26
'.,
'
.
..
i .· ·.
: ,:1
"
.
T.C.
ADANA VAL ttict
Yüreiir Belören Ortaokulu Madürlü~U
Devamsızhk
·
:." ,. ;1H'Jkul
Lif
Mektubu (LV. Uyarı 20 gün)
Sayı:
2051
Konu: Ö~rer.c:inin devamsızlığı hk,
"
MEHMET KURT
...
. . "~ . :'
, flkö§retim Ile Eğltı~ Kanunu gtre~lnm. her ~rend vellSi yahL.!t vesisi veya aile başkanı çocu~unun mecburi ilkö~retim
muntazaman devamLnl sa~lamakla ve öırü yüıUnden okula gidemeyen ı;ocu~un durumunu en geç Oç gün Içinde
okul idaresine bildirmekle yükümlüdür, Çocu~un okula gönderllmemesi h!linde ıda npara ceıa$lyla cezalandırılacaktır. Bu
hususta görüşmek Ozere ilgili müdür ~rdırncısına başV\.Jrmanızl önemle rica ederim•
.... . . .. .. .
.. .. .. . ..... ..... . ........
kun.ıml.lna
19/ry,/20 1'4
23J0Il/2G14
Oevamsız
Devamsız
DI'Iam51ı
Devamsız
ZS/Oi/20ı1
Dt!vamSIL
29/09/2014
Oeyıımsız
1l1l101ı014
Dewmsız
06/10/l014
Dev~rnfIZ
ıOllC)JlO14
Dev.ılT'r$lt
14/11l/201'4
De'Vım$lz
Devım5ll
Cevımıu
15/09/20H
~
16/ıOJ~tu.
2OIıon014
.. .. .
.......
ü "(icin (Özo'~'Q'~) ' "
. '., ,
;ı.
.h,
1,0 GOn (Ö2Cts()z)
1,0 Ciiln (ÖIQsWı)
ı,O Gün {ÖZOr.ıOz)
I .D GIJn (Ö;ıünıDz)
ı.o GDn {Öz!lI'$Ot)
I.G G(In (OzDrsQı)
1,0 GCIn (ÖzDr'Stl.z)
1.1) GOn (Öıonıaz)
1.0 Giln (öıı;LrsllZ,)
1,0 GOn (~z(lr$liz)
1.0 GÜı\ (DalrsOz)
..... ..:',
...... . .. .. .. . . ...........
ılı ÖZÜraCIz Oavam$t%1ık Toplamı:
~
~.Qi~-201S DERS YILI
-
.iô
G'ü';' (Ozursö~j .
1, O (iDn (öıUrsOz)
1.0 Gün ıö.z~~üt)
16/09/201'1 Dev,ııısız
.18JQ9/2014 Dlvalll5lt
22f1)91ı014
24/09/2014
Dev~m51Z
D~vııinşıt
30/09jlDli
Devamsıı
O~1{Jt2014
1.G
1,0
1,O
1,0
1, O
Devamro
26,1ry,/ı014
~ııısız
D9/ID/2014 oevımşıl
13/10/2.Il1,1 tle\Iımslı
15/10/2014 Oıı\Iam5ll
17/10ll014 bevam!ilZ
21/10/2014 Devam:ıu
. " ......
24.0 GÜn
........... ." ....
ÖzürlÜ Devilmazlık Toplaımı:
GOn (ÖzDrsO~)
Gün (öı~ rsüz~
~n (OzıırstiZ
(JIln (ÖwI'SUl)
GDn (Ö:ı\.irsDZ)
ı.D GDI' (ÖZUNiOJ)
I.D GQn (mOrsOı)
ı.o GOo (ÖZCisOz) ,
1,0 Gün (Oıü'!ÜZ)
. . .. .. ..
0.0 GÜn
"
'~~"
" İDAKE$TO
SINIF Ö~RETMENt
MÜOOR yAR.DIMosr
.,~" , .
.
':." ..
.'
. ......
"
"
r·,
,"
.. ÖDreııel Ile Ilgili sınav, dev.mwlık, Iıl'ftalılc ders programt, okudLICu
kitaplar vb, bııgne" http://WWW.IIl-b.IIOV.tr. kıternet adl'@!lnd~ bulu,,",n
v.ıı aııgllındlrme Slıtenıl bOl(lmüflden ~(JrekJI (lla~lk 'tikiıı
~eblll~lnlı,
~
Uyan dilimi, tızOrsüı dINam5fllL'ıı I(lpııımllMıs8plıınt1r~k tespıt e<lIImLş1lr,
(IV. Uyın 20 DI/n)
• Rilportu gün Siyll,n, OI(Ullu n açık olcluıW günler dikkol'"
r.esıplinmaktııdIT.
Zı.JO.2014
09:44:03
alımlıilk yenıden
" 0: ;:
s.~~-· ;: .Ir: .'·r;
~~~: ,:';:: .. :::
i
.:.
Vellsl oldu§unuı okulumuzun 5, Sınıf i A Şubesi ö~rendlerlnden 335 numilralı AHMET KURT aşa~ıda belirtilen
günlerde okula devam etmemiştir.
17iD~/lDı4
"
,
.
,
,, '
sayın
'"»' ' '
...:: . . .::. :.::::
: :':
': ..:;:', .:::'::;::: :~jii'~i:i :1';R; ;.'::' :::; t>.:·{i:':'.:::. i.'::!i; ~: .. ,' .:: ~.; : .::'·i ," .iii
T.C.
VOREGİR KAYMAKAMLlGI
Delören Ortaokulu Mndürlü~U
730411
Sayı:
23/10/2014
59101368-1001 254
Konu: Devamsız Ö~enciler
1LÇE MİLLİ EGiTIM MÜDüRLütOm
YÜREGİR
E~itim-Ö~tim
2014-20 15
yılında . okulurouza
kayıtlı
olduğu
haJde
ikamet
adreslerinde bulumu:naytp başka memleketlere gl3ç ettikleri tespit edilerek sürekli devamsız
dununwıa düşen öğrenciler ve bu Ö~renciterç. ait devnmsızlık mektupları ve tutanaklar ekte
sunulmuştur.
•
,
•
i
.
:.
•• "
. Iı ,'.
.~
;'
Bilgilerinizi ve geregini ~ eder1id.
J
..
.~. ;
:,
· i:!
•
•
h, : ,
•
.:
• ,
·1 :
, . '1
>
. ."
ı; . i
• •
• · 1·
r ! ;• . . . ~
1 ' ·1
.
"
i
••
i
•
•
; .
• !! ;" .
1'
, , I ' • .' .~ : .
i:i
.1
.11
ı' :
·
.. ..
:r
i ·
lol Iı,.
i!
.
;
.
• •
' ,.
'i
o"
:
' o,
,i,: :
,.
ı' !
. " ,1.
EKLER:
1·1 Adet Çizelge
2-6 Adet D~vrunSlZiik Me'lctubd ' .. '
,
" ."
3·6 Adet Tutanak
i
i
. ,
.:
'i
. i
. ., ' .
..
i
. i
i.
.
.
',
'
i
!'p
•
,' ,
.
i ·
'1. '
TUTANAKTIR
20.10.2014 Paıartesl tünü okutumuz 5/A sınıfı 335 numara'ı ölrendsl Ahmet KURT un okul
kayıtlar/ndaki
adres1ne ı'dildl.
Öirenci velisının adreste Ikamet etmedılı taraftmııdan tespıt edildI. Bu tutanak tarafımızdan
tanılm edl1di.
",
VUbrıda i'! d i seçen mevsimlik tarım IşçI
çoculu ölrenctmlıJn memleketine ıittlii komşu 1/e
muhtar beyanana ıöre belirtilmIştIr.
· 1·
:
', , '
, , ..J
',: i
ıda KEŞTO
,
lo
'
i
Yunl~ K~YA ,
'ı
M~temltik' ÖJrt.
-.
i
Mahalle Muhtan
5/A S'~"Reılber Öirt.
. .. ill~
ol
!i
~,
i,
i
..
..
" '~".:'
)
.
,
,:
,i
:!
fo, ,, ',
!iı t. i ~. "1 ' .
:f ; t· :.:.
! .
~
JıllNlS
O.\: ' lıl}lO
'
.
. ~
'f>
~.
,,",
(l'El}ıO
(({VAD!;'
ıoy
ON 'S
'n
.
- ,
.~
TUTANAKnR
:
20.10.2014 PazartesI sOnO 'oklıfu"';iJz 6/A smıfı Z6 numaralı öğrenel$1 Şenal SAKAR ın okul
kavıtlarındaki adreslnlılldUdi.
Ölrencl valisinin adreste ıkarnet etmedrıı tarafımızdan tespıt edildi. Bu tutanak tarafım1zdın
tanıim
editdi.
.
.
Yukarıda ad. ,eçen mevşimlik tarım IKJ ~ocuiu ölrencimi.lln memleketıne
. muhtar beyan ma ıiite
belirtilmiştir.
"
'.
'~~FER
..
','
"
In'allizce elrt.
6/A Sln.Rehber~irt.
i~
d· · ' .. " .
komşu ve
,rttiii
.1:. '
VunlsKAYA
, :
Mahalle
i
L O
.
i.
,
Muhtarı
ı • ..i;-t .• ~' • .,.,;_ ..ii
.:
'
r' .' .,: "
\ i"
i.
·1:
i
, ',ı .
i
. .. :
:
: ""
i
, I'
.
.. .• .•
,
. ' .
.-; .~ , . '
'LLL
t:
.1'.
~
.'. '\".
.
.: i
. ,
:
. . ....
,,' .·i'.,····:·'
L.·.!)J·:
'i~ ~
, " .'
:"':t""
.,,
,1·-
.. ~. r........
"oJ,
• i
j.
!: .
i ./
!
i
ıiı
.!
! i ~: .
•.
•
i
: •• :
. . . . ::
"
.
TUTANAKnR
",
20.10.2014 Pazartesi ,U"O
oku'u",uı alA sınıf. 15 "um.rah ölrencısi Sallh ATILGAN ın okul
kayıtıarındaki adres'ne gidildi.
ö.... c1 velisInIn .d'..... Ika"'.' .,med!il .,,,,Iut..dan '.",1. edildI. Bu tulo.ak ..
n
tanı\m edildi.
Yukarıda adı ıeçen mevslm.ık tarım lşçl çocuiu öirendmlı.ln
,
muhtar beyanına ıöre biılirtUmiştlr.
memleketine
ıittill
r.~mııdan
komii\.! \Le
o
L
'i.
i
rAIJ!d.r KI\V~ .
Mahalle Muhtim
.. • • • j
8/A SIı\.ftel1·.bar öitt.
· "1 · 1
i
: .
:t,
"
•.
~ ,"
. ı
:.. . ',. , :
i
i ı
,
~
i
I,
"'/ltı .);1;l.
.. 'SO$;Bn.öjrt
"
. '".
.
TUTANAKTIR
20.10.2014 Pazartesi gilnü okuluMuz
sınıfı 45 numara'ı
alA
ölrencisl Salih AVD&N ın okul
kayıtlarındaki adresine ıldildl.
ölrenci velis}nin adreste ikamet etmedlii tarafımızdan tespit 'edlldl.Bu tutanak tarafımııdan
tanzim edildi.
-,
, Vukarıda adı ıe,en me\l'Slmllk tarım
muhtar bevanına göre heHrtllmiştlr.
iŞçı
öjrenc:lmlıln memleketine ıittll'
çoculu
komiu ve
i' ,
VunlslCAYA
i
1,,'o'Oi.8ttOlrt
"
•
••
i
: .
Maha"e Muhtan
8/A'S'tn.R~ı\ber 'Öltt.
':"! ..
I" " ,
. "
,
\ .!:'
"0
"
~' I' ı".
,
,
o
i .;
,
,
':
i .
. , .
i
'; . i ; i ..L
,,'
TUTANAKTIR
-i
.
, 20.10.2014 Pazartesı günü okulumuz 8/A sınıfi 59 numara" öirenc:lsi 'cuma AKSU nun o"ul
'
Il.yıtlanndilkl
adrestne ,ldlidi:
Ölrencl velislnin adreste Ibmet etmediii taraf1mızdan tespıt editd'. Bu tutanak tanıfımııdan
unzim edildi.
Yukarıda .d, geçen mevsimlik tarım IKI çocuJu öirendmlıfn memleketine ,Itttğt komşu ve
muhtar beyan.na löre
belirttimiştir.
tn
,
i
,' ,
rı; , ~ i, ~
"
.,,
,
: • ı " J, i
'
~i •
i, ~
Mıh&r
,,' ,
,KAYMAR
YunlsKAYA '
:
, "
"
t ,; .ıSöS:alı~öjrt
Mahalle Muhtan
aLA ·~tW. Re~be"'~j'rt.
I\ ı ı , h
:. J
!'! , I ı ı " '.
i.
. ,~ ·1' , i
' I
'
.
':,
;
:,.
,
iI
•• ,
:l ı' I!1, ~o , ~,r,. " " ! , .!~
,
. ',
.. .
; ~"
"
;,
i
o"
• _
,
, "
:~ ·o.
:i
..
~,..
·T.C.
ADANA VAL it.İ(;İ
Yüre~ir
Belören Ortaokulu Müdü.r1ü~
Devamsıdık
Mektubu (IV. Uyan 20 gün)
OM
. ~.
Sayı:
205/
Konu; öOrencinin devams.zı.~ı hk.
'!IM .': ....
., .'._., ;~ktJt
'
.i
'.:
.
SayınMEHMET
".
"
SAKAR
Vellsl olduOunuz okulumı.ııun 5. Sınıf i A Şubesi öğrendIerInden 26 numaralı ŞENAL 5AKAR aşa(j,da belirtilen günlerde
okula devıım etmemIştir.
1lk~retım ve E~itim Kanunu gereOincel her ö~rend vellsl yııhut vasiSi v~a aile ba~l<an, çocuOunun mecburi "k~retlm
kurumun" muntazaman devamını saOlamalda ve özrü yOzünden okula gidemeyen çoc~u,., durumunu en geç Oc; gün Içinde
oku! i~areslne bildlrrnelde yükümlOdilr. ÇocuOun okula göndeı11memesi nallnde idari para cezasıyla cezalandınlacaldır. Bu
hususta 9örilşmeı< üzere ilgili mUdür yardımcısırta başvurmanı:/ önemle rica ederIm.
15{09/201"
11109/2014
19ro912014
23/09/2014
Oe~Bm5li
DevamsıJ
D.YDmS/i
Dev~ız
ZS/Oi/2014
DeYamsu
Z9/09/l014
Ol./10Il014
Dewmsıı
Oeıwı014
1~1012014
'" ..... ... '" i,o' GO'; ' ('öZti~iıZ} .... .. .. .... ................ oıWs';;sa
Oevlln$4Z
1.0 GO" (OıürııOz)
Oıvamsıı
~amsız
1.C GOn (Ö2D~)
1.0 GU" (Of0150ı)
l .O Gün (ÔZOI'5ll!)
1.0 GUn (Ö~ı)'
1.0 (iGn (Ozürsllz)
Devamsız
Dev8tn5lz
1.0 GOn (öıClmiı)
1.0 Gun (OtUrsOJ}
1.0 Giln (Oı(k$ilz)
L-D GOn (Orui'501)
DeY~mSlZ
14/10/2014' t'lMms/z
l!Sl~0120ı" ". Oevanı5lr
ıoııa!2014
1.0 Gün (ÖWr.;ül.)
.D~Yilms/z
2~~"'201~ DERŞ VI1.I
... Ö.OrsOz Devamııııılık Toplarnı:
·~0fER
SUBe REHBER ~RfTMeNİ
MOOÜR YARDIMCısı
"
.'.
i
.
·
Iİ
.j
i
i
i
' •
i
:' ,
/(:,
'
..
' ,'
.,.: 1.1·4
..
.:.
DttLL~; · ·~k.~l1~,
,. \,~ .
.,
,......
. . . ..... -'~:.....• -'r'.
... .
..
~
\
~7'
,~ .
~
..
.
~
J
.
• OOrencl/le ilgli' SIIllV,
~
'.
~ ,
'" . ~''':'.;, ' ' '
',_.
'" .
.
. .'
. ~ ' ~~ ~ . ' ."
deya~!I:k. ıWaı,ık ·ıJ!l;~ı:ogr,ff'.I, Okut!ıı~U
~lilF \11). bılgıler/http:! {MVW.meb.gov.tr
Internet adresinde bıılunarı
V.II .I~/Iend/rme 5/rtem/ bölllmUnden s(lrekll Olara'" taWp
edeblllrslnlz_
" Uyuı dilimI. oı015ÜZ de~aRl$lzlık toplamı hesııpl~nali'k teşplt edilmiŞtI'.
(IV. Uyarı 10 gÜn)
~ R~porl\l gal1 sayııa~/, otiıllun açık ald~~ıı
hes;ıplanmlk!iıdır.
21.10.2014 10:5.5:06'
günler d4kUte "lıtıar~k yenıden
Oe~amSll
cevaPlSIZ
Cavamsıı
OWoI;nslı
Devamsız
Oeo.ıamsıt
Devamsız
"1.0 Gor;(öı~t~) '
..
1.0 Gilrı {Öz\l~Uı)
1.0 Gün (Ö!lıf5ÜZ)
1.0 Glln (OzÜi'SUz)
1_0 miLL (ÖZOrs(Jz)
1.0 Giln (Ort!rs1li)
i _G GOn (ÖZD15ıJZ) ... _.1.0 GOrı (Ö'ı.üri\l2) . :
1.0 GUrı (OıUr'SOı)
1.0 Gün (öıorstız)
1.0 GUn (ÖıürııOt)
1.0 Gil4ı (fuarwz)
..
T.C.
ADANA VAL itiCi
Yüreğfr
Belören Oıtaokulu Müdarlü~
Devamsızhk Mektubu (LV. Uyan 20 gü~
Sayı:
205/
Konu: Öğfeneni" devamsızlı~ı hk.
sayın
DEDE SAKAR
Velisl old~unuz okulumuzun 8. Sını' / A Şubesi öCrencllennden 9 numaralı AYŞE SAKAR aşa~ıda belirtilen günlerde
'. okula.devam etmenii§tlr:
llköaretlm ve E~ttlm Kanunu gere~ince. her ~rencl velisl yahutyasisl veya aile başkanı c;ı:ıru§unurt mecburi ııkö~ret.im
kurumuna muntazaman devamını sa~lalT1akJa ve ÖZfÜ yOzür'ıClen okula gidemeyen ÇClcu~un durumunu en geç üç gün içinde
okul idaresine blldlrmekle yOkümlOdür. ÇocuOun okula gönderiimemeıi halinde Idari para cezasıyla cezalandınlacaktır. Bu
hususta görüşmek üzere Ilgili müdür yardımcıs,na başvurmanızı önemle rica ederim •
. .. " 1:0' (ia;" t<hu;SOZ) ' ..
ı .o Gtln (Ö2(Jr5ÜZ)
uı GO" (ÖAirsflz)
I.G GOn {Ö2örı;Oıl .
ı ,o (;ün (ÖlOt5Ö2)
1.0 Glln (öıOr5'Üt)
1.G GDrı (02:ürııOıl
Oevamsı~
Deviomsız
Ovvamsrı
15/09/2014
17/09/2DI4
19/09t2IU.
ı3/0~/2.014
~5,I0!l,/2<ıı4
1!~/r;gnO 1'4
Oll111/201~
o~tıOtı·Oı4
Devamsız
Oevımsıı
~mSll
Oev8msıı
DeviI'l\SIZ
DevımSlz
CııvamSl1.
Dewmsız
lW1012014
H/llll20H
161ıPl40n
~D/1or.ı{ı14
..
."
l.() G(Jıı· (ÖZOrı;ürl
1.0 Giln (ÖZlJrs(lı)
1.0 GLln (öıür-sDı)
1.0 GUn (Ozlirı;Uz)
DeviofT1~IZ
....................
. ......
DER$ '(lU
1,0 Gtln CÖZ(J,5ih)
·~14.~~15
,'.
". ' . · 1
iı
•
~.;f4Q~Y
,I
,SU~E. R.EHBER
i
'ii
' ı '! : '
·1
, .:
i
, .
i·
. i .. ,' .
"
.'
.'
",
~~~~
~L\~.....~~. fı.tM~~
•
. i
or' .,. .' ..
...
. ~ . ıt~
?
i
* Ö~rencl 1/6 .lglII $1l\iV, dMmS'ıılı~~~k ~e;;prögra~, (!kudU~IJ
kitaplar vb,
blıgılel1 /ıttpı/lwww.meb.govklınlıe1.netldre5lnde bIllunan
bı510mOnd.l!n 5'Üre1t:11 tıl.Wıık ~kJp
Veli IlIıı"endlnne Slmml
~debl/ltSlııl;t.
• Uyan "nıml, ölGrsüı deviomwlık !tiplamı nesapt&nara~ tespit 4!d~mlilJr•
. (rv. U'ltn 20 glln)
• /'taponu gün yy".", GWI/un i1çık olctu~u gOnler dllcbte illınanık yenıden
I'ıesap&anmaktadır.
21.10.2014 10:08:26
......
.'
• ,
i
Lo;
.'
"
. ..
:: / ,
ı ':
j. :
."
"I'ı-
f, ;. ~ o":' ".'
i
I. • ; :.
~i •
T.C.
ADANA VAL iLİcİ
Yüreğİr Beıaren Ortaokulu MüdUrlüAü
Devamsızlık
Mektubu (IV. Uyarı 20 gün)
,
Sayı:
,.,
.'~: .,j
~
205/
:.
Sayın YAŞAR AYDIN
,"j'. '
: ..
.
' "
Ve/jsi o/du~unuz okulumuzun B, Sırııf i A Şubesi öğrenc;ilerlnden 45 numaralı SAUH AYDIN aşaO'da belirtilen günlerde
okula devam etmemiştir.
.
tl!<öOretjm ve ~Itim Kanunu gere(ıinceı her öğrenci ve!;sı yahut vasısi vf!!IJa aıle başkanı çeKuğunun mecburı nk~retim
Icun.ımuna munl:azamım devamını saOlamakla ve ôzrü yOzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde
Okulidaresine bildirmekle YÜkOmıüdOr. Çocu~un okula gOnderl1memesi halinde Idarı para cezasıyla cezalandırılacaktır. Bu
hususta gör(J~ek Llzere ilgli! müdür yard,mcıs~tla başvurmanızı önemle tiC! ederim,
'ı
, : :
'.
.
:( \
.
.,
i
ı ' ,
•
(ıl' : ı"·
'i . ·
,.,
i
"
ı"
.',:.: ,"1 .
' . :,
. :! .
1 0, "
'
. :i. , -: .
! -, "
I, '
i
i
"
i
..
"
.
\
.: •• 1"
... ..... .. . ..;
j :. :.' ~'.: :}:' : "
.....1Bilgilendırme
Sür8dl olarıık takıp
edebilirsIniz.
t .
i
• UYtrl dilimi, !!zOrsOz deyarııS'D'1ı tocılamı lles,pl8Nli'k l:e$plt ediımiŞtIr,
~. Wl" LO gOIı)
•,
.. ~porlv gO" swılırı, okullun' "91( olôuCu gDnler (ll~ aLınar;ı!t ~ld'M
h~lırıma1<.t6dır.
• ..
21.. 10,2014 10:08:26
...' .
,. ':
!r?\ ii
:>J
': :.
'.
i.
. . , ,','
.. '
'ı
r .
•
~
...
. ı · ' ":' ... :
.
,
.'
.
.. . .
( : i.
.
~ öO~d il~ Ilgili sınay,
~1UIp6ir ~b, bılgı .. "
,,'1"
{,., :. i~~U ;
1<onu: ~renclnin devamsızlıO. hk.
".
,
l'
" .
.. '
'.:;
j '
"! .:!: ! .... .. ..
i
.
. i: ·
,
: i
' '1 ~ .ı
' j
.
•: . , •
.'
,,'
Download

İlgi yazıya ulaşmak için tıklayınız.