T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK
VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
SİVİL HAVACILIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM ve
BEKLENTİLER
RAPORU
ÖNSÖZ
Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında genel yönetim kapsamındaki idareler,
bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaktadırlar.
Bu kapsamda, hizmetlerimizi yürütmede ve bütçe uygulamalarımızda saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak
amacıyla 2014 yılının ilk yarısına ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile yılın ikinci yarısındaki beklenti ve hedefleri
içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır.
Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere iç kontrol süreçlerinin işletilmesi,
izlenmesi ve buna bağlı gerekli tedbirlerin alındığı yönetim anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Genel Müdürlüğümüzün,
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, genel denetim ve gözetim fonksiyonun bir gereği olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Bilal EKŞİ
Genel Müdür
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A-Bütçe Giderlerinin Gelişimi
B-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 4
4
13
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
17
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
28
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
30
3
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I.
OCAK-HAZİRAN
2014 DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
A-BÜTÇE
GİDERLERİNİN
GELİŞİMİ
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne 2014 Bütçesiyle tefrik
edilmiş olan toplam 25.174.000 TL ödeneğin 14.021.230 TL’si
yılın ilk yarısında harcanmıştır.
Genel Müdürlük bütçesinde öngörülen ödeneğin 11.269.968
TL’si Genel Müdürlüğün personel, mal ve hizmet alımları ile
yatırım ve diğer giderleri için kullanılmıştır. Kalan 2.751.262
TL ise diğer idarelere kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla cari transferler kaleminden aktarılmıştır.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
4
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe
ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık
gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri
(Ocak – Haziran 2014)
KODU
ÖDENEK TÜRÜ
Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe
Ödeneklerinin Kullanım Oranı
(%) (Ocak – Haziran 2014)
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ GERÇEKLEŞME
HARCAMA ORANI
(%)
11.954.000
6.605.448
55
200
150
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
1.237.000
746.135
60
03
Mal Ve Hizmet Alım
Giderleri
6.603.000
3.170.267
48
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
199%
100
55%
60%
48%
50
1.380.000
2.751.262
199
4.000.000
748.118
19
25.174.000
14.021.230
56
19%
0
Genel Toplam
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
5
Personel Sosyal Güvenlik Mal Ve
Giderleri
Kurumlarına
Hizmet
Devlet Primi
Alım
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Transferleri
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yılın
aynı dönemi ile karşılaştırması aşağıdaki gibidir.
Şekil 2: 2013-2014 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Kullanım Oranı
Tablo 2: 2013-2014 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Kullanım Oranı
KODU
ÖDENEK TÜRÜ
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
2013
01
Personel Giderleri
5.545.656
ARTIŞ ORANI
2014
%
6.605.448
19
8000000
2013
7000000
2014
6000000
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
586.247
746.135
27
5000000
4000000
03
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
2.951.017
3.170.267
7
05
Cari Transferler
1.275.061
2.751.262
115
3000000
2000000
1000000
06
Sermaye Giderleri
GENEL TOPLAM
256.139
10.614.120
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
748.118
14.021.230
192
0
Personel
Giderleri
32
6
Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
Devlet Primi
Giderleri
Mal Ve
Hizmet
Alım
Cari
Transferler
Sermaye
Transferleri
I.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
A 1. PERSONEL GİDERLERİ
Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesinde personel giderleri için 11.954.000 TL ödenek
ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam
harcama 6.605.448 TL’dir.
Şekil 3: Personel Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
1.500.000
Tablo 3: Personel Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
PERSONEL
GİDERLERİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
1.200.000
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA ORANI
(%)
900.000
600.000
Memurlar
6.620.000
2.386.438
36
300.000
Sözleşmeli Personel
5.334.000
4.219.010
79
0
Toplam
11.954.000
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
6.605.448
55
7
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
I.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
A 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili olan
bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel bir seyir
izlemiştir. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 746.135
TL olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.
200000
Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
(Ocak – Haziran 2014)
PERSONEL
GİDERLERİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
160000
HARCAMA ORANI
(%)
120000
80000
Memurlar
928.000
347.804
37
40000
Sözleşmeli Personel
309.000
398.331
129
0
Toplam
1.237.000
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
746.135
60
8
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
I.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
A 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2014 yılı Genel Müdürlük bütçesine mal ve hizmet alım giderleri için 6.603.000 TL ödenek
ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 3.170.269
TL’si harcanmıştır.
Şekil 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
Mal ve hizmet kalemlerindeki harcama detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
PERSONEL GİDERLERİ
Tüketime Yönelik Mal Ve
Malzeme Alımları
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
800.000
HARCAMA ORANI
(%)
700.000
600.000
984.000
349.847
36
500.000
1.702.000
1.208.294
71
400.000
Görev Giderleri
275.000
5.848
2
Hizmet Alımları
2.506.000
1.320.008
53
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
465.000
52.605
11
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım Ve Onarım
Giderleri
520.000
153.245
29
Gayrimenkul Mal Bakım Ve
Onarım Giderleri
151.000
80.422
53
6.603.000
3.170.269
48
Yolluklar
Toplam
300.000
200.000
100.000
0
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
Ocak
9
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
I.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
A 4. CARİ TRANSFERLER
Cari transferler için 2014 yılı Genel Müdürlük bütçesinde 1.380.000 TL ödenek ayrılmıştır.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu harcama kaleminden
2.751.262 TL harcanmıştır.
Ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası Kuruluşlara üyelik aidatı için Yurt Dışına Yapılan Transferler harcama kalemine 2014 yılı için 1.070.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak Uluslararası
Kuruluşlarda Ülkemizin statüsünün değişmesi sebebiyle ödenmesi gereken üyelik aidatı artmış
ve başlangıç ödeneğine göre %199 artışla toplam 2.568.712 harcama gerçekleşmiştir.
Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin ilk altı aylık harcamalarının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 6: Cari Transferler (Ocak – Haziran 2014)
PERSONEL GİDERLERİ
Görev Zararları
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
Şekil 6: Cari Transferler (Ocak – Haziran 2014)
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA
ORANI (%)
2.500.000
265.000
163.800
62
45.000
18.750
42
Yurtdişina Yapilan Transferler
1.070.000
2.568.712
240
Toplam
1.380.000
2.751.262
199
Kar Amaci Gütmeyen Kuruluşlara
Yapilan Transferler
2.000.000
1.500.000
1.000.000
2014 yılında Genel Müdürlük bütçesine görev zararları için 265.000 TL ödenek ayrılmış olup,
söz konusu harcama kaleminden ilk altı ayda 163.800 TL harcama gerçekleşmiştir.
500.000
Memurların öğle yemeğine katkı payı için ayrılan 45.000 TL ödenekten 18.750 TL Kar Amacı
Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer harcaması gerçekleşmiştir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
0
Ocak
10
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
I.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
A 5. SERMAYE GİDERLERİ
2014 yılında sermaye giderleri için Genel Müdürlük bütçesine 4.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmesi 748.118 TL’dir.
Genel Müdürlüğe tahsisli olan hizmet binasının büyük onarımlarının yapıldığı Hizmet Binası
Bakım Onarım Tadilat Projesinin 2014 yılı ödeneği 500.000 TL olup, ilk altı aylık dönemde
41.654 TL harcama gerçekleşmiştir.
Şekil 7. Sermaye Giderleri (Ocak – Haziran 2014)
Tablo 7: SHGM 2014 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak – Haziran 2014)
PERSONEL GİDERLERİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
HARCAMA
ORANI (%)
300000
250000
Eğitim Binası İnşaatı
1.800.000
0
0
Bilgisayar Yazılımı
1.700.000
706.464
42
500.000
41.654
8
4.000.000
748.111
18
Bakım Onarım Tadilat
TOPLAM
200000
150000
100000
Genel Müdürlüğümüz yatırım projelerinde yer alan;
Eğitim Binası İnşaatı Projesi, IPA kapsamında finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüzce katkı
payı ödemesi yapılması ve İstanbul Atatürk Havalimanı yakınında inşa edilmesi planlanan Eğitim Merkezi projesidir.
50000
0
Ocak
Bilgisayar Yazılımı Projesi ile SHGM Otomasyon Projesinin yanında Genel Müdürlük birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım alımı ve onarımına ilişkin ihtiyaçları karşılanmakta olup, ilk altı
aylık dönemde 706.464 TL harcama gerçekleşmiştir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
11
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo:8-Bütçe Giderlerinin Gelişimi
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2013
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
MART GERÇEKLEŞME
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
MAYIS GERÇEKLEŞME
2013
2014
2013
ARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
23.130.598
25.174.000
440.919
1.785.486
2.096.309
1.791.464
1.888.907
1.962.909
2.831.125
2.040.244
1.755.659
4.500.794
1.601.201
1.940.334
10.614.121
14.021.230
32,10
45,89
55,70
30.732.800
01 - PERSONEL GİDERLERİ
10.678.190
11.954.000
409.125
1.484.992
1.636.005
1.035.580
877.502
1.016.631
869.854
1.029.630
872.749
1.021.134
880.422
1.017.481
5.545.656
6.605.448
19,11
51,93
55,26
14.870.000
MEMURLAR
3.533.186
6.620.000
34.632
573.211
626.505
374.048
268.724
363.738
277.573
358.852
271.069
357.962
271.288
358.627
1.749.792
2.386.438
36,38
49,52
36,05
5.998.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
7.145.005
5.334.000
374.493
911.781
1.009.499
661.532
608.778
652.893
592.281
670.778
601.680
663.172
609.134
658.854
3.795.864
4.219.010
11,15
53,13
79,10
8.872.000
İŞÇİLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.129.947
1.237.000
31.794
170.038
184.689
116.346
90.891
115.465
92.482
115.563
92.291
114.481
94.100
114.241
586.247
746.135
27,27
51,88
60,32
1.749.000
MEMURLAR
476.851
928.000
5.301
81.761
85.440
54.794
36.577
53.560
38.063
52.549
37.361
52.556
37.828
52.583
240.570
347.804
44,57
50,45
37,48
928.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
653.096
309.000
26.493
88.278
99.249
61.552
54.314
61.905
54.419
63.014
54.930
61.925
56.272
61.658
345.677
398.331
15,23
52,93
128,91
821.000
İŞÇİLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GEÇİCİ PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
8.833.589
6.603.000
0
130.456
255.255
470.440
837.289
617.365
638.585
557.196
675.587
681.215
544.301
713.595
2.951.017
3.170.267
7,43
33,41
48,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
7.336.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
859.079
984.000
0
11.063
44.544
79.797
102.433
92.345
26.234
60.311
110.037
29.978
61.905
76.353
345.153
349.847
1,36
40,18
35,55
1.114.000
YOLLUKLAR
2.551.113
1.702.000
0
98.702
79.264
163.992
394.418
244.782
191.133
180.764
172.730
207.204
191.493
312.851
1.029.037
1.208.294
17,42
40,34
70,99
2.475.000
GÖREV GİDERLERİ
276.504
275.000
0
4.911
553
465
8
8
261.634
13
9.321
13
393
438
271.909
5.848
-97,85
98,34
2,13
10.000
HİZMET ALIMLARI
3.673.253
2.506.000
0
15.126
117.418
220.204
245.087
245.412
134.497
239.349
262.359
338.620
259.245
261.297
1.018.607
1.320.008
29,59
27,73
52,67
2.669.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
763.078
465.000
0
654
7.539
3.858
27.597
17.990
10.089
3.846
18.762
13.662
8.196
12.595
72.183
52.605
-27,12
9,46
11,31
450.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
313.643
520.000
0
0
5.935
2.124
8.652
16.829
7.328
72.914
32.205
38.457
5.015
22.921
59.135
153.245
159,14
18,85
29,47
467.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
396.919
151.000
0
0
0
0
59.094
0
7.670
0
70.175
53.282
18.054
27.140
154.993
80.422
-48,11
39,05
53,26
151.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
05 - CARİ TRANSFERLER
1.317.664
1.380.000
0
0
0
163.800
2.729
7.500
1.193.193
177.794
76.410
2.398.418
2.729
3.750
1.275.061
2.751.262
115,77
96,77
199,37
2.777.800
GÖREV ZARARLARI
234.684
265.000
0
0
0
163.800
0
0
211.186
0
0
0
0
0
211.186
163.800
-22,44
89,99
61,81
163.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
32.751
45.000
0
0
0
0
2.729
7.500
5.458
3.750
2.729
3.750
2.729
3.750
13.646
18.750
37,40
41,67
41,67
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.050.230
1.070.000
0
0
0
0
0
0
976.549
174.044
73.680
2.394.668
0
0
1.050.230
2.568.712
144,59
100,00
240,07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.171.208
4.000.000
0
0
20.361
5.298
80.495
205.947
37.011
160.061
38.622
285.545
79.650
91.267
256.139
748.118
192,07
21,87
18,70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1.171.208
1.700.000
0
0
20.361
5.298
80.495
164.293
37.011
160.061
38.622
285.545
79.650
91.267
256.139
706.464
175,81
21,87
41,56
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0
1.800.000
0
0
0
0
0
41.654
0
0
0
0
0
0
0
41.654
0,00
0,00
2,31
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
08 - BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
12
45.000
2.569.000
4.000.000
1.700.000
1.800.000
500.000
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I.
OCAK-HAZİRAN
2014 DÖNEMİ
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
B-BÜTÇE
GELİRLERİNİN
GELİŞİMİ
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe gelirlerinin ilk
altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 9: Bütçe Gelirleri (Ocak-Haziran 2014)
AÇIKLAMA
BÜTÇE
TAHMİNİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
47.952.000
26.301.344
54,85
Diğer Gelirler
17.348.000
8.365.943
48,22
65.300.000
34.666.287
53,09
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
13
I.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
B 1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
Tablo 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Ocak – Haziran 2014)
AÇIKLAMA
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Malların kullanma veya
faaliyette bulunma izni
gelirleri
BÜTÇE
TAHMİNİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
Şekil 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Ocak – Haziran 2014)
15.000.000
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
12.000.000
2.602.000
372.842
14
45.350.000
25.928.502
57
9.000.000
6.000.000
3.000.000
TOPLAM
47.952.000
26.301.344
55
0
Ocak
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
14
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
I.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI
B 2- DİĞER GELİRLER
Şekil 11. Diğer Gelirler (Ocak – Haziran 2014)
Tablo 11: Diğer Gelirler (Ocak – Haziran 2014)
PERSONEL GİDERLERİ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİ
GERÇEKLEŞME
3.500.000
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
3.000.000
2.500.000
Faiz Gelirleri
Kişi ve Kurumlardan Alınan
Paylar
10.503.000
4.591.064
44
6.750.000
3.756.643
56
95.000
18.236
19
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Diğer Çeşitli Gelirler
500.000
TOPLAM
17.348.000
8.365.943
48
0
Ocak
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
15
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 12: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK GERÇEKLEŞME
2013
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
MART GERÇEKLEŞME
2013
NİSAN GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
MAYIS GERÇEKLEŞME
2013
2014
2013
ARTIŞ
ORANI *
(%)
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
2013
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014
49.907.814
65.300.000
1.918.023
3.751.621
1.588.851
1.945.366
3.713.892
3.883.975
9.107.110
6.599.498
10.034.945
15.879.242
2.019.072
2.607.585
28.381.892
34.667.287
22,15
56,87
53,09
64.142.000
01 - Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.5 Damga Vergisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.6 Harçlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.5 Mahalli İdarelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.6 Diğer İşverenlerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.7 Çalışanlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
36.532.748
47.952.000
1.898.314
2.030.754
1.585.195
1.204.488
988.998
1.866.422
8.083.565
6.592.333
9.587.662
12.685.226
1.489.884
1.922.120
23.633.619
26.301.344
11,29
64,69
54,85
46.091.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
3.526.626
2.602.000
715.580
56.390
1.438.865
-21.570
-975.756
134.266
198.532
62.688
479.058
68.759
137.047
72.309
1.993.327
372.842
-81,30
56,52
14,33
1.091.000
33.006.122
45.350.000
1.182.733
1.974.364
146.330
1.226.058
1.964.754
1.732.156
7.885.033
6.529.645
9.108.604
12.616.467
1.352.837
1.849.812
21.640.292
25.928.502
19,82
65,56
57,17
45.000.000
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.4 Kurumlar Hasılatı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.5 Kurumlar Karları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.6 Kira Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
0
0
16.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.100
0
0,00
0,00
0,00
0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
0
0
16.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.100
0
0,00
0,00
0,00
0
04.5 Proje Yardımları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.6 Özel Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
05. Diğer Gelirler
13.375.066
17.348.000
3.610
1.720.867
3.656
740.878
2.724.894
2.017.553
1.023.545
7.165
447.282
3.194.016
529.187
685.465
4.732.174
8.365.943
76,79
35,38
48,22
18.051.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
05.1 Faiz Gelirleri
7.330.814
10.503.000
1
958.371
151
3
1.735.953
1.606.568
802.087
0
0
2.026.099
185
22
2.538.377
4.591.064
80,87
34,63
43,71
10.001.000
5922044,91
6750000
0
761449,51
0
740.259
958.874
410.503
215.435
0
444.261
1.163.690
525.781
680.742
2.144.352
3.756.643
75,19
36,21
55,65
8.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
122207,44
95000
3608,58
1046,53
3.505
615
30.067
482
6.023
7.165
3.021
4.227
3.221
4.701
49.445
18.236
-63,12
40,46
19,20
50.000
06. Sermaye Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08. Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09. Red ve İadeler (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.1 Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.5 Diğer Gelirler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09.6 Sermaye Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.3 Para Cezaları
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
16
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN
2014 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
Genel Müdürlük harcama birimlerinin bu dönemde ana hizmetleri itibarıyla yürüttüğü faaliyetler ile gelinen aşamalar
hakkında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
17
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
1. SEKTÖR ANALİZİ
Tarifeli Seferlerde
kullanılan Uçak Sayısı
407’ye ulaşmıştır.
Kargo Kapasitesi
1 milyon 430 bini
aşmıştır.
Koltuk Kapasitesi
72.000’i aşmıştır.
Yolcu Sayısı; iç hat 41milyon,
dış hat 34 milyon olmak üzere
toplam 75 milyonu aşmıştır.
Hava taksi işletmelerinde 220, genel havacılık işletmelerinde 313, balon işletmelerinde 212 , zirai mücadele işletmelerinde ise 62 olmak üzere toplam hava
aracı sayısı uçak filomuz ile birlikte 1.214’e ulaşmıştır.
Taşınan Yük; İç hat 375 bin ton,
dış hat 933 bin ton olmak üzere
toplam 1 milyon 300 bin tonu
aşmıştır.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
Havayolu işletme sayısı 13, hava taksi işletme sayısı 54, genel havacılık işletme
sayısı 59, balon işletme sayısı 25, bakım ve eğitim işletme sayısı 101, yer hizmeti
kuruluşları işletme sayısı 47 olup, aktif havalimanı sayısı ise 52’ye ulaşmıştır.
Sektörde İstihdam Edilen Personel 167.000’i
aşmıştır. (2012)
İç hatlarda uçuş yapılmayan 11
yeni hat teşvik edildi ve uçuşlar
başlatılmıştır.
Uçak trafiği; iç hat 352 milyon,
dış hat 262 milyon ve transit
147 milyon olmak üzere toplam
760 milyonu aşmıştır.
İç Hat Seferleri 6 Havayolu
7 Merkezden 52 noktaya
ulaşmıştır.
18
Son 10 yılda Sektör Cirosu
10 kata yakın bir artışla
21 Milyar $’ı aştı. (2012)
Dış Hat Seferleri 106 ülkede 236
noktaya ulaşmıştır
II.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
2. DENETİM FAALİYETLERİ
Denetim Türü / YILLAR
Uçuşa Elverişlik Denetlemesi
268
Bakım Kuruluşu (SHY/JAR-145) Denetlemesi
55
Bakım Sorumluluğu (SHY-M) Denetlemesi
55
Bakım Eğitim Kuruluşu Denetlemesi (SHY 147)
10
FTO Denetlemesi
25
TRTO Denetlemesi
7
Özel Yetki Denetlemesi
169
Dispach Organizasyonları Denetleme Say.
Ticari Hava Taşıma İşletmesi (AOC) Denetlemesi
SAFA Denetlemesi
4
38
214
SANA Denetlemesi
75
SACA Denetimleri
864
Havaalanı Denetlemeleri (SHY-14)
Yer Hizmet Kuruluşları Denetimleri
7
0
- Havaalanı Bazında
12
- Hizmet Türü Bazında
50
Heliport Denetimleri
11
Gayrı Sıhhi İşyeri Denetleme Sayısı
5
Sıhhi İşyeri Denetleme Sayısı
1
Güvenlik Denetlemesi Yapılan Havameydanları
Seyrüsefer Denetlemeleri
TOPLAM
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
Sayı
25
44
1939
19
✈✈ 2014 yılında ilk altı aylık dönemde 214 adet SAFA,
75 adet SANA, 864 adet SACA ve 786 adet diğer
denetimler olmak üzere toplam 1.939 denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlere ilişkin detay
yanda belirtilmiştir.
✈✈ Yapılan etkin ve yoğun denetimler ile SAFA puanı
Avrupa Birliği üye Ülkelerinin Haziran 2014 tarihi
itibariyle 0,68 olan değerinden daha iyi bir değer
olan 0,40 değerine ulaşmıştır, bu oranın korunması
beklenmektedir.
✈✈ EASA standardizasyon denetiminden geçilmiştir.
Denetim oldukça başarılı geçmiş ve Herhangi bir
MAJOR bulgu bulunmamıştır.
✈✈ EASA ile birlikte 26-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Turkbine Teknik SHY 145 Denetimine katılım
sağlanmıştır.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
3. SİVİL HAVACILIK MÜZAKERELERİ
2014 yılında ilk altı aylık dönemde Panama, Eritre, Angola ve Gine ile imzalanan anlaşmalar ile hava ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısı 161’e yükselmiştir.
2014 yılında ilk altı aylık dönemde 15 adet ikili müzakere düzenlenmiştir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
20
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
4. GÖREV ALINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR
✈✈ Türkiye uluslararası sivil havacılık organizasyonlarında etkin bir şekilde görev almaktadır. Genel Müdürlüğümüz; ECAC, ICAO Kuzey Atlantik Bölgesel Havacılık
Emniyet Grubu, JAA TO ve D-8 Başkan Yardımcılığı,
EUROCONTROL geçici konsey başkanlığı görevlerini
yürütmektedir.
✈✈ ICAO Konsey üyeliği için resmi çalışmalara başlanmıştır: 2016 da ICAO konsey üyeliği için tüm üye devletlere resmi bildirim yapılmış, ECAC bünyesinde sürecin
netleştirilmesi için prosedür oluşturma çalışmalarına
başlanmıştır.
✈✈ 10 personelimiz ICAO eğitimlerini geçerek ICAO denetçisi olma imkanı yakalamışlardır Halen 1 arkadaşımız
ICAO uluslararası denetimlere katılmaktadır.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
21
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
5. KONFERANS VE TOPLANTILAR
✈✈ EUROCONTROL PC (Geçici Konsey), PCC (Geçici Konsey Koordinasyon Komitesi), CN-SG/2 toplantısı, SRC (Emniyet Düzenleme Komisyonu) toplantıları, RAFT
ve FMG Toplantıları, Sertifikasyon Toplantıları, HKK katılımıyla yapılan FUA çalıştayı, Tavsiye İzleme Kurulu Toplantısına katılım sağlanmıştır.
✈✈ 03-04 Haziran tarihinde D-8 Ülkeleri ile eğitim Çalıştayı Toplantısı düzenlenmiştir.
✈✈ Almanya EASA Avrupa Havacılık Emniyeti Planı (EASP) 5. Toplantısı 10 Haziran
2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
✈✈ Temsil ve Gözetim Yönetim Kuruluşları ile toplantı yapılmıştır.
✈✈ Yabancı havayolları ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
✈✈ Üniversitelerde uçuş izinleri ile ilgili 3 adet, ikili anlaşmalar ile ilgili 4 adet seminer verilmiştir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
22
II.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
6. MEVZUAT ÇALIŞMALARI
2014 yılında ilk altı aylık dönemde; aşağıda ayrıntısı yer alan sivil havacılık mevzuatları yayınlanmıştır.
Mevzuat Türü
Mevzuat
Kodu
Mevzuat Adı
YÖNETMELİK
SHY-65.02
Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor
Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
YÖNETMELİK
SHY-FUA
Hava Sahasının Esnek Kullanımı Yönetmeliği
YÖNETMELİK
SHY-145
Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği
SHY-33A
Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi
İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik
YÖNETMELİK
Mevzuat Türü
Mevzuat
Kodu
Mevzuat Adı
TALİMAT
SHT-TEORİK BİLGİ
Uçuş Eğitimi Teorik Bilgi Ders Öğretmeni Yetkilendirme
Talimatı
TALİMAT
SHT-6A-50
Uçucu Ekip Uçuş Görev ve Dinlenme Süreleri İle Uygulama
Esasları Talimatı
GENELGE
SDED-2014/1
Sivil Havacılık Alanındaki Öğrenci Stajları Genelgesi
GENELGE
UED-2014/4
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu Yetkileri
GENELGE
UOD-2014/8
Balon GPS Kayıtlarının Analizi Hakkında
GENELGE
UOD-2014/6
İlave ekip veya ilave tam ekip ile gerçekleştirilen uçuşlarda
uçuş sürelerinin uçuş kayıt defterine kayıt edilmesi
GENELGE
UOD-2014/7
Hava aracı Takip Sistemi (HATS) Genelgesi
GENELGE
HUD-2014/1
Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi
GENELGE
UED-2014/2
Uçuşa Elverişlilik Dairesine Yapılacak Başvuru İşlemleri ve
Gönderilecek Bildirimler
GENELGE
UOD-2014/5
Uzaktan Eğitim
GENELGE
UOD-2014/4
Uçuş Okullarının Türk Hava Sahası dışındaki operasyonları
hakkında...
TALİMAT
SHT-66
Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı- Ekleri
TALİMAT
SHT-66L-HS
Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Yetkilendirme Talimatı
TALİMAT
SHT-HÇG
Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme
Talimatı
TALİMAT
SHT-3M
Uçuş Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin
Talimat
TALİMAT
SHT-HES
Havaalanı Emniyet Standartları Talimatı
TALİMAT
SHT-1T
Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı
TALİMAT
SHT-BALON-SLOT
Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Sıcak Hava Balonları
Slot Uygulama Talimatı
GENELGE
UED-2014/1
Hava Aracı Güvenilirlik Programları ve Raporları
GENELGE
UOD-2014/3
Balonla Uçuş Tedbirleri Genelgesi Hakkında
GENELGE
UOD-2014/2
Yolcu Bagajları
GENELGE
UOD-2014/1
Hava Aracı Adi Kiralama ve İşletme
GENELGE
-
Taşınabilir Elektronik Cihazlar Genelgesi
TALİMAT
SHT-M
Sürekli Uçuşa Elverişlilik Ve Bakım Sorumluluğu Talimatı
TALİMAT
SHT-1L-HS
Dil Yeterliliği Hizmeti Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı
TALİMAT
SHT-DENETİM
Havacılık İşletmeleri Denetimlerine İlişkin Uygulama Esasları
Talimatı
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
23
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
7. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON FAALİYETLERİ
✈✈ EASA, CAMO uygulaması ilk defa Türkiye’de devreye
alınmıştır. Bu uygulama ile havayollarının uçaklarının
özel birbirim oluşturularak 3 yıla kadar kendilerinin uçuşa
elverişlilik vermesinin önü açıldı. Bu şekilde uçuşa elverişlilikler daha etkin yapılmaktadır. Şu ana kadar THY ve
Pegasus yetkilendirilmiştir.
✈✈ Sertifikasyon Konusunda bir firmanın yetkilendirilmesi tamamlanmıştır: Böylelikle Türkiye’de ilk defa uçak ve
parçalarının sertifikasyonunu verilebilecek duruma gelinmiştir.
✈✈ MEB ile Teknisyen yetiştirme için protokol çalışmalarına
başlanmış olup, halen mevcut olan fakat SHGM’ den yetkili olmayan 9 adet Uçak bakım teknisyen liselerinin proje
okulu haline getirilerek doğrudan sertifikalı teknisyen yetiştirme için bir protokol çalışması başlatılmıştır.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
✈✈ 7-9 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Tarayıcı Personel
Sertifikasyon Sınavına 85 güvenlik personeli girmiştir.
✈✈ Üniversitelerde havaalanları ile ilgili 3 adet seminer verilmiştir.
✈✈ 15-16 Mayıs 2014 tarihinde İzmir’de Tarayıcı Personel
Sertifikasyon Sınavına 63 güvenlik personeli girmiştir.
✈✈ Yurtdışı eğitim görevlerine iştirak edilmiştir.
✈✈ 20-24 Mayıs 2014 tarihinde Tarayıcı Personel Sertifikasyon Sınavına İstanbul’da 555 güvenlik personeli girmiştir
✈✈ SMS, Heliport ve EASA Regülasyonlarını kapsayan 3 adet
eğitim alınmıştır.
✈✈ 26 Haziran tarihinde EASA Learning Gateway Coordinator Eğitimine katılım sağlanmıştır.
✈✈ THK Üniversitesinde Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları ile CNS Sistemleri ve Mania kriterleri Seminerleri verilmiştir.
✈✈ Genel Müdürlüğümüz personeli eğitim çalışmaları tamamlanmıştır.
✈✈ Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emniyet Yönetim
Sistemi Giriş Eğitimi verilmiştir.
✈✈ Havacılık kuruluşlarında yapılacak stajlarla ilgili koordinasyon sağlanmıştır.
✈✈ Belediyeler ve kamu kuruluşlarına yönelik CNS Mania Kriterleri Eğitimi verilmiştir.
✈✈ Genel Müdürlüğümüz tarafından üniversitelerde düzenlenen eğitim ve konferanslarla ilgili koordinasyon ve gerekli
katılım sağlanmıştır.
✈✈ THK Üniversitesinde TSE Sivil Havacılık Standardizasyon
Paneline katılım sağlanarak sunum yapılmıştır.
24
✈✈ THK İzmir MYO Sivil Havacılık Semineri verilmiştir.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
8.PROJELER
✈✈ Twinning Projesi: Romanya konsorsiyumundan oluşan
bir işbirliğinden 2 sene boyunca destek
alınacaktır. Başlangıç toplantısı yapılmıştır. 2.5 Milyon Euro’luk AB fonlarından desteklenen bir projedir.
✈✈ Tek Nokta Güvenlik: Avrupa Birliği ile
Türkiye arasında uygulanmaya yakın zamanda başlanacak
olan projenin kapsamı; havalimanları güvenlik mevzuatlarının AB ile uyumlu hale getirilmesini takiben, Türkiye’den
Avrupa’ya giden kişilerin aktarma yapmaları durumunda
tekrar aramaya tabi olmamasını içermektedir.
✈✈ Otomasyon Projesi: Genel Müdürlüğümüz tarafından
yürütülen ve e-Devlet hizmetleri kapsamında vatandaşlara, işletmelere ve kurum çalışanlarına verilen hizmetlerin elektronik ortamdan sunumu için geliştirilen ve Sivil
Havacılık Otomasyon Projesi adıyla tanımlanarak Genel Müdürlüğümüzün yatırım programları arasında yer
alan Bilgisayar Yazılımı Projesi, Genel Müdürlüğümüzün
e-Devlet amaçlı diğer projelerini de kapsayacak şekilde
devam etmektedir.
✈✈ Bakım Onarım Projesi: Genel Müdürlüğümüz hizmet
binasının günümüz gerekliliklerini karşılayamaması, ciddi
alt yapı sorunlarının olması ve personel sayısına göre
yeterli hizmet alanlarının olmayışı sebebiyle Bina Bakım
Onarım Projesi çalışmaları sürdürülmektedir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
✈✈ Eğitim Merkezi Projesi: IPA kapsamında finanse edilen
ve Genel Müdürlüğümüzün ve Genel Müdürlüğümüz’ce
katkı payı ödemesi yapılması ve İstanbul Atatürk Hava
limanı yakınında inşa edilmesi planlanan Eğitim Merkezimizin ihale dosyaları proje kapsamında tamamlanmaya
devam edilmektedir.
✈✈ Güvenli Kargo: Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği
(IATA) ile Türkiye arasında bu yıl başlayacak olan önemli
projelerden biri ise Güvenli Kargo Projesidir. Havalimanı
ve ulusal mevzuatların öncelikle AB ile uyumlu hale getirilmesinin bir sonucu olarak, “Güvenli Kargo” projesinin
hayata geçmesi ile birlikte Türkiye’deki bir fabrikada üretilen malzeme nakliyesi boyunca uğradığı her havalimanında güvenlik taramasına maruz kalmayacaktır. Böylece
kargolar daha hızlı hareket ederek, ciddi anlamda zaman
ve maddi kaybının önüne geçilebilecektir.
✈✈ Yeşil Hava alanı (GreenAirport) Projesi:
Bugüne kadar toplam 63 kuruluş YEŞİL KURULUŞ (GREEN COMPANY) unvanı almaya
hak kazanmıştır. TSE ile yeşil kuruluş uygulamamızda bir protokol imzalanarak başvuruların
daha hızlı ve etkin kontrolü imkanı sağlamıştır.
25
✈✈ Deniz Uçağı Seferleri: Ülkemizde deniz uçaklarının operasyonları her geçen gün artmakta
olup hali hazırda 12 adet alan
iniş kalkış için belirlenmiştir.
✈✈
Engelsiz Havaalanı Projesi: Bugüne kadar
Engelsiz Havaalanı Kuruluşu unvanı alan toplam 40 kuruluş bulunmaktadır.
✈✈ Yakıt ve Zaman Tasarrufu: Yakıt ve zaman tasarrufu için
hava sahasının esnek kullanımı uygulaması başlatılmış
olup bu sayede yıllık 500 Milyon Dolar tasarruf sağlanması beklenmektedir.
✈✈ Balonların takip yazılımı: Nevşehir
ilinde balonların GPS sistemi ile takip
edilmesi için hazırlanan yazılım devreye alınmıştır. Bölge turizmi için önemli
olan balon operasyonun emniyetinin
çokça artırılacağı bu proje dünyada ilk
olma özelliğindedir.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
9. DİĞER FAALİYETLER
Aşağıdaki tabloda sayıları ünvanları ve kadroları belirtilenler OcakHaziran 2014 tarihlerinde göreve başlatılmıştır.
UNVAN
KADRO
ADET
HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI
İHS
7
KONTROL PİLOTU
İHS
1
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
İHS
1
UÇUŞ TABİBİ
İHS
1
UÇAK BAKIM VE KONT. MAKİNİSTİ
4/B
3
UÇUŞ TEKNİSYENİ
4/B
1
HELİKOPTER MAKİNİSTİ
4/B
1
Bunun yanında 2013 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüzde göreve
başlayan personele asil memur olabilmeleri için gerekli olan Hazırlayıcı Eğitim, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş ve başarıyla tamamlanmıştır.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
26
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II.
OCAK-HAZİRAN 2014
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER
9. DİĞER FAALİYETLER
✈✈ Uçucu personele alkol muayenesi başlatılmıştır. Konu ile
ilgili mevzuat ve eğitimleri tamamlanmıştır. Nevşehir ve
İstanbul’da ilk uygulamalar başlatılmış olup, uçuş emniyetine katkıda bulunacak bu uygulama habersiz olarak yapılmaya
devam edilmektedir.
✈✈ Üçer aylık dönemler itibarıyla 2014 yılı Genel Müdürlük performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır.
✈✈ Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu
hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur.
✈✈ Sayın Bakan ve üst yönetime, sivil havacılık sektörüne ilişkin
gerekli bilgileri sağlama amacıyla konuşma notu ve sunum
hazırlanmıştır.
✈✈ Hukuk Müşavirliğimiz tarafından incelenen mevzuat sayısı
40, mütaalaa sayısı 5 olup, 2014 yılı ilk altı aylık dönemde
açılmış ve halen devam etmekte olan davaların sayısı 85’tir.
✈✈ Hizmetlerin, ISO 9001 Standartlarına,planlamış düzenlemelere ve Genel Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Sistemine
uygunluğunu belirlemek amacıyla Kalite İç Tetkiki yapılmıştır.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
27
III.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Tahmini
KODU
AÇIKLAMA
2013
KBÖ
01
02
9.907.000
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
04
10.678.190
11.954.000
6.605.448
14.870.000
3.544.000
3.533.186
6.620.000
2.386.438
5.998.000
6.363.000
7.145.005
5.334.000
4.219.010
8.872.000
1.017.000
1.129.947
1.237.000
746.135
1.749.000
MEMURLAR
465.000
476.851
928.000
347.804
928.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
552.000
653.096
309.000
398.331
821.000
6.411.000
8.833.589
6.603.000
3.170.267
7.336.000
941.000
859.079
984.000
349.846
1.114.000
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
1.590.000
2.551.113
1.702.000
1.208.293
2.475.000
4
GÖREV GİDERLERİ
335.000
276.504
275.000
5.848
10.000
5
HİZMET ALIMLARI
2.427.000
3.673.253
2.506.000
1.320.008
2.669.000
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
465.000
763.078
465.000
52.605
450.000
7
MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
506.000
313.643
520.000
153.245
467.000
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
147.000
396.919
151.000
80.422
151.000
0
0
0
0
0
1.285.000
1.317.664
1.380.000
2.751.262
2.777.800
250.000
234.684
265.000
163.800
163.800
35.000
32.751
45.000
18.750
45.000
FAİZ GİDERLERİ
1
GÖREV ZARARLARI
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
06
YILSONU HARCAMA
TAHMİNİ
2
CARİ TRANSFERLER
05
HAZIRAN SONU
HARCAMA
KBÖ
1
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2014
1.000.000
1.050.230
1.070.000
2.568.712
2.569.000
3.000.000
1.171.208
4.000.000
748.118
4.000.000
3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
1.000.000
1.171.208
1.700.000
706.464
1.700.000
5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
2.000.000
0
1.800.000
41.654
1.800.000
7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
0
0
500.000
0
500.000
21.620.000
23.130.598
25.174.000
14.021.230
30.732.800
TOPLAM
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
28
III.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Tablo 14: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre GelirTahmini
GELİRLER
I
AÇIKLAMA
II
3
2013
2014
GERÇEKLEŞME
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
GELİR TAHMİNİ
HAZIRAN SONU
GERÇEKLEŞME
YIL SONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
36.532.748
47.952.000
26.301.344
46.091.000
3.526.626
2.602.000
372.842
1.091.000
1
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2
Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni
gelirleri
33.006.122
45.350.000
25.928.502
45.000.000
Diğer Gelirler
13.375.066
17.348.000
8.365.943
18.051.000
5
1
Faiz Gelirleri
7.330.814
10.503.000
4.591.064
10.001.000
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
5.922.045
6.750.000
3.756.643
8.000.000
9
Diğer Çeşitli Gelirler
122.207
95.000
18.236
50.000
49.907.814
65.300.000
34.667.287
64.142.000
Toplam
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
29
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV.
TEMMUZ-ARALIK
2014 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Genel Müdürlük harcama birimlerinin bu dönemde yürüttüğü faaliyetler ile gelinen aşamalar hakkında yapılan değerlendirmelere
aşağıda yer verilmiştir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
30
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV.
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
1. SEKTÖR ANALİZİ
2. DENETİM FAALİYETLERİ
✈✈ İç hatlar Teşvik Politikalarının Yaygınlaştırılması,
✈✈ Yıl sonuna kadar denetim sayısının 4000’i aşması,
✈✈ Sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine yönelik tedbir ve
politika üretilmesi,
✈✈ Ülke SAFA puanının 0,45 altında kalması,
✈✈ Sektörle işbirliği yaparak ortak toplantılar düzenlemek ve
sorunları tespit ederek düzeltici veya iyileştirici önlemler
alınması,
✈✈ Yönetici personellerle bakım, onarım ve organizasyonlar
hakkında çalışma grupları oluşturulması,
✈✈ Amatör yapım hava araçları ve insansız hava araçları konularında çalışma grupları oluşturulması,
✈✈ SHY-145 onaylı kuruluşlar ve operatörler için kriterler belirlemek ve bunlara uyum sağlanmasını denetlenmesi,
✈✈ SHY-147 onaylı kuruluşların eğitim müfredatlarının ve organizasyon yapılanmalarını, yönetmeliklere uygunluğunu
sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak; bu alandaki standardizasyon ve kalitenin artırılmasını sağlanması,
✈✈ Üretim ve tasarım kuruluşlarının sertifikasyonu ile ilgili alt
yapıyı oluşturmak için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması,
✈✈ Esnek hava sahası uygulamasının başlangıcının yapılması,
✈✈ VFR uçuşların geliştirilmesi için rotaların ve meteoroloji
hizmetlerinin iyileştirilmesi aldırılması hedeflenmektedir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
✈✈ 2014 yılında uluslararası denetim faaliyetlerinde en az 20 kez görev alınması,
✈✈ Uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini en üst düzeyde sürdürmek
amacıyla (denetleyici teknik) personelin aynı kalitede iş ve işlem
yapmasını sağlanması,
✈✈ Tüm denetçilerin yeterli alan bilgisi ve denetim yetisine sahip
olmalarını sağlamak için SHY-145, SHY-M, SHY-21, SHY-66 ve
SHY-147 konularında eğitim aldırılması,
✈✈ SHY-145, SHY-M, SHY-21, SHY-66 ve SHY-147 konuları ile alakalı rehber uygulama dokümanları (kontrol listeleri ve prosedürler) hazırlanması,
✈✈ 7 Havayolu şirketi ve 5 Havacılık İşletmesini SHT-17.3 kapsamında ilk defa denetlemelerinin yapılması,
✈✈ Uçuş izinleri ile ilgili denetimler yapılması,
✈✈ ICAO denetim bulguları çerçevesinde kapasite geliştirilmesi, hava
trafik kontrolörü, meteoroloji mühendisi ve harita mühendisi istihdamı ile servis sağlayıcıların daha kaliteli denetim yapılması,
✈✈ Habersiz denetimlere ağırlık verilmesi hedeflenmektedir.
31
3. SİVİL HAVACILIK
MÜZAKERELERİ
✈✈ Yıl sonuna kadar 165 ülke ile anlaşma yapılmış olması beklenmektedir.
✈✈ ICAN 2014 kapsamında müzakereler gerçekleştirilecektir. Özbekistan, İran, Belçika,
Rusya ve Nijerya ile müzakerelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
✈✈ Myanmar, Samoa, Liberya, Moritiyus, Surinam ile hava ulaştırma anlaşması yapılması
planlanmıştır.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV.
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
4.GÖREV ALINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR
5.KONFERANS VE
TOPLANTILAR
6. MEVZUAT ÇALIŞMALARI
✈✈ Uluslararası kuruluşlarda etkin rol almak,
✈✈ Başta PC/PCC toplantıları olmak üzere
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar
tarafından düzenlenen tüm toplantı, konferans, seminer ve çalıştaylara aktif katılımın
sürdürülmesi,
✈✈ Yıl sonuna kadar 40 adet yeni mevzuat yürürlüğe girmesi,
✈✈ Uluslararası organizasyonların/kuruluşların yönetimlerine katılmak,
✈✈ Uluslararası faaliyetlere katılarak gündemden haberdar
olmak,
✈✈ FUA Toplantısının yapılması,
✈✈ Avrupa Komisyonu ile (EASA Kuruluş Tüzüğü 216/2008,
Madde 66 gereği) imzalanacak anlaşma kapsamında
uçuşa elverişlilik alanında gerekli hazırlıkları tamamlamak.
✈✈ İstanbul’da SRC SWOT analizi toplantısının
yapılması,
✈✈ Bu kapsamda bazı örnekleri ve içerikleri aşağıda gösterilen diğer sivil havacılık otoriteleri ile denetçi değişimi
yapılarak, personelin bilgi ve tecrübe seviyelerinin artırılmasını sağlamak,
✈✈ Havacılık Güvenliği konferansı düzenlenmesi,
✈✈ EASA’ya OJT (On the Job Training) amacıyla personel
göndermek,
✈✈ EASA ve ICAO’nun yaptığı denetim faaliyetlerinde görev
almak hedeflenmiştir.
✈✈ SJU İcra Direktörünün Ülkemizi ziyareti,
✈✈ SHGM Bilgi birikiminin ( TPSS, eğitim ,bilgi, doküman ve donanım v.b.) D8 ve benzeri ülkeler ile paylaşımının sağlanması.
✈✈ Temsil, Gözetim ve Yönetim kuruluşları ile
toplantı yapılması hedeflenmektedir.
✈✈ Engelli yolcu hakları ile ilgili mevzuatın yayımlanması,
✈✈ Mevzuat düzenleme/güncellemesi,
✈✈ Uçuşa elverişlilik alanında bütün AB mevzuatlarının uyumlulaştırılması,
✈✈ Yayınlanan mevzuatların etkinliğini arttırılması,
✈✈ Mevzuatların uygulanmasına yönelik prosedürler, talimatlar hazırlanması,
✈✈ Uçuş Kontrol Yönetmeliği kapsamında taslak kontrol listesinin hazırlanması,
✈✈ SHT Eğitim ve AIS Talimatlarının yayınlanması,
✈✈ Ankara TMA Talimatı Güncelleme çalışmalarının yürütülmesi,
✈✈ SHY-CNS-KYS Yönetmeliğinin yayınlanması,
✈✈ MSHGP’nı ve diğer ulusal mevzuatları one stop security uygulaması
ile örtüşen ve ECAC Doc. 30’a tamamen uygun olacak şekilde güncellenmesi,
✈✈ IATA ile yürütülen Secure freight projesi çalışmaları paralelinde SHT150.11’i güncellemesi,
✈✈ Amatör Hava araçları sertifikasyon mevzuatının yayımlanması hedeflenmektedir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
32
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV.
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
7. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON FAALİYETLERİ
✈✈ ATSEP ve ATCO Lisans sınavlarının yapılması,
✈✈ YÖK ile mevcut protokol kapsamında her bir sivil havacılık
dalında staj konularını standardize edilmesi, üniversite
müfredatının standardize edilmesi,
✈✈ Mania kriterleriyle ilgili belediyelere seminerler verilmeye
devam edilmesi,
✈✈ Uçak ve Parça sertifikasyonu hizmetinin verilmeye başlanması en az 1 firmaya belge verilmesi,
✈✈ 5. Üniversitelere Uluslar arası Sivil Havacılık Teşkilatları konusunda seminerler verilmesi,
✈✈ Uçuş okulları için VFR uçuş takip sistemi kurulması,
✈✈ Güvenlik Müdürü Form 4 Onayı’nın otomasyon sistemi
üzerinden verilmesi,
✈✈ Türkiye’de üretilecek uçak parçalarına sertifikasyon hizmeti verilmesi,
✈✈ Katma değer yaratacak teşebbüslerin ihtiyaç duyacakları
belgelendirme işlemlerinde yetkinlik kazanılması,
✈✈ Yurtdışı eğitim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
✈✈ EASA kapsamına girmeyen hava araçlarına bakım yapacak teknisyenlerin lisanslandırılması,
✈✈ Uluslararası düzeyde Kargo Güvenliği Eğitimi düzenlenmesi,
✈✈ Uluslararası düzeyde Sivil Havacılık alanında gelecekteki
terör tehditleri çalıştayı düzenlenmesi,
✈✈ 2013 yılında başlanan tarayıcıların sertifikasyonun tamamlanması,
✈✈ Eğitmen sertifikasyonu sınavları için soru bankası oluşturulması,
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
✈✈ TPSS soru bankasını genişletmek ve yazılımının iyileştirilmesi,
✈✈ Amatör yapım hava araçları için belgelendirme ve lisanslandırma yapılması,
✈✈ Eğitmen Yetkilendirmesi’nin otomasyon üzerinden yapılması,
✈✈ Uçuş izinleri ile ilgili seminer verilmesi,
✈✈ Ulusal Havacılık Güvenliği Denetçi sertifikasyonuna başlanması,
✈✈ DHMİ Genel Müdürlüğünce düzenlenecek olan ATSEP
Temel Eğitim kursuna personel gönderilmesi hedeflenmektedir.
✈✈ Kargo Acentesi Yetki Belgesi’nin otomasyon sistemi üzerinden verilmesi,
33
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV.
TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
8.PROJELER
9. DİĞER FAALİYETLER
✈✈ AB ile ortaklaşa yürütülen Twinning Projesi
kapsamında Study Visit’ler yapılması,
✈✈ Genel Müdürlüğümüzün 2013-2017 Stratejik Planında da yer alan
kurumsallaşmanın sağlanması hedefleri içerisinde de bulunan personelin kurumumuza aidiyet duygusunun arttırılması gibi hedeflerin
gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar 2014 yılı Temmuz-Aralık
döneminde de devam edecektir.
✈✈ Engelsiz ve Yeşil Kuruluş sayısının 20 adet artırılması,
✈✈ SHGM’nin Eğitim Merkezi İnşaatına ilişkin AB
kaynaklı projenin çalışmalarının sürdürülmesi,
✈✈ SHGM Otomasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarının sürdürülmesi,
✈✈ Gelirlerin Kodlama Sistemi ile İzlenmesi Projesi faaliyetlerinin başlatılması,
✈✈ SHGM Hizmet Binasının Kurumumuz ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi için başlatılan bakım onarım çalışmalarının
sürdürülmesi hedeflenmektedir.
✈✈ Bunun yanında ülkemizde sürekli gelişme gösteren Sivil Havacılık
Sektörüne yeterli hizmetin verilebilmesi için Genel Müdürlüğümüzün artan personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni personel
alımları planlanmakta ve gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar
yapılmaktadır.
✈✈ Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilen Personel Takip
Programının etkin bir şekilde kullanılması, personelle ilgileri gerekli
bilgilerin doğru bir şekilde depolanarak bu bilgilere en hızlı şekilde
ulaşılması ve bu şekilde İnsan Kaynakları yönetiminin Genel Müdürlüğümüze en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yürütülmesi 2014
yılının 2. yarısında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerdendir
✈✈ Ruhsat ve temdit işlemlerinin web sitemizden verilmesi,
✈✈ SHGM 2015 yılı Performans Programı hazırlanması
ve yayınlanması,
✈✈ Ayrıca, 2014 Yılı Performans Programında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşmelerine ilişkin olarak
yılsonu izleme ve değerlendirme raporu hazırlanması,
✈✈ SHGM’nin iç ve dış paydaşlar nezdinde nasıl algılandığına ilişkin üniversite ile ortak çalışma yapılması,
✈✈ SHGM’ne özel bir raporlama yazılımı hazırlatılması,
✈✈ EUR DOC 015 kitabının tercüme edilerek yayınlanması,
✈✈ Havasahası Yönetimi El Kitabı ve Havasahası Yönetimi
için Ana Esaslar Kitaplarının yayınlanması,
✈✈ İç denetim biriminin kurulması,
✈✈ Havayolları finansal durum izleme yazılımının devreye
alınması hedeflenmektedir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
34
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570
Maltepe / Ankara / TÜRKİYE
www.shgm.gov.tr
Download

2014 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu