Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIV/1 (Yaz 2014)
İÇİNDEKİLER
MAKALELER
 Fikret TÜRKMEN – Ferah TÜRKER – Geleneklerde ve İnançlarda “Demir”.....................1
DOI NO: 10.13062/tdid.201416480
 Muvaffak DURANLI – Rusya’da Masal Araştırmalarında Öncü Bir İsim: Aleksandr
Nikolayeviç Afanasyev ........................................................................................................9
DOI NO: 10.13062/tdid.201416481
 Hale YAMANER OKDAN – Çanakkale İli Metel Atma Geleneği .................................... 23
DOI NO: 10.13062/tdid.201416482
 Sıtkı Bahadır TUTU – Türk Sanat Müziği Geleneğinde Yeni Bir Makâm: Sürurefzâ........ 35
DOI NO: 10.13062/tdid.201416483
 Siyabend EBEM – Ahmed Bîcan’a Atfedilen Bir Eser: Rûhü’l-Ervâh .............................. 49
DOI NO: 10.13062/tdid.201416484
 Nikpur CABBARLI – Müseyib (Musa Eyüp) Zeyem ve Şiirleri ........................................ 75
DOI NO: 10.13062/tdid.201416485
 Ayşe ATAY – Şiirleri ile Anar........................................................................................... 89
DOI NO: 10.13062/tdid.201416486
 Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL – Şıhlar Köyü (Haçmaz-Azerbaycan) Şeyh Yusuf
Mescidi ............................................................................................................................ 109
DOI NO: 10.13062/tdid.201416487
 Çağlayan HERGÜL – Şeyh Muslihiddin Türbesi (Tacikistan-Hocent) ........................... 119
DOI NO: 10.13062/tdid.201416489
 Atakan DELİGÖZ – Türk Dünyasında Tırnakla İcra Edilen Yaylı Bir Çalgı:
Kılkopuz .......................................................................................................................... 141
DOI NO: 10.13062/tdid.201416490
 Mehmet Seyfettin EROL – Aidarbek AMİRBEK– Soğuk Savaş Sonrası Dönemde
Rusya'nın Dış Politikasında Yakın Çevre ve Orta Asya ................................................. 155
DOI NO: 10.13062/tdid.201416491
 Seda YILMAZ VURGUN – XIX. Yüzyılda Türkistan’da Kölelik, Çapul ve Yağma ......... 179
DOI NO: 10.13062/tdid.201416492
 Ahmet KÖKSAL – Giritli Sırrı Paşa’nın Bağdat Valiliği.................................................. 197
DOI NO: 10.13062/tdid.201416493
KİTAP DEĞERLENDİRME
 Dmitri TRENIN - The End of Eurasia: ‘‘Russia on the Border Between Geopolitics
and Globalization’’- Ümit Nazmi HAZIR ...................................................................... 237
DOI NO: 10.13062/tdid.201416494
 YAZIM İLKELERİ ve YAZIM KURALLARI .................................................................. 241
CONTENTS
ESSAYS
 Fikret TÜRKMEN – Ferah TÜRKER – “Iron” In Traditions and Beliefs.............................1
DOI NO: 10.13062/tdid.201416480
 Muvaffak DURANLI – A Leading Name In Folk Tale Researches In Russia:
Aleksandr Nikolaevich Afanasiev .......................................................................................9
DOI NO: 10.13062/tdid.201416481
 Hale YAMANER OKDAN – Tradition of Metel Atma in Çanakkale Region ................... 23
DOI NO: 10.13062/tdid.201416482
 Sıtkı Bahadır TUTU – A New Makâm in Turkish Art Music Traditon: Sürurefzâ ............ 35
DOI NO: 10.13062/tdid.201416483
 Siyabend EBEM – A Work Attributed to Ahmed Bican: Ruh’ul Ervah ........................... 49
DOI NO: 10.13062/tdid.201416484
 Nikpur CABBARLI – Müseyib (Musa Eyüp) Zeyem And His Poems ............................... 75
DOI NO: 10.13062/tdid.201416485
 Ayşe ATAY – Anar And His Poetry.................................................................................. 89
DOI NO: 10.13062/tdid.201416486
 Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL – Şeyh Yusuf Mosque in Şıhlar Village (HaçmazAzerbaijan) ...................................................................................................................... 109
DOI NO: 10.13062/tdid.201416487
 Çağlayan HERGÜL – The Sheikh Muslihiddin Shrine (Tajikistan-Khujand) ................. 119
DOI NO: 10.13062/tdid.201416489
 Atakan DELİGÖZ – A Stringed Instrument Played Using Fingernail of Turkish
World: Kılkopuz ............................................................................................................. 141
DOI NO: 10.13062/tdid.201416490
 Mehmet Seyfettin EROL – Aidarbek AMİRBEK– The Near Abroad And The
Central Asia In Russian Foreign Policy In The Post-Cold War Era ................................ 155
DOI NO: 10.13062/tdid.201416491
 Seda YILMAZ VURGUN – Slavery, Plunder and Pillage in the XIXth Century
Turkestan ........................................................................................................................ 179
DOI NO: 10.13062/tdid.201416492
 Ahmet KÖKSAL – Sırrı Pahsa The Cretan’s Baghdad Governership .............................. 197
DOI NO: 10.13062/tdid.201416493
BOOK REVIEWS
 Dmitri TRENIN - The End of Eurasia: ‘‘Russia on the Border Between Geopolitics
and Globalization’’- Ümit Nazmi HAZIR ...................................................................... 237
DOI NO: 10.13062/tdid.201416494
 EDITORIAL PRINCIPLES and AUTHOR GUIDES........................................................ 241
vi
Download

İÇİNDEKİLER