İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ
I. Gider Mühendisliği........................................................................................ 5
Gider Mühendisliğinin Metodolojisi 7, Gider Mühendisliğinde
Verimliliğin Ölçülmesi 8, Gider Mühendisliğinin İmal Etme veya Satın
Alma Kararlarının Uygulanması 10, Defolu Üretimin Düzeltilmesi 12,
Gider Mühendisliği ve Sermaye Maliyetinin Azaltılması 13, Gider
Mühendisliği ve Kredili Mal ve Hizmet Alım Politikası 13, Gider
Mühendisliği ve Diğer Gider Azaltıcı Yöntemler 14
II. Değer Mühendisliği ..................................................................................... 15
Değer Mühendisliğinin Metodolojisi 17, Değerin Ölçülmesi 19
Sorular .............................................................................................................. 24
Çözümlü Problemler ........................................................................................ 25
Karışık Cevaplı Problemler ............................................................................ 32
İKİNCİ BÖLÜM
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ KARARLARI
I. Ekonomik Kararlar .................................................................................... 38
Mühendisin İşletmedeki Rolü 41, Firma Organizasyon Tipleri 41, Şahıs
İşletmeleri 41, Ortaklıklar 42, Şirketler 42, Mühendislik Ekonomisi
Kararları 43
II. Büyük Ölçekli Mühendislik Projeleri ...................................................... 44
Önemli Mühendislik Ekonomisi Kararları 45, Makine-Teçhizat ve Proses
Seçimi 46, Makine-Teçhizat Yenileme 47, Yeni Ürün Geliştirme ve
Kapasite Artırma 47, Maliyetleri Azaltma 47, Servis Geliştirme Projeleri 48
III. İşletmeyle İlgili Kısa Dönemli Ekonomik Kararlar ............................... 48
Maliyet-Hacim-Kâr İlişkileri 50, Sabit Maliyetler 51, Değişken Maliyetler
51, Toplam Maliyetler 51, Ortalama Birim Maliyeti 52, Marjinal Maliyet
52, Satış Hâsılatı 52, Başabaş (Noktası) Analizleri (BBNQ) 54, Çok Çeşitli
Mamul Bulunması Halinde Başabaş Hesapları 58, Maliyet Hacim
İlişkileri ve Kısa Süreli Kararlar 62
IV. Amortismanlar ve Nakit Akımlarının Hesaplanması ............................ 63
Normal Amortisman Metodu 63, Hızlandırılmış Amortisman Metodu 64,
Olağanüstü Amortisman Metodu 65.
V. Nakit Akımlarının Hesaplanması 65
Sorular .............................................................................................................. 68
Çözümlü Problemler ........................................................................................ 69
Karışık Cevaplı Problemler ............................................................................ 85
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE FAİZ ÇEŞİTLERİ
I.
Faiz ve Paranın Zaman Değeri ................................................................. 94
Paranın Zaman Değeri 94, Faizle İlgili Kavramlar 95, Ödeme Planları 97,
Nakit Akımı Şemaları 98
II. Faiz Hesaplama Metotları ........................................................................ 99
Basit Faiz 99, Bileşik Faiz 99, Basit Faize Karşılık Bileşik Faiz 100,
Ekonomik Eşitlik 101
III. Faiz Türleri .............................................................................................. 102
Nominal Faiz 102, Reel Faiz 103, Dönem İçi Faizi 105, Dönem İçi
Faizlerin Farklı Hesaplanması 105, Dönem Sonu Faizin Dönem İçi
Faizleri 106, Aylık Vade Farkları 107, Devamlı Bileşik Faiz 108
IV. Bazı Özel Durumlar ................................................................................ 109
Enflasyon ve Faiz Oranı 109, Döviz veya Türk Lirası Olarak Kredi
Alınmasının Karşılaştırılması 110, Depolu Faiz 111, Antisipe (Peşin) Faiz
112, Faiz Hesaplama Dönemi Ödeme Döneminden Farklı Olursa Reel
Faizin Hesaplanması 112
Sorular ............................................................................................................ 114
Örnek Çözümler............................................................................................. 115
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 117
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 125
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FAİZ FORMÜLLERİ VE NAKİT AKIMLARININ EKONOMİK
YÖNDEN EŞİTLENMESİ
I.
Nakit Akımlarının Çeşitleri .................................................................... 134
Faktör Notasyonları ve Faiz Tabloları 137
II. Faiz Formüllerinin Geliştirilmesi .......................................................... 138
Gelecekteki Değer F ve Bugünkü Değer P’ nin Bulunması 138, Yeknesak
(Uniform) Seri Değeri A’ nın Bulunması 146, Her Dönem G Kadar Artan
veya Azalan Nakit Akımlarının P (Bugünkü), F (Gelecekteki), A
(Yeknesak Seri) Değerlerinin Bulunması 155, Nakit Akımları Geometrik
Olarak Artarsa Bu Nakit Akımlarının Gelecekteki Değerinin
Hesaplanması 163, Her Yıl Birden Fazla Faiz Hesaplanması Durumunda
P, F ve A Değerlerinin Hesaplanması 165, Zamanla Değişen Faiz
Oranlarının Hesaplarda Kullanılması 167, Devamlı Bileşik Faiz 167,
Bir Yıldan Daha Az Süreler İçin Faiz Hesaplanması 168, Kapitalize
Maliyet 169, İskontolu Muameleler 171, Repo ve Repo Faizlerinin
Hesaplanması 175
Sorular ............................................................................................................ 178
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 179
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 201
BEŞİNCİ BÖLÜM
BUGÜNKÜ DEĞER VE GELECEKTEKİ DEĞER ANALİZİ
I.
Proje Nakit Akımlarının Gösterilmesi................................................... 213
Birden Çok Yıl Devam Eden Yatırımlarda Yatırım Tutarının
Hesaplanması 213, Toplam Yatırım Tutarının Bulunması 216
II. Bugünkü Değer (BD) ve Gelecekteki Değer (GD) Analizi................... 216
Ekonomik Ömürleri Farklı Alternatiflerin Bugünkü Değer ve
Gelecekteki Değer Metotları ile Mukayesesi 218,
III. Kapitalize Maliyet (Km) Metodu ......................................................... 220
IV. Net Bugünkü Değer Metodu (NBD) ...................................................... 221
V. Net Gelecekteki Değer Metodu (NGD) .................................................. 223
Sorular ............................................................................................................ 225
Örnek Çözümler............................................................................................. 226
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 230
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 248
ALTINCI BÖLÜM
YILLIK EŞDEĞER MASRAF (YEM), YILLIK EŞDEĞER HÂSILA
(YEH), YILLIK EŞDEĞER NET HÂSILA (YENH) VE KÂRLILIK
İNDEKSİ (Kİ) METODU
I.
Yıllık Eşdeğer Maliyet (YEM) ve Yıllık Eşdeğer Hâsıla (YEH)
Metodu ..................................................................................................... 260
Hurda Değerin ve Ekonomik Ömür İçerisinde Ortaya Çıkan
Nakit Akımlarının (A) Değerlerinin Bulunması 263, Ekonomik
Ömürleri Farklı Projelerin YEM veya YEH ile Mukayesesi 264
II. Yıllık Eşdeğer Net Hâsıla Metodu (YENH) .......................................... 265
III. Devamlı Nakit Akımlarında YENH’nın Kullanılması ....................... 266
IV. Yıllık Eşdeğer Masraf Metodu ile Başabaş Analizi ............................. 267
V. Birim Maliyetlerin Hesaplanmasında Yatırım Tutarının Etkisinin
Maliyetlere İntikal Ettirilmesi .............................................................. 268
VI. Kârlılık İndeksi (Fayda/Maliyet) Metodu .......................................... 269
VII. YENH, NBD, NGD ve KI Metotları Arasındaki İlişki ........................ 271
Sorular ............................................................................................................ 273
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 274
Karışık Cevaplı Problemler…………………………………………….…. 288
YEDİNCİ BÖLÜM
İÇ KÂRLILIK ORANI (İKO), DIŞ KÂRLILIK ORANI (DİKO) VE
RANTABİLİTE ORANI (RO) ANALİZLERİ
I. İç Kârlılık Oranı Metodu (İKO veya İ*) .............................................. 298
II. Çoklu Verim Hali .................................................................................... 301
III. Düzeltilmiş İç Kârlılık Oranı Metodu ................................................... 304
IV. Dış Kârlılık Oranı Metodu (DİKO)....................................................... 305
V. Rantabilite Oranı Metodu (RO) ............................................................ 306
Sorular ............................................................................................................ 309
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 310
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 324
SEKİZİNCİ BÖLÜM
GERİ ÖDEME SÜRESİ BİR (GÖS1) VE GERİ ÖDEME SÜRESİ İKİ
(GÖS2) ANALİZLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
Geri Ödeme Süresi .................................................................................. 335
Geri Ödeme Süresi–1 (GÖS1) ................................................................ 336
Geri Ödeme Süresi–2 (GÖS2) ................................................................ 338
GÖS2 ve NBD, NGD,YENH Arasındaki İlişki ..................................... 340
Klasik Olmayan Nakit Akımlarının GÖS1 ve GÖS2 Metotlarına
Göre Analizi ............................................................................................. 341
Sorular ............................................................................................................ 343
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 344
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 361
DOKUZUNCU BÖLÜM
BAĞDAŞMAZ YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
EK YATIRIM ANALİZİ
I.
Bağımsız, Bağımlı ve Bağdaşmaz Yatırımlar ...................................... 370
NBD, NGD, YENH Metotları Kullanarak Projelerin Seçilip Sıralanması
371, İKO ve KI Metotlarının Kullanılarak Projelerin Seçilip Sıralanması 373
II. Ek Yatırım Analizi: Alternatiflerin Ekonomik Ömürleri Eşit ........... 374
III. Ek Yatırım Analizi: Alternatiflerin Ekonomik Ömürleri
Eşit Değil ................................................................................................. 375
IV. Ek Yatırım Analizinde Çoklu Verim Hali............................................ 376
V. İkiden Çok Alternatifin Ek Yatırım Analiziyle Seçilip
Sıralanması ............................................................................................. 377
Sorular ............................................................................................................ 380
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 381
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 400
ONUNCU BÖLÜM
YENİLEME YATIRIMLARI
I.
II.
III.
IV.
Yenileme Yatırımlarının Sebepleri ....................................................... 412
Yenileme Yatırımlarının Sınırlı Bir Süre İçin Yapılması................... 416
Yenileme Yatırımlarının Sınırsız Süreler İçin Yapılması .................. 420
Eski Sabit Varlığın Şimdiki Hurda Değerinin Yeni Sabit
Varlığın Alış Değerinden Düşülmesi .................................................... 421
V. Minimum Ekonomik Ömrün Bulunmasıyla İlgili Analiz ................... 422
VI. Amortismanlar, Vergiler ve Yenileme Analizindeki Tesirleri ........... 423
VII. Vergiler Nazara Alındığında Yenileme Yatırımlarının Analizi......... 434
Sorular ............................................................................................................ 438
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 439
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 458
ON BİRİNCİ BÖLÜM
BELİRSİZLİK VE RİSK ANALİZLERİ
I. Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Yöntemler ............ 469
Riskle İlgili Duyarlılık Analizleri ........................................................... 469
Olasılık Dağılımı Yaklaşımı .................................................................... 473
Sorular ............................................................................................................ 478
Çözümlü Problemler ...................................................................................... 479
Karışık Cevaplı Problemler .......................................................................... 489
ON İKİNCİ BÖLÜM
GENEL EKONOMİ VE TEMEL KAVRAMLAR
I. Ekonominin Amaçları…………………………………………………….497
Ekonominin Bölümleri 498
II. Ekonomiyle İlgili Temel Kavramlar……………………………………500
İhtiyaç 500, Kıtlık Problemi 501, Mal ve Hizmetler 502, Fayda 503,
Değer 503, Üretim (İstihsal) ve Üretim Faktörleri 504, Üretim
İmkânları Eğrisi 507, Temel Ekonomik Problemler 508, Ekonomik
Birimler 510, Piyasa ve Fiyat 511, Talep Arz ve Ekonomik Denge 512,
Milli Gelir ve Kişi Başına Millî Gelir 516, Tasarruf, Tüketim ve Yatırım
518, İstihdam ve İşsizlik 519, Enflasyon 521, Para ve Fonksiyonları 524,
Döviz ve Döviz Kurları 524, Ödemeler Bilânçosu ve Cari Açık
(Fazla) 526, Para Pazarı, Sermaye Pazarı ve Borsa 528
Sorular…………………………………………………………...…………..530
Genel Ekonomi Soruları………………………………………………….....532
İSTATİSTİKÎ TABLOLAR VE BİLEŞİK FAİZ TABLOLARI .............. 547
YARARLANILAN KAYNAKLAR.............................................................. 561
Download

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER