Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
UZAKTAN EĞĠTĠM PEDAGOJĠK FORMASYON
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI
EL KĠTABI
HAZIRLAYAN: UZMAN GÜLEN UYGARER
LefkoĢa 2014
1
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
İçindekiler
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Tanımı ..................................................................................... 3
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Amaçları .................................................................................. 3
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin ĠĢleyiĢi ..................................................................................... 4
TANITIM BĠLGĠLERĠ FORMU .................................................................................................... 7
ÇALIġMA ÇĠZELGESĠ .................................................................................................................. 8
DERS PLÂNI .................................................................................................................................. 9
GÖZLEM FORMU ....................................................................................................................... 11
GÖZLEM FORMU ....................................................................................................................... 12
UYGULAMA GÜNLÜĞÜ ........................................................................................................... 14
DEĞERLENDĠRME FORMU ...................................................................................................... 15
ĠMZA FÖYÜ ................................................................................................................................. 17
LĠSTELER..................................................................................................................................... 19
2
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Tanımı
Uygulama Dersi, öğretmen adaylarının, Pedagojik Formasyon Programında belirtilen teorik
derslerin bir kısmını tamamladıktan sonra, öğretmenlik mesleğini gözlemleyerek ve
uygulayarak öğrenmesi ve içselleĢtirmesi amacıyla konulmuĢ haftada 2 saat teorik, 6 saat
uygulamalı bir derstir.
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Amaçları
Öğretmenlik Uygulaması dersi tamamlandığında öğretmen adayları aĢağıdaki nitelikleri
kazanmıĢ olmalıdır:
Öğretmenlik deneyimi kazanmaları için gönderildikleri uygulama okulunun değiĢik
sınıflarında öğretmenlik uygulaması yaparak öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği
yeterlikleri geliĢtirebilme,
Kendi alanlarının okul eğitim programını tam anlamıyla öğrenebilme, kullanılan ders
kitaplarını ve öğrenci değerlendirme teknikleri hakkında yorum yapabilme,
Uygulama okullarındaki öğretmenlik uygulamaları sırasında edindikleri deneyimleri
arkadaĢları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaĢıp geliĢtirme.
3
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin ĠĢleyiĢi
Uygulama Dersi öğretim üyesi Uygulama Dersi’ni aĢağıdaki adımları takip ederek
yürütecektir.
1. Adım: Dersin Tanıtımı
Öğretim elemanı tarafından her dersin baĢında öğretmen adaylarına dersin amaçları ve yapısı
açıklanır. Öğretmenlik Uygulaması dersinde yapmaları gereken etkinlikler, çalıĢmalarının
kaydını nasıl tutacakları, çalıĢmanın nasıl ve kim tarafından değerlendirileceği kendilerine
açıklanır. Her hafta, uygulama öğretim elemanı sorumlu olduğu aday öğretmen grubunun bir
önceki hafta içerisinde okulda yapmıĢ oldukları çalıĢmaları gözden geçirir. Ayrıca onlara bir
sonraki hafta yapılacak çalıĢmayı açıklar, öğretmen adaylarının her etkinliği rapor etmeleri
konusunda rehberlik eder ve talimatlar verir.
Benzer Ģekilde, Öğretmenlik Uygulaması’nda öğretmen adaylarına ne kadar ve ne tipte ders
verecekleri ve çalıĢmalarını nasıl kaydedecekleri konusunda bilgi verilir. Kendilerine
çalıĢmalarının nasıl, ne zaman ve kim tarafından değerlendirileceği bildirilir.
2. Adım: Uygulama Dersi Dosyasının Tanıtımı
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Dosyası’nda aĢağıdaki belgeler ve dokümanlar yer alır. Bu
belge ve dokümanların bir kısmı öğretmen adaylarına öğretim üyesi tarafında ilk derste hazır
verilir. Bir kısmı ise öğretmen adayları tarafından ders süresince temin edilerek dosyaya
eklenir.
Öğretim Üyesinin Vereceği Formlar
2.1. Tanıtım Bilgileri (Form-1)
2.2.ÇalıĢma Çizelgesi (Form-2)
2.3.Ders Planı (Form-3)
2.4.Ders Gözlem Formu (Form-4)
2.5.Öğretmenlik Uygulaması Dersi Günlüğü (Form-5)
Okulda Her Gün Edinilen Deneyimlerle ve Öğretme Becerileri Ġle Ġlgili Olarak
Tutulan Uygulama Günlüğü
2.6.Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi (Form-6)
2.7. Ġmza Föyü
Öğretmen Adayının Ders Süresince Hazırlayacağı/Temin Edeceği Belge ve Dokümanlar
2.8.Öğretmenlik Uygulamasına ĠliĢkin Bilgiler (Liste-1)
2.9.Ġlgili Eğitim Materyalleri (Liste-2) Öğretmen Adayının Kendi Alanıyla Ġlgili Okul
Eğitim Programı, Kullanılan Ders Kitapları, Yapılan Sınavlar
2.10.
Ġlgili Etkinlik Dokümanları (Liste-3) Öğretmen Adayının Katıldığı Okul
Gezileri, ÇeĢitli KuruluĢlara Yapılan Ziyaretler, Eğitsel Kol ÇalıĢmaları, Okulun
Düzenlediği Özel Eğitim Programları Gibi Ders-DıĢı Etkinliklere ĠliĢkin Doküman
2.11.
Ġlgili Diğer Resmi Belgeler (Liste-4) uygulama dersi yönergesi, Okul Kuralları,
Disiplin Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
4
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
3. Adım: Uygulama Dersinin Ġzlenmesi
Öğretim üyeleri, her hafta yapacakları 2 saatlik teorik derslerde öğretmen adaylarına
bir önceki hafta yaptıkları uygulamalara iliĢkin dönüt verir.
Ayrıca adayların o hafta yapacakları uygulamalara iliĢkin açıklama ve hatırlatmalarını
yapar.
Rehber öğretmenle irtibata geçerek adayların okulda geçirdikleri zamana iliĢkin rehber
öğretmenlerden bilgi alır ve değerlendirmeler yapar.
Adayların okuldaki uygulamalarını yerinde izler.
4. Adım: Uygulama Dersinin Değerlendirilmesi
Uygulamadan sorumlu öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni öğretmen adayının baĢarısını
ortaklaĢa değerlendirir. Gözlem sırasında doldurulan formların bir kopyası öğretmen adayına
verilir.
Öğretmenlik uygulaması sırasında öğretmen adayının düzenlediği dosya adayın
öğretmenlik uygulaması dersinde gösterdiği geliĢmelerin ve yaptığı etkinliklerin
değerlendirilmesinde en önemli ölçüttür.
Gözlem yapan uygulama öğretmeni ya da uygulama öğretim elemanı doldurduğu ders
gözlem formunu öğretmen adayına dersin bitiminde gösterir, öğretmen adayının güçlü
ve zayıf yönlerini belirleyen, sözlü ya da yazılı yapıcı dönütler verir.
Öğretmen adayının, öğretmenlik uygulamasında gösterdiği geliĢmeler ve eriĢtiği
öğrenme düzeyi ders gözlem formları esas alınarak izlenir. Bu ders gözlem formlarına
dayalı olarak öğretmen adayının uygulama baĢarı notu öğretmenlik uygulaması
değerlendirme formu doldurularak belirlenir. Bu form, uygulama öğretim elemanı ve
uygulama öğretmeni tarafından doldurulur, ancak öğretmen adayının baĢarı notu
uygulama öğretim elemanınca verilir.
Öğretmen Adayının Adaylık Sürecinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Okul içerisinde üzerinde üniversitenin amblemi olan, isim yaka kartını takmalıdır.
Derslere zamanında gelmelidir.
Okulda yönetmeliğe uygun kılık ve kıyafetle bulunmalıdır.
Bahçede ve okulun kapalı mekânlarında sigara içmemelidir.
Öğretmenler ile iletiĢimini sağlıklı bir Ģekilde yürütmelidir.
Uygulama için girdikleri sınıflarda ayrı oturmalı ve öğrencilerle pozitif bir iletiĢim
kurmalıdır.
7. Öğretmenlik mesleğini icra ettiğini ve YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ’NĠ temsil
ettiğini unutmamalı, okul içinde stajyer arkadaĢlarıyla olan iliĢkilerine ve tavırlarına
dikkat etmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
6
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
FORM – 1
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ
TANITIM BĠLGĠLERĠ FORMU
Öğretmen Adayının Fotoğrafı
Öğretmen adayının
Adı Soyadı
Bölümü
Anabilim Dalı
Öğretim Yılı ve Dönemi
Uygulama Okulunun Adı
Uygulama Öğretmeninin Adı Soyadı
Uygulama Öğretim Elemanının Adı Soyadı
Uygulamaya Gittiği Gün ve Saatler
7
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
FORM – 2
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ
ÇALIġMA ÇĠZELGESĠ
HAFTA
1. Hafta
SEMĠNER
Genel bilgiler
ETKĠNLĠKLER
Dönem planı ve dosyası
hazırlama
Uygulama okulunda okul
müdürü, okul uygulama
koordinatörü ve uygulama
öğretmeniyle tanıĢma
Okulun idari iĢleyiĢini
inceleme
Zümre öğretmenleriyle
tanıĢma ve zümre toplantı
tutanağını inceleme
Sınıf içi öğretmen ve
öğrenci davranıĢlarını
gözlemleme
Öğretmenler odasında
farklı branĢlardan
meslektaĢlarıyla görüĢme
Okul Nöbeti tutma, teneffüs
gözlemleri yapma
Ders planı hazırlama
2. Hafta
Uygulama Günlüğü
3. Hafta
Uygulama Günlüğü
4. Hafta
Uygulama Günlüğü
5. Hafta
Uygulama Günlüğü
6. Hafta
Uygulama Günlüğü
7. Hafta
Uygulama Günlüğü
8. Hafta
Uygulama Günlüğü
9. Hafta
Uygulama Günlüğü
10. Hafta
Uygulama Günlüğü
Okul içi etkinlik izleme ve
hazırlama
Ölçme değerlendirme aracı
hazırlama
Ders iĢleme
11. Hafta
Uygulama Günlüğü
Ders iĢleme
12. Hafta
Uygulama Günlüğü
13. Hafta
Uygulama Günlüğü
14. Hafta
Uygulama Günlüğü
Yapılan çalıĢmaların
üniversitede
değerlendirilmesi
Yapılan çalıĢmaların
üniversitede
değerlendirilmesi
Dosya teslimi
8
TARĠH
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
FORM – 3
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ
DERS PLÂNI
Dersin Adı
Sınıfı
Ünitenin Adı
Konu
Önerilen Süre
Tarih ……/……/……
………… Dakika
Kazanımlar
Ünite Kavramları ve Sembolleri
Öğrenme-Öğretme Yöntem ve
Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri
Araç ve Gereçler
Sözel-Dilsel
Doğacı
Sosyal
MantıksalÖğrenmeMatematiksel
Öğretme
Ġçsel
Etkinlikleri
Görsel
Müziksel-Ritmik
BedenselKinestetik
Özet
Bireysel etkinlikler
Grup etkinlikleri
Ölçme ve
Öğrenme hızı düĢük ve
Değerlendirme
yüksek öğrenciler için
etkinlikler
Dersin diğer derslerle iliĢkisi
Planın uygulanmasına iliĢkin açıklamalar
Uygundur
Uygundur
9
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
Ġmza
Uygulama Öğretmeni
Ġmza
Uygulama Öğretim Elemanı
ÖRNEK DERS PLANI
DERSĠN ADI
SINIF
ÜNĠTE
KONU
SÜRE
Öğrenci Kazanımları;
Hedef ve DavranıĢlar.
Ünite Kavramları ve
Sembolleri;
Öğretme-Öğrenme,
Yöntem ve Teknikleri:
Kaynak.Araç ve Gereçler:
Sözel-Dilsel:
ÖĞRETME-ÖĞRENME
ETKĠNLĠKLERĠ
Doğacı:
Sosyal-KiĢiler
Arası:
Mantıksal:
Ġçsel-Bireysel:
Görsel-Uzaysal:
TARĠH
10
ÜNĠTE 2: AVRUPA TARĠHĠ-1
A: Feodalitenin ÇözülüĢü ve Merkezi Krallıkların Kurulması.
B: Teknolojik GeliĢmeler.
80 dk. (2 Ders Saati)
-1300-1600 yılları arasında Avrupa’da geliĢen siyasi olayları kavrayabilme.
-1300-1600 yılları arasında Avrupa’daki teknolojik geliĢmeleri kavrayabilme.
Feodalite, Merkezi Yönetim, Katolik Kilisesi, Hümanizm, MonarĢi, Krallık, Bilim,
Anlatım, Soru-Cevap, TartıĢma, Not Tutma, Test Çözme, Özet ve Tekrar, ÖSS Testleri.
Ders Kitabı, Harita, ÖSS Hazırlık Kitapları ve Testleri,
- Öğretmen tarafından derste öğrenilecek konuların tahtaya yazılarak, neyin niçin
öğrenileceği hakkında ön bilgi verilmesi.
- Konuyla ilgili kavramların açıklanması.
- Harita üzerinde açıklamalar yapılması.
- Konunun Öğretmen tarafından özetlenmesi ve açıklamalar yapılması.
- Öğrencilere konuyla ilgili sorular yöneltilmesi, verilen cevapların değerlendirilerek yanlıĢ
bilgi ve anlamaların düzeltilmesi.
- Konuyla ilgili bilgilerin tartıĢılması ve değerlendirilmesi.
- AnlaĢılamayan noktaların tekrar açıklanması.
- Harita ve sözlük bilgisinin değerlendirilmesi.
- Konuyla ilgili örnek test ve soruların değerlendirilmesi.
Bedensel:
ÖZET:
ÖLÇME ve
DEĞERLENDĠRME:
Dersin Diğer Derslerle
ĠliĢkisi:
Ortaçağ Avrupa’sında hakim olan güçler, Kilise, Papalık ve Feodal Beyler
(Derebeyleri)’dir. Kilise ve papalığın taassubundan dolayı skolastik düĢünce avrupaya hakim
olmuĢ, feodalite yönetimi tüm ortaçağ boyunca özelliğini korumuĢtur. Kavimler göçü
sonucu yıkılan roma imp.dan sonra ortaya çıkan otorite boĢluğu feodaliteyi güçlendirmiĢti.
Yeniçağda özellikle barutun ateĢli silahlarda kullanılmasıyla krallar feodal beylerin Ģato ve
kalelerini yıkarak bu düzene son vermeyi baĢardılar.
Yeniçağın baĢlarında Avrupa teknolojik geliĢmeler yönünden önemli adımlar attı.
Haçlı seferleri sırasında öğrenilen birçok yenilik Avrupa kıtasına taĢınarak burada daha da
geliĢtirildi. Bunların baĢlıcaları: Barut, Pusula, Kağıt, Matbaa, Top, Doğunun KlasikleĢmiĢ
Bilim Kitapları ve BuluĢları, vb.
-Feodalite rejiminin özelliklerini belirtiniz.
-Avrupa’da feodalitenin yıkılmasını hazırlayan nedenleri tartıĢınız.
-Merkezi yönetimin önemini tartıĢınız.
-Avrupa’daki teknolojik geliĢmelerin sonuçlarını değerlendiriniz.
-Teknolojik geliĢmenin önemini tartıĢınız.
Coğrafya dersiyle ilgili harita bilgisi. Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilgili Sözlük bilgisi.
Planın Uygulanmasına
ĠliĢkin Açıklamalar:
Cengiz ġimĢek
Ders Öğretmeni
10
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
FORM - 4
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ
GÖZLEM FORMU
Adı Soyadı:
Programı ve Öğretim Türü:
Numarası:
Gözlenen Sınıf ve Öğrenci Sayısı:
Uygulama Okulu:
Gözlenen Ders ve Konu:
Gözlemci:
Gözlem Tarihi:
No
KONU ALANI VE ALAN EĞĠTĠMĠ
Toplam
Puan
Verilen
Puan
KONU ALANI BĠLGĠSĠ
Temel kavramları bilme, konuyla iliĢkilendirme, konuyla ilgili Ģekil ve
8
grafikleri kullanma, konuyu diğer alanlarla iliĢkilendirme.
1
ALAN EĞĠTĠMĠ BĠLGĠSĠ
Özel öğretim yöntemlerini bilme, eğitim teknolojisinden yararlanma, öğrenci
sorularına cevaplar verme, öğrenme ortamının güvenliğini sağlama.
2
10
PLANLAMA
Ders planını hazırlama, amaçları ve hedefleri belirtme, uygun yöntem ve teknik
seçimi, uygun materyal seçme, uygun değerlendirme belirleme.
3
13
ÖĞRETĠM SÜRECĠ
Yöntem ve teknikleri, zamanı verimli kullanma, bireysel farklılıkları dikkate
alma, öğrenci katılımını sağlama, materyal kullanma, dönüt verme ve
4
18
değerlendirme.
SINIF YÖNETĠMĠ
Derse uygun giriĢ yapma, dikkat çekme, demokratik ortam sağlama, güdüleme,
pekiĢtireç kullanma, konuyu toparlama, ders sonrası etkinlikler belirleme,
5
20
öğrencilerin sınıfı düzgün boĢaltmalarını sağlama
ĠLETĠġĠM
Öğrencilerle etkili iletiĢim kurma, anlaĢılır açıklamalar ve yönergeler verme,
konuya uygun sorular sorma, ses tonunu etkili kullanma, öğrencileri ilgiyle
6
15
dinleme, beden dilini etkili kullanma.
DEĞERLENDĠRME ve KAYIT TUTMA
Uygun değerlendirme materyali hazırlama, öğrenciler dönüt verme,
7
8
öğrencilerin ürünlerini notlandırma, değerlendirme kayıtlarını tutma.
DĠĞER MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER
Meslekle ilgili yasa ve yönetmeliklerin farkında olma, mesleki önerilere açık
8
8
olma, okul etkinliklerine katılma, davranıĢlarıyla örnek olma.
ÖĞRETMEN ADAYININ TOPLAM PUANI ve NOTU
100
(Bu formu doldurduktan sonra, öğretmen adayının nitelikli yetiĢmesi ve beklentilerinin sınanması
amacıyla, sonuçları adayla paylaĢınız.)
Aday hakkında eklemek istediğiniz görüĢler varsa belirtiniz (Formun arkasını da Kullanabilirsiniz):
11
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
Ġmza
Uygulama Öğretim Elemanı
FORM - 5
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ
GÖZLEM FORMU
Adı Soyadı:
Programı ve Öğretim Türü:
Numarası:
Gözlenen Sınıf ve Öğrenci Sayısı:
Uygulama Okulu:
Gözlenen Ders ve Konu:
Gözlemci:
Gözlem Tarihi:
No
KONU ALANI VE ALAN EĞĠTĠMĠ
Toplam
Puan
Verilen
Puan
KONU ALANI BĠLGĠSĠ
Temel kavramları bilme, konuyla iliĢkilendirme, konuyla ilgili Ģekil ve grafikleri
8
1
kullanma, konuyu diğer alanlarla iliĢkilendirme.
ALAN EĞĠTĠMĠ BĠLGĠSĠ
Özel öğretim yöntemlerini bilme, eğitim teknolojisinden yararlanma, öğrenci
2
sorularına cevaplar verme, öğrenme ortamının güvenliğini sağlama.
10
PLANLAMA
Ders planını hazırlama, amaçları ve hedefleri belirtme, uygun yöntem ve teknik seçimi,
3
uygun materyal seçme, uygun değerlendirme belirleme.
13
ÖĞRETĠM SÜRECĠ
Yöntem ve teknikleri, zamanı verimli kullanma, bireysel farklılıkları dikkate alma,
4
öğrenci katılımını sağlama, materyal kullanma, dönüt verme ve değerlendirme.
18
SINIF YÖNETĠMĠ
Derse uygun giriĢ yapma, dikkat çekme, demokratik ortam sağlama, güdüleme,
5
pekiĢtireç kullanma, konuyu toparlama, ders sonrası etkinlikler belirleme, öğrencilerin
20
sınıfı düzgün boĢaltmalarını sağlama
ĠLETĠġĠM
Öğrencilerle etkili iletiĢim kurma, anlaĢılır açıklamalar ve yönergeler verme, konuya
6
uygun sorular sorma, ses tonunu etkili kullanma, öğrencileri ilgiyle dinleme, beden
15
dilini etkili kullanma.
DEĞERLENDĠRME ve KAYIT TUTMA
7
Uygun değerlendirme materyali hazırlama, öğrenciler dönüt verme, öğrencilerin
8
ürünlerini notlandırma, değerlendirme kayıtlarını tutma.
DĠĞER MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER
8
Meslekle ilgili yasa ve yönetmeliklerin farkında olma, mesleki önerilere açık olma,
8
okul etkinliklerine katılma, davranıĢlarıyla örnek olma.
ÖĞRETMEN ADAYININ TOPLAM PUANI ve NOTU
100
(Bu formu doldurduktan sonra, öğretmen adayının nitelikli yetiĢmesi ve beklentilerinin sınanması amacıyla,
sonuçları adayla paylaĢınız.)
Aday hakkında eklemek istediğiniz görüĢler varsa belirtiniz (Formun arkasını da Kullanabilirsiniz):
Ġmza
Uygulama Öğretmeni
12
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
13
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
FORM - 6
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ
UYGULAMA GÜNLÜĞÜ
Yönerge: Bu günlük, öğretmen adayının Öğretmenlik Uygulama Dersi için bulunduğu okulda
geçirdiği günler ve gerçekleĢtirdiği etkinlikler hakkında gözlemlerini, duygularını,
düĢüncelerini, değerlendirmelerini ve önerilerini kayıt altına alacağı bir kiĢisel formdur. Her
hafta bir kere olmak üzere (en az 10 hafta) dönem boyunca doldurulacak ve dönem sonunda
Uygulama Öğretim Elemanına teslim edecektir.
Öğretmen Adayının Adı Soyadı: ..............................................................
Uygulamanın Yapıldığı Tarih:
Dersin adı:
…. / …. / 2014
...................................................
Uygulama haftası ve konusu: ………………………………..
Uygulama okulunda bu hafta neler yaĢadım:
Gözlemlerim:
DüĢüncelerim:
Duygularım:
Değerlendirmelerim:
Önerilerim:
14
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
FORM - 7
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI DERSĠ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ
DEĞERLENDĠRME FORMU
Öğretmen Adayının
Adı soyadı:
Numarası:
Programı ve Öğretim Türü:
Uygulama Okulu:
Uygulama Öğretmeni:
Uygulama Öğretim Elemanı:
ARA
DEĞERLENDĠRME
Uyg. Uyg.
Uyg.
Öğrt. Ok.
Öğr.
Md.
Elm.
YARIYIL SONU
DEĞERLENDĠRMES
Ġ
Uyg. Uyg.
Uyg.
Öğrt. Ok.
Öğr.
Md.
Elm.
1. Öğretmen adayının derslere devamı
ve ilgisi (20 PUAN)
2. Öğretmen adayının öğretmenlik mesleğine
uygun tutum ve davranıĢları (20 PUAN)
3. Öğretmen adayının fakülte ve uygulama
okulundaki görevliler ve öğrencilerle olan
iletiĢimi (20 PUAN)
4. Öğretmen adayının derse hazırlık notları ve
ders plânları (40 PUAN)
ARASINAV/ YARIYIL SONU NOTLARI
TOPLAMI
ARASINAV/ YARIYIL SONU NOTLARI
Uygulama Öğretmeni
Adı Soyadı
Ġmza
Uygulama Okul Müdürü
Adı Soyadı
Ġmza ve Mühür
15
Uygulama Öğretim Elemanı
Adı Soyadı
Ġmza
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
16
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
FORM - 8
YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ
ATATÜRK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
2014 - 2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI
DERSĠ
ĠMZA FÖYÜ
Öğretmen Adayının
Adı soyadı:
Numarası:
Uygulama
Okulu:
Uygulama
Öğretmeninin Adı
ve Soyadı
Haftalar
Ders
Ġzleme
Sınıf/Saat/
Tarih
ĠĢlenen Konu
Okul Ġçi Gözlem ve Ġnceleme Öğretmenin
Konusu
Ġmzası
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Okul Müdürü
Adı Soyadı/Ġmzası
Mühür
17
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
18
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
LĠSTELER
Liste -1
Öğretmenlik Uygulamasına ĠliĢkin Bilgiler: Bu bölümde ayraçlar kullanarak öğretmenlik
yapılan her sınıfla ilgili bilgiler ayrı ayrı düzenlenir. Her sınıf için aĢağıda belirtilen belgeler
dosyaya konur.
Önce her sınıf için öğrenci listesi konur.
Sonra her bir ders planı ve o dersle ilgili ders notları konur.
Hazırlanan ya da kullanılan öğrenci çalıĢma yaprakları, yapılan sınavlar ve bunlarla ilgili
değerlendirmeler ve faydalı diğer materyaller de eklenir.
Öğretilen her dersin sonunda öğretmen adayı kendi dersini değerlendirdiği bir bölüm ekler.
Eğer ders bir baĢkası tarafından da izlendiyse bu bilgi de eklenir.
Liste – 2
Ġlgili Eğitim Materyalleri:
Öğretmen Adayının Kendi Alanıyla Ġlgili Okul Eğitim Programı,
Kullanılan Ders Kitapları,
Yapılan Sınavlar
Liste – 3
Ġlgili Etkinlik Dokümanları:
Öğretmen Adayının Katıldığı Okul Gezileri,
ÇeĢitli KuruluĢlara Yapılan Ziyaretler,
Eğitsel Kol ÇalıĢmaları,
Okulun Düzenlediği Özel Eğitim Programları
gibi ders-dıĢı etkinliklere iliĢkin doküman
Liste – 4
Ġlgili Diğer Resmi Belgeler:
Ek-1: Öğretmenlik Uygulamasına ĠliĢkin Yönerge
Ek-2: Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Ek-3: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Ek-4: Ortaöğretim Sosyal Kulüpler Yönetmeliği
Ek-5: Ders Geçme ve Sınav Yönetmeliği
19
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim Pedagojik Formasyon
Öğretmenlik Uygulaması El Kitabı Hazırlayan: Uzman Gülen Uygarer
20
Download

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uzaktan Eğitim