2014 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
2014 Y ILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
GİRİŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde “Genel yönetim
kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler
ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık
uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri
kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm
gereğince hazırlanan BYEGM 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer
almaktadır.
2
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
KODU
AÇIKLAMA
01
PERSONEL
GİDERLERİ
02
SOS GÜV. KUR. DEV.
PRİMİ GİDERLERİ
03
2012 / 2013
Artış Oranı
(%)
2012 KBÖ
2013 / 2014
Artış Oranı
(%)
2013 KBÖ
2014 KBÖ
12.844.000
49,22
19.166.000
43,66
27.533.000
1.944.000
30,50
2.537.000
43,99
3.653.000
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
72.529.000
79,25
130.011.000
25,33
162.943.000
AA
59.400.000
89,39
112.500.000
28
144.000.000
BYEGM
13.129.000
33,38
17.511.000
O4
FAİZ GİDERLERİ
O5
CARİ TRANSFERLER
O6
SERMAYE GİDERLERİ
GENEL TOPLAM
0
145.500
0
5,50
0
8,18
18.943.000
0
0
153.500
19,22
183.000
2.000.000
12,50
2.250.000
33,33
3.000.000
89.462.500
72,27
154.117.500
28,03
197.312.000
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanunun eki olan I Sayılı Cetvelde yer
alan genel bütçeli bir kurumdur. 2013 yılında 154.117.500 TL olan Genel Müdürlük bütçesi, 2014 yılında
%28,03 artışla 197.312.000 TL olmuştur.
3
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
A.BÜTÇE GİDERLERİ
2013 (Ocak-Haziran)
GİDER
TÜRÜ
KBÖ
Personel
Giderleri
2014 (Ocak-Haziran)
GERÇ.
ORANI
%
HARCAMA
KBÖ
GERÇ.
ORANI
%
HARCAMA
19.166.000
12.831.726
66,95
27.533.000
17.821.201
64,73
Sos. Güv.
Kur. Devlet
Primi Gid.
2.537.000
1.608.469
63,40
3.653.000
2.285.722
62,57
Mal ve Hiz.
Alım Gid.
130.011.000
62.124.549
47,78
162.943.000
88.394.072
54,24
0
0
0
0
153.500
71.840
46,80
183.000
85.500
46,72
Sermaye
Giderleri
2.250.000
551.575
24,51
3.000.000
475.546
15,85
TOPLAM
154.117.500
77.188.159
50,08
197.312.000
109.062.041
55,27
Faiz Gid.
Cari
Transferler
0
0
2013 yılında 154.117.500 TL olan bütçe ödeneğin ilk altı ayda 77.188.159 TL’si (%50,08’i)
harcanmıştır. 2014 yılında ise 197.312.000 TL ödenek tefrik edilmiş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin
109.062.041 TL’si (%55.27) harcanmıştır.
1. (01) PERSONEL GİDERLERİ
HARCAMA
YIL
KBÖ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2013
19.166.000
3.076.441
1.504.105
2.116.244
2.150.813
1.954.599
2.029.521
2014
27.533.000
3.466.811
2.882.840
3.127.729
2.956.807
2.243.416
3.143.598
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2013
2014
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Personel giderleri kapsamında tefrik edilen 27.533.000 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde
17.821.201 TL’si (%64,73) harcanmıştır. Memurlar için tefrik edilen 20.641.000 TL ödeneğin 12.983.083
TL’si, sözleşmeli personel için tefrik edilen 6.776.000 TL ödeneğin 4.625.193 TL’si, 4/C’li personel için
212.925 TL harcanmıştır.
4
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
2. (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
HARCAMA
YIL
KBÖ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2013
2.537.000
357.916
226.972
261.834
247.827
248.171
265.745
2014
3.653.000
381.909
421.925
438.123
350.874
324.292
368.599
500.000
400.000
300.000
2013
200.000
2014
100.000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Genel Müdürlük bütçesine 2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik
edilen 3.653.000 TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde 2.285.721,76 TL’si harcanmıştır.
2013 yılının ilk altı ayında gerçekleşme oranı %63,40 iken, 2014 yılının ilk altı ayında bu oran
%62.57 olmuştur.
3. (03) MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ
YIL
KBÖ
2013
2014
HARCAMA
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
130.011.000
9.073.152
9.860.743
12.737.076
9.315.281
11.964.360
9.173.934
162.943.000
11.309.366
18.664.687
14.997.218
10.961.436
18.064.654
14.396.711
20.000.000
15.000.000
2013
10.000.000
2014
5.000.000
0
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2014 yılında Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için tefrik edilen 162.943.000 TL ödeneğin, yılın ilk
altı aylık döneminde 88.394.072 TL’si harcanmıştır.
2013 yılının ilk altı ayında %47,78 olan harcama oranı, 2014 yılının aynı döneminde %54,24
olarak gerçekleşmiştir.
5
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
4. (05) CARİ TRANSFERLER
YIL
KBÖ
2013
2014
HARCAMA
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
153.500
12.240
26.000
0
33.600
0
0
183.000
14.560
31.040
0
39.900
0
0
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2013
2014
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Cari Transferler gider türü için 2013 yılında tefrik edilen 153.500 TL ödeneğin yılın ilk altı aylık
dönemde 71.840 TL’si harcanmıştır. 2014 yılında söz konusu tertip için 183.000 ödenek tefrik edilmiş,
bu ödeneğin yılın ilk yarısında 85.500 TL’si harcanmıştır.
5. (06) SERMAYE GİDERLERİ
YIL
KBÖ
2013
2014
HARCAMA
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2.250.000
0
0
95.832
304.464
87.980
63.297
3.000.000
0
0
26.550
322.430
57.938
68.628
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2013
2014
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2013 yılında Sermaye Giderleri için tefrik edilen 2.250.000 TL ödeneğin, yılın ilk yarısında
551.575 TL’si harcanmıştır. 2014 yılında ise tefrik edilen 3.000.000 TL ödeneğin yılın aynı döneminde
475.546 TL’si harcanmıştır.
6
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
HABER HİZMETLERİ
1.
Dönem İçinde (Aylık/Yıllık) Kullanılan Haberlerin Sayısı:
Haziran ayında devletin ilgili makamlarına sunulan toplam haber sayısı 3.786 olmuştur. 2014
Haziran sonu itibariyle sunulan haber sayısı ise 19.993’tür.
2. Haberlerin Kaynaklarına Göre Dağılımı:
a.Devlet Enformasyon Sisteminde
(DES) Kullanılan İşlenmiş Haber
Sayısı:
Basın Müşavirlikleri
Yabancı Haber Ajansları
İnternet
Gazeteler (Pressdisplay)
Yabancı Televizyonlar
Yabancı Radyolar
Yerli Haber Ajansları
Toplam
b. İşlenen Ancak DES’de
Kullanılmayan Haber Sayısı
Toplam İşlenmiş Haber Sayısı
Haziran 2014
Toplam Haber Sayısı
Ocak-Haziran 2014
926
678
1.779
64
305
34
3.786
5.932
2.578
9.385
392
1.543
163
19.993
1.584
11.135
5.370
31.128
2014 yılı Ocak-Haziran ayında Kapalı Devre Abone Sisteminde kullanılan haber sayısı 19.993
adettir.
Aylar
Haber Dairesine
Gelen Toplam
Haber Sayısı
Basın Müş. Aracılığı
İşlenmiş
İle Temin Edilen
Haber Sayısı
Haber Sayısı
Ocak 2014
62.599
3.715
1.263
Şubat 2014
44.276
3.397
1.086
Mart 2014
48.707
4.346
1.428
Nisan 2014
45.258
3.993
1.200
Mayıs 2014
57.430
4.224
1.106
Haziran 2014
Ocak-Haziran 2014
65.542
4.213
1.157
323.812
23.888
7.240
2014 yılı Ocak-Haziran ayında Genel Müdürlüğümüz Haber Dairesi Başkanlığına gelen toplam
haber sayısı 323.812, işlenmiş haber sayısı 23.888, Yurt Dışı Teşkilatı aracılığı ile temin edilen haber
sayısı ise 7.240 olarak gerçekleşmiştir.
7
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
3. Bültenler :
Dönem İçinde Yayımlanan Özel Bültenler

Dünya Basınında Türkiye (Türkçe-İngilizce Günlük-web)

17 Aralık Operasyonu-III Dış Basın Değerlendirme Raporu (1-10 Ocak 2014)

Kabine Revizyonu Yaygın Medya Değerlendirme Raporu

“Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Yaygın Medya Değerlendirme
Raporu” (22-24 Ocak 2014)

“Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Yaygın Medya Yansımaları” (EK:
22-24 Ocak 2014)

“Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Dış Basındaki Değerlendirme
Raporu” (19-24 Ocak 2014)

“Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel Ziyareti Dış Basındaki Yansımaları” (EK:
19-24 Ocak 2014)

“17 Aralık Operasyonu Dış Basın Değerlendirme Raporu” (17 – 20 Aralık 2013)

“Kabine Revizyonu Dış Basın Değerlendirme Raporu”

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Türkiye ziyareti (Genel analiz 27-28 Ocak 2014)

Suriye bağlamında Türkiye’nin radikal örgütlerle ilişkilendirilmesi Dış Basın Değerlendirme
Raporu (1 Eylül 2013-1 Mart 2014)

2014 yerel seçimlerin dış basında yansımaları (30-31 Mart 2014)

2014 yerel seçimleri, dünya basını ve yaygın medya değerlendirme raporu (1 Mart 2014-3
Nisan 2014)

Soma maden kazası, dünya basını ve yaygın medya değerlendirme raporu (14 Mayıs 201418 Mayıs 2014)

“1915 Olaylarına İlişkin Taziye Mesajı” dünya basını değerlendirme raporu

Cumhurbaşkanlığı Aday Süreci Yaygın Medya Analizi (19 Mayıs 2014 -10 Haziran 2014)
8
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
BASIN YAYIN HİZMETLERİ
Basın Yayın Faaliyetleri
2014 Yılı Sonu İtibariyle
Basın Kartı Hamil Sayısı
3.596
Haziran 2014
Sürekli basın kartı
928
96
341
Serbest basın kartı
443
9
49
5
-
1
4.972
451
1.754
Düzenlenen Basın Kartları
Basın kartı
Basın şeref kartı
Toplam
346
Ocak-Haziran
2014
1.363
Haziran ayı içerisinde 184 adet basın trafik kartı ve 84 adet hizmet damgalı pasaport evrakı
düzenlenmiştir.
Hakemli Dergi Çalışmaları: “30 Mart 2014 Yerel Seçimleri” temalı özel sayı ile birlikte BYEGM
fotoğraf arşivinden çıkarılan ve 1960-1987 yılları arasında gerçekleştirilmiş seçimlerden karelerin olduğu
“Fotoğraflara Türkiye Seçimleri” adlı bir kitapçık okurlarla buluşturulmuştur. “Siyasal İletişim” temalı 3.
sayı ise haziran ayı sonu itibariyle çıkarılması planlanmaktadır.
Çanakkale Gezici Müzesi Projesi: Gezici Müzenin haziran ayı içerisinde İzmir, Manisa, Balıkesir ve
Tekirdağ illerine ziyareti sağlanmıştır. Müzenin temmuz ayında Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli
illerini ziyaret etmesi planlanmaktadır.
Kadın ve Medya Projesi: Kadın ve Medya konulu kitap hazırlıkları çerçevesinde “Gazete
Haberlerinde Kadın Temsili”, “Televizyonda Kadın Temsili”, “İnternet Haber Sitelerinde Kadın Temsili” ve
“Mülakatlarda Kadın Temsili” araştırma raporlarının değerlendirmeleri birleştirilerek tek değerlendirme
raporu haline getirilmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında eylül ayında bir sempozyum düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Yerel Medya Özendirme Yarışması: Yarışmaya ilişkin ödül töreni, haziran ayında düzenlenmiştir.
Leonardo da Vinci Projesi: Leonardo da Vinci Projesi kapsamında Hollanda, Belçika ve Almanya’ya
çalışma ziyaretlerinde bulunulmuştur.
İfade ve Basın Özgürlüğü Çalışma Grubu: Basın ve ifade özgürlüğü alanında dünya çapında
faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının genel yapısı, işleyişi, faaliyetleri ve raporları hakkında
araştırmalar yürütülmüş, söz konusu faaliyet ve raporların ortak noktaları ile Türkiye hakkında yapılan
yorum ve eleştirilerin genel yaklaşımları incelenmiştir. Basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin faaliyet
gösteren uluslararası nitelikteki sivil toplum kuruluşlarının raporlarına kamu kurumlarının eşgüdümlü
cevaplar vermesi ve ileriye dönük etkinliklerin verisel ve yöntemsel olarak değerlendirilmesi amacıyla
çalışmalar yürütülmüştür.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ( IPA); Projenin AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı ve Genel
Müdürlüğümüz eşgüdümünde hazırlanacağı, ilk taslak çalışmanın 6 Temmuz 2014 tarihine kadar AB
Bakanlığına iletileceği hususlarında mutabakata varılmıştır. Projede; KHK ile kurulması öngörülen eğitim
merkezi başta olmak üzere kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, basın çalışanlarının özlük haklarının
iyileştirilmesi, yerel medyanın güçlendirilmesi, AB nezdinde diyalog mekanizmasının geliştirilmesi (bu
kapsamda, AB ülkelerde bulunan medya mensupları başta olmak üzere iletişimin güçlendirilmesi) gibi ana
bileşenler temelinde çalışmalar yürütülmüştür.
Çözüm Süreci; Sürece yönelik yerel medya analizi çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin farklı
bölge ve şehirlerinden baskı sayısı yüksek 18 yerel gazete tespit edilerek seçilmiştir. Bu çalışmada
gazetelerin manşetleri, ilk üç sayfada yer alan haberler ve köşe yazıları mercek altına alınıp
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Sosyal Medya; Twitter analizleri, yerel ve yaygın medya organlarından gündem takibi,
Kurumumuz faaliyetlerinin takip ve tanıtımı, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram hesapları
için içerik hazırlanması, portal için veri tabanının hazırlanması ile WOMM (Word of Mouth Marketing/)
takibi de yapılmaktadır.
9
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
ENFORMASYON HİZMETLERİ
Enformasyon Faaliyetleri:
Enformasyon ve Tanıtım Hizmetleri
Ülkemize Davet Edilen veya Resmi Ziyaretlere Eşlik Eden
Basın Mensupları ve Kanaat Önderleri Sayısı
Haziran 2014
Ocak-Haziran
2014
101
380
18
18
9
71
24
54
Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Gümrük Kolaylıkları
Sayısı
1
9
Kurulan Basın Merkezler/Basın Masaları
1
2
Tanıtma Fonu Kuruluna Bildirilen Görüş Sayısı
37
168
Yabancı Basın Mensupları İçin Düzenlenen Basın Kartları
Sayısı
21
149
2
18
Mihmandarlık Hizmeti Verilen Gün Sayısı
28
131
Diğer Faaliyetler
82
463
324
1.463
Kendi İmkânları ile Ülkemizi Ziyaret Eden Basın Mensupları
Sayısı
Yabancı Basın Mensupları İçin Talep Edilen Mülakatlar ve
Çekim Sayısı
Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Mülakatlar ve
Çekim Talepleri Sayısı
Yapılan Basın Duyuruları
TOPLAM
Türkiye Polonya ilişkilerinin 600. yılı münasebetiyle Mart ayında uluslararası bir sempozyum
düzenlenmiştir.
Hatay ve Çanakkale illerimizde faaliyet göstermek üzere 2 basın merkezi kurulmuştur.
2014 yılı içinde devlet ve hükümet başkanlarının ziyaretleri esnasında ülkemize gelen 319
yabancı basın mensubu ile davet ve kendi imkânları ile gelen 7 ayrı heyette 58 yabancı basın mensubuna
mihmandarlık hizmeti sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün Türkiye’de yerleşik yabancı basın mensuplarının mesleki çalışmalarını
kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü akreditasyon faaliyetleri çerçevesinde 2014 yılı içinde 353 gazeteci
akredite edilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca Başbakanlık Tanıtma Fonu Temsilciliği’nden Genel Müdürlüğümüze değerlendirilmek üzere
intikal eden 166 proje için görüş verilmiştir.
TERCÜME HİZMETLERİ:
Tercüme Dairesi Başkanlığınca Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen bülten, makale, köşe
yazısı v.b. yayınların tercümelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Türkçeden; İngilizceye, Rusçaya, Almancaya, Fransızcaya ve Arapçaya toplam 339 “Köşe Yazısı”
çevirisi yapılmıştır.
Türkçeden; İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusçaya toplam 37 konuşma metni ve
açıklamanın çevirisi yapılmıştır.
Genel Müdürlük Makamı ve diğer birimlerden gelen 44 adet bülten, makale, köşe yazısı v.b.
yayınların çeviri talepleri karşılanmıştır.
10
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
III. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER
2014 yılı Performans Programında belirlenen hedef ve performans göstergelerine ulaşılması
hedeflenmektedir.
A. BÜTÇE GİDERLERİ
BYEGM’nin Temmuz-Aralık dönemi sonu itibariyle döneme ilişkin ödeneğin tamamının kullanılması
planlanmaktadır.
B. BÜTÇE GELİRLERİ
BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır.
C. FİNANSMAN
BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır.
11
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
IV. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Haber Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler
BYEGM, devlet tanıtma, aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık
enformasyonu sağlamakla görevlidir. Bu çerçevede, Haber Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet
gösteren Haber Merkezi’nde 27 dilde dünya basını takibi; Medya Takip Merkezi’nde ise yaygın ve yerel
basın takibi yapılmaktadır. Konularına göre ayrılan haberler, basılı bülten ve online bülten olarak
kullanıcılara ulaştırılmaktadır.
Dünya basınından seçilerek Türkçe’ye çevrilen haberler ile ulusal ve yerel basından haberler,
Devlet Enformasyon Sistemi’nde (DES) bir araya getirilmekte ve web üzerinden yetkili makamların
erişimine sunulmaktadır. Öte yandan, 300’den fazla sayıda yerel gazetenin mobil ortamda erişime açıldığı
Anadolu’nun Sesi uygulaması 2014 yılında devreye girmiştir; her geçen gün sisteme dahil olan yerel
gazete sayısı artmaktadır.
Dünya basınında ve yaygın medyada yer alan haberler, Türkiye gündemini ilgilendiren önemli
konu başlıkları ekseninde uzman bir ekip tarafından içerik ve söylem analizi yöntemiyle analiz edilerek
“Dünya Basını ve Yaygın Medya Değerlendirme Raporları” hazırlanmakta ve ilgili makamlara
sunulmaktadır.
Dünya basınına yansıyan Türkiye’ye ilişkin haberler “Dünya Basınında Türkiye” ve yerel
medyadan haberler “Yerel Basın” başlığı altında derlenerek web sitemizde yayınlanmaktadır.
Ayrıca devlet büyüklerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin demeç ve mülakatların çevirileri ile
ülkemizde yapılan uluslararası nitelikteki toplantılara ve yabancı heyet ziyaretlerine tercüman/mihmandar
tefrik etmek suretiyle çalışmalara katkı sağlamaktadır.
2014 yılının ikinci altı aylık döneminde de söz konusu faaliyetlerin yapılmasına devam edilecektir.
Basın Yayın Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler
Türkiye Kadın ve Medya Projesi
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yapılmakta olan araştırma ile Türkiye’de
medyada çalışan kadın personel olmanın anlam haritasının çıkarılması, kadınların yaşadıkları sorun ve
muhtemel çözüm önerileriyle kadının medyada nasıl yansıtıldığının ortaya konulması planlanmaktadır.
Sonuçlarının yaz ayları sonunda ortaya çıkması beklenilen araştırmayla ilgili olarak 2014 yılı sonbahar
aylarında Antalya’da Kadın ve Medya Sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır.
26. Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması
231 Sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/d maddesinde “Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının
güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak” hükmü gereğince Yerel ve Bölgesel Medya
Buluşmaları düzenlenmektedir. Bu çerçevede düzenlenen Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmalarının 26 ncısı
Son dönemde artan sporda şiddet olayları doğrultusunda “Spor ve Medya” başlığıyla Samsun’da
yapılması planlanmaktadır.
Çözüm Süreci ve Medya Çalışması
Genel Müdürlüğümüz tarafından Yerel ve Bölgesel Medya Buluşmalarının 25 incisi “Çözüm Süreci
ve Medya” başlığıyla Batman’da gerçekleştirilmiş, buluşmada panallerin yanı sıra 12 ilden gelen
gazetecilerle birlikte bir çalıştay düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen buluşma sonrası böyle bir çalışmanın
daha büyük ölçekte Türkiye genelinde Başbakanımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilmesinin Genel
Müdürlüğün görev tanımıyla örtüştüğü düşünülerek 2014 sonbahar aylarında Çözüm Süreci ve MedyaTürkiye Çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır.
12
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
Enformasyon Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler
Türkiye Medya Eğitim Programı (TÜMEP)
Türk dış politikasının önemli ayaklarından bir tanesini de medya alanında üretilen politikalar ve
yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Ülkemizin jeopolitik konumu, izlenen aktif dış politika ve küresel
olarak üstlendiği yeni misyonlar, Genel Müdürlüğümüzün mevcut vazifelerine paralel olarak uluslararası
düzeyde düzenlenecek bir medya eğitim programını gerekli kılmaktadır. Bu ihtiyaç neticesinde, ülkemizin
medya alanında sahip olduğu birikimin farklı coğrafyalara aktarılması ve bu yolla ülkemizin tanıtımına ve
medya alanında işbirliğine katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Medya Eğitim Programı (TÜMEP)
hazırlanmıştır.
TÜMEP’in, Türk dış politikasının temel amaçlarını oluşturan, dünyada ve bölgemizde barış ve
istikrarın tesis edilmesi, çatışma ve uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması, geri kalmışlık ve kalkınma
sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirilmesi gibi konularda yeni açılımlara zemin
hazırlayabileceği değerlendirilmektedir.
Öte yandan TÜMEP, gerçek ve doğru bir Türkiye algısının oluşmasına da bünyesinde yer alan dış
tanıtım faaliyetleri ile katkı sağlayacak ve bu anlamda medya sektöründen daha fazla yararlanmaya
olanak tanıyacaktır. Medyanın toplumlar ve devletler üzerindeki gücü göz önüne alındığında çeşitli
ülkelerden seçilecek genç medya mensupları ve iletişim öğrencilerinin eğitilmesi ve ülkemizin kendilerine
tanıtılması ile oluşacak olumlu Türkiye algısının gelecekte ülkemize sağlayacağı katkı büyük önem arz
etmektedir.
Bu kapsamda ilki Aralık/2013 döneminde Balkan ülkelerinden, ikincisi Temmuz/2014 döneminde
Orta Asya ülkelerinden gelen genç yabancı medya mensuplarına yönelik hazırlanan TÜMEP’in 3. ve 4.
dönem uygulamalarının 2014 yılının ikinci yarısında yapılması öngörülmektedir.
Balkan Ülkeleri Medya Forumu
“I. Balkan Ülkeleri Medya Forumu”, Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğinin, küreselleşen dünyada
önemli bir kamu diplomasisi aracı haline gelen medya aracılığıyla pekiştirilmesi amacıyla 12 Balkan
ülkesinden gazeteciler ile Türkiye’den basın mensupları ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda kurum
ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla 02-03 Mayıs 2011 tarihlerinde Bursa’da Atatürk Kongre Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
Forum’da, bölgede medya sektörünün durumu, ikili, bölgesel ve
uluslararası ilişkiler ve kültürel işbirliğinin kalıcı bir barış ve istikrar ortamına katkısı konuları gazeteciler,
akademisyenler ve kanaat önderleri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.
Forumda yer alan ülkelerin medya mensuplarının dayanışma içerisinde ilişkilerini geliştirmelerinin,
Balkanlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde ve
demokratik yapının güçlendirilmesinde itici güç oluşturacağı inancıyla gerçekleştirilen forumun ikincisinin
2014 yılı sonlarında düzenlenmesi planlanmaktadır.
Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Forumu
“Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu”
Türkçe konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin
küreselleşen dünyada önemli bir kamu diplomasisi aracı haline gelen medya aracılıyla geliştirilmesi, yeni
işbirliği imkânlarının sağlanması, karşılıklı güvenin pekiştirilmesi gibi amaçlarla Genel Müdürlüğümüz ve
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliğinde ilk defa 21-22 Aralık 2010 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Forumu takiben oluşturulan 44 kişilik “Çalışma Grubu”, 17 Ekim 2011
tarihinde Ankara’da toplanarak “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu (Türk Medya
Platformu)” kurulmasını kararlaştırmış ve “Türk Medya Platformu Tüzüğü” hazırlanarak üyeler tarafından
imza altına alınmıştır.
28 Ekim 2011 tarihinde Bakü’de “Küreselleşen Dünyada Türk Dilli Medyanın Etkileri: Farklılıklar
ve Ortak Çıkarlar” teması altında, “Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar 2. Medya Forumu”
13
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
düzenlenmiştir. 8-9 Kasım 2013 tarihlerinde ise “Geleneksel Medyanın Dönüşüm Süreci ve Yeni Medya”
ana temasıyla Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Bişkek'te "Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar 3. Medya
Forumu" gerçekleştirilmiştir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 16-17 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek
olan ve ana temasını “Değişen Dünya ve Medyanın Gücü”nün oluşturacağı "Türk Dili Konuşan Ülkeler ve
Topluluklar 4. Medya Forumu" ile Türk kökenli gazeteciler arasında bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinin
sağlanması, ülkemizin görüş ve politikalarının Türk Cumhuriyetleri ile Türk Toplulukları kamuoylarına ve
resmi çevrelerine yansıtılması, ülkemiz lehine kamuoyu oluşturulması faaliyetlerine katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
Türkiye Tanıtım Portalı
Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde artık ülkelerin birbirlerini tanıma eğilimleri artmış olup
tanıtma faaliyetlerinin gerek yazılı, gerek görsel gerekse de yeni medya araçlarını kullanarak
yürütülmesinin önemi artmaktadır. Uluslararası alanda önde gelen ülkeler, kendi ülkelerinin değerlerini
farklı platformlarda anlatmak ve ülkelerini uluslararası arenada daha görünür kılmak için çeşitli tanıtım
faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu faaliyetlerden birisi de oluşturulan web portalları ile ülke
tanıtımlarının gerçekleştirilmesidir.
Bütüncül tanıtma faaliyetlerinin bir parçası olarak, ülkemizin bütün yönleriyle tanıtıldığı bir web
portalının da olmayışı, tanıtım politikamızda bir boşluk yaratmaktadır. Bu boşluk, birtakım yabancı
manipülatif sitelerce Türkiye hakkında olumsuz ve yanıltıcı bilgilerle doldurulabilmekte ve Türkiye
hakkında olumsuz bir algı ve tutuma dönüşmesini sağlayabilmektedir. Bu tanıtım portalı ile bir yandan
doğru ve güvenilir bir Türkiye algısının oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmekte, diğer yandan
portalın erişilebilirliğinin ve geniş kitlelerce takip ediliminin sağlanması yoluyla Türkiye hakkında bilgi
ihtiyacı olan kitlelere en ön sıralardan hizmet sunulması öngörülmektedir.
Öte yandan, izlenen aktif dış politika gereği, ülkemizin öncelikleri arasında yer alan Afrika, Orta
Asya, Ortadoğu, Balkanlar başta olmak üzere tüm dış kamuoyunda ülkemizin tanınırlık ve bilinirliğini
artırarak uluslararası alanda ülkemizi daha görünür kılmak bir gereklilikten çok bir zorunluluk halini almış
olup bu eksende oluşturulacak tanıtım portalı ile gelişen teknolojinin getirileri etkin bir şekilde kullanılarak
ülke tanıtımına büyük oranda bir katkı sağlanacaktır.
Tanıtım portalı hazırlık çalışmaları kapsamında, 2014 yılının ikinci yarısında, proje dokümanının
oluşturulması, saha araştırması ve planlamasının yapılması, yabancı sitelerin incelenmesi ve
raporlanması, danışma kurulu belirlenmesi, paydaşların belirlenmesi, global potansiyel partnerlerin
belirlenmesi, içerik haritasının çıkarılması ve planlanması, hedef kitleye uygun iletişim dili, kimliği ve
haritası belirlenmesi ve bu eksende strateji belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması
planlanmaktadır.
Yıl sonuna kadar yurtdışından gazeteci davet etme ve ağırlama faaliyetlerine devam edilecektir.
Tercüme Hizmetleri Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler
Devletin üst makamlarının uluslar arası nitelik taşıyan konuşmalarının başta İngilizce olmak üzere
yabancı dillere çevirisi yapılmaya devam edilecektir. Yurtdışında gerçekçi ve objektif bir Türkiye algısını
yerleştirmek amacıyla Türkiye’deki yaygın süreli medya ve düşünce kuruluşlarında yayımlanan bazı
makaleler yabancı dillere (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça) çevrilmesine devam
edilecektir.
14
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
2014
15
Download

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu