T.C.
BA$BAKANLIK
Miidurlii!"ti
30 lraliZfl
sayr'. urorrrur-'I0-06/,,
Hl;ePrensiplerGenel
Konu : idari izin
Yrlbagr tatili,31 Arahk 2014 Qargambag0nti mesai bitirninde baglayrp I Ocak 2015
Pergembegtinii sonaermektedir.
Kurum ycineticilerince gerekli tedbirlerin 'ahnarak hizmetlerin aksatrlmamasr,zorunlu
hizmetlerin yi.lriitiilmesi igin asgari seviyede eleman bulundunrlmasr kaydryla; kamu kurum ve
kuruluglanndaki bflt.Ungahganlann2 Ocak 2015 Cuma gUnUbir gtiLnidari izinli sayrlmalarruygun
gdriilmtigt0r.
idari izin stiresincegorevli olanlaraherhangibir fazla ddemedebulunulmayacaktrr.
Bilgilerini ve gereginirica ederim,
l
l
.
.{r'-t.
l
r
-i'-"-----1
AhmetDAVUTOGLU
Bagbakan
D e G I T T M ..._ ......_ .;
:
Bilgi..._
:
9.e.r.eEi
AnayasaMalrkemesiBagkanhprna
Cumhurbagkanhfr
GenelSekreterlipine
YargrtayBaqkanh[rna
TBMM Bagkanhsr
GenelSekreterlifine
Dan-rgtay
Bagkanhlrna
Bagbakan
Yardrmcrhklanna
(Baghve ilgili KuruluglaraBagbakan
Yardrmcrhklannca)
Bakanlftlara
(Baphve ilgili KuruluplaraBakanhklarca,
Vali]iklereveBelediyelereIgigleriBakanlr$rnca)
Sayrgtay
BagkanJrSrna
,I
Bagbakanhk
Baphve ilgili Kuruluglanna
Diizenleyicive Denetleyici Kurum/I(urulBaqkanlklanna
Baqbakanhk
MerkezTegkilatrna
Download

idari izin