TÜRKİYE 19. KÖMÜR KONGRESİ
YAZIŞMA ADRESİ
Türkiye 19. Kömür Kongresi Sekreterliği
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi
Liman Cad. No: 25
67100 ZONGULDAK
Telefon
Faks
Web
E - Posta
: (372) 251 13 55
: (372) 253 10 80
: www.maden.org.tr
: [email protected]
CONTACT ADDRESS
Organizing Committee
The 19th Coal Congress of
Turkey Zonguldak Branch of
the Chamber of Mining Engineers
Liman Cad. No: 25
67100 Zonguldak / TURKEY
Telephone : +90 (372) 251 13 55
Fax
: +90 (372) 253 10 80
Web
: www.maden.org.tr
E - Mail
: [email protected]
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
ZONGULDAK ŞUBESİ
ZONGULDAK BRANCH OF THE CHAMBER OF
MINING ENGINEERS
Fotoğraflar: TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TÜRKİYE 19. KÖMÜR KONGRESİ
19th COAL CONGRESS of TURKEY
KONGRE
YÜRÜTME KURULUNDAN
FROM THE ORGANIZING COMMITEE
OF THE CONGRESS
Türkiye Kömür Kongresi 1978 yılından beri iki yılda
bir yapılmaktadır. Ulusal bir toplantı olarak
başlayan bu kongre, kömür madenciliğinin hemen
hemen her yönü ile ilgilenen ve dünyanın her
yerinden madencilerin katıldığı uluslararası bir
organizasyona
dönüşmüş
bulunmaktadır.
Başlangıcından bu güne kadar kömür kongrelerinde
691 adet yerli, 96 adet yabancı bildiri sunulmuştur.
The Coal Congress of Turkey has been held
biannually since 1978. The Congress which started
as a national event has become an international
gathering of people involved with almost every
aspect of coal mining from all over the world. So
far, 691 domestic and 96 international papers have
been presented during the Coal Congress.
Kömür kongresi, geleneksel olarak, Türkiye’nin tek
taşkömürü rezervlerinin yer aldığı Zonguldak’ta
yapılmaktadır. Bu bölgedeki kömür madenciliğinin
geçmişi 170 yıl öncesine dayanmaktadır.
21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak olan
Türkiye 19. Kömür Kongresi’nin hazırlık
çalışmalarına başlanmış bulunulmaktadır. Bu
Kongrede de, öncekilerde olduğu gibi, kömürün
aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte
kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve
karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılacaktır.
Kongre kapsamında ele alınacak konularla ilgili
bilgiler bu kitapçıkta ayrıntılı olarak verilmektedir.
Ayrıca;
sektördeki
teknolojik
gelişmelerin
sergileneceği “Maden Makinaları ve Donanım
Sergisi” de Kongre süresince ziyaret edilebilecektir.
Bu önemli organizasyona katılmanızı ümit eder,
Kongreye bilimsel katkılarınızı bekleriz.
Traditionally, the Coal Congress is held in
Zonguldak where Turkey’s hard coal reserves are
exclusively located. The coal mining in this region
dates back over 170 years.
We have started the process of organizing the 19th
Coal Congress of Turkey to be held between 21-23
May 2014. In this Congress, as the previous ones,
various topics related to coal mining industry,
ranging from exploration to consumption of coal,
will be discussed. The topics which are proposed to
be discussed in this Congress and other
information are given in the following pages of this
booklet.
Also, technical developments and technologies
“Exhibitions of Mining Machinery and Equipment”
will take place during the Congress.
We hope you will be able to attend to this
important event. Also, you are invited to make
technical contributions to the Congress.
TÜRKİYE 19. KÖMÜR KONGRESİ
19th COAL CONGRESS of TURKEY
KONGREDE İŞLENECEK KONULAR
CONGRESS TOPICS
1. Kömür Madenciliğinin Bilim ve Teknolojisi
Temiz kömür teknolojileri.
Denizaltı madenciliği.
Arama ve değerlendirme.
Madencilik sektöründe ekipman temini ve
sorunları.
Kömür kullanımı, çevresel sorunlar.
Madencilikte teknolojik gelişmeler ve bilgisayar
uygulamaları.
Geleneksel olmayan kömür üretim yöntemleri.
Kömür işletmeciliğinin sorunları.
2. Kömür Madenciliğinde İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği
Gaz, toz, yangın ve gürültü.
İş kazaları - meslek hastalıklarının nedenleri ve
karşı önlemler.
İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tüzük ve
yönetmelikler.
Madencilikte risk yönetimi.
3. Kömür Madenciliğinin Ekonomi Politikası ve
Sosyal Sorunları
Geçmişten günümüze kömür madenciliği.
Kömür havzalarında sosyal sorunlar.
Türkiye’de kömür kentleri, sosyo-ekonomik ve
kültürel etkileri.
Üretim ve tüketim politikaları.
Madencilikte özelleştirme.
1. Science and Technology of Coal Mining
Clean coal technologies.
Undersea mining operations.
Prospecting and exploration.
Provision of equipment and problems in mining
sector.
Coal usage, environmental problems.
Technological developments and computer
applications in mining.
Non-traditional coal mining methods.
The problems of coal mining.
2. Health and Safety in Coal Mining
Gas, dust, fire and noise.
Mine accidents and occupational diseases, their
causes and preventions.
Laws and regulations related to worker’s health
and safety.
Risk management in mining.
3. Economic Policy and Social Problems of Coal
Mining
Coal mining from past to present.
Social problems in coal fields.
Coal towns in Turkey, socioeconomic and
cultural effects.
Production and consumption policies.
Privatization in mining.
TÜRKİYE 19. KÖMÜR KONGRESİ
19th COAL CONGRESS of TURKEY
BİLDİRİ SUNMA
SUBMISSION OF PAPERS
Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.
Official languages of the Congress are Turkish
and English.
Bildiriler için telif ücreti ödenmez.
Copyright fee is not paid.
Sunulabilecek bildirilerin seçimi Bilimsel Kurul
tarafından yapılacaktır.
Bildiri yazarı tarafından sunulur. Yazarı
gelmeyen bildiri sunulmaz.
BİLDİRİ SUNUCAKLAR İÇİN ÖNEMLİ
NOT
Kongreye bildiri sunarak katılacakların başvuru
formlarını Kongre Sekreterliğine ulaştırmaları
gereken son tarih 6 Aralık 2013 olup ayrıntılı bilgiye
19. Kömür Kongresi web sitesinden erişilebilir.
TAM METİN BİLDİRİLERİN TESLİMİ
Son Başvuru
Bildirinin Kabulü
: 7 Şubat 2014
: 14 Mart 2014
Selection of the papers will be made by
Scientific Committee.
Authors are expected to present their papers
personally.
IMPORTANT NOTE FOR POTENTIAL
CONTRIBUTORS
If you are planning to submit a paper, please return
the attached form until December 6, 2013 by email and visit official website of the 19th Coal
Congress.
SUBMISSION of PAPERS
Deadline
Notification of Authors
: 7 February 2014
: 14 March 2014
TÜRKİYE 19. KÖMÜR KONGRESİ
19th COAL CONGRESS of TURKEY
KONGRE YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE COMMITTEE of
THE CONGRESS
Doç.Dr. Melih GENİŞ
Yrd.Doç.Dr. M. Erdinç BİLİR
Tülay SUİÇMEZ
Birol KASAPOĞLU
Çiğdem KARAKURT TAŞKIRAN
Yrd.Doç.Dr. Alaaddin ÇAKIR
Emine UZUN
Dr. Kebire KEL
Arş.Gör.Dr. İlknur EROL
Arş.Gör. Utku SAKIZ
Başkan
Bşk.Yrd.
Bşk.Yrd.
Sayman
Yazman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
ZONGULDAK ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU
Yrd.Doç.Dr. Erdoğan KAYMAKÇI
Hüsnü MEYDAN
Ahmet Haşim DEMİRLER
Birol KASAPOĞLU
Emine UZUN
Tülay SUİÇMEZ
Alper GÜLŞEN
Başkan
Bşk.Yrd.
Yazman
Sayman
Üye
Üye
Üye
Assoc.Prof.Dr. Melih GENİŞ
Assist.Prof.Dr. M. Erdinç BİLİR
Tülay SUİÇMEZ
Birol KASAPOĞLU
Çiğdem KARAKURT TAŞKIRAN
Assist.Prof.Dr. Alaaddin ÇAKIR
Emine UZUN
Dr. Kebire KEL
Dr. İlknur EROL
Utku SAKIZ
Chairman
Vice Chairman
Vice Chairman
Treasurer
Secretary
Member
Member
Member
Member
Member
UCEAT
DIRECTORIAL BOARD of
ZONGULDAK BRANCH of
THE CHAMBER of MINING ENGINEERS
Assist.Prof.Dr. Erdoğan KAYMAKÇI
Hüsnü MEYDAN
Ahmet Haşim DEMİRLER
Birol KASAPOĞLU
Emine UZUN
Tülay SUİÇMEZ
Alper GÜLŞEN
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Member
Member
Member
Download

Birinci Duyuru - 19. Kömür Kongresi