İLK-KA-İZAH
Kayda Alma Belgesi Tarihi
: 03.07.2014
Kayda Alma Belgesi Kayıt No
: EYF.240/629
Kayıt Nedeni
: İlk kayda alma
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ESNEK
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAMESİ
BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA
YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR BELGE OLUP, EMEKLİLİK
ŞİRKETİNİN MERKEZİ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELERİ, TEMSİLCİLİKLERİ
VE İNTERNET SİTESİNDE GÜNCELLENMİŞ OLARAK KATILIMCILARIN
İNCELEMESİNE SUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESİ HALİNDE
ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR
BULUNDURULUR.
İZAHNAME İLE AÇIKLANAN KONULARDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER
VE YENİ HUSUSLAR, EMEKLİLİK ŞİRKETİ TARAFINDAN SERMAYE PİYASASI
KURULUNA BİLDİRİLMEK ZORUNDADIR. DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ HUSUSLAR,
KURULUN ONAYI ALINMADAN İZAHNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK
KATILIMCILARA AÇIKLANAMAZ VE UYGULAMAYA KONULAMAZ. KURULDAN
ONAY ALINDIKTAN SONRA İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ONAY TARİHİNDEN
İTİBAREN ALTI İŞ GÜNÜ İÇİNDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE
TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLAN EDİLİR.
İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE
TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLANI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE
GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ
TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK
TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.
1
İLK-KA-İZAH
İZAHNAMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
BU İZAHNAMEDE BELİRTİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR, FON İLE
KATILIMCILAR ARASINDA ETKİLİ BİR İLETİŞİM SAĞLANMASI AMACINI
TAŞIMAKTA OLUP, İZAHNAME FONUN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ, YATIRIM
STRATEJİLERİNİ VE RİSKLERİNİ İÇERECEK ŞEKİLDE AÇIK, BASİT VE ANLAŞILIR
ŞEKİLDE HAZIRLANMALIDIR. BU AMACA YÖNELİK OLMAK KOŞULUYLA
İZAHNAMENİN HAZIRLANMASINDA BU STANDARTTA BELİRTİLMEMEKLE
BİRLİKTE KURUL DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLMAK VE GEREKLİ
AÇIKLAMALARA
YER
VERMEK
KAYDIYLA
GÖRSEL
UYGULAMALARIN,
GRAFİKLERİN, TABLOLARIN KULLANILMASI MÜMKÜNDÜR.
İZAHNAMEDEKİ BİLGİLER, KATILIMCILARIN MEVZUAT YA DA FİNANS
KONULARINDA UZMANLAŞMAMIŞ OLABİLECEKLERİ DİKKATE ALINARAK,
KATILIMCILARIN YATIRIM KARARLARINI VERİRKEN, FONUN YATIRIM
RİSKLERİNİ DEĞERLENDİREBİLMELERİNE VE DİĞER YATIRIM ARAÇLARI İLE
KARŞILAŞTIRABİLMELERİNE İMKAN TANIYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR.
İZAHNAMEDE, İLGİLİ MEVZUATTA AÇIKÇA YER ALAN HUSUSLARA,
GEREĞİNDEN FAZLA YASAL VE TEKNİK BİLGİLERE VE AYRINTILARA YER
VERİLMEMELİDİR.
İZAHNAMEDE, MAVİ VE İTALİK OLARAK VE DAHA KÜÇÜK BİR YAZI
KARAKTERİ İLE BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ HUSUSLAR STANDART OLUP,
AYNEN YAZILACAKTIR.
2
İLK-KA-İZAH
BÖLÜM A : GENEL ESASLAR
I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı
Bu izahname 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanununun 15. maddesine dayanılarak emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan
ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin
dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla KATILIM
EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından kurulan Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş.
Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiş olup, katılımcıların fonun
yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine
yönelik olarak hazırlanmıştır.
Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi
şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz.
II. Tanımlar
Bu izahnamede KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. “ŞİRKET”, ERGO PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş. “PORTFÖY YÖNETİCİSİ”, İSTANBUL TAKAS ve SAKLAMA BANKASI
A.Ş., “SAKLAYICI KURULUŞ”, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU “FON”, Sermaye Piyasası Kurulu “KURUL”, 4632
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu “KANUN”, Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Emeklilik Planı Hakkında Genelge “GENELGE”,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri “YÖNETMELİK”, Kamuyu
Aydınlatma Platformu ise “KAP” olarak ifade edilecektir.
3
İLK-KA-İZAH
BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER :
I.Tanıtıcı Bilgiler
1. GENEL BİLGİLER :
Fon’un Unvanı
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF
ESNEK
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon’un Türü
DİĞER FONLAR (Esnek)
Fon’un Adı
ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Tutarı
Sayısı
ve
Pay 10,000,000,000.-TL., 1.000.000.000.000.- PAY
Avans Tutarı
1.050.000 TL
2.FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER :
TARİH
NO
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı
15.05.2014
15/467
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
26.05.2014
12233903301.01.01-426
Fon İçtüzüğü Tescili
Fon
İçtüzüğü’nün
29.05.2014
Türkiye
Ticaret
Gazetesi’nde İlanı
4
Sicili 04.06.2014
895027
8583
İLK-KA-İZAH
II.Fonun Yatırım Stratejilerine,
Portföyüne İlişkin Bilgiler
Risklerine,
Harcamalara
ve
Fon
1. Fonun Yatırım Stratejisi :
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım
Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin
5.maddesinde belirtilen varlık türlerinden katılım bankacılığı esaslarına uygun olan
yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırarak uzun vadede istikrarlı ve
tatminkar getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt
dışında veya Türkiye’de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma
enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına,
katılım bankacılığı esaslarına uygun ortaklık paylarına ve diğer getirisi faize bağlı
olmayan yatırım araçlarına yer verilir.
Alternatif esnek fon, yatırım tercihini önceden belirlemek yerine birikimlerin
yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan
ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını
yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Şirketin fon yönetimi
stratejisi ve uygulamalarına güvenen ve değişen piyasa koşullarına göre fon
dağılım değişikliği yapmayı tercih etmeyen orta-yüksek risk profiline sahip
katılımcılar için uygun bir yatırım aracıdır. Piyasa koşullarına göre gerektiğinde risk
düzeyini artırıp azaltan bir fon yönetimi politikası uygulanır. Piyasalarda
oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım
araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir.
Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde
nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
Fon’un karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi hesaplanır.
((KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi * %60) + (KYD Kira Sertifikaları Özel
Endeksi * %10) + (KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL* %10)+ ( BİST Katılım Endeksi
* %20))
Fonun Amacı: Portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım
araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede
istikrarlı getiri elde edilmesidir
2. Muhtemel Riskler
Fon, portföyündeki özel sektör sukuk ve özel bankalarda açılan katılım hesapları
dolayısıyla kredi riski ve likidite riski taşımaktadır. Kredi riski, sukuk ihraç ederek
fonlama yaratan uluslararası özel sektör kuruluşunun ve de nezdinde katılım hesabı
açılmış olan özel sektör katılım bankasının doğrudan kredi riskidir. Likidite riski,
yatırım yapılmış olan sukuk ve katılım hesaplarının vadeden önce likide edilmesi
esnasında oluşabilecek kayıpları ifade etmektedir. Buna ek olarak Fon, portföyünde
ortaklık payı bulunan şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı riskler, bu
şirketlerin üretim ve ticaret ilişkisi içinde bulundukları ülkelerin politik ve ekonomik
5
İLK-KA-İZAH
koşullarına bağlı riskler ve de şirketlerin halka açıklık oranı ile sermaye büyülüğüne
bağlı olarak likidite riskleri taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak
amacıyla farklı varlık sınıflarından yatırımlar dengelenmek suretiyle riskler
dağıtılmakta, ortaklık payı yatırımı yapılan şirketler ve sektörler analiz edilmekte,
risklerin dağıtılması amacıyla aralarında çeşitlendirilme yapılmakta, ortaklık payı
ağırlığı piyasa koşulları doğrultusunda değiştirilmektedir. Fon esnek bir yatırım
stratejisi ile orta uzun vadeli getiri hedeflediğinden dolayı getirisindeki kısa vadeli
dalgalanmaları tolere edebilecek olan orta-yüksek risk profiline sahip yatırımcılar
için uygundur.
3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Fon içtüzüğü çerçevesinde fonun yatırım yapacağı para ve sermaye araçlarının azami
ve asgari oranları:
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
EN ÇOK %
Türk Ortaklık Payları
0
100
Yabancı Ortaklık Payları
0
100
Katılma Hesapları (TL-Döviz)
0
25
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda
0
İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL-Döviz)
100
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda
İhraç Edilen Altın ve Kıymetli Madenler ile
0
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
(TL-Döviz)
100
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda
İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL- 0
Döviz)
100
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda
İhraç Edilen Faizsiz Borçlanma Araçları(TL- 0
Döviz)
100
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye
0
Piyasası Araçları/Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu Katılma Payları
20
Faizsiz Varlıklara Dayalı Menkul Kıymet ve
0
Sermaye Piyasası Araçları
100
Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu /
Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa 0
Yatırım Katılma Payları
25
6
İLK-KA-İZAH
4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler
4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar
Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket’e ve Portföy
Yöneticisine ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama
yapılamaz.
a) Fon kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan
giderleri,
b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı
sigorta ücretleri,
c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler,
d) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler,
e) Alınan kredilerin faizi,
f) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar,
g) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
h) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
i) KAP hizmet bedeli,
j) Kurul kayda alma ücreti,
k) KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli,
l) Kurul’ca uygun görülen diğer harcamalar.
Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa
rayici üzerinde harcama yapılamaz.
Fon kuruluş giderleri Şirket tarafından karşılanır.
4.2. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi Hakkında
Bilgiler
Fon’dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon
net varlık değerinin yıllık %2,28’i (yüzdeiki virgül yirmisekiz) olarak uygulanacak
olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi oranı limiti içinde kalınsa dahi, II.4.1
bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak Fona gider tahakkuk
ettirilmeyecektir.
Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis
ettiği donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak Şirket’e
fon net varlık değerinin günlük %0,0062’sinden (yüzbinde altmışiki) [yıllık bazda
%2,25 (yüzde iki virgül yirmibeş)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk
ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket’e ödenir.
Her takvim yılının son işgünü itibarıyla bu içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam
gider kesintisi oranının aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için heaplanan günlük ortalama
fon net varlık değeri eas alınarak Şirket tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde
içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip
eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona iade edilir. Fonun paylarının ilk defa
7
İLK-KA-İZAH
halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilen
kontroller fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır.
Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının
bitiminde gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili
dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.
Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı ile
Kurulca belirlenen formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı
takvim yılının bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.
BÖLÜM C : EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE
SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER
I. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler :
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş., fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve
inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak
şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.’ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :
a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : 27/11/2013 18631
b. Faaliyet İzin Tarihi ve No : 09/15/2014 15039
c. Merkez Adresi : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi,
Numara: 2 Akkom Ofis Park 3. blok Kelif Plaza Kat: 2
Ümraniye İstanbul
d. Telefon No
e. Faks No
f. E-Posta
: 0 216 999 81 00
: 0 216 692 12 88
: KEHASFonYö[email protected]
g. Internet Adresi : www.katilimemeklilik.com.tr
II. Portföy Yönetim Hizmeti :
1. Fon portföyünün yönetilmesi konusunda Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.’nden
portföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü emeklilik şirketi ile portföy
yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde
yönetilir.
8
İLK-KA-İZAH
Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir :
a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : 21.09.2000 – 101.1550
b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No : 09.06.2011 – PYŞ.PY-40
c. Merkez Adresi
: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:4
Akkom Ofis Park 2.Blok Kat:10-14 34768 Ümraniye/İstanbul
d. Telefon No
: (0216) 666 78 00
e. Faks No
: (0216) 666 77 77
f. E-Posta
: [email protected]
g. Internet Adresi
: www.ergoturkiye.com
2.
Portföy yöneticileri, fon portföyünü 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
fon içtüzüğü, izahname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle
yükümlüdür.
3.
Fon yönetiminde yabancı portföy yöneticilerinden herhangi bir hizmet
alınmayacaktır.
4.
Fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapılır. Şirket’e
Fon’un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis edilen donanım ve personel ile
muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için Fon Net Varlık Değeri
üzerinden hesaplanan günlük %0,0062 (yıllık bazda %0,225) fon işletim
gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta
içinde Kurucu’ya ödenir. Kurucu tarafından sözkonusu ücretin bir kısmı
Portföy Yönetim Sözleşmesindeki esaslara göre Portföy Yöneticisine ödenir.
5.
Yönetmelikte belirtilenler dışında, Portföy Yönetim Sözleşmesinde belirtilen
portföy yönetim ilkelerine ilişkin esaslar;
Yönetici fon adına kıymet alım satım emri vermeye yetkili olacaktır. Ayrıca,
yine Yönetici ordino, ekstre, mutabakatname gibi belgeleri imzalamaya
yetkili olacaktır. Fon portföyü ile ilgili nakit hareketleri, kıymet virmanları,
Yönetici, Kurucu ve Fon arasındaki nakit hareketleri Kurucu tarafından
gerçekleştirilecektir.
Yönetici’nin Fon Portföyü’ne alım ve satımlarında, Fon kurulunun teyidini
alması aranmayacaktır. Ancak yapılan işlemler hakkında Fon kurulunun
bilgilendirilmesi esastır. Yönetici, Fon adına gerçekleştirilen işlemlerin teyit
formlarını ve ordinolarının birer nüshasını Kurucu’ya vermekle yükümlüdür.
Fon portföyüne yapılan tüm menkul kıymet alım ve satım işlemlere ilişkin
bilgi ve
belgeler saklayıcı kuruluşa kurucu tarafından iletilecektir.
Fonun birim pay değeri hesaplama, değerleme, muhasebe ve raporlama
işlemleri Kurucu bünyesinde oluşturulacak fon hizmet birimi tarafından
9
İLK-KA-İZAH
yürütülecektir. Bu işlemler kurucunun hesapları dışında özel hesaplarda
gerçekleştirilecektir.
Yönetici, Fon Portföyü yönetimi dışında birim pay değeri hesaplama ve
değerleme konularında danışmanlık hizmeti verecektir. Değişen ve gelişen
piyasa koşulları gereği fonun yönetim stratejisi (ve/veya strateji bant aralığı)
değişikliğine ilişkin kararlar, kurucu ve yönetici temsilerinin katılacağı bir
toplantıda alınacaktır. Yönetici temsilcileri görüş ve önerilerini belirtmek
suretiyle destek hizmeti verecektir. Değişikliklere ilişkin karar kurucu
tarafından
verilecektir.
Bu
hizmetler
için
ayrıca
ücretlendirme
yapılmayacaktır.
Yönetici fonun mevzuata aykırı işlemlerine ilişkin olarak yaptığı tespitlerin
en seri haberleşme vasıtasıyla Kurucu’ya bildirmekle yükümlüdür.
Yönetici, Portföy Yöneticileri’ne dair bilgi ve belgeleri, Kurucu’nun talebi
halinde, derhal Kurucu’ya ibraz etmek ve ayrıca Portföy Yöneticileri’ndeki
değişiklik veya ilaveleri, Kurucu’ya ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili
kurum ve kuruluşlara derhal yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.
Yönetici, Portföy’deki varlıkların varsa rüçhan haklarını kullanmaya ve
temettü, anapara veya kupon bedellerini fon adına açılmış hesaplara tahsil
etmeye ve Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili olarak mevzuatın imkan tanıdığı
her türlü yönetimsel ve mali hakları kullanmaya yetkilidir
6.
Portföy Yönetim Şirketi’nde fonun yönetimi ile görevli olacak personele, bu
kişilerin unvanlarına, görevlerine, eğitim durumlarına ve tecrübelerine ilişkin
bilgiler;
Portföy
Yöneticilerinin
Adı /Soyadı
Serdar Necdet
Vatansever
Görevi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler
(Yıl-Şirket-Mevki)
Müdür
Sermaye
Piyasası
Tecrübesi
(Yıl)
Mart 1999 - Aralık 2005
T.Garanti
Bankası
A.Ş.
/Yetkili,Dealer, Kıdemli Dealer
Ocak
2006
–Nisan
2011
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
/Kıdemli Portföy Yönetici
13
Ağustos 2006 – Aralık 2010
Finans
Yatırım
Menkul
Değerler A.Ş. /Yetkili
Maruf CEYLAN
K.Uzman
Aralık 2010 –Mayıs 2013
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
/Portföy Yöneticisi
10
7
İLK-KA-İZAH
Serap
Kaya
K.Uzman
Özübek
Nisan2005–Ağustos2013
Eczacıbaşı
Menkul
Değerler/Hazine
Bölümü
Yöneticisi
16
III. Saklama Hizmeti :
1. Saklayıcı Kuruluşlar :
Saklama hizmeti verecek saklayıcı kuruluş İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA
BANKASI A.Ş.dir. Türkiye’de Takasbank’ın saklama hizmeti verdiği para ve
sermaye piyasası araçları fon adına İSTANBUL Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
nezdinde saklanır. Takasbank ile ilgili irtibat bilgileri aşağıda verilmektedir.
a. Merkez Adresi
:
Abide-i Hürriyet Caddesi, Mecidiyeköy Yolu Sokak, No:286 80860 Şişli/İstanbul
b. Telefon No
: 0.212.315.25.25
c. Faks No
: 0.212.315.25.26
d. E-Posta
: [email protected]
e. Internet Adresi : www.takasbank.com.tr
2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler
Katılımcılar saklayıcı kuruluş Takasbank A.Ş. nezdinde bulunan fon hesaplarına
ALO-TAKAS sistemi ile ulaşabilir ve bilgi alabilirler. Alo-takas; yatırımcılara hizmet
vermek üzere, Takasbank tarafından kurulan sesli yanıt sistemidir. Takasbank
nezdinde müşteri ismine saklama sisteminde kimlik bilgilerinin sisteme tanıtılması
ile Takasbank tarafından, her katılımcıya sadece kendisine ait olacak ve
değişmeyecek bir sicil numarası ve şifre tahsis edilmektedir.
Katılımcılar Sicil numarası ve şifre kullanarak kendilerine ait bakiye ve hesap
bilgilerine ulaşabilirler. Katılımcıların ayrıca faks aracılığı ile de bilgi alabilmeleri
mümkündür.
Bu amaçla kullanılacak olan Alo Takas sistemi numarası 444 74 74’dür. Faks ile
bilgi alınmak istendiğinde ise 0212 315 25 26 numara kullanılmalıdır. Ayrıca aynı
hizmet şirtekin www.katilimemeklilik.com.tr
internet sitesinden ulaşılması
mümkün olacaktır.
11
İLK-KA-İZAH
BÖLÜM D : FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER:
I. Fon Kurulu Üyeleri
Fon
Üyeleri
Kurulu Görevi
Son 5
İşler
Yaptığı Sermaye
Piyasası
Tecrübesi
(Yıl-Şirket-Mevki)
(Yıl)
Adı /Soyadı
Ayhan Sincek
Fon
Başkanı
Yılda
Kurulu 2013-…..
Katılım
Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Genel Müdür
18 yıl
2010-2013
Anadolu
Hayat
Emeklilik
A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
2007-2010-Credit
Europe Life Insurance
Genel Müdür Yardımcısı
İsmail Aydemir
Fon Kurulu Üyesi
2013-.......Katılım
Emeklilik ve Hayat A.Ş. /
Genel Müdür Yardımcısı
13 yıl
2007-2013
Cigna Finans Emeklilik ve
Hayat
A.Ş
Teknik&Aktüerya
Grup
Müdürü
Murat Vanlı
Fon Kurulu Üyesi
Fatih Bozkurt
2000-Ergo
Portföy 16
Yönetimi A.Ş. / Genel
Müdür.
2013 - …..
Fon Kurulu Üyesi
Katılım
Emeklilik
ve
Hayat A.Ş. Fon Yönetimi
Yöneticisi
2010-2013
12
7
İLK-KA-İZAH
Metlife
Emeklilik ve
Hayat A.Ş. / Müdür
Yardımcısı
2006-2010 ING Emeklilik
A.Ş. / Uzman
1. FON KURULU ÜYELERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a) Fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına
uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve
izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi,
b) Fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması,
c) Fon adına
hazırlanması,
yapılacak
sözleşmelerin
ilgili
mevzuata
uygun
şekilde
d)
Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay
değerinin doğru şekilde hesaplanması,
e) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması,
f)
Fon performansının takip edilmesi,
g) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken
içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen
süreler içerisinde duyurulması,
h) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması,
i) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen
raporların hazırlanması,
j) Yönetmeliğin 27.madde kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili
karar alınması,
k) İç kontrol sisteminin oluşturulması,
l) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine
getirilmesi.
2.SEÇİLME ESASLARI:
Şirket, yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir Fon Kurulu atar. Fon
Kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür. Fon Kurulu
Üyeleri yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen nitelikleri taşımalıdır. Şirket yönetim
kurulu üyelerinin, gereken nitelikleri taşımaları halinde, Fon Kurulu üyesi olarak
görevlendirilmeleri mümkündür.
3.TOPLANTI VE KARAR ALMA USULLERİ:
Fon Kurul’u asgari salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
13
İLK-KA-İZAH
4.TOPLANTI SIKLIKLARI:
Fon Kurulu, olağan olarak her ay en az bir kez toplanır. Olağanüstü koşulların
ortaya çıkması halinde Fon Kurulu acilen toplanır.
5.OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR İLE İLGİLİ KARAR ALMA ESASLARI:
Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki
varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana
gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin
ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme
esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda
değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula
ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en
seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmesi ve
KAP’ta ilan edilmesi koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu
durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım
satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.
Söz konusu olaylarla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda ve izahnamede
yer alan esaslar çerçevesinde katılımcılara bilgi verilir.
II. Fon Denetçisi
Fon Denetçisi
Adı /Soyadı
Son 5
İşler
Yılda
Yaptığı Sermaye
Tecrübesi (Yıl)
Piyasası
(Yıl-Şirket-Mevki)
İbrahim Gökdemir
2013 - …. Katılım Emeklilik 7
ve Hayat A.Ş. İç Denetim
Müdürü
2013-2013 Albaraka Turk
Katılım Bankası Yönetmen
2006-2013 Albaraka Turk
Katılım Bankası Müfettiş
Fon Denetçisi, iç kontrol görevini üstlenir ve fonun iç kontrol prosedürü
doğrultusunda denetleme yapar, ulaştığı sonuçları ihtiva eden raporları yılda en az
bir kere Şirket Yönetim Kurulu ile Fon Kuruluna sunar. Ayrıca, bu raporların en az
5 yıl süre ile saklanmasından sorumludur.
14
İLK-KA-İZAH
Fon Denetçisi, fonun mali durumunu zayıflatacak veya olağandışı sonuçlar
doğuracak bir durumu tespit etmesi halinde hemen rapor düzenlemek ve bu raporu
en kısa sürede Şirket Yönetim Kurulu’na sunmak ve aynı gün bir örneğini de Kurul’a
göndermekle yükümlüdür.
III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler
Fon
ile İlgili Görevi
Operasyonel
Konularda
Görevli
Personel
Son 5 Yılda Yaptığı Sermaye
İşler
Piyasası
Tecrübesi (Yıl)
(Yıl-Şirket-Mevki)
Adı /Soyadı
Fatih Bozkurt
2013 - …..
Fon Müdürü
7
Katılım Emeklilik ve
Hayat A.Ş. Fon Yönetimi
Yöneticisi
2010-2013
Metlife
Emeklilik ve
Hayat A.Ş. / Müdür
Yardımcısı
2006-2010
ING
Emeklilik A.Ş. / Uzman
Ömer
Hergenç
Can Fon Muhasebecisi 2013 - …
Katılım Emeklilik ve
Hayat A.Ş. Mali ve İdari
İşler Müdürü
2013-2013
BNP PARİBAS CARDİF
EMEKLİLİK AŞ / Müdür
2009-2013
Ziraat
Emeklilik A.Ş. /Yönetici
15
11
İLK-KA-İZAH
IV. Görev Tanımlarına İlişkin Bilgiler
Görev
Görev Tanımı
Fon Müdürü
Fonla ilgili işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu, Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, İçtüzük,
İzahname ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını
sağlar. Fona ilişkin muhasebenin usulüne uygun olarak
tutulmasını, mali tablo ve raporların zamanında
hazırlanarak ilgili mercilere sunulmasını koordine eder.
Aracı Kuruluşlardan gelen ordinolar, seans takip formları,
işlem defterleri ve işlem sonuç formları ile ekstrelerin
düzenli bir şekilde klase edilmesini gözetir. Günlük katılma
belgesi alım/satım fiyatlarının doğru hesaplandığının
kontrolünü yapar. Fon işlem saatlerine uyulmasını kontrol
eder. Saklayıcı kuruluşlardaki fon depoları ile fon portföy
raporunun günlük mutabakatından sorumludur. Periyodik
raporların en az 10 yıl süreyle saklanmasını takip eder.
Fon Muhasebecisi Fon muhasebesinin Sermaye Piyasası mevzuatına uygun
olarak tutulması, fon ile ilgili işlemlerin muhasebe
sistemine girilmesi ve gün sonunda fon portföy ve net
varlık değeri tablolarının hazırlanmasından sorumludur.
Fon içindeki varlıkların faiz, temettü, kupon, sermaye
artırımından doğan haklarının takibini yapar ve günlük
olarak fon fiyatına yansıtılmasını sağlar. Fona ait mali
tabloları hazırlar.
V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan Kişiler ile Fon ile İlgili Kişi ve
Kuruluşlar Arasındaki İlişkiler
Fon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile emeklilik şirketi ya da portföy
yönetim şirketinin yöneticileri ile çalışanları arasında istihdam, sermaye veya ticari
anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki, eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya
sıhri hısımlık bulunmamaktadır.
16
İLK-KA-İZAH
BÖLÜM E : BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİLER
a. Unvanı
: Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
b. Merkez Adresi
: BJK Plaza Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat: 9 Akaretler
... Beşiktaş İstanbul
c. Telefon No
: 0.212.326.60.60
d. Faks No
: 0.212.326.60.50
e. Internet Adresi
: www.pwc.com.tr
BÖLÜM F : FON PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ
Net varlık değerinin ve pay fiyatının belirlenmesinde kullanılan değerleme
esasları :
Fon portföyündeki varlıkların değerlemesinde Yönetmelik’in 25. maddesinde
yer alan esaslara uyulur.
Pay fiyatlarının hesaplanma ve katılımcılara duyurulma esasları:
Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının
bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin
dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.
Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç
basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.
Belirlenen esaslara göre hesaplanan pay değeri Şirketin internet sitesinden
katılımcılara duyurulur.
Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının,
fon fiyatının tespitine ve payların alım satımına ilişkin usuller:
portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde
meydana gelebilecek arızalar, Şirket’in mali durumunu etkileyebilecek önemli bir
bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde,
değerleme esaslarının tespiti hususunda fon kurulu karar alabilir. Bu durumda
değerleme esaslarının gerekçeli olarak fon kurulu karar defterine yazılarak, Kurul’a
ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde fon kurulu kararı ile en
seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurul’a ve Hazine Müsteşarlığı’na
bildirilmesi ve KAP’ta ilan edilmesi koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir
17
İLK-KA-İZAH
ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir
veya alım satım talepleri fon kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen
karşılanabilir.
Söz konusu olaylarla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda ve izahnamede
yer alan esaslar çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilir.
Pay alımına ve payların fona iade edilmesine ilişkin esaslar:
Katılımcılardan tahsil edilen katkı paylarının şirkete saat 11:00’a kadar ulaşması
durumunda, katkı payları aynı gün, bu saatten sonra gelen katkı payları ertesi iş
günü yatırıma yönlendirilir.
Katılımcı adına saat 11:00’a kadar iletilen katılma belgesi alım talimatları, talimatın
verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın
verilmesini takip den ilk iş günü yerine getirilir. Saat 11:00’dan sonra iletilen alım
talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilip,
izleyen iş günündeki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki iş
gününde yerine getirilir.
Katılımcılar adına saat 11:00’a kadar iletilen katılma belgesi satım talimatları
talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden
talimatın verilmesini takip den ikinci iş günü yerine getirilir. Saat 11:00’dan sonra
iletilen satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak
kabul edilir ve izleyen işgünündeki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
talimatı takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.
Katılımcının emeklilik sisteminden çıkış, başka bir şirkete aktarım ve herhangi bir
nedenle sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde, Katılımcı talepleri 4632
sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde yerine
getirilir ve satış karşılığı oluşacak olan tutar, Katılımcı hesaplarına alacak olarak
yansır.
Katılımcının fon dağılım oranı değişikliği ve plan değişikliği durumunda ise var olan
emeklilik planındaki fonlar ile talep edilen emeklilik planındaki fonların
kompozisyonu arasında farklılık yaratan fonların önce satışı, daha sonra alışı
gerçekleştirilir.
18
İLK-KA-İZAH
Fon portföy ve fon fiyat hesaplamasına ilişkin örnek:
Kıymet
T
T+1
Kira Sertifikaları
200.000,00 200.150,00
Hisse Senedi
50.000,00
50.050,00
Katılma Hesabı
50.500,00
50.600,00
Fon Portföy Değeri
300.500,00 300.800,00
Borçlar
150,00
165,00
Fon Net Varlık Değeri 300.350,00 300.635,00
Katılma Pay Sayısı
30.000.000 30.000.000
Brim Pay Değeri
0,010012
0,010021
BÖLÜM G : TEŞVİKLER VE VERGİLENDİRME
Devlet Katkısı
İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına
ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak
katılımcı hesabına aktarılır.
Devlet katkısının hesaplanmasına ve katılımcı hesaplarına aktarımına ilişkin
hükümler Kanunun Ek/1 maddesinde ve Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet
Katkısı Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.
İşverenler Tarafından İndirilecek Katkı Tutarları
İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve
ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu
yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin
%15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
Emeklilik Fonunun Vergilendirilmesi
19
İLK-KA-İZAH
Emeklilik yatırım fonunun kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
Fondan Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bent
hükümleri uyarınca, bireysel emeklilik sözleşmeleri dolayısıyla yaptıkları
ödemelerde irat tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.
Bakanlar Kurulunun 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamesinin eki
Kararda değişiklik yapan 06.09.2012 tarihli ve 2012/3571 sayılı Kararı uyarınca,
29.08.2012 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için geçerli olmak üzere,
bireysel emeklilik sisteminden;
a) 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen
ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28.03.2001 tarihli ve
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında
bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan
kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %15,
b) 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan
ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği
irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan
Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)
üzerinden %10,
c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı
Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının
ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil) üzerinden %5
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
İrat tutarı; hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam
birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı
payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunur.
BÖLÜM H : KATILIMCILARIN HAKLARI:
Fon'da oluşan kar, fon paylarının fon içtüzüğünde ve bu izahnamede belirtilen
esaslara ve Kurul düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır.
Katılımcılar seçtikleri bir fondan ayrılırken paylarını fona iade etmiş ve fon
paylarını ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış
olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
20
İLK-KA-İZAH
BÖLÜM i : KAMUYU AYDINLATMA ESASLARI
Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü, izahname ve tanıtım formu ile altı aylık ve
yıllık raporlar, KATILIM Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlük, şubeleri,
internet sitesi ve acentelerinde güncellenmiş olarak katılımcıların incelemesi
amacıyla bulundurulur, katılımcıların talep etmesi halinde kendilerine verilir ve
KAP’ta ayrıca ilan edilir.
Fonlar altı aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Altı aylık rapor, ilk altı aylık
döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet
raporunu ve ilgili dönemin son iş günü itibariyle Fon portföy değeri ve net varlık
değeri tablolarını içeren rapordur. Yıllık rapor, yıl içindeki gelişmeleri özetleyen
ve Fon Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, fonun bir önceki yıl ile
karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş yıllık fon bilanço
ve gelir tablolarını, bağımsız denetim raporunu, bilanço tarihi itibariyle fon
portföy değeri ve net varlık değeri tablolarını içeren rapordur. Şirket, altı aylık
raporu ilgili dönemin bitimini takip eden altı hafta içinde; yıllık raporu ilgili hesap
döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde KAP’ta ilan eder.
Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi,
portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması,
bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, Şirket’in mali durumunu
etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda Fon Kurulu
karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak Fon Kurulu
karar defterine yazılarak, Kurul’a ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en
seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurul’a ve Hazine Müsteşarlığı’na
bildirilmesi ve KAP’ta ilan edilmesi koşuluyla birim pay değerleri
hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım
satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen
esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir.
Söz konusu olaylarla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda ve izahnamede
yer alan esaslar çerçevesinde katılımcılara bilgi verilir.
Yatırım stratejisine uygun olarak belirlenecek
izahnamede belirtilir ve KAP’ta ilan edilir.
karşılaştırma
ölçütü
bu
Katılımcıların yatırım kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını
gerektiren hususlara ilişkin duyurular da ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni
hususların yürürlüğe giriş tarihi on iş gününden az olmamak üzere ilanlarda
belirtilir.
İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret
siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir fon tutar artırımına
kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında
21
İLK-KA-İZAH
birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni
bir tescil yapılmaz.
İzahnamede yeralan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız
çerçevesinde onaylarız
30.06.2014
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
İsmail Aydemir
Ayhan Sincek
Fon Kurulu Üyesi
Fon Kurulu Başkanı
22
Download

İLK-KA-İZAH 1 Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma