Baþbakan Ahmet
Davutoðlu Çorum'a gelecek
Dað ve Bayraktar
ailelerinin mutlu günü
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu bazý ziyaret ve açýlýþlarda bulunmak üzere Çorum'a gelecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum
ziyaretinde, inþasý tamamlanan bazý yatýrýmlarýn açýlýþýný da
yapacak.Osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci
yurdu tamamlanmak üzere. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit SAYFA
3’DE
Baðcý'nýn giriþimleri ile 2012 yýlýnda Koyunbaba mahallesindeki
880 ada ve 1 parseldeki 15866 m2 arsa üzerine inþa edilen...
11
Ahmet Davutoðlu
www.yildizhaber.com
EKÝM 2014 CUMARTESÝ
10 adet
S plaka
sahibini buldu
Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi
yapýlan 10 adet servis plakasý sahiplerini
buldu. S plaka almaya hak kazanan ve
iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri
A
plakalarýný araçlarýna taktý.
SAYF
5’DE
Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye
Meclisi kararý doðrultusunda...
Ýstanbul'a uçuþ saatlerinin
deðiþtirilmesine tepki
Merzifon Çaybaþý köyünden Zeliha ve
Rüstem Dað'ýn kýzlarý Züleyha ile ayný
zamanda gazetemiz yazarlarýndan Gülsün
Mert'in erkek kardeþi, Yýlmaz Mert'in kayýnbiraderi ve Nazire ile Abdulkadir Bayraktar'ýn
oðullarý Mustafa dünya evine girdiler. Tek Yýldýz
Ailesi olarak Dað ve Bayraktar ailelerini tebrik
eder, genç çiftlere mutluluklar dileriz.
40 KURUÞ
Kepçeler 5 aydýr
ne arýyor?
HGYD'den
'Yerel Medya
ve Haber' söyleþisi
Çorum
Hitit
Gazeteciler ve
Yayýncýlar Derneði
(HGYD) tarafýndan
üyelerine yönelik
'Yerel Medya ve Haber'
konulu söyleþi
düzenlendi.
Hattuþili Otel'de
gerçekleþtirilen söyleþiye
Hitit Gazeteciler ve
Yayýncýlar Derneði (HGYD)
Baþkaný Birkan Demirci,
Hattuþili Otel Sahibi
Bahattin Yýlmaz, yerel
gazetelerin
yöneticileri SAYFA
3’DE
ve dernek
üyeleri
katýldý.
Türk Hava Yollarý Merzifon-Ýstanbul
uçuþ seferlerinde saatleri deðiþtiriyor.
Yapýlan
yeni
düzenlemeye
göre
Merzifon'dan Ýstanbul'a giden yolcular ayný gün
geri dönüþ yapamayacak. Yapýlan düzenlemeye Çorumlu iþ dünyasýndan ve turizmseyahat
acentalarýndan
tepki SAYFA
’DE
var.Bilindiði üzere uçuþlar, Merzifon'dan 7
Ýstanbul'a saat 05.55'de...
Su arýyoruz adý
altýnda
milyonlarca lira
maliyetli yapýlan
kazý çalýþmalarýnýn
gerçek nedeni
merak ediliyor
-Nadir Yücel -
Mecitözü Bayýndýr Köyü alaný içerisinde bir
þahsa ait arazi de yaklaþýk 5 aydýr yapýlan
büyük çaplý kazý çalýþmalarý beraberinde
ciddi iddialara neden oldu. Ýddialara göre
kepçe ile yapýlan kazý çalýþmalarý adýna
sözde 'su arýyoruz' gerekçesi sunulurken
Kaymakamlýk, DSÝ dahil olmak üzere Köy
Hizmetleri, Çorum Müze müdürlüðü v.s.
hiçbir resmi yerden herhangi bir izin
alýnmadýðý iddia edildi. Ýddialara göre
A
yapýlan kazý çalýþmalarýnýn Altýn
SAYF
5’DE
bulma amaçlý define kazý çalýþmalarý
yapýldýðý yönünde.
Hastane kavþaðýnda
motosiklet kazasý
Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen
kazada 1 kiþi yaralandý.
Dün meydana gelen kazada 19 DA 875 plakalý motosiklet
Devlet Hastanesi kavþaðýnda 15 SA 640 plakalý
otomobille çaðrýþtý. Kazada motosiklet sürücü
A
SAYF
yaralandý.112 Acil Servis ekipleri yaralý sürücüye olay yerinde ilk
7’DE
müdahaleyi yaptýktan sonra...
Basýn
camiasýnýn
acý günü
‘Haber, kamuoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekilde bilgilendirmeli’
Gazeteci Mustafa Yolyapar,
dün geçirdiði
kalp krizini
A
SAYF
nedeniyle ve- 9’DA
fat etti.
Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, haberin kýsa, öz ve
YFA
anlaþýlýr biçimde yazýlmasý ve kendisini sonuna kadar okutmasý gerektiðini S5A’DE
söyledi. Hattuþili Otel'de Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan
üyelerine yönelik...
"Ýstatistik Veri Giriþleri Toplantýsý" yapýldý
SAYFA 2’DE
Mustafa
Yolyapar
Yangýn ucuz atlatýldý
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
13
HABER
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
2
Tabip Odasý "Her
Yönüyle Ýskilip"
sempozyumunda
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:16
06:42
12:34
15:39
18:13
19:32
13.10.2014
(Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür
Haftasý - Ankara'nýn baþkent
olmasý (1923) - Harp
Akademileri Günü
Sözünde durmak ve sözünü güzel bir
þekilde yerine getirmeye çalýþmak,
imandandýr Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
YALNIZLIK MACERASI
ELEMAN ÝLANI
Demir doðrama, paslanmaz korkuluk
ve alüminyum korkuluk iþinden
anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr.
Müracaat: Þahin Paslanmaz
Tel: 0 532 601 04 98
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum Tabip Odasý, "Her Yönüyle
Ýskilip" konulu sempozyumda sunum yaptý.
3 kiþilik bir ekiple sempozyuma katýlan
Çorum Tabip Odasý'ndan, ilk olarak Yönetim
Kurulu üyesi ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi
Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece
Yazla,
"Tarihte Akýl Hastalýklarýnýn Tedavi
Yöntemleri, Ýskilip Örneði" konulu çalýþmasýný
sundu.
Evlik Köyü'ndeki cami içerisinde yer alan 'deli
dolabý' örneðine yer verilen
sunumda,
Akþemseddin
dönemine dayanan tarihi bilgiler de yer aldý.
Çorum
Tabip
Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa Azak ise
sunumda, 'Ýskilip'te Obezite
Ýle Ýliþkili Hastalýklar' isimli
bildirisini sundu.
Anadolu'da mevcut olan
beslenme þekline batý tipi
beslenme tarzýnýn eklenmesinin
ve
insanlarýn
hareketten yoksun bir yaþam
tarzýný
benimsemesinin
obeziteyi artýrdýðýný söyleyen
Dr. Azak, yemek yerken
aþýrýya kaçýlmamasý gerektiðini söyledi.Son olarak ise Çorum Tabip Odasý Aile
Hekimliði Kolu (ÇAHEK) adýna Dr. Selçuk Önce
'Ýskilip'te Aile Hekimliði Uygulamalarý' konulu
sunumu yaptý.
Sunumda, Aile Hekimliði'nin Çorum'da 2008
yýlýndan beri ulaþtýðý seviye ve vatandaþlarýn sistemden nasýl yararlanmalarý gerektiði konusunda
aydýnlatýcý bilgiler yer aldý. Oturum soru-cevap
bölümüyle sona erdi. Haber Servisi
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
"2014 - 2015 yýlý Millî Eðitim
Bakanlýðý Bilgi Sistemleri MEÝS
Modülü Ýstatistik Veri Giriþleri
Bilgilendirme" toplantýsý 19 Mayýs
Ýlkokulu konferans salonunda
yapýldý.Ýl Milli Eðitim Müdür
Yardýmcýsý Kadir Söngüt ve Strateji
Bölüm þefi Ebubekir Yaray tarafýndan, Ýstatistik ve Bilgi Sistemleri
Veri Giriþleri ile ilgili Millî Eðitim
Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu
genelge ve dökümanlar hakkýnda
bilgiler verildi.
Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, þefleri,
merkez okul müdürleri ve memurlarý, merkez bir-
leþtirilmiþ sýnýf ilkokullarý müdür yetkili öðretmenleri, dershane, sürücü kurslarý ve anaokulu
müdürlerinin katýldýðý toplantý, soru-cevap
bölümü ile sona erdi. Haber Servisi
Bekir Saðýr'ýn altýncý kitabý;
‘Altýn Küpe Sözler’
O gün bugün sýrtýmý kendim sývazlýyorum
Sabahlarý sokaða çýkmadan evvel
Cesaret þairim cesaret
Kendi saçlarýmý okþuyorum geceleri
Sevgilimin saçlarý niyetine.
Cahit Sýtký Tarancý
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
USD
EUR
2,2844
2,8834
STERLiN 3,6701
JPY YENi 2,1219
2,2872
2,8871
3,6801
2,1247
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BÝLGÝN ECZANESÝ TEL:777 05 81 AHMET CAD.
ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI
GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: 234 66 13 CUMA PAZARI
-Önemli Telefonlar-
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
HAVA DURUMU
KARÞISI - METROPOL YANI
Çorumlu halk þairi Bekir Saðýr altýncý
kitabýný çýkarttý. Gazetemizi ziyaret eden
Bekir Saðýr "Altýn Küpe Sözler" isimli
kitabýnda hayatýn içinden fýkra öykü ve þiirlere
yer verdiðini açýkladý. Halk Þairi Bekir Saðýr
kitabýnda, Ortadoðu'da yaþanan güncel olaylarý da kaleme aldý. Yasin YÜCEL
Yýl: 10 Sayý: 2904 13 EKÝM 2014 PAZARTESÝ
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Aþýk mý olmadým taparcasýna
Bir Mecnun geçti o çöllerden bir de ben
Diz mi çektirmedim alemde Kerem gibi
Ferhat gibi gürz mu sallamadým daðlara
Ne Leyla yar oldu bana ne Aslý ne Þirin
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Ýmtiyaz Sahibi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Paylaþýrsa dost paylaþýrmýþ
Ýnsanýn derdini sevincini
Dost umidiyle ortalýða düþmeye gör
Hangi kapýyý çalsan kimseler yok
Hangi omuza dokunsam yabancý çýkar
"Ýstatistik Veri Giriþleri
Toplantýsý" yapýldý
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Öyle yalnýz kaldým ki hayatýmda
Kimi gün öldüm kimi gün ilah oldum
Çok zaman annemin dizlerine hasret
Koydum baþýmý kendi dizlerime
Doya doya aðladým
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
HABER
3
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet
deðerli meslektaþýmýz
YOLYAPAR'ýn kardeþi,
Mustafa YOLYAPAR'ýn vefatýný teessürle
öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
TEK YILDIZ GAZETESÝ
Baþbakan Ahmet Davutoðlu
Çorum'a gelecek
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu bazý ziyaret ve açýlýþlarda bulunmak
üzere Çorum'a gelecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum ziyaretinde, inþasý tamamlanan bazý yatýrýmlarýn açýlýþýný da yapacak.
Osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdu tamamlanmak üzere. AK
Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn
giriþimleri ile 2012 yýlýnda Koyunbaba mahal-
lesindeki 880 ada ve 1
parseldeki 15866 m2
arsa üzerine inþa edilen
Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu
üç bloktan oluþuyor. 2013 yýAhmet Davutoðlu lýnda ihale edilen ve inþasýna
baþlanan öðrenci
yurdu
500 gün gibi kýsa bir zamanda
tamamlandý.
Konu ile ilgili bir açýklama
yapan AK Parti
Çorum milletvekili ve TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi Dr.
Cahit Baðcý yüksek öðrenim öðrenci yurdunun Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge
Müdürlüðüne baðlý olarak Osmancýk Ömer
Derindere Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine
yüksek standartlarda hizmet vereceðini söyledi. Türkiye'de öðrenci yurtlarýnýn 2000'li yýllarýn ortalarýna kadar koðuþ sistemi ile hizmet
verdiðini kendisinin de öðrencilik yýllarýnda
koðuþ sistemi ile yurtlarda kaldýðýný ifade eden
Baðcý, AK Parti olarak eðitime büyük önem
verdiklerini belirtti.
Yüksek öðrenim öðrenci yurdunun toplam
üç bloktan oluþan yerleþkesinin iki plan kýz ve
erkek öðrenci yurtlarý ve üçüncü blok ise sosyal donatýmlar olarak projelendirildiðini, çevre düzenlemesinin de yapýlacaðýný belirten
Baðcý, projenin 150
kýz ve 150 erkek öðrenci olmak üzere
toplam 300 öðrenci
kapasiteli olduðunu
ve gerektiðinde kapasite artýrýmý ile 400 öðrenciye kadar hizmet
verebileceðini söyledi.
Baðcý, Kredi ve Yurtlar
Kurumu Osmancýk
Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunda kabloCahit Baðcý
suz internet baðlantýsý, alanlara ve branþlara göre uygun çalýþma ve etüt odalarý, modern
yemekhane, dinlenme odalarý ve kütüphane
gibi donanýmlardan oluþtuðunu sözlerine ekledi. Milletvekili Baðcý, yurdun önümüzdeki
günlerde Çorum'a ziyaret gerçekleþecek olan
Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan, Osmancýk Gençlik Merkezi ve diðer ilçelerdeki inþasý tamamlanan yatýrýmlarla birlikte
açýlýþýnýn yapýlacaðýný açýkladý.
Baðcý, yurdun açýlmasý ile birlikte Osmancýk'ta yüksek öðrenim gençliðinin barýnma sorunu ortadan kalkacaðýný da sözlerine ekledi.
Haber Servisi
HGYD'den 'Yerel Medya
ve Haber' söyleþisi
HGYD Baþkaný
Birkan Demirci
Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
(HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik 'Yerel Medya
ve Haber' konulu söyleþi düzenlendi.
Hattuþili Otel'de gerçekleþtirilen söyleþiye Hitit Gazeteciler ve
Yayýncýlar
Derneði
(HGYD)
Baþkaný Birkan Demirci, Hattuþili
Otel Sahibi Bahattin Yýlmaz, yerel
gazetelerin yöneticileri ve dernek
üyeleri katýldý.
'Yerel Medya ve Haber' hakkýnda ise Hitit Üniversitesi Öðretim
Görevlisi Dr. Onur Dursun, dernek
üyelerine ayrýntýlý bilgiler aktardý.
Söyleþide konuþan Hitit Gazeteciler
ve Yayýncýlar Derneði (HGYD)
Baþkaný Birkan Demirci, dernek
olarak üyelerinin bilgilerini artýrmak ve tazelemek amacý ile böyle
bir söyleþi düzenlediklerini dile
getirerek, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur
Dursun ve üyelerine söyleþiye katýlýmlarýndan dolayý
teþekkür etti. Yasin YÜCEL
Mustafa
Yolyapar
Basýn
camiasýnýn
acý günü
Gazeteci
Mustafa
Yolyapar, dün geçirdiði
kalp krizini nedeniyle
vefat etti.2012 yýlýnýn Nisan
ayýnda boyun damarýndan
ameliyat olan, ameliyatý baþarýlý geçmesine raðmen pýhtý atma talihsizliði nedeniyle kýsmi
felç geçiren ve yaklaþýk bir ay
hastanede kaldýktan sonra
Çorum'a getirilen Mustafa
Yolyapar, uzun süredir hastalýðý nedeniyle tedavisini sürdürüyordu.Dün öðlen saatlerinde evinde kalp krizi geçiren
Mustafa Yolyapar, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yolyapar'ýn cenazesi Adli
Tabip'in incelemesinin ardýndan Çorum Özel Hastanesi
Morgu'na kaldýrýldý.
Mustafa Yolyapar'ýn cenazesi bugün saat 11.00'da Çorum Özel Hastanesi'nden alýnarak önce Ulucami'ye getirilecek. Burada öðle namazýna
müteakip kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Ulumezar'da
topraða verilecek. Bahadýr YÜCEL
‘Haber, kamuoyunu saðlýklý ve
tarafsýz þekilde bilgilendirmeli’
Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi
"Haber dilinde sorunlarla karþýlaþýyoruz.
Dr. Onur Dursun, haberin kýsa, öz ve Haber metinlerinde dikkat etmemiz gereken
anlaþýlýr biçimde yazýlmanokta dilinin açýk ve net olmasý,
sý ve kendisini sonuna kadar
cümlelerinin kýsa olmasý gerekiokutmasý gerektiðini söyledi.
yor. O yüzden bunlar okuyucuHattuþili Otel'de Hitit Ganun hem dikkatini daðýtýyor hem
zeteciler ve Yayýncýlar Derneði
de algýsýný daðýtýyor. Uzun cümle(HGYD) tarafýndan üyelerine
lerden uzak durmamýz gerekiyor.
yönelik düzenlenen 'Yerel
Haber metinlerinin akýcý olmasý
Medya ve Haber' konulu söylelazým. Okumayý seven bir toplum
þiye konuþmacý olarak katýlan
olduðumuz söylenemez. ÇocuklaOnur Dursun, haberin kamurýmýza okuma alýþkanlýðý kazanoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekildýrmamýz gerekiyor. Bu yüzden
de bilgilendirmesi gerektiðini Hitit Üniversitesi Öðretim yaptýðýmýz haberlerin ilgi çekici ve
Görevlisi Dr. Onur Dursun kýsa cümleler ile yapýlmasýna diksöyledi.
Haberin okuyucunun dikkat etmeliyiz. Uzun cümle ve
katini daðýtmayacak þekilde yazýlmasýnýn bü- uzun yazýlar okuyucuyu sýkar. Haber metinyük önem taþýdýðýný kaydeden Dursun, haber lerimiz 5N 1 K kuralýna cevap vermelidir.
yazarken üç ana unsura dikkat edilmesi ge- Gazeteler yorum yapmadan haberleri yayýnrektiðini bildirdi.
lamalýdýr. Köþe yazýlarýnýn olma nedeni haBu üç ana unsurun haberde uyum olmasý, berlerin yorumsuz olmasýdýr." Yasin YÜCEL
haberin okunmasý için baþlýðýnýn ilgi
çekici ve çarpýcý olmasý ile spotun haber metninin okunmasýný saðlayacak
þekilde olmasý gerektiðini dile getiren
Dursun, "Haber yazarken önce okuyucunun göz önünde bulundurulmasý
gerekiyor" dedi.Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, konuþmasýnda þunlarý söyledi:
TEK
YILDIZ
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
HABER
4
Sokak
eylemlerinin
zararýný esnaf
ve halk ödüyor
"Sanat Dostlarý"nda
20. yýl sevinci
19'uncu yýlýný geride býrakan "Sanat Dostlarý"
20'nci yýla girmenin coþkusu ile Çorum Eðitim ve
Kültür Vakfý'nda (ÇEKVA) toplantý düzenlediler.
Sanat dostlarý, her ayýn ilk Cumartesi günü saat 13.00'da
bir araya gelerek eserlerini birbirleri ile paylaþýyorlar. Bahri
Güven'in baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda Salim Savcý
günün konuþmasýný yaparken, Ethem Erkoç kitabýný tanýttý,
Selahattin Aydemir, Murat Köymen, Can Yoksul, Hasan
Korkmaz, Rýza Kandemir, Haydar Kýlýç, Bekir Saðýr, Hasan
Ýpek, Mustafa Aygün þiir okudular. Toplantýya katýlan,
Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Þube Temsilcisi Ahmet
Güngör, Muzaffer Gündoðar, Osman Savcý, Mehmet
Tatlýsu, Hasan Ýpek, Abdulkadir Ozulu ve Necdet Filizli de
çeþitli konulara deðinerek mesajlarýný ilettiler. Yasin YÜCEL
Esnaf ve Sanatkarlar
Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut ülke
çapýnda meydana gelen gösterilerin bilançosunun çok aðýr
olduðunu belirterek, bu durumdan esnaf ve sanatkarýn
büyük çapta zarar gördüðünü
dile getirdi.
Þube Baþkan Bulut yaptýðý
basýn açýklamasýnda Kobani
olaylarýný bahane edenlerin
yaptýklarý korsan gösterilerde
esnafa büyük zarar verildiðini
belirterek, "Kobani olaylarýný
bahane ederek, Doðu ve Güneydoðu illeri baþta olmak üzere Ankara ve Ýstanbul'un çeþitli yerlerinde yapýlan korsan gösterilerin bilançosu
çok aðýr. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný
bahane edenler, ülkemizin birçok ilinde
ve semtinde izinsiz gösteri yaparak, esnaf
ve sanatkara zarar vermiþlerdir. Esnaf ve
sanatkarýmýzýn zararý çok büyüktür.
Maðdur edilen esnafýmýzýn yaralarý zaman kaybedilmeden sarýlmalýdýr. Müþterek yaþadýðýmýz bu geniþ coðrafyanýn
önemli günlerinin coþkusunu bu tür korsan gösteriler bozamayacaktýr. Evine ekmek götürmekten baþka amacý olmayan
esnafýmýzýn dükkânýný kapattýrmaya hiç
kimsenin hakký yoktur. Yurdun çeþitli
yerlerinde izinsiz yapýlan gösterilerde
maddi hasarlarý devletimiz karþýlamalýdýr.
Ama yaþanan can kayýplarýnýn geri gelmesi mümkün deðildir. Acýlý ailelere baþsaðlýðý ve sabýr dilerken, yaralýlara acil þi-
falar diliyorum" dedi.
-""ESNAFA VE HALKA ZARAR VERÝLEREK HAK ARANMAZ"Bulut, "1000 yýldýr kardeþçe yaþadýðýmýz bu topraklarda etnik ayrým ve kavgalar, gerilimler bizi geçmiþimizle kurduðumuz baðý zedelemektedir. Yine bu coðrafyayý köklerinden gelen birlik ve beraberlik duygusuyla Türküyle ve Kürdüyle
yaþanabilir bir coðrafya yapmak elimizdedir. Dýþ güçlerin oyununa gelmemeliyiz. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný bahane edenlerin Türkiye'nin birçok ilinde
izinsiz gösterilerle esnaf ve sanatkara
verdiði zarar çok büyüktür. Bir hak arayýþý demokratik yollardan ve adil bir þekilde aranmalýdýr. Sokaklarda halkýn canýna
ve malýna kastederek eylem yapmak barýþa ve huzura katký vermez" þeklinde
kaydetti. Haber Servisi
ADD'den Atatürk büstlerine
saldýrýlara tepki!
Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður
Demirer, Türkiye'de son günlerde terör olaylarý nedeniyle
Atatürk büstlerinin saldýrýya uðradýðýný belirterek, "Atatürk
yok edilemez. Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e
saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk
Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine yani
hepimizedir" dedi.
Cumartesi günü ADD binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen
Demirer, AK Parti
hükümetine yüklenerek, Türkiye'de
yaþanan terör olaylarýna deðindi.
Demirer,
Türkiye'nin, yeni
Osmanlýcýlýk hayalleri
peþinde koþan,
emperyalizmin iþbirlikçiliðine soyunmuþ,
ufku dar siyasiler
eliyle, "Yurtta Barýþ,
Dünyada Barýþ"
ilkesinin katledildiði
günlerden geçtiðini iddia ederek, "Siyasi iktidarýn açýlým politikalarýyla adeta dokunulmazlýk zýrhýna bürünen PKK teröristleri,
ellerini kollarýný sallaya sallaya Atatürk büstlerine ve bir çok
kamu malýna zarar verirken, üstelik yurttaþlarýmýzýn canýna kast
ederken, bu siyasi iktidarýn emrindeki güdümlü kolluk kuvvetleri
olaný biteni acz içinde seyretmektedir. Bu saldýrýlarý yapanlarý
lanetliyoruz!" dedi.
Demirer açýklamasýný þöyle sürdürdü:
"Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlarla Atatürk yok edilemez.
Tam tersine, Atatürk'e büyük sevgi ve saygýyla baðlý milletimizin
gerçekleri görmesine fýrsat tanýnmýþ olur. Türkiye'yi bölme
senaryosunda, siyasi iktidar ve PKK ortak hareket etmektedir.
Son olaylar göstermiþtir ki, siyasi iktidar küçük ortaðýný açýkça
korumaktadýr. Olaylar karþýsýnda polisin seyirci kalmasýnýn, iktidara yakýn medya organlarýnda yapýlan saldýrýlarýn görmezden
gelinmesinin baþka açýklamasý yoktur. Olaylarý haber yapan kimi
yandaþ gazetelerde, teröristler için "eylem gruplarý" nitelemesi
yapýlýrken Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e
saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk
Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine yani
hepimizedir. Atatürkçü Düþünce Derneði olarak bir kez daha
uyarýyoruz; IÞÝD gibi PKK da bir terör örgütüdür. Her ikisi de
baþta siyasi iktidar olmak üzere kimi batý ülkelerinden destek
almýþ ve korunmuþtur. Bugün tüm dünyanýn gözlerinin TürkiyeSuriye sýnýrýndaki çatýþmalara odaklanmasý, bu çatýþmalar ortaya
çýktýðýnda "sözde açýlým sürecinin þantaj malzemesi haline getirilmesi" ve ülke içinde "ayaklanma denemelerinin" yapýlmasý
tesadüf
deðildir. Bu
nedenle;
terörün saðýsolu,
küçüðübüyüðü olamaz.
Mutlaka yok
edilmelidir.
Sýnýr dýþý
harekât için
çýkarýlan
tezkere,
ancak;
Türkiye Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýna, bölünmez bütünlüðüne
ve Türk Milleti'nin birliðine tehdit söz konusu olduðunda kullanýlmalýdýr. Ayný þekilde komþu ülkelerin birliði bütünlüðü
vazgeçilmez ilkemiz olmalýdýr. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarla yok edilmeye çalýþýlan Türk Ordusu, tetiðe dahi dokunmadan,
sadece varlýðý ile bölgede en önemli askeri güç olduðunu ispatlamýþ, bölge coðrafyasýnda belirleyici unsur durumuna gelmiþtir.
Atatürkçü Düþünce Derneði, Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ
ilkesinin yaþatýlmasý için var gücüyle çalýþacak, mücadelesini
kararlýlýkla sürdürecektir." Yasin YÜCEL
Küçükbaþ Hayvancýlýk
Kongresi düzenlenecek
Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Merkez Birliði
(TÜDKÝYEB) ve Bahri Daðdaþ Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsünün iþbirliði ve birçok kamu kurum ve kuruluþu ile
özel sektörün destekleriyle, Enstitünün kuruluþunun 100. yýlý anýsýna
sürdürülebilir koyun ve keçi üretimindeki son geliþmeleri sektörün
tüm paydaþlarý ile deðerlendirmek amacýyla 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasýnda Konya'da Uluslararasý Katýlýmlý Küçükbaþ Hayvancýlýk
Kongresi düzenlenecek.
TÜDKÝYEB Genel Baþkaný Prof.Dr Veysel Ayhan konuya iliþkin
yaptýðý yazýlý açýklamada, kongrenin,konu ile ilgili paydaþlarýn bilgi
birikimlerini arttýrmak, meslekteki son geliþmeleri takip etmek ve
paylaþmak amacýyla Selçuklu'nun kadim baþkenti ve Mevlana'nýn
þehri Konya'da bir araya gelmesini saðlayacaðýný ifade ederek, 80 ilde
faaliyet gösteren Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtirici Birlikleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yoðun ilgi gösterdikleri kongrede sözlü ve poster
olarak 32'si yurtdýþýndan olmak üzere toplamda 128 bildiri sunulacaðýný söyledi.
Genel Baþkan Ayhan, açýklamasýnda, Kongreye Türkiye'deki birçok üniversite ve Araþtýrma Enstitüsünden akademisyen ve araþtýrmacýlarýn katýlacaðýný, yurtdýþýndan Cezayir, Ýran, Macaristan, Malezya, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Ürdün, Ýspanya, Fransa ve Avusturalya'dan 50'nin üzerinde bilim adamýnýn da iþtirak edeceðini vurgularken, kongrede bilimsel aktivitelerin yanýnda Türkiye'de yetiþtirilen
Küçükbaþ Hayvan Irklarýmýzýn ve ürünlerinin sergileneceði bir organizasyonun da düzenleneceðine yer verdi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
13
HABER
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
5
BAÞSAÐLIÐI
Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü
Yapýlan kazý da
Sondaj makinesi
yerine! büyük iþ
makineleri tercih
ediliyor
Mehmet YOLYAPAR'ýn kardeþi,
derneðimiz Üyesi, deðerli insan
Mustafa YOLYAPAR'ýn
ani vefatý bizleri derin bir üzüntüye
sevketmiþtir. Merhuma
Allah'tan rahmet, ailesi, yakýnlarý
ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz.
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði Yönetim Kurulu
10 adet S plaka
sahibini buldu
Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan 10 adet
servis plakasý sahiplerini buldu. S plaka almaya hak
kazanan ve iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri
plakalarýný araçlarýna taktý.
Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisi kararý
doðrultusunda 10 adet S plaka geçtiðimiz günlerde
ihaleye çýkarýlmýþtý. Belediye Meclis
Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda
yapýlan ve 52 gerçek ve tüzel kiþinin katýldýðý
ihalede en yüksek teklifi veren 10 gerçek ve
tüzel kiþi S plaka sahibi oldu. Ýhale gereklerini yerine getiren esnaflardan Mustafa
Demirci, plakasýný Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turan Candan'dan teslim aldý.
Plaka teslim töreninde konuþan Baþkan
Yardýmcýsý Turhan Candan "Plaka almaya
hak kazanan esnafýmýza hayýrlý olsun. Biz
kendisine hayýrlý kazançlar diliyoruz.
Kendilerinden
hemþehrilerimize ve öðrencilerimize
kaliteli hizmet vermelerine bekliyoruz" dedi.
Belediyenin þuana kadar 415 plaka verdiðine
dikkat çeken Candan, S plaka ihalesinin þehrin
ihtiyaçlarýna göre belirlendiðini, Ulaþým Hizmetleri
Müdürlüðü'nce de tescil iþlemlerinin yapýldýðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi
Kepçeler 5 aydýr ne arýyor?
-Nadir Yücel Mecitözü Bayýndýr Köyü alaný
içerisinde bir þahsa ait arazi de yaklaþýk 5 aydýr yapýlan büyük çaplý kazý
çalýþmalarý beraberinde ciddi iddialara
neden oldu. Ýddialara göre kepçe ile
yapýlan kazý çalýþmalarý adýna sözde
'su arýyoruz' gerekçesi sunulurken
Kaymakamlýk, DSÝ dahil olmak üzere
Köy Hizmetleri, Çorum Müze müdürlüðü v.s. hiçbir resmi yerden herhangi
bir izin alýnmadýðý iddia edildi. Ýddialara göre yapýlan kazý çalýþmalarýnýn
Altýn bulma amaçlý define kazý çalýþmalarý yapýldýðý yönünde. Görgü
tanýklarýnýn iddialarýna göre olaya
Jandarma ve Müze müdürlüðü yetkililerinin de el
attýðý ifade edilerek," Burada Makine ile yüzlerce
komyon dolusu toprak kazýldý. Duyumlarýmýza ve
iddialara göre Ýstanbul tarafýndan Ermeni asýllý biri
ya da birileri tarafýndanTonlarca Altýn bulunduðu
idddiasý ile ciddi maddi destek verilerek burada
kazý yaptýrýlýyor. Bu kazý çalýþmasýnýn arkasýnda
önemli isimlerin de olduðu iddia edilmektedir.
Kimseyi kazý alananýna yaklaþtýrmýyorlar.
Jandarma bir kaç kez kez geldi. Müzeden de
geldiler. Onlarda burada yapýlan kazý çalýþmasýnýn
su ile ilgisi olamayacaðý define amaçlý kazý olduðu
görüþündeler. Ancak kendilerine sözde su arýyoruz denilmektedir. Ýzin alýnmadýðý iddialarý
ayyuka çýkmýþtýr. Esas yaþanan ilginçlik ise,
Mecitözü savcýlýðýnýn konunun neresinde kaldýðý
yönündedir.
Belediye, borçlarýn
yapýlandýrýlmasý
için servis oluþturdu
Geçtiðimiz günlerde yasalaþan
6552 sayýlý kanun gereði Çorum
Belediyesi de birim oluþturarak
borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþlerini kolaylaþtýrýyor.
Vergi Borcu affýnýn Belediye ile ilgili
olan kýsýmlarý hakkýnda yazýlý bir açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Ahmet Yabacýoðlu, vergi borcu affý
olarak bilinen 6552 sayýlý kanunda
Belediyeleri alacaklarý ile ilgili kýsýmlarýn da bulunduðunu, emlak ve çevre
temizlik vergileri ile su borçlarýnýn da
bu
kapsama
dahil
edildiðini
söyledi.Borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþ ve iþlemlerini kolaylaþtýrmak amacýyla Belediye Muhasebe Müdürlüðü bünyesinde
servis oluþturduklarýný vurgulayan Yabacýoðlu,
bu serviste yapýlandýrma iþlerini daha hýzlý bir
þekilde yürütüleceðini kaydetti.Kanun kapsamýndaki borçlarýn yapýlandýrmasý ile ilgili bilgiler veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Yabacýoðlu, "31 Aralýk 2013 tarihine kadar olan
Emlak ve ÇTV ile 30 Nisan 2014 tarihine kadar
olan su borçlarý kanun kapsamýnda yapýlandýrýlabilecek. Bu tarihlerden sonra tahakkuk
eden borçlar kanun kapsamýna girmemektedir.
Daha önce 6111 sayýlý yasa ile borçlarýný yapýlandýrýlanlar ayrýca bu yasadan faydalanamayacaklar" dedi. Kanuna göre borçlarýn yapýlandýrmasýnýn 6-9-12-18 ay taksitler halinde olabildiði gibi peþin ödemenin de yapýlabileceðini
ifade eden Yabacýoðlu, gecikme zammý ve faiz
borçlarý silinerek yerine enflasyon oranýnda
hesaplama suretiyle borçlarýn tespit edileceðini
ve bu tespite göre yapýlandýrma iþleminin
E-Okul Nakil Sonuçlarý açýklandý
TEOG Nakil Sonuçlarý ve
lise nakil sonuçlarý MEB EOkul sistemi üzerinden açýklandý. Nakil sonuçlarýný EOkuldan öðrenebilirsiniz.
TEOG Nakil Sonuçlarý EOkul sitesi üzerinden açýklandý. Lise nakil sonuçlarýný
veliler ve öðrenciler e-okul
Kazý da açýlan
derin çukurlar
tehlike arz ediyor
gerçekleþtirileceðini kaydetti.
-1. TAKSÝT ÖDEMESÝ ARALIK 2014'TE
BAÞLIYORBelediye Baþkaný Ahmet Yabacýoðlu, yapýlandýrma zamanýna bakýlmaksýzýn 1. taksit
ödemesinin Aralýk 2014'te baþlayacaðýný söyledi. Bu nedenle yapýlandýrmanýn son güne
býrakýlmamasý, olasý sýkýþýklýða meydan verilmemesi için vatandaþlarýn gerekli hassasiyeti
göstereceðine inandýðýný söyleyen Yabacýoðlu,
Aralýk'tan itibaren de 2 aylýk dönemler halinde
ödemelerin
yapýlacaðýný
dile
getirdi.
Yapýlandýrma yapmak isteyenlerin bir an evvel
Belediyeye baþvurarak yapýlandýrmalarýný
tamamlamalarýnýn gerektiðini ifade eden
Yabacýoðlu, "Kanuna göre yapýlandýrma
hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularýn
dava
açmamalarý,
açýlmýþ
davalardan
vazgeçmeleri gerekmektedir. Ödeme süresi
henüz geçmemiþ olan borçlar, bu kanun kapsamýnda yer almamaktadýr" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
NASA yaþamýn
sýrrýnýn peþinde
üzerinden sorgulayýp öðrenebilecek.
TEOG nakil iþlemlerinde Milli Eðitim
Bakanlýðý daha önce nakil sonuçlarýnýn
yeni nakil baþvurularý alýndýktan ve
Evrende hayatýn nasýl oluþtuðubayramdan
sonra
açýklanacaðýný
na ýþýk tutabilmek için çalýþmalar
bildirmiþti. E-Okul üzerinden nakil
baþlatan NASA, bu proje kapsamýnsonuçlarýný öðrenmek isteyen adaylarýn, da 6 farklý enstitü ile ortaklýk kuruyor.
e-okul sistemine giriþ yapmalarý yeterli NASA, uzun vadede Mars yüzeyinden alýoluyor.
nan örnekleri inceleyecek ve bu sayede as-
troid'lerin gezegenler arasý su ve organizma taþýnmasýndaki rolünü mercek altýna
alacak. Dünyanýn uzun tarihinin uzmanlarýn cevabýný aradýðý sorulara yanýt verebileceðine inanan NASA, araþtýrmalarýný bu
alanda da yoðunlaþtýrmayý planlýyor.
TEK
YILDIZ
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Ülkenin geleceði planlanýrken
çok dikkatli adýmlar atýlmalý
Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat
Örs terör eylemlerinin devam etmesinin son derece
kaygý verici olduðunu belirterek "Terör bilinçli ve planlý bir þekilde týrmandýrýlarak kargaþa ortamý yaratýlmaya
çalýþýlýyor" dedi.
Terör örgütünün kaos ortamý yaratarak hâlâ saldýrýlarda
bulunduðunu her durumu kendi lehine çevirmek için çaba
gösterdiðini bunun içinde vatan evlatlarýný þehit etmekten
geri durmadýðýný kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs,
terörist örgütlerle ayný yolda yürünmeyeceðinin, onlara bel
baðlayarak yola çýkýlmayacaðýnýn son
gelen þehit haberleri ile bir kez daha
ortaya çýktýðýný belirterek "Yine baba
ocaklarýna ateþ düþtü. Yine çocuklar
yetim kaldý. Yine içimize ateþ düþtü.
Þehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baþsaðlýðý diliyorum" þeklinde
belirtti.
Türkiye üzerinde oynanan oyunlarýn
Türkiye'nin birinci sýnýf bir coðrafyada
ve her zaman geliþme potansiyeli olan
bir
konumda
olmasýndan
kaynaklandýðýný ifade eden Nihat Örs
bunun için de ülkenin geleceði planlanýrken çok dikkatli adýmlar atýlmasý
gerektiðini kaydetti.
Çözüm süreci ile baþlayan çeþitli
uygulamalarýn PKK ve siyasi uzantýlarý
tarafýndan hep bir kazaným olarak
algýlanmasýnýn önüne geçilememesinden kaynaklanan bir sürecin getirdiði bir
noktada ülkenin kargaþaya sürüklenerek, Kobani bahanesinin arkasýna sýðýnarak hedefe ulaþmak istendiðini anlatan Örs, "Bu ülkede zorla kardeþi
kardeþe düþürmek istiyorlar. Bu vatanýn kutsallarýna
saldýrarak insanlarý tahrik ediyorlar. Yakýp yýkarak güç gösterisi yapýyorlar. Sýnýrlarýmýz dýþýnda olan olaylardan dolayý
bizim insanlarýmýz ölüyor. Okullar kundaklanýyor. Yakýlan
yýkýlan yerler yaðmalanýyor. Ülkede bir savaþ senaryolarý
denenmek isteniyor. Bu duruma nasýl gelindiðini görmek
derin strateji bilmeyi gerektirmemektedir. Maalesef PKK ve
yandaþlarý cesaret alýcý bir konuma gelmiþlerdir. PKK silah
býrakmamýþ, ülke dýþýna çýkmamýþtýr. Olaylar terörist baþýnýn
Ýmralý'dan söyleyeceði sözlerle yönlendirilir konuma
gelmiþtir. PKK gerek içte gerekse dýþta baðlantýlarýný
kuvvetlendirerek bugünkü eylemleri yapacak hale gelmiþtir.
HDP'nin olaylar sýrasýnda akýllara ziyan kýþkýrtýcý açýklamalarý bunlara ne kadar güvenileceðinin bir göstergesidir.
Ancak her ne olursa olsun Türk Devleti bu terör olaylarýný
sonlandýracak güce sahiptir. Bu vatan birileri istiyor diye
bölünmeyecek kadar saðlam temeller üzerine kurulmuþtur
"dedi.
Suriye ve Irak'ta IÞÝD'in Sünni bir örgüt olarak gösterilmesinin mezhepsel olarak Þii karþýtlýðý ile Hanefiliðe karþý
bir blok oluþturma gayretinin bir ürünü olduðuna deðinen
Örs, IÞÝD'in katý Selefi yapýsýnýn terörü beslediðini söyledi.
Örs, "Sýnýrlarýmýzýn hemen dibinde yaþanan terör olaylarý sadece güvenlik açýsýndan deðil mezhepsel olarak da
Türkiye'yi tehdit etmektedir. Türkiye'de son zamanlarda
ortaya çýkan Selefilik ve Vahhabilik hayranlýðý tesadüfen
oluþan durumlar deðildir. Türkiye'nin Hanefi- Maturidi
ekolünün yaygýn olduðu bir ülke olmasý, katý selefiliðin dini
yorumlara kapalý olmasý, felsefeye, eleþtirel düþünceye,
tasavvufa açýk olmamasý açýsýndan da deðerlendirilmeli ve
önlemler alýnmalýdýr. Batýlý devletlerin ve istihbarat örgütlerinin IÞÝD üzerinden yapacaðý
faaliyetler izlenmelidir" ifadelerini
kullandý. Türkiye'nin geçtiði þu
hassas dönemde sendikalarýn
daha derleyici toparlayýcý olarak
toplumun önüne çýkmalarýnýn
daha doðru bir yöntem olacaðýný
düþündüklerini kaydeden Örs,
"Yakýp yýkanlarla beraber ayný
karede olmak, terörü masum
gösterecek toplumu gerginliðe
sevk edebilecek davranýþlardan
kaçýnmalýdýr. Türkiye'nin herhangi
bir yerinden gelecek olan kötü bir
haber hepimizi üzer" ifadelerini
kullandý.
Açýklamasýnda kurumlardaki
çalýþma ortamýnýn bozulduðuna,
iftiranýn, adam kayýrmanýn, insanlarýn düþüncelerine göre ayrýþtýrmanýn giderek yerleþtiðini iddia
eden Örs, "Kamu kurumlarý iftiranýn, adam kayýrmanýn, yandaþý korumanýn yeri olursa
adalet duygusu yerle bir olur" þeklinde konuþtu.
Örs açýklamasýna þu cümlelerle son verdi:
"Üzülerek görüyor ve yaþýyoruz ki kamu kurumlarýnda
dezenformasyon her geçen gün artmaktadýr. Ýnsanlarýn
düþüncesinden dolayý veya iftira atarak fiþleme iddialarýnýn
ayyuka çýktýðý, hukuksuz uygulamalarýn ve baskýlarýn
olduðu bir kamu düzeni geleceðimizi çalmaktan baþka bir
iþe yaramayacaktýr. Türkiye'nin içinden geçtiði siyasi
süreçten faydalanmak isteyen iftiracý, fesat, kul hakký
yemekten çekinmeyen makam düþkünlerinin, fasýklýk
yapanlarýn ve omurgasýzca davrananlarýn ildeki kamu
kurumlarýnda itibar gördüðü bir çalýþma ortamý çocuklarýmýza býrakacaðýmýz en kötü miraslardan biridir. Milli
Eðitimde de bu kötü miras üzülerek görüyoruz ki yerleþmektedir. Müdür atamalarýndan sonra huzursuzluk daha
da artmýþtýr. Objektiflikten uzak deðerlendirme sorularýnýn,
nasýl verildiði açýklanamayan puanlamalarýn olduðu, hakký
yenilen insanlarýn ekmekleri ile oynandýðý bir ortamda
adalet yoktur. Vicdanýn, adaletin kalmadýðý bir kamu düzeni
ile mutlu bir gelecek inþa edilemez. Haksýzlýðý, hukuksuzluðu kim yaparsa iftira atarak kul hakký yerse bir gün
karþýsýna çýkacaktýr". Haber Servisi
HSYK seçimleri yapýldý
Hakimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulu'nun (HSYK) 10 asýl 6 yedek
üyesini belirlemek için dün seçimler
yapýldý.
Çorum ise Adaliye Sarayý'nda kurulan tek sandýkta kent genelindeki 82
hakim ve savcý oy kullandý.
Çorum Merkez yaný sýra Osmancýk,
Sungurlu, Alaca, Ýskilip ve Bayat
adliyelerinde görevli hakim ve savcýlar
sabah 08.00 itibari ile oy kullanmaya
baþladý. Oy kullanma iþlemi saat
17.00'da sona erdi.
Bahadýr YÜCEL
Google'a "unutulma"
baþvurusu
ABD merkezli Google'a 'unutulma
hakký'ndan
faydalanmak
isteyen onbinlerce AB vatandaþý baþvuruda bulundu. AB ülkelerinden Google'a
konuyla ilgili yapýlan baþvuru sayýsý 145
bin olarak açýklandý. Dev arama motoru
Google'a 'unutulma hakký'ndan yararlanmak
isteyen
onbinlerce
kiþi
baþvurdu.Geçtiðimiz aylarda Avrupa
Adalet Divaný'nýn kiþisel bilgilerin isteðe
baðlý olarak siteden kaldýrýlmasý yönünde
aldýðý kararýn ardýnan þirkete bu yönde
yapýlan baþvurularýn sayýsý belli oldu.
Alýnan kararýn ardýndan sadece
Ýngiltere'den þirkete bu yönde baþvuru
yapanlarýn sayýsý 20 bine yakalaþtý. Tüm
AB ülkelerinden Google'a konuyla ilgili
yapýlan baþvuru sayýsý ise, 145 bin olarak
açýklandý. Mayýs ayýnda baþlayan uygulama kapsamýnda her gün ortalama bin
kiþinin Google'a baþvurduðu belirtildi.
Bu haktan yararlanmak isteyen kiþiler,
Google'ýn internet sitesindeki bir baþvuru
formunu dolduruyor. Bu formda internet
kullanýcýlarýn hangi ülkede doðduklarý,
hangi linkin kaldýrýlmasýný istedikleri ve
taleplerinin nedeninin ne olduðu soruluyor. NTV-MSNBC
TEK
YILDIZ
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
HABER
7
Ýstanbul'a uçuþ saatlerinin
deðiþtirilmesine tepki
Hastane kavþaðýnda
motosiklet kazasý
Devlet
Hastanesi
kavþaðýnda meydana gelen
kazada 1 kiþi yaralandý.
Dün meydana gelen kazada 19
DA 875 plakalý motosiklet Devlet
Hastanesi kavþaðýnda 15 SA 640
plakalý otomobille çaðrýþtý. Kazada
motosiklet sürücü yaralandý.
112 Acil Servis ekipleri yaralý
sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrdý. Bir süre
trafiðe kapalý kalan yol araçlarýn
kaldýrýlmasý ve belediye ekiplerinin
temizliðinin ardýndan açýldý.
Bahadýr YÜCEL
Yangýn ucuz atlatýldý
Merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan
yangýnda samanlýk traktör ve otomobil yandý.
Aþaðý Sarýlýk köyü muhtarý Ýsmail Uysal'a ait
depoda önceki gece yangýn çýktý. Kýsa sürede
büyüyen yangýn garaj ve samanlýk bölümünü
sardý. Olayý fark eden ev sahibi güvenlik güçlerine ve itfaiyeye haber verdi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangýn söndürüldü.
Yangýnda traktör, otomobil, samanlar ve mahsül kül oldu. Haber Servisi
Türk
Hava
Yollarý
Merzifon-Ýstanbul
uçuþ
seferlerinde
saatleri
deðiþtiriyor. Yapýlan yeni düzenlemeye göre Merzifon'dan Ýstanbul'a
giden yolcular ayný gün geri dönüþ
yapamayacak. Yapýlan düzenlemeye Çorumlu iþ dünyasýndan ve
turizm-seyahat
acentalarýndan
tepki var.Bilindiði üzere uçuþlar,
Merzifon'dan Ýstanbul'a saat
05.55'de, Ýstanbul'dan Merzifon'a
saat 23.20'de gerçekleþiyordu. Bu
þekilde sabah Merzifon'dan Ýstanbul'a uçan bir kiþi, yine ayný gece
Merzifon'a dönebiliyordu.
26 Ekim tarihinden itibaren
yapýlacak
deðiþikle,
Ýstanbul
Atatürk Havalimanýndan Merzifon
Havalimanýna
uçuþlar
saat
16.10'da,
Merzifon
Havalimanýndan Ýstanbul Atatürk
Havalimanýna saat 18.30'da yapýlacak. Yani Çorum'dan günü birlik
Ýstanbul yolcuðu yeni düzenlemeyle sona erecek.
Mitoden Turizm Yetkilisi ve
TSO Meslek Komitesi Baþkaný
Mithat Kaya, bu tarifelerin iþ
dünyasýnda
tepkiye
neden
olduðunu dile getirdi.
Yapýlan düzenlemenin Çorum'dan günü birlik Ýstanbul'a gidenler
için sorun oluþturacaðýný belirten
Kaya, "Yeni uçuþ saatleri Ýstanbul'da konuklamayý zorunlu hale
getiriyor. Bu þartlar altýnda uçuþlar
büyük oranda azalacaktýr" dedi.
Bahadýr YÜCEL
Uslu, Hac dönüþü
hastaneye yattý
Kutsal topraklarda Hac
ibadetini gerçekleþtiren Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu yurda döndü.
Uslu, Hac yolculuðu esnasýnda sol
ayaðýnda oluþan enfeksiyon nedeniyle
Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi
Hastanesine tetkik ve kontrol amaçlý
yatýrýldý.
Çorum Valisi Ahmet Kara ve
Çorum eski Valisi ve Merkez Valisi
Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
hastanede ziyaret ederek geçmiþ
olsun dileklerini ilettiler. Ayrýca
Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclis
Baþkaný Cemil Çiçek de telefonla arayarak geçmiþ olsun dileklerini iletti.
Hastanesi
yetkililerinden,
Uslu'nun tedavisinin tamamlanmasý
sonrasý görevinin baþýna dönebileceði
bilgisi alýndý. Haber Servisi
"Her Yönüyle Ýskilip"
sempozyumu sona erdi
Telefonlarýn en büyük kabusu
Kullanýcýsýna konuþmak dýþýnda da
pek çok özellik sunan akýllý telefonlar,
batarya kullaným süresi konusunda
geçer not alamýyor.
Biliþim Teknolojileri Derneði Yönetim
Kurulu Baþkaný Yavuz Yüksel, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de 40 milyona yakýn akýllý
telefon kullanýcýsý olduðunu söyledi.
Bu tür cihazlarýn telefon özelliðinden çok
daha fazla özelliði kullanýcýsýna sunduðunu
ifade eden Yüksel, "Yanýnýzda telefonunuzu,
bilgisayarýnýzý, fotoðraf ve video kameranýzý,
fenerinizi, televizyonunuzu, televizyon
kumandanýzý, çocuðunuzun oyuncaðýný ayný
anda taþýdýðýnýz bir teknolojik üründen
bahsediyoruz. Bunun öncelikle bir telefon
olmadýðý çok açýk" diye konuþtu.
Yüksel, akýllý telefonlarýn sadece telefon
olarak kullanýlmadýðý düþünüldüðünde þarjlarýnýn kullanýma baðlý olarak hýzlý tükendiðini, bu durumun kullanýcýyý köþe bucak
priz aramaya ve harici pil doldurma üniteleri
taþýmaya yönelttiðini dile getirdi.
Pil ömrünü uzatmak için neler yapýlabilir?
Batarya kullaným süresini uzatmanýn
doðru þarj etmekten geçtiðini ifade eden
Yüksel, þu önerileri sýraladý:
- Piliniz tamamen tükenmeden þarja takmanýz pil ömrünü kýsaltmaktadýr. Doðru
kullaným; telefon uyarý verdiðinde þarja
takýlmalý ve tam dolmadan çýkarýlmamalýdýr.
Ayda bir defa tamamen pil boþaltýlýp tam þarj
edilmelidir.
- Güvenli batarya optimizasyonu uygulamalarýný kullanýn. Tüm akýllý telefonlar için
batarya kullanýmýný kontrol eden güvenilir
yardýmcý uygulamalar kullanýlarak süre uzatýlabilir.
- Yüksek ses yok ise titreþimi pasif duruma getirin. Bulunduðumuz ortamda duymamýzý engelleyecek yüksek bir ses yok ise
titreþimi kullanmamak pil ömrünü arttýran
bir etkendir.
- Ekran parlaklýðýný düþürün. Yeni nesil
cihazlarýn ekranlarýnýn büyüklüðü dikkate
alýndýðýnda pil ömrünü en çok etkileyen
unsur yüksek kontrastlý ekran ýþýðýdýr. Ekran
parlaklýðýný
düþük
ayara
getirmek
bataryanýzýn uzun süre gitmesini saðlar.
- Güncellemeleri yükleyin. Akýllý telefonlarýn iþletim sistemleri kaynak kullanýmýný
yazýlýmsal olarak etkilemektedir.
- Gerekli olmayan servisleri kapatýn. GPS
özelliðini, kablosuz baðlantýnýzý, bluetooth
özelliðini ve interneti kullanmadýðýnýz
zamanlarda kapalý tutmalýsýnýz. Baðlantýlar
kapalý iken telefonunuz daha az enerji
tüketecektir.
- Telefonunuzu sýcak ortamlardan uzak
tutun. Telefon ortam sýcaklýðýna baðlý olarak
enerji tüketir. Sýcaða yakýn yerlerde daha
yüksek oranda batarya harcayacaktýr.
Haber 7
Hitit Üniversitesi, Ýskilip Kaymakamlýðý,
Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile 9-11 Ekim 2014
tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Her
Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný" adlý sempozyum deðerlendirme oturumunun ardýndan
sona erdi.
Baþkanlýðýný Devlet eski Bakaný Prof. Dr.
Abdulhaluk Çay'ýn yaptýðý deðerlendirme oturumunun üyeleri Prof. Dr. Mustafa Aþkar, Prof.Dr.
Muhittin Eliaçýk, Prof. Dr. Gülseren Elmas Arslan,
Prof. Dr. Mustafa Arslan ve Prof. Dr. Mehmet Canlý
sempozyumda ele alýnan ana baþlýklarý deðerlendirdiler. Oturum Baþkaný Abdulhaluk Çay bu
sempozyumla Ýskilip tarihine önemli bir not
düþüldüðüne dikkat çekti.
Oturuma Katýlan Kaymakam Þuayib Gürsoy ve
Belediye Baþkaný Recep Çatma'da birer konuþma
yaptýlar. Baþkan Çatma çok verimli bir sempozyum
gerçekleþtirildiðini sempozyum sonucunda çýkan
bilgileri belediye faaliyetlerinde esas alacaklarýný
beyan ederek baþta akademisyenler olmak üzere tüm
katýlýmcýlara teþekkür etti.Kaymakam Þuayib Gürsoy
baþarýlý ve verimli bir sempozyumun gerçekleþtirilmiþ
olmasýnýn onurunu yaþadýklarýný, bu tür organizasyonlarýn ileriki yýllarda da deðiþik baþlýklar altýnda
yapýlmasýnýn Ýskilip'in geleceðine ýþýk tutacaðýna
inandýðýný belirtti. Gürsoy, bilim adamlarýna, katýlýmcýlara ve emeði geçenlere teþekkür etti. Sempozyum
sonunda 11 Ekim Cumartesi günü doða yürüyüþü
organize edildi."Her Yönüyle Ýskilip" sempozyumu
kitap halinde yayýnlanacak. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Aða Biz Burda Ýneceyük
Efendim bizim Bayburtlu
arkadaþlar Ýstanbul’da
gurbetçilik yaparlar. Günün
birinde acele iþleri çýkar
Bayburt’ a dönmeleri
gerekir. Ne yapalým ne edelim derken uçakla gitmeye
karar verirler. Uçak hareket
eder Aþkale üzerinden
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
geçerken pilot anons yapar
“-sayýn yolcularýmýz þu
anda Aþkale üzerindeyiz,
biraz sonra Erzurum
havaalanýna ineceðiz.”
Bu anonsu duyan bayburtlu hemen yerinde kalkar
ve aceleyle pilota doðru
seslenir.“- Vola aða hele
eyle biz burada ineceyük.”
YAÞAM
8
Son 3 yýlda bonzai kullanýmý
Yüzde 6’dan yüzde 70’e çýktý
19:55
Yerli Dizi
Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu
olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur.
Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren
aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an
önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini
istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve
iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem,
Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli
dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr.
Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den
ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý
Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini
istemediðini öðrenince evden ayrýlýr.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Beni Böyle Sev
Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý
ve Tedavi Merkezi’nin yaptýðý son
araþtýrma, uyuþturucu kýskacýndaki
gençlerin durumunu gözler önüne
serdi. Araþtýrmaya göre son 3 yýlda
ergenlerde sentetik uyuþturucu kullanýmý yüzde 6’dan yüzde 70’e yükseldi. Veriler, kýz çocuklarýnýn madde
kullaným oranýnýn da arttýðýný gösterdi.
Çocuklarda bonzai benzeri sentetik uyuþturucularýn kullanýmýndaki
artýþ kamuoyunda büyük yanký
uyandýrýrken yeni veriler aileleri
korkutuyor. Uyuþturucu kullanýmýndaki artýþ her geçen gün artarken,
baþlama yaþý da gittikçe düþüyor.
Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý ve
Tedavi Merkezi’nin (ÇEMATEM)
araþtýrmasýna göre uyuþturucuda asýl
sorun çocuklarda deðil, ergenlerde.
Tedavi merkezinin rakamlarýna göre
son 3 yýlda ergenlerde sentetik uyuþturucu kullanýmý yüzde 6’dan yüzde
70’e yükseldi. Uyuþturucuya baþlama
yaþýnýn düþtüðü gözlenirken kullaným oraný en çok artan maddenin
sentetik uyuþturucu bonzai olduðu
tespit edildi.Ailelerin korkulu rüyasý
haline gelen sentetik uyuþturucuyla
ilgili sadece ÇEMATEM Bakýrköy
þubesine 2013’te 10 bin 508 vaka
geldi. Bu rakam 2011’de 7 bin 667 idi.
Rakamlara göre, 2011’de yüzde 6,2
olan sentetik uyuþturucu vakasý 2013
yýlýnda yüzde 70,5’e yükselmiþ
durumda. 2010 yýlýndan bu yana
çocuklar ve ergenlerin alkol ve
madde
baðýmlýlýðýna
dair
ÇEMATEM’de hizmet veren Doktor
Arzu Çiftçi Demirci, ergenlerin içinde
bulunduklarý fizyolojik ve psikolojik
deðiþim nedeniyle uyuþturucuya eðilimli olduklarýný söyledi.
Kýz çocuklarý da bonzai kýskacýnda!
Son yýllarda özellikle sentetik
maddeye eriþim kolaylaþtýðý için, kul-
lanýcý oraný da artýyor. 2011’den bu
yana
maddeye
baþlama
yaþý
düþerken, kýzlarýn madde kullaným
oraný da arttý. Doktor Arzu Çiftçi
Demirci’nin dikkat çektiði bir diðer
husus ise maddeye baþlama yaþý ile
tedaviye baþlama yaþý arasýnda 2
buçuk senelik bir döneminin olmasý.
Merkeze yapýlan baþvurulara göre,
2013’te maddeye baþlama yaþý ortalama 13,75 iken tedaviye baþvuru yaþý
16,2. Uyuþturucu kullanýmýna dair bu
verilerin aile ile direkt ilgili olduðunu
söyleyen Demirci, 3 çocuk veya
üzerinde kardeþi olan çocuklarýn
uyuþturucu kullanýmýnda artýþ gösterdiklerini belirtti. Ailenin ister istemez her çocuða ayýracaðý ilginin
çocuk sayýsý arttýkça düþtüðünü
belirten Demirci, akrabada kullanýlan
uyuþturucunun da çocuk ve ergene
etki ettiðini söyledi.
Çalýþan çocuklarda uyuþturucu
kullanýmý daha fazla
Arzu Çiftçi Demirci, 2011’de
kendilerine yönelik baþvurun çocuklarýn yüzde 59,1’i çalýþma geçmiþine
sahip olduðunu fakat 2013’te bu
oranýn yüzde 82’ye yükseldiðini
söylüyor. Bu verinin okullaþma
oranýyla paralel seyrettiðini belirten
Demirci, ilköðretimi tamamlayan
öðrencilerin yüzde 5’inin ortaöðretime devam etmediðini belirtiyor. Bu
yüzde 5’lik kaybýn “çýrak”lýk sektörüne yönlendirildiðini belirten
Demirci, çocuklarýn uyuþturucu ile ilk
defa burada tanýþtýklarýný söyledi.
Oto
tamirciliði,
dericilik,
ayakkabýcýlýk gibi sektörlerde “çýrak”
olan çocuklarýn buradaki uçucu
madde içeren yapýþtýrýcý gibi birtakým
maddelerle tanýþtýklarýný söyledi. Bu
sebeple Demirci, çocuklarýn okul takibi veliler tarafýndan sýký bir þekilde
yapýlýrsa, uyuþturucuya karþý çocuk ve
ergenlerde önlem alýnabileceðini
söyledi.
20:00
Eðlence
Güldür Güldür
Sürekli kayýn biraderi Þevket tarafýndan
dolandýrýlan Ýbrahim, bu sefer kendine hakim
olabilecek mi? Mehtap, kardeþi Þevket ve
kocasýnýn arasýný bulabilecek mi? Ýzmir'den
Ýstanbul'a otobüsle giden Bilal ve eþi Yeter'in
baþýna mola yerinde neler gelecek? Bilal, mola
yerinde tuvalete girmek için bozuk para bulabilecek mi? Evlenmek için önce ablasý
Burcu'nun evlenmesini bekleyen Nezaket,
muradýna erebilecek mi? Kendine talip olan
hiçbir erkeði beðenmeyen Burcu, Nezaket'in
sevgilisinin bulduðu ayaklý karizma Mesut'u
beðenecek mi?
20:00
Yerli Dizi
Karadayý
Tek amacý kabadayýlara ulaþmak ve onlarla ayný
masaya oturmak olan Mahir, locaya girmeyi
baþaramaz. Üstelik buna sebep olan kiþi de sadece
onun iyiliðini düþünen sevdasýdýr. Feride bilmeden Mahir’in bütün planlarýný alt üst etmiþtir.
Mahir’in amacýna ulaþmasýndaki engellerden biri
olmuþtur. Hakime ile niþanlý olduðunu öðrenen
kabadayýlar, Mahir’in devletle çalýþýyor olmasýndan þüphelenmiþtir. Mahir’in o locaya girmesi ve
onlarla ayný masaya oturabilmesi için baþka bir
plana ihtiyacý vardýr. Mahir’in yeni planý nedir? Bu
kez amacýna ulaþabilecek midir?
BALIK BÖREÐÝ
Oðuz Atay
Oðuz Atay (1934; Ýnebolu, Kastamonu - 13 Aralýk 1977, Ýstanbul), Türk
yazar.Babasý, VI., VII dönem Sinop, VIII. Dönem Kastamonu Milletvekilliði
yapan Cemil Atay'dýr. 1951'de bugünkü
adý Ankara Koleji olan Ankara Maarif
Koleji'ni, 1957'de de ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi'ni bitirdi. Üç yýl sonra Ýstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi
(þimdiki Yýldýz Teknik Üniversitesi) Ýnþaat Bölümü'nde öðretim üyesi oldu.
1975'te doçent olan Atay, Topografya
adlý bir de mesleki kitap yazdý. Çeþitli
dergi ve gazetelerde makale ve söyleþileri yayýnlandý. Oðuz Atay, Tutunamayanlar'ýn 1971-72'de yayýnlanmasýndan
sonra, önemli bir tartýþmanýn odak
noktasý oldu. Bu romanýyla 1970 TRT
Roman Ödülü'nü kazandý.tay'ýn büyük
etki yaratan eseri Tutunamayanlar'ý
1973'te yayýnladýðý Tehlikeli Oyunlar
adlý ikinci romaný izlemiþtir. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken baþlýðý altýnda
toplayan Atay, 1911-1967 yýllarý arasýnda yaþamýþ Prof. Mustafa Ýnan'ýn hayatý konu eden Bir Bilim Adamýnýn Romaný'ný 1975 yýlýnda yayýmlamýþtýr. 1973
yýlýnda yayýmlanan Oyunlarla Yaþayanlar adlý oyunu Devlet Tiyatrosu'nda
sahnelenmiþtir. Atay, beyninde çýkan
bir tümör nedeniyle büyük projesi
"Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan 13
Aralýk 1977'de, Ýstanbul'da hayatýný
kaybetmiþtir. Edirnekapý Sakýzaðacý
Mezarlýðý'na defnedildi.
Öldükten sonra 1987'de Günlük,
1998'de ise Eylembilim adlý kitaplarý yayýmlanmýþtýr. Saðlýðýnda hiçbir kitabý
ikinci baský bile yapamayan Atay'ýn kitaplarý ölümünden sonra büyük ilgi
gördü ve defalarca basýldý. Yýldýz Ecevit'in hazýrladýðý Oðuz Atay biyografisi
"Ben Buradayým..." - Oðuz Atay'ýn Biyografik ve Kurmaca Dünyasý 2005 yýlýnda yayýnlandý.Tehlikeli Oyunlar romaný, 2009 yýlýnda Seyyar Sahne tarafýndan ayný adla tiyatro oyunu olarak
uyarlanarak sahnelenmeye baþlanmýþ
ve hâlen sahnelenmektedir. Bir Bilim
Adamýnýn Romaný adlý biyografik eseri
de 2012 yýlýnda Bir Bilim Adamýnýn
Oyunu: Mustafa Ýnan adýyla Te Sahne
tarafýndan tiyatroya uyarlanarak sahnelenmeye baþlanmýþtýr.
Malzemeler
Yarým kg kefal
1 çorba kaþýðý tereyaðý
1 adet soðan
Yarým domates
5-6 adet mantar
1 çay kaþýðý
kuþüzümü
1 çay kaþýðý
dolmalýk
fýstýk
1 çay kaþýðý
karabiber
1 çay
bardaðý
domates suyu
Tuz
1 su bardaðý kaþar peyniri
rendesi
2 adet yufka
Yemeðin Tarifi
Öncelikle temizlenmiþ ve bol
suyla yýkanmýþ kefal balýðýný
haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý
06.35 Benim Annem
Bir Melek
tereyaðý alýn. Küçük küçük
kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. 07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
Pembeleþene dek kavurun.
13.10 Adanalý
Kabuðunu soyduðunuz yarým
domatesi küçük küçük doðrayýn. 15.00 Alemin Kýralý
Mantarlarý da ince dilimler
16:00 Zahide Ýle
halinde kesin. Sonra
Yetiþ Hayata
mantarlarý, domatesi, 1 17.10 Alemin Kýralý
çay kaþýðý
18.55 Ana Haber
kuþüzümünü, fýstýðý,
20.00 Karadayý
karabiberi ve 1 çay
23:40 Kim Milyoner
bardaðý domates
Olmak Ýster ?
suyunu ilave edin.
Yaklaþýk 10 dakika
sonra suyunu çeken
karýþýmýn üzerine küçük
parçalar þeklinde kestiðiniz
kefal balýðýný ekleyin.10 dakika
kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz
içi yufkalara sarýn, önceden
ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda
yufkalarýn üzeri kýzarana dek
piþirin. Dilimleyerek, servis
yapýn.
Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr.
George MacDonald
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.55 Sen Üzülme
14.50 Hz. Meryem
16.00 Elif
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Garip
21:50 Yeraltý Canavarý 2
23:50 Haber Saati
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
21:15 Maça Doðru
21:45 Letonya-Türkiye
23:45 Maçýn Ardýndan
03.30 Cemalim
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Ulan Ýstanbul
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Beni Böyle Sev
23:00 Joker
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19.45 Ýki Dünya Arasýnda
21.00 Ötesiz Ýnsanlar
23:00 Maceracý
TEK
YILDIZ
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
HABER
Araç sahipleri dikkat!
1 Aralýk'ta baþlýyor
Þehirlerarasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarýn kýþ lastiði
takma zorunluluðu 1 Aralýk Pazartesi günü baþlýyor.
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan ve 2 yýl önce yürürlüðe giren ''Araçlarýn Yüklenmesine
Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý ve Boyut Ölçüm Toleranslarý Hakkýnda
Yönetmelik''e göre, kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar lastiði
takýlmamýþ araçlarýn yola devam etmelerine izin verilmeyecek.
Kurala uymayan araçlarýn iþletmecilerine 519 lira para cezasý
uygulanacak.
Yönetmelikteki kýþ lastiði takma zorunluluðu, þehirler arasý
yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarý kapsýyor.
Buna göre, yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlar her
yýl 1 Aralýk ile 1 Nisan tarihleri arasýnda zorunlu olarak kýþ lastiði
kullanacak. Hava þartlarýna baðlý olarak söz konusu süre,
Bakanlýk tarafýndan 1 ay uzatýlabilecek. Bu kurala uymayan
araçlarýn iþletmecilerine 519 lira para cezasý ve ceza puaný yaptýrýmý uygulanacak.
Kýþ þartlarýna göre önlemini almamýþ, kýþ lastiði olmayan
araçlarýn yolu kapatmasý ve insanlarýn maðdur olmasýný önlemek amacýyla baþlatýlan uygulamayla, karlý havalarda yollarýn
kapanmasýnýn önüne geçilmesi amaçlanýyor.
Yetkili ekipler, bu yýl tedbirsiz, hazýrlýksýz yola çýkan araçlarý
daha sýký denetleyecek ve kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar
lastiði olmayan araçlarýn yola devam etmelerine izin vermeyecek.
Kýþ lastikleri 7 derecenin altýndaki sýcaklýklarda, ýslak, karlý ve
çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuþ ve yüksek güvenlik saðlýyor.
TÜBÝTAK'tan
proje çaðrýsý
TÜBÝTAK, "sonar geliþtirme", "duyarsýz patlayýcý" ve
"kýzýlötesi dedektör" konularýnda
proje önerilerini bekliyor.
TÜBÝTAK'tan yapýlan açýklamaya göre, Savunma ve Güvenli
Teknolojileri Araþtýrma Grubu'nun
(SAVTAG) 1007 Programý kapsamýnda açtýðý 3 yeni proje çaðrýsýyla
Türkiye'nin savaþ donanýmý ve yeteneðinin geliþtirilmesi amaçlanýyor.
Savunmada dýþa baðýmlýlýða
son vermesi hedeflenen 3 proje
için 41 milyon lira bütçe ayrýldý. Proje önerilerinin,
TÜBÝTAK
SAVTAG grubuna 31
Aralýk'a kadar elden
teslim edilmesi gerekiyor.
Sonar Geliþtirme
Projesi ile denizaltýlarda yön ve mesafe ölçümünde önemli bir donaným olan sonar sistemlerinin millileþtirilmesi ve yerli üretimi
hedefleniyor.
Duyarsýz Patlayýcý Projesi ile savaþ yeteneðini geliþtirmeye yönelik; daha çevreci, güvenli ve etkin
patlayýcý türlerine olan ihtiyacýn
milli imkanlarla karþýlanmasý
amaçlanýyor. Kýzýlötesi Dedektör
Projesi'yle de gece görüþ imkaný
tanýyan teknolojiler alanýnda yeni
araþtýrmalarýn özendirilmesi ve daha önce edinilmiþ milli kazanýmlarýn ileri noktalara taþýnmasý hedefleniyor. Haber7
Artýk burada
sigara yasak!
Saðlýk Bakaný Mehmet
Müezzinoðlu
sigara
yasaðýnýn cami avlularýnda
da uygulanacaðýný açýkladý.
Bir gazeteye röportaj veren
Bakan
Müezzinoðlu
sigara
yasaðýyla ilgili bilgi verdi.
Müezzinoðlu yasak alanlara yenilerinin ekleneceðini söyledi.
Ýþte Bakan Müezzinoðlu'nun o
açýklamalarý:
''Sigara yasaklarý geniþleyecek.
Açýk havadaki çay bahçeleri,
lokanta, kahvelerin açýk alanlarýnýn 3'te birinde sigara içilebilecek. 3'te 2'sinde yasak olacak.
Sigara içilen ve içilmeyen alanlar
ayrýlacak.
Hastane ve AVM'lerin giriþlerinde de sigara içilemeyecek.
Cami avlularýnda da sigara yasaðý
uygulanacak''.
9
Sokak ortasýnda
silahlý saldýrý
Bahabey Caddesinde
iki grup arasýnda çýkan
tartýþma sonrasý iki kiþi
ayaklarýndan vurularak yaralandý.
Edinilen
bilgiye
göre,
Bahabey Caddesinde 2 gurup
arasýnda çýkan tartýþma kýsa
sürede kavgaya dönüþtü. Olay
da Adem B ile Ahmet Ý,
tartýþtýklarý kiþi ya da kiþiler
tarafýndan tabancayla ayaklarýndan vuruldu. Olay sonrasý
ambulansla Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.Ýki kiþinin vurulduðu yere çok sayýda polis ekibi
sevk edildi. Polis çevrede yaptýðý araþtýrmada olaya karýþa
bilecekleri þüphesiyle 5 kiþiyi
gözaltýna alýrken, bir evin
bahçesine atýlmýþ bir adet
tabanca ve park halindeki bir
araç içerisinde tüfek elde etti.
Polis olaya karýþan diðer kiþileri yakalamak için soruþturma
baþlatýldý.
Yardýmlarýn
engellenmesi
Gazze’ye en
büyük kötülük
ükümetin, Kimse Yok mu Derneði’nin kampanyalarýný
engellemesi dünyanýn farklý bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerini
maðdur etti. Gazze Barýþ Derneði Baþkaný Doktor Naser el Sadi,
“Kimse Yok mu, Gazze’ye en çok yardým getiren dernek. Savaþ
zamanýnda yarým milyon insana yardým ulaþtýrdý.” sözleriyle tepki
gösterdi. Gazze’de 17 bin evsiz aile için dernek ile yeni imar projeleri hazýrladýklarýný anlatan Naser el Sadi, “Yardýmlarý engellemekle büyük bir kötülük yapmýþ olurlar.” dedi. Bu kararla, göz
ameliyatý bekleyen 4 bin Afrikalý ýþýktan mahrum kalacak.
Nijer’de 2 bin yetim ile dul kadýnlara yönelik tarým projeleri, bin
600 su kuyusunun bakýmý da yapýlamayacak. Temmuz ayýnda
Tanzanya’daki saðlýk taramasýna katýlan Dr. Nurcan Dalan,
“Oradaki insanlarýn ýþýðýný almaya kimsenin hakký yok.” diye
konuþtu. Göz Hastalýklarý Uzmaný Kemal Yüksel ise “Hasta gözlerin 1 saat geç açýlmasýnýn bile sorumluluðu engelleyenlerin
üzerinde.” dediKimse Yok mu Derneði’ne hükümet tarafýndan
yapýlan haksýz ve ayrýmcý uygulamalar devam ediyor. Kurban
Bayramý arifesinde izinsiz yardým toplama yetkisi elinden alýnan
derneðin, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar almýþ olduðu izinler de
iptal edildi. Böylece baþta Gazze olmak üzere milyonlarca yoksul
ve muhtaç insanlara yapýlan yardým faaliyetleri durmuþ oldu.
Hükümetin aldýðý kararla izin alýnan kampanyalarýn da iptal
edilmesi en çok Gazze’ye yardým ulaþtýrýlan bölgeleri üzdü. Kimse
Yok mu Derneði’nin Gazze’de partner kuruluþ olarak çalýþtýðý
Gazze Barýþ Derneði Genel Baþkaný Doktor Naser El Sadi, “Kimse
Yok mu Derneði’nin Türkiye’de ve Gazze’de herhangi bir usulsüzlüðü yok. Kimse Yok mu, Gazze’ye en çok yardým getiren
dernek. Savaþ zamanýnda yaklaþýk yarým milyon insana yardým
ulaþtýrýldý.” sözleri ile yapýlan zulme tepki gösterdi. Gazze’de þu
an evsiz olan yaklaþýk 17 bin aile için Kimse Yok mu Derneði ile
yeni imar projeleri hazýrladýklarýný da anlatan Naser, “Bu
yardýmýn ortadan kalkmasý, bir sürü insanýn haksýzlýða uðramasýna neden olur. Bu kanunlarla Gazze’yi, bu insanlarý en az üç-dört
aylýðýna mahrum etmiþ olurlar. Büyük bir kötülük yapmýþ olurlar.
Kimse Yok mu’ya bunu yapanlarýn amaçlarý, yardýmlarý ortadan
kaldýrmak veya geciktirmek. Gerçekten çok üzücü bir þey.” diye
konuþtu.
Afrika’daki saðlýk taramalarýyla on binlerce hastaya ulaþan
doktor ve saðlýk çalýþaný da Kimse Yok mu’nun yardým toplamasýný engelleme giriþimine anlam veremiyor. Afrika’da
Tanzanya’ya Temmuz 2014’te saðlýk taramalarýna katýlan Kadýn
Doðum Uzmaný Nurcan Dalan, “Oradaki insanlarýn ýþýðýný
almaya hiç kimsenin hakký yok.” dedi. Kimse Yok mu Derneði’nin
baþta Afrika olmak üzeri birçok ülkede yapmýþ olduðu saðlýk
faaliyetlerine katýlan Dalan, “Böyle güzel hayýrlara neden engel
olmaya çalýþýyorlar anlamýyorum. Bu yapýlanlarý insanlýkla baðdaþtýramýyorum. Ben her doðuma gittiðimde sadaka verir gibi
5777’ye bir mesaj atýyordum. O sadaka ile hem kendimi koruyordum hem hastamý koruyordum. Onu elimden almalarý kalbimi
kýrdý. Biz yardýmlarýmýzý ne olursa olsun yine yapacaðýz. Fakat bu
kadar engellemeler karþýsýnda istediðimiz kadar kiþiye ulaþamayacaðýz.” ifadelerini kullandý.
Göz Hastalýklarý Uzmaný Doktor Kemal Yüksel, derneðe
yapýlanlarý vicdansýzlýk olarak deðerlendirdi. Yapýlan zulmün
mazlum insanlarý zor durumda býraktýðýný belirten Yüksel, “O
hastalarýný gözlerinin 1 saat geç açýlmasýnýn bile sorumluluðu
onlarýn üzerinde.” uyarýsýnda bulundu. Yüksel, Sudan’da 2,
Tanzanya’da 1 defa katarakt ameliyatý çalýþmalarýna katýldýðýný
anlatarak þöyle devam etti: “Orada 2 bin insanýn gözleri görmüyor. Bir gün boyunca 2 bin insanýn gözünü kapatýn bakalým nasýl
bir durum ortaya çýkacak?”
Kimse Yok mu gönüllülerinden psikiyatri uzmaný Vedat Bilgiç
de Tanzanya’da yapýlan yardýmlarýn içinde bulunduðunu söyleyerek þunlarý dile getirdi: “Nietzsche’nin bir sözü var, ‘Müziðin
sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanýyor.’ Yani bizim orada
yaptýklarýmýzýn müziðini duyamayanlar bizi deli zannediyorlar.
Aslýnda onlar müziðin sesini duyamayanlar. O müzik nedir; Allah
rýzasýdýr, yaþatma idealleridir, insanlýktýr, çevreyi korumaktýr.
Derneðin yardýmýný kesersen, aslýnda Türkiye’nin yardýmýný
kesersin.”
Ýnternetten baðýþ yapýlabiliyor
Derneðin, SMS numarasý 5777 üzerinden yardým toplayabilmesi de elinden alýndý. 2 milyon 473 bin 166 kiþinin aktif olarak
kullandýðý kapatýlan SMS hattýndan bugüne kadar 52 milyon 752
bin 815 TL baðýþta bulunuldu. Ancak kampanyalarýn durdurulmasý, Kimse Yok mu’ya baðýþ yapmaya engel deðil. Derneðin
http://www.kimseyokmu.org.tr sitesinden on-line baðýþ yapýlabilirken, internet bankacýlýðý ve posta yolu ile (Havale ve EFT) ayni
ve nakdi yardým yapýlabiliyor. Þu anda 57 bin gönüllüsü bulunan
dernek, bu sayýyý 250 bine çýkarmayý hedefliyor.
Bu usulsüz karar yargýdan döner
Bakanlar Kurulu’nun kararýna birçok kesimden tepki yaðýyor.
Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, endiþe edecek bir
durumun olmadýðýný söyledi. “Atalarýmýz yanlýþ hesap Baðdat’tan
döner demiþ” ifadesini kullanan Kamalak, “Bu hesap Baðdat’a
varmadan, bu ülkenin öz baðrýnda kurulmuþ olan mahkemelerden geri döner. Dönüyor da zaten.” dedi. Kamalak, þöyle devam
etti: “Tarih boyunca hiçbir zalimin rahmetle anýldýðýna rastlanýlmamýþtýr. Bütün bunlar bir imtihan sürecidir. Allah yüzaklýðý
versin, kanaatimiz odur ki birkaç gün sonra yürütmeyi durdurma
davasý ile bu kararlar iptal olacaktýr. Nitekim Anayasa
Mahkemesi’nin ve çeþitli kurumlarýn vermiþ olduðu kararlar var.
Bunlar biraz zaman istiyor ama zalimin zulmünü yargý kararlarý ile
yüzlerine çarpmak fazla uzak olmayacaktýr.”
MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal da alýnan
kararýn gerekçesinin bir an önce açýklanmasý gerektiðini kaydetti.
Kimse Yok mu Derneði’nin bu kararýn gerekçelerini açýk bir þekilde öðrenmesinin en doðal hakký olduðunu ve bunun için bir
kampanya yürütmesi gerektiðini dile getiren Ünsal, “Ben de çok
merak ediyorum gerekçeyi. Kamuoyuna ya da derneðinizin
gönüllülerine hükümetin bir açýklama yükümlülüðü var. Kararý
alan hükümet, dernek yöneticilerini, dernek baðýþçýlarýný ve
dernekten yardým alanlarý bu kararýn gerekçesi konusunda tatmin
etmeli.” diye konuþtu. Ünsal, derneðin açýklanan kararý tatmin
edici bulmazsa mahkemeye gitmesi gerektiðine dikkat çekti ve
ekledi: “Bu derneðin hakkýnda yolsuzluk iddiasý mý var, taahhütlerini yerine getirdi mi getirmedi mi? Hangi gerekçeyle bu karar
alýndý? Nihayetinde bu idari bir tasarruf, yasal bir karar deðil.”
TEK
YILDIZ
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
HABER
10
Danimarka ile Türkiye
arasýnda IÞÝD krizi: Büyükelçi
Dönmez Dýþiþlerine çaðrýldý
Uluslararasý Özgür Basýn Derneði Baþkaný ve Ýslam
karþýtý Lars Hedegaard'ý öldürme giriþiminde bulunan bir
kiþinin, Türkiye'de yakalandýktan sonra, IÞÝD’in elindeki
49 rehine karþýlýðýnda serbest býrakýldýðý iddia edildi.
Danimarka Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye Büyükelçisi
Mehmet Dönmez'i çaðýrarak, konuya açýklýk getirilmesini
istedi.Tarihçi ve gazeteci Lars Hedegaard Danimarka’nýn
baþkenti Kopenhag’da 5 Þubat 2013 tarihinde saldýrýya
uðradý. Uluslararasý Özgür Basýn Derneði Baþkaný ve bir
Ýslam karþýtý olan Hedegaard’ý kendi evinde öldürme giriþiminde bulunan þahýs, ayný gün Danimarka'dan kaçtý ve
daha sonra Atatürk Havalimanýnda sahte pasaport ile
yakalandý. Danimarka makamlarýnýn talebine raðmen
Türkiye saldýrganý Danimarka'ya iade etmedi.
Açýlan davada saldýrganýn avukatlýðýný üstlenen
Thorkild Höjer, Türkiye’de yakalanan müvekkilinin, IÞÝD
tarafýndan Musul Baþkonsolosluðu’ndan kaçýrýlarak rehin
tutulan 49 kiþi karþýlýðýnda serbest býrakýldýðýna dair
duyumlar aldýklarýný söyledi.
"NEDEN SERBEST KALDIÐINI KENDÝSÝ DE
BÝLMÝYOR"
Thorkild Höjer, saldýrganýn serbest býrakýldýðýný
doðrulayabileceðini belirtirken þöyle dedi:
"Müvekkilimin nerede olduðunu bilmiyorum. Kendisi
ile doðrudan görüþmedim. Ama kendisiyle görüþen biri
ile telefonda görüþtüm. Tahminime göre kendisi bile
neden serbest býrakýldýðýný
bilmiyor. Ama aldýðýmýz bilgilere göre, IÞÝD'in elindeki
Türk rehinelerle deðiþtokuþ yapýlmýþ ve Türkiye'de
cezaevlerindeki radikal dinci
bazý kiþilerin serbest býrakýlmasý karþýlýðýnda Türk esirler Türk makamlarýna teslim
edilmiþ."
"ÇENEMÝ KAPATMAM
BEKLENÝYORSA KÝMSE
BEKLEMESÝN"
Uluslararasý Özgür Basýn
Derneði Baþkaný ve Ýslam
karþýtý Lars Hedegard ise
haber üzerine yaptýðý açýklamada,"Konu hakkýnda bilgim yok. Ama þayet benim
çenemi kapatmam bekleniyorsa kimse beklemesin.
Beklentiler hayal kýrýklýðý ile
sonuçlanýr. Tam aksine ben Ýslam dini ve Müslümanlar
hakkýnda bildiklerimi ve düþüncelerimi açýkça söylemeye
devam ederim." þeklinde konuþtu.
Gizli Servis PET'in Lars Hedegaard korumaya devam
edeceði ve Hedegaard'ý bundan böyle daha dikkatli
olmasý konusunda uyardýðý bildirildi.
BÜYÜKELÇÝ
DÖNMEZ
DANÝMARKA
DIÞÝÞLERÝ’NE ÇAÐRILDI
Danimarka Dýþiþleri Bakanlýðý, ülkede görev yapan
basýn mensuplarýna konu ile ilgili olarak basýn bildirisi
gönderildi. Bildiride, "Gazeteci ve yazar Lars Hedegar'i
Þubat 2013'de öldürme giriþiminde bulunan bir
Danimarka vatandaþý, Nisan 2014'de Türkiye'de yakalanmýþtýr. Türkiye'de tutuklu bulunan þahsýn Danimarka'ya
iade edilerek yargýlanmasý için Adalet Bakanlýðýmýz
Kopenhag polisi aracýlýðý ile Türk makamlarýyla sürekli
temas halinde olmuþtur. Adalet Bakanlýðýnýn yeni aldýðý
bilgilere göre þahýs serbest býrakýlmýþtýr. Ancak Türk yetkililer bu konuda kesin bir açýklama yapmamýþtýr. Dýþiþleri
Bakanlýðý Türk makamlarýndan konuya açýklýk getirmesini istemiþ, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet
Dönmez Cuma günü Dýþiþlerine çaðrýlmýþtýr. Ortadaki
hukuki bir durum olduðu için Adalet bakanlýðý bu konuda daha fazla açýklama yapmak istememektedir."
Ýfadelerine yer verildi.zaman
Erdoðan: Karþýnýzda
bakkal dükkaný yok
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Kobani
olaylarý sýrasýnda birçok okulun yakýlmasýna tepki
göstererek, "Ýþte þu anda okul yakarak, müze
kütüphane yakarak bunlarýn nasýl bir barbar olduklarýný da tüm dünyaya gösteriyorlar. Bunu çok bilinçli
yapýyorlar. Kürt çocuklar okumasýn, cahil kalsýn diye
yapýyorlar. Çünkü Kürt çocuklarý okursa bunlarýn
tuzaðýna düþmeyecek. Bunlarýn istismarýna gelmeyecek. Bu Barbar terör örgütünün gölgesinde siyaset
yapanlara da yazýklar olsun" dedi. Erdoðan sokak
eylemlerine katýlanlar ve destekçilerine "Sizin
karþýnýzda bakkal dükkaný yok" diye tepki
gösterdi.Cumhurbaþkaný
Erdoðan
Bayburt'ta toplu açýlýþ töreninde konuþtu.
Erdoðan, Irak ve Suriye'de son derece
hassas geliþmeler yaþanýrken, içeride
huzuru bozacak þekilde çýkan tahriklere
kesinlikle müsaade etmeyeceklerini
belirterek, "Tarih boyunca Bayburt vatanseverlik destanlarý yazdý. Kahramanlýk
destanlarý yazdý. Sokaklarý ateþe veren,
yakan, yýkan, yaðmalayan Vandallarýn 81
vilayetimiz içinde özellikle Bayburt'u da
rahatsýz ettiðini biliyorum. Türkiye
Cumhuriyeti devleti 3-5 sokak serserisine
boyun eðecek bir devlet deðildir. Onlar yakarlar ama
bedelini aðýr öderler. Biz daha güzelini yaparýz.
Kesilen sakal daha gür biten bir ecdadýn torunlarýyýz
biz. Ama kesilen kol yerine gelmez diyen ecdadýn
torunuyuz. Bunu iyi bilsinler. Daha iyisini yaparken
bu vandallara, bu yaðmacýlara da yaptýklarý þýmarýklýðýn hesabýný sorarýz" diye konuþtu.
-"KÜRT ÇOCUKLARI OKULA GÝTMESÝN,
KÝTAPLA TANIÞMASIN DÝYE BUNU YAPIYORLAR"Terörle mücadele edilirken, hukukun dýþýna çýkýlmasýna asla izin vermeyeceklerini vurgulayan
Erdoðan, insan haklarýna aykýrý davranýlmasýna da
izin vermeyeceklerini vurguladý. Þýmarýklýða boyun
eðmeyeceklerine de dikkat çeken Cumhurbaþkaný
Erdoðan þunlarý kaydetti:
"Devletimiz güvenlik ve istihbarat birimlerimiz
son derece fedakar bir þekilde bu serserilere hesap
soruyor. Sormaya da devam edecek. Bu alçaklarýn bu
hainlerin nerelere saldýrdýklarýna özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Kürt kardeþlerimize saldýrýyorlar.
Ýnançlý kesime yani baþörtülü, sakallý Kürt kardeþlerimize saldýrýyorlar. Doðu ve Güneydoðu'da alýn
teriyle ekmeðini kazanmak isteyen esnafa saldýrýyorlar. Okullara saldýrýyorlar. Müzelere, kütüphanelere,
kitaplara saldýrýyorlar. Diyarbakýr'da bir müzeye bu
yaðmacýlar giriyor. 20 kitabý çalýyor, çok sayýda kitabý
da yakýyorlar. Siirt Halk Kütüphanesi'ne saldýrýp kitaplarý yakýyorlar. Bunu daha önce kim yaptý? Bunu
daha önce barbarlar yaptý. Baðdat'ýn kütüphanelerini
yaktýlar. Konya'nýn kitaplarýný yaktýlar. Bunu yapanlar aradan bin yýlda geçse barbar diye
anýlýyorlar. Ýþte þu anda okul yakarak
müze kütüphane yakarak bunlarýn
nasýl bir barbar olduklarýný da tüm
dünyaya gösteriyorlar. Bunu çok bilinçli yapýyorlar. Kürt çocuklar okumasýn, cahil kalsýn diye yapýyorlar.
Kürt çocuklarý okula gitmesin, kitapla
tanýþmasýn diye bunu yapýyorlar.
Çünkü Kürt çocuklarý okursa bunlarýn
tuzaðýna
düþmeyecek.
Bunlarýn
istismarýna gelmeyecek. Yazýklar olsun
bu barbar terör örgütüne. Bu barbar
terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanlara da
yazýklar olsun."
-"SÝZÝN KARÞINIZDA BAKKAL DÜKKANI
DEÐÝL, TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ VAR"Konuþmasýnda "Sizin karþýnýzda bakkal dükkaný
deðil, Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerini de kullanan Cumhurbaþkaný Erdoðan, sözlerin þöyle
tamamladý:
"Allah aþkýna þu þýmarýklýða bakar mýsýnýz,
neymiþ Türkiye Kobani'ye yardým etsinmiþ. Yahu
tezkereye hayýr, diyeceksin, zalim Esad'a destek
vereceksin, Halep, Tunus yanarken susacaksýn, 250
bin Suriye'deki kardeþimiz öldürülürken o zalim
Esad'ýn bombalarýyla susacaksýn, polise taþ atacaksýn
ondan sonra da utanmadan sýkýlmadan gelip Türkiye
Kobani'ye yardým etsin diyeceksin. Onlara bunun
hesabýný elbet soracaðýz. Bayburt'un da Bayburtlu
kardeþlerimin de aklýselim hareket edeceklerine
inanýyorum. Hiç merak etmeyin biz kahraman þehitlerin, kahraman Genç Osman'ýn izinden gidiyoruz."
Kobani yangýný Türkiye'ye
nasýl sýçradý?
Türkiye, hafta içi zaman tünelinden
geçerek 90'lý yýllarý yeniden yaþadý. OHAL
günlerini hatýrlatan sokaða çýkma yasaklarý,
caddelerde tanklar ve Güneydoðu baþta
olmak üzere birçok þehirde çatýþmalar...
Ülkeyi savaþ alanýna çeviren þiddet olaylarý
maalesef onlarca insanýn da ölümüne sebebiyet verdi. Peki neden Türkiye sýnýrlarýnýn
dýþýnda yer alan bir þehir, bütün memleketin
gündemini etkiledi? Herkesin birbirini
suçladýðý olaylarýn en büyük maðduru vatandaþ ne düþünüyor?Kobani ya da Lice. Fark
etmez, ayný.” 19 yaþýndaki Ferhat, ailesinden
miras aldýðý öfkeyle konuþuyor. Sarýgazi’nin
kahveleri ya da Kadýköy’de barikat arkasý,
Diyarbakýr’da sokaða çýkma yasaðýna karþý
annesiyle kavga eden çocuklar ya da Muþ’ta
sokaða çýkmaya korkan öðretmenler. Hepsini
ortak bir noktada buluþturan þey, Kobani’nin
yangýn olduðu. Ve onlara göre, bu yangýn
sýçrarsa, geride pek bir þey býrakmayacak.
9 Ekim, öðleden sonra... Bir gece önceden
kalma lastik izleri, sokaklarýn arasýna yayýlan
yanýk kokusu ve geçmek bilmeyen tedirginlik.
Ýstanbul Sarýgazi’deki atmosfer insana mesela
21 Mart ya da 1 Mayýs sýrasýnda çýkan çatýþmalarý düþündürüyor.
Oysa yaþananlarýn nedeni 21 Mart ya da 1
Mayýs
deðil.
Ýstanbul’dan
uzakta,
Güneydoðu’ya komþu Kobani’nin IÞÝD
saldýrýsý altýnda yaþadýklarý yavaþ yavaþ
Türkiye’nin tansiyonunu da yükseltti. Önce
sosyal medyada #direnkobani hashtag’iyle
destek çaðrýlarý baþladý. Arkasýndan sýnýrda
yaþananlar, çatýþmalar, gelen mülteciler ve
Kobani’ye gitmek isteyenler. Tarihler 5 Ekim’i
gösterdiðinde, yani Kurban Bayramý’nýn ikinci günü artýk Kobani’nin IÞÝD tarafýndan iþgal
edilmesi ihtimali güçlenmiþ, Türkiye
kamuoyunda protestolar artmýþtý. Ýlerleyen
günlerde baþta Diyarbakýr, Urfa, Van, Mardin
ve Hakkâri olmak üzere bütün illere yayýlan
protestolar Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük
þehirlere sýçradý. Ýstanbul’da çatýþmalarýn en
yakýcý geçtiði merkezlerden biri Sarýgazi,
deðiþen ismiyle Sancaktepe. Günlerce doðru
düzgün haber akýþý saðlanamayan, fotoðraf
çekilemeyen ilçede sular gündüz saatlerinde
duruluyor. Akþam kulaktan kulaða yayýlan
eylem çaðrýlarýna açýktan yapýlan davetler de
eþlik ediyor yer yer.
Sarýgazi’yi bu kadar görünür kýlan, aðýrlýklý Kürt nüfus. Týpký Baðcýlar, Esenyurt,
Dolapdere, Güngören’de olduðu gibi. Büyük
þehirlerde yapýlan eylemlerde “Suriye’nin
kuzeyindeki diðer bölgeler ve Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi üzerinden gelecek askeri
yardýmýn ulaþmasý için Türkiye topraklarý
üzerinden Kobani’ye doðru bir koridor açýlsýn.
Türkiye IÞÝD’e verdiði (iddia edilen) desteði
kessin. Türk ordusu Kobani’ye kara harekâtý
yapmasýn.” çaðrýsý yapýlýyor.
Bu çaðrý karþýlýk buluyor mu?
Sarýgazi’ye bakacak olursak, hayýr. Burada
çaðrý anlaþýlmadýðý gibi, 4 gün süren ve þiddet
de içeren protestolar ilçenin bir mayýn tarlasýna dönmesine neden olmuþ. Kepenk açan
esnaf tedirgin, bir gece önce tam da kapýsýnýn
önünde yakýlan çöplerin artýklarýný temizlerken sitemkâr: “Yeter artýk.”
“Yeter artýk” Kürtçe “edi bese”. Bu sloganý
da duvarlarda sýklýkla görmek mümkün.
Herkes boðazýna dayanan býçakla, ayný þeyi
farklý dilden söylüyor. Bir süpermarket zincirinde çalýþan ve zaten bu zincirde çalýþtýðý
için iþe gelmek mecburiyetinde olan Orhan
Bey, bu sitemi üç cümleyle özetliyor:
“Ýnsanda öyle bir his yaratýyorlar ki, yemin
ederim iþe gelip istifayý basýp gidesim geliyor.
Borçlar taksitler olmasa öyle de yapardým.
Dün iþ çýkýþý bir apartmana sýðýnmasam vurulacaktým, eylemcilerden nefret ediyorum.”
Kahvede bildiri daðýtan öðrenciler var.
Verdikleri bildirileri okumasalar da alanlar
usulca masaya býrakýyor. Masada bekleyen
dertler ve öðrencilerin söyledikleri: “Katil
IÞÝD, Kobani teslim olmayacak, özgür
Kobani”. Sloganlar taþ misali yuvarlanýyor.
Bildirileri tutan Ferhat, -elbette- konuþmuyor benimle. Elbette çünkü, ben zaten
havuz medyasýnýn bir temsilcisi, onun
söylediklerini yazamayacak bir uþaðý. Bunlarý
teblið ettikten sonra orada oluþ nedenini açýklýyor:
“Köyler düþtü. Kobani direniyor. Eðer
Kobani de düþerse, o bölgede geniþ çaplý bir
katliam olacak. Bu katliam Halepçe’de,
Uludere’de, Suriye’de katledilen Kürtlere
yenilerini ekleyecek. Türkiye tam da barýþ
süreci diye baþlattýðý bir dönemde bunun
engellenmesi için uluslararasý kamuoyundaki
etkisini ve komþuluk hukukunu gözetmiyor.
Kürtlere yapýlan muamele aðzýna bir parmak
bal çalmadan ibaret. Biz de bunu artýk kabul
edecek deðiliz.”
“Kabul edecek deðiliz” cümlesi o kadar
çok þey içeriyor ki. Arada kalan boþluklarý “bu
þehir, baþka þehirler, þiddet, ateþ” dolduruyor.
Diyarbakýr’da annesinin “eve gel” çaðrýsýna uymayýp 7 Ekim’den beri sokakta olan ve
dün polis tarafýndan darp edildiði için bugün
mecburen evine dönen 26 yaþýndaki Rýdvan
telefonun öbür ucunda. Rýdvan, Diyarbakýr
HDP içinde faaliyet gösteren gençlerden.
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri döneminde
koruduðu umudu þimdi ziyadesiyle kýrýlmýþ,
öfkeli, azarlar bir tonla anlatýyor:
“HDP’nin eylem çaðrýsý yapmasý
üzerinden illegal bir hava oluþturulmaya
çalýþýldý. Oysa parti çaðrýyý yaparken
Türkiye’nin beklenen adýmlarý atmamasý
durumunu protesto ediyordu. ‘Þiddet, yakma,
yýkma asla olmamalýdýr’ denilmiþti ama iþ
devletin sert müdahalesiyle çýðýrýndan çýktý.
Diyarbakýr’da son yýllarda hiç görülmedik
þekilde sert bir müdahale oldu. Polis öldüresiye hedef gözeterek eylemcilere karþýlýk
verdi. Sokaða çýkma yasaðý devletin OHAL
fikrinden hiç de uzak durmadýðýný ispatladý.
Bundan sonra yalnýz Kobani deðil,
Diyarbakýr’da ya da Mardin’de ya da Van’da
yaþanacak her türlü can ve mal kaybýndan
Türkiye de sorumludur.”
Rýdvan, devleti ve güvenlik güçlerini
suçlarken, evinde oturup okula gidemeyen
Seval, HDP’yi suçluyor. Ýki yýldýr Muþ’ta
öðretmenlik yapan ve 8 Ekim’den bu yana
okula gidemeyen Seval için iþler çýðýrýndan
çýkmýþ durumda: “Ýlkokul çaðýndaki çocuklar
okula, eyleme gitmek için geliyor. En ufak bir
çatýþmada bize ‘Katil TC’ diyerek karþý çýkýyorlar. Hepsinin psikolojisi bozulmuþ durumda
ve aileler de bu durumun farkýnda olarak
gereðini yerine getirmiyor. Geçenlerde sarý
kýrmýzý yeþil bir poþuyla gelen bir öðrenci
uyarýldý diye ailesi okulu bastý. Biz zaten
öðretmen olarak görev yaptýðýmýz için hiçbir
meþruiyete sahip deðiliz. Ailem Bitlisli olmasýna raðmen öðrencilerim bana ‘ispiyoncu’
muamelesi yapýyor. Buraya Ege’den,
Trakya’dan gelen öðretmenlerin hepsi korku
içinde. Çatýþmalar sýrasýnda bazý evlerin
pencereleri kýrýldý. Sonrasýnda bunu ‘iþbirlikçi,
ülkücü öðretmenler cezalandýrýldý’ diye lanse
etseler de biliyoruz ki, öðrencinin herhangi bir
nedenden sinirlendiði bir öðretmeniyle de
hesaplaþmasý böyle olabiliyor. Sapla saman
tamamen karýþmýþ durumda. Böyle saðlýklý bir
eðitim yýlý sürdürülemez.”
Kadýköy’e dönelim... Ýstanbul’un merkez
semtlerinden birinde, polis elinde boyalar bir
gece önce duvara kazýnan sloganlarý boyamak
derdinde. “Jiyan Kobani, jin jiyan azadi” sloganlarý giderek silikleþirken, polis söylenmeye
devam ediyor “Hem çalýþýyoruz hem pisliklerini temizliyoruz.” Günlerdir burada, fazla
mesai yaparken bunalmýþ bir insanýn sitemi.
O sloganlarý silerken yanýndan geçenler
sesleniyor; “Sil sil, yenisini de yazarýz.” Diþ
bileyen taraflar ve bitmeyen bir kavga:
Þimdiki Türkiye’nin özeti.
Olaylarýn tarihçesi
Kýsa bir tarihçe yaparsak, Suriye’nin
kuzeyinde
Kürtlerin
yoðun
yaþadýðý
Kobani’de, 2 Temmuz’dan bu yana IÞÝD ile
YPG arasýnda yoðun çatýþmalar yaþanýyor.
Kobani çevresinde IÞÝD’in kontrolüne geçen
köylerin sayýsýnýn 7-8 olduðuna dair haberler
geliyor.
IÞÝD’in Türkiye sýnýrý yakýnlarýndaki
Cerablus’tan Kobani’ye yönelik saldýrýsýnýn
yerel güçler tarafýndan püskürtülmesinin
ardýndan Kobani’yi doðudan ve güneyden
kuþatmaya çalýþtýðý anlaþýlýyor.
Bölgeden gelen haberlere göre, Türkiye’de
Akçakale’nin karþýsýna denk gelen Tel Abyad
ile yine Kargamýþ karþýsýndaki Cerablus
IÞÝD’in kontrolünde. Güneyde Rakka IÞÝD’in
kalesi konumunda, güneydoðuya doðru
Haseke de IÞÝD’in denetiminde.zaman
TEK
YILDIZ
2
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
SPOR
11
Ulukavakspor 'da 3 puan hasreti
Bölgesel amatör lig (BAL) da mücadele eden temsilcimizi
Ulukavakspor dün 1 nolu sentetik çim sahada konuk ettiði
Bartýnspor'a 2-0 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý.
Dün bir nolu sentetik çim sahada yapýlan Bölgesel amatör lig müsabakasýnda maç sonunda çýkan olaylar maça damgasýný vurdu. Gerek
saha içi gerekse saha dýþýnda yer yer kavgalar meydana gelirken
emniyet güçleri o0laylarý fazla büyümeden önledi.
Uluklavakspor ilk yarýyý bartýn karþsýnda 0-0,lýk skor ile soyunma
odasýna gitti. Ýkinci yarýnýn hemen baþlarýnda maçýn 49. dakikasýnda
Ýslam'ýn attýðý gol ile 1-0 maðlup duruma düþtü. Golden sonra rakip
alana oyunu yýkan Ulukavakspor bir türlü istediði golü bulamadý. Maç
bu skor ile bitmesi beklenirken maçýn uzatma dakikalrýnda konuk ekip
bartýnspor 90+3. Dakikada Emrah'ýn attýðý gol ile 3 puan kazanan taraf
oldu. Maçýn bitiþ düdüðü ile birlikte galibiyette fazala sevinen bartýnsporlu futbolcular ile Ulukavakspor oyuncularý bir birlerine saldýrdýlar.
Saha içinde futbolcular birbirleri ile kavga yaparken, saha dýþýnda bazý
taraftarlarda bir birleri ile kavga yaptý. Olaylara müdahale eden güvenlik güçleri olaylarýn fazla büyümesini önleyerek her iki takým ve
hakemleri soyunma odalarýna götürdüler. Maçýn hakemi Murat yalçýn,
soyunma odasýna gitmeden saha içinde cereyan eden olaylarý dikkatli
gözleri le izleyerek maç sonunda raporuna kaydeceði isimlerin ne
cezalar alacaðý ise þimdiden merak konusu oldu.
Ulukavakspor lig de þimdiye kadar oynadýðý 4 lig maçýndan da 3
puan kazanma baþarýsýný gösteremedi. Ulukavakspor ligde 2 beraber-
lik, iki maðlubiyet alarak haftayý 2 puan ile kapattan taraf oldu.
Maç sonunda çýkan kavganýn yatýþmasý ile birlikte bartýnspor
teknik heyeti Ulukavaksporlu yöneticilerden özür dileyerek sahadan
ayrýldýlar.Yasin Yücel
SAHA: 1 Nolu sentetik çim
HAKEMLER: Murat yalçýn 5, Arif Dilmeç 5, Hakan Daþçý 5
ULUKAVAKSPOR: Mahmut 5, Recep 5, Arif 5, Onur 5, (Dk 82
Fatih 2), Tuncay 4, (Dk 60 Hüseyin 3), Oðuzhan 5, Fatih 5, Sedat 5,
M.Ali 5, Yusuf 5, Ahmet 5 (Dk 75 Ümit 3)
BARTINSPOR: Ahmet 6, Seyyit 6, Ferhat 6, Engin 6, Abdurrahim
6, Özcan 6, Oðuz 6, Hanifi 6, Toma 6, Emrah 6, Ýslam 6
GOLLER: Dk 49 Ýslam, Dk 90+3 Emrah (Bartýnspor)
Polislerin en sevdiði
kulüp Fenerbahçe
Takým arkadaþýna saldýrdý
Samsun Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.
Grup'ta mücadele eden Çarþambaspor takýmý
oyuncusu Barýþ, Turhaspor maçýnda takým arkadaþý
Yýlmaz'a tekme tokat saldýrdý.
Samsun Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele
eden ve kendi saha ve seyircisi önünde rakibi
Turhaspor ile 0-0 berabere kalan Çarþambaspor takýmý
oyuncusu Barýþ, takým arkadaþý Yýlmaz'a tekme tokat
saldýrdý.
BÝRBÝRLERÝNE GÝRDÝLER
Çarþambaspor kendi saha ve seyircisi önünde
Turhaspor ile 0-0 berabere kaldý. Maçýn ilk yarasýnýn
ardýndan futbolcular soyunma odasýna gittiði sýrada
taraftarlar futbolcularý protesto ettiler. Çarþambasporlu
Yýlmaz, takým arkadaþý Barýþ ile birbirlerine girdiler.
Barýþ, Yýlmaz'a tekme tokat saldýrdý. Takým arkadaþlarý
ve yöneticiler sahadaki kavgayý ayýrdýlar.
FUTBOLCU TRÝBÜNE LAF ATINCA...
Barýþ soyunma odasýna giriþinde taraftarlarýn
tribünden kendisine tepki göstermesi üzerine taraftarlara da laf atýnca tribünler ayaða kalktý. Bir süre tribünler takým oyuncularýný protesto ederken, sahayý
gözyaþlarý arasýnda terk eden Yýlmaz'a alkýþ ve tezahüratlarla destek verdi. Gergin geçen maçýn ikinci
yarýsýnda gol olmayýnca her iki takým da sahadan birer
puanla ayrýlmak zorunda kaldýlar.
Maçlarda
görev
alan
polislere ek ücret uygulamasý
baþladý. Maç baþýna 80 lira ücret
alan polislerin gözdesi Fenerbahçe...
Saraçoðlu'nun parasý hesaba jet
hýzýyla geçiyor. Polis için futbol
maçlarý artýk angarya olmaktan çýktý.
Yoðun bir þehir güvenliðinin yaný sýra
ek görevler ile maçlara giden polislerin "Futbol kulüpleri trilyonlarca
lira kazanýrken biz statlarda görev
alýyoruz"
þikayetleri
üzerine
baþlatýlan çalýþma sonuç verdi.
Artýk maçlarda görev alan
polislere maç baþýna spor kulüpleri
tarafýndan 80 lira ödenecek. Görevli polislerin
en çok sevdiði kulüp ise Fenerbahçe. Ligin ilk
dört haftasýnda görev sonrasý hesaplara en
erken parayý yatýran kulüp Fenerbahçe oldu.
Polisler için bir yandan görevleri ve diðer yandan da ek görevler yorucu tempo ile çalýþmalarýna neden oluyordu.
TFF ÝLE KULÜPLER ANLAÞTI
Özel kulüplerin maç yaparak gelir
kazandýklarý müsabakalarda polisin görev
almasý tartýþmalara neden olmuþtu. Polisler,
"Futbol kulüpleri trilyonlarca lira kazanýrken
biz statlarda görev alýyoruz" þikayetlerinde
bulunmuþlardý. Parayý kimin vereceði hep
tartýþýldý. TFF ile Galatasaray, Beþiktaþ ve
Fenerbahçe bu konuda anlaþmaya nihayet
vardý. Artýk maça giden polislere 80 lira ek
ücret ödenecek.
STATTAN ÇIK PARA AYNEN HESAPTA
Uygulama liglerin baþlamasýyla devreye
girdi. Maça giden polislerin hesabýna 80 TL
yattý. Polislere için ödenen para memurlarýn
yüzünü güldürdü. Görevlerin ardýndan
hesaplara yatan 80 lira tüm yorgunluðunu
unutturdu. Uygulamanýn baþlanmasýnýn
ardýndan hesaplara en erken para yatýran
kulübün Fenerbahçe olduðu ortaya çýktý.
Grubun yeni lideri Zonguldak Kömürspor
13
EKÝM 2014 PAZARTESÝ
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Sebat proje ile
Zonguldak Kömürspor
dün akçabbat stdýnda 21
yýl sonra karþý karþýya geldi.
Trabzon temsilcisi Akçabaat
sebat proje takýmý Zonguldak
Kömürspor karþsýnda sahadan
2-3 maðlup ayrýlarak haftayý
puansýz kapattý. Zonguldak
Kömürspor sebat proje
karþýsýnda aldýðý 2-3 lik skor
ile 3. Lig 1. Grubun yeni lideri
oldu. Çorum'a lider gelen
Antalya temsilcisi Manavgat
evrensekispor belediyespor
karþsýnda galibyet bulamayýnca liderliði trabzonda sebat
proje karþsýnda 2-3 lük skor
ile galip gelen Zonguldak
Kömürspor2a liderlik
koltuðunu devretti.
(Spor servisi)
Düdük böyle istedi
0-0
derildi. (Görev icabý kale arkasýnda olmamýz sebebi
ile bariz gol çizgisini geçen topu bizler gördük. Ama
ne yazýkki maçýn yan hakemi posizyona fransýz kaldý)
Dk 78: Belediyespor gol için rakip alan oyunu
yýktý. Çaðlar savunmadan atýlan uzun topu göðsü ile
yanýnda bulunan Turgay'a indirdi. Turgay topun geliþen yumuþak bir plase vuruþ yapýnca top kaleci
veysel'in ellerinde kaldý.
Karþýlaþmada geride kalan dakikalar orta alan
þeklinde geçti. Ve karþýlaþma baþladýðý gibi 0-0 lýk
skor ile sona ererek iki takýmda birer puan kazandý.
(Yasin Yücel)
Çorum belediyespor sahasýn da lider olarak
gelen ve maç sonunda liderliði Çorum da býrakan Manavgat Evrensekispor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþtýlar. Maçýn 77. Dakikasýn da Buðran'nýn sert þutu boþ kaleye gitti. Savunma kale içinden topu çýkarttý maçýn birinci yardýmcý
hakemi posizyona devam kararý verdi. Posizyona
uzun süre itiraz eden teknik direktör Yavuz Ýncedal
maçýn hakemi tarafýndan tribüne gönderildi. Belediyespor manavgat karþýsýnda yakaladýðý gol posizyonlarý deðerlendirme becerisini göstermedi. Birde
hakemin vermiþ olduðu ters kararlar ve verilmeyen
nizami gol sonrasýnda Belediyesporlu futbolcular
oyundan tamamen koptu.
Manavgat Evrensekispor, ligin ilk hafta açýlýþ maçýnda sahasýnda Ýstanbul temsilcisi Tuzlaspor'a 1-3
maðlup olrak lige maðlubiyet ile baþladý. Ligin ikinci hafta maçýnda Tutap þekerspor'a konuk olan Manavgat evrensekispor bu karþýlaþmadan 0-5 gibi farklý skor ile galip ayrýldý.
Ligin 3. Hafta maçýnda Bozüyük
maçýný maç oynamadan bay geçirerek ikinci haftada 6 puanýn sahibi oldu. Ligin 4. Hafta maçýnda Batman
Petrolspor ile karþýlaþan Antalya
temsilcisi bu maçtan da deplasmandan 1-2 lik skor ile Antalya'ya galip
dönerek puanýný 9 yaptý.
Ligin 5. Hafta maçýnda evinde istanbul temsilcisini konuk eden Evrenseki bu karþýlaþmayý da 3-0 net
skor ile kapatarak puan cetvelinde liderlik koltuðuna 12 puan ile yerleþti.
Belediyespor ise, ligin ilk hafta maçýnda Kýzýlcabölük karþsýnda 3-2, lik skor ile lige maðlubiyetle
baþladý. Ýkinci hafta Sebat proje takýmýn çorum da 10 maðlup eden kýrmýzý siyahlýlar, ligin 3. Hafta maçýnda Zonguldak deplasmanýnda zorlu 90 dakika sonunda golsüz beraberlikle Çorum'a dönerek 4 puanýn sahibi oldu.
4. hafta maçýnda yine grubun lideri olan Ýzmir
temsilcisi Tire 1922 ile Çorum da karþý karþýya geldi.
Bu maçta da her iki takýmda ikinci yarýda bulduklarý
birer gol ile puanlarý paylaþtýlar. Ligin 5. Hafta maçýnda deplasmanda grubun yine iddialý takýmlarýndan olan Kýrýkhanspor ile karþýlaþan Kýrmýzý siyahlýlar bu maçtan altýn deðerinde 3 puaný Ýmam'ýn attýðý tek gol ile alarak Çoýrum'a döndü.
Ligin 6. Hafta maçýnda Çorum Belediyespor, Manavgat Evrensekispor'u konuk etti. Manavgat evrensekispor ligin 6. Hafta karþýlaþmasýn da Çorum'a
12 puan sahibi olarak lider geldi. Çorum Belediyespor ise, manavgat maçý öncesi 8 puanýn sahibi olarak
liderin karþsýna çýktý.Çorum belediyespor sahasýn da lider olarak gelen
ve maç sonunda liderliði Çorum da býrakan Manavgat Evrensekispor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþtýlar. Maçýn 77. Dakikasýn da Buðran'nýn
sert þutu boþ kaleye gitti. Savunma kale içinden topu çýkarttý maçýn birinci yardýmcý hakemi posizyona
devam kararý verdi. Posizyona uzun süre itiraz eden
teknik direktör Yavuz Ýncedal maçýn hakemi tarafýndan tribüne gönderildi. Belediyespor manavgat karþýsýnda yakaladýðý gol posizyonlarý deðerlendirme
becerisini göstermedi. Birde hakemin vermiþ olduðu
ters kararlar ve verilmeyen nizami gol sonrasýnda
Belediyesporlu futbolcular oyundan tamamen koptu.
Maç sonrasýnda bazý yöneticiler gerek protokol
tribününden gerekse hakemlerin soyunma odasý koridorunda uzun süre hakemlere tepki gösterdiler. 3.
Lig 1. Grupta çorum belediyespor ile golsüz berabere kalan Manavgat evrensekispor lidelik koltuðunu
trabzon deplasmanýnda sebat proje takýmýný 2-3
maðlup eden Zonguldak Kömürspor'a býraktý.
Maçtan dakikalar
Dk 18: Sol kanattan Murathan'ýn ortasýný Ali,
Turgay'a indirdi. Turgay topun geliþine yatarak sert
vole vurdu. Top savunmaya çarparak kornere çýktý.
Dk24: Manavgat evrenseki serbest
vuruþ kazandý. Topun baþýna Feyyaz
geçti. Feyyaz ayak içi ile plase vuruþunda top kale direðinin hemen yanýndan
auta çýktý.
Dk29: Belediyespor Ender ile uzun
taç atýþý kullandý. Ceza alaný içine gelen
topa nedim kafa ile geriye aþýrttý. Ali topa hamle yapmakta geçikçinde Manavgat savunmasý topu kornere çeldi.
Dk 40: Osman Bodur ceza alaný içine
topu gönderdi. Çaðlar topa hamle yap-
mak yerine topu bekleyince savunma tehlikeyi
uzaklaþtýrdý.
Dk 44: manavgat serbest atýþ kazandý. Topun baþýna deniz geçti. Deniz'in sert þutunu kaleci fatih
yumruklarý ile uzaklaþtýrdý. Ýlk yarý golsüz sona erdi:
0-0
Ýkinci yarý
Dk 51: belediyespor sole yaklaþtý. Bu dakikada
Turgay top ile ceza sahasý içine daldý. Ancak manavgat savunmasý Turgayý yere indirdi. Tribünler penaltý beklerken, maçýn hakemi devam kararý verdi.
Dk 55: Fatih ile Adil ver kaç yaptý. Topu önünde
bulan Adil plase vuruþ yaptý. Yükseklik kazanan top
kale direðinin üzerinden auta çýktý.
Dk 59: Manavgat tehlikeli geldi. Sag taraftan Þerif ceza alaný içine topu gönderdi. Altý pas içinde
Adil'den önce Belediyespor'dan Ýmam ayak koyarak
topu ceza alaný dýþýna gönderdi.
Dk 64: Manavgat gole çok yaklaþtý. Fatih ceza yayý üzerinden kaleye çok sert bir
þut çýkarttý. Kaleci fatih üzerine gelen topu
zorda olsa sað eli ile topu uzaklaþtýrdý.
Dk 65: üst üstte gelen manavgat ataklarýndan Belediyepsor savunmada sýknýtýlar
yaþadý. Bu dakikada ikinci net posizyon yakalayan Antalya temsilcisi feyyaz'ýn ceza
alaný içinden yayýn üzerine gönderdiði topla buluþan Oðuz topu geliþne çok sert vurdu. Fatih yumruklarý ile topu uzaklaþtýrarak
mutlak bir golü daha önlemiþ oldu.
Dk 72. Furkan'ýn ara pasý ile ceza alaný
içinde topla buluþan Murathan, sert vurdu
top kaleci veysel'in ayaklarýna çarparak
oyun alanýna geri döndü.
Dk 77: Sað kanattan osman ceza alaný içine kesme bir pas gönderdi. Çaðlar kafa ile yanýnda bulunan Buðra'ya topu indirdi. Buðra topun geliþine çok
sert vurdu. Top kaleci veysel'i geçti çizgi içinden savunma topu çýkarttý. Mutlak gol posizyonunu birinci yardýmcý hakem görmeyerek devam kararý verdi.
Posizyona uzun süre itiraz eden teknik direktör yavuz Ýncedal maçýn hakemi tarafýndan tribüne gön-
SAHA: Dr Turhan Kýlýçcýoðlu
HAKEMLER: Ýbrahim Bülbül ? Murat ceylan ?
Can Yamaç 3
ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih 8, Eray 6,
Osman 6, Çaðlar 4, Turgay 5, (Dk 84 Burak 2), Ali
4, (Dk67 Furkan 2), Ýmam 7, Murathan 4, Nedim 7,
Oðuzhan 6, (Dk 67 Buðra 5), Akýn 7
MANAVGAT EVRENSEKÝ: Veysel 5, Fikret, 5
Aykut 5, Ömer 3 (Dk 46 Adil 4), Baran 5 (Dk 90+2
Ferhat), Oðuz 5, Feyyaz 6, (Dk 86 Burak 2), Fatih 5,
Deniz 6, Reþit 5, Þerif 5
SARI KARTLAR: Buðra, Akýn (Çorum
belediyespor) Fikret, Feyyaz, Deniz (Manavgat
Evrenseki)
TOPLU SONUÇLAR
Çorum Belediyespor-Manavgatspor: 0-0
Batman Petrolspor-Ankara Adliye (Ert.)
Bozöyükspor-Niðde Belediye: 0-3 (Hük.)
Bursa Nilüferspor-Kýrýkhanspor: 1-1
Gaziosmanpaþa-Ýstanbulspor: 0-0
Kýzýlcabölükspor-Tire 1922spor: 1-0
Tutap Þekerspor-Çatalcaspor: 1-2
Tuzlaspor-Darýca G.B.: 0-0
Trabzon Akçaabat-Zonguldak Kömür: 2-3
PUAN DURUMU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Zonguldakspor
Manavgatspor
Ýstanbulspor
Tire 1922 spor
Kýrkhanspor
Tuzlaspor
Niðde Bldspor
Darýca G.B.
Ankara Adliye
Çorum Belediye
Bursa Nilüfer
Kýzýlcabölükspor
Çatalcaspor
Trabzon Akç.
Tutap Þekespor
Gaziosmanpaþa
Batman Petrol
Bozöyükspor
O
G
B M A
Y
P
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
1
2
1
1
1
0
0
0
2
1
1
2
2
2
1
4
0
3
5
1
2
2
1
2
1
0
4
4
2
5
3
7
5
2
7
4
5
6
9
9
16
8
12
18
14
13
13
11
11
11
10
10
9
9
8
7
5
5
4
2
1
0
0
1
1
1
1
1
2
0
2
1
0
3
3
3
4
4
4
6
9
14
10
13
8
9
9
5
11
5
9
4
5
4
6
1
4
0
HAFTANIN MAÇLARI
Ýstanbulspor-Çorum Belediyespor
Adliyespor-Gaziosmanpaþa
Niðde Bld.spor-Batman Petrol
Tuzlaspor-Þekerspor
Darýca G.B.-Zonguldakspor
Manavgatspor-Bursa Nilüfer
Kýrýkhanspor-Kýzýlcabölük
Tire 1922spor-Akçaabatspor
Çatalcaspor-Bozöyükspor
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN