T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ
KAPSAMINDA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI İSTİHDAMI DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 7717-TU
Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015
Başvuru Kodu: SSYYDP/SGB/2014/CS/A.4.2.1/IC/04- Yazılım Geliştirme Uzmanı
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 28.11.2014
Son Başvuru Tarih ve Saati: 12.12.2014
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin
etmiştir.
Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam
edilmek üzere Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi tam zamanlı bireysel danışman)
alınacaktır.
Beklenen Hizmetler:
Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, danışmandan talep edilen işler, aşağıda ifade edilmiştir.
•
•
•
•
•
•
SSYYDP kapsamında, Başkanlığımız bünyesinde talep edilen ve/veya halen devam
ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerin yürütülmesi, desteğinin
sağlanması,
Geliştirilecek uygulamaların analiz tasarım dokümanlarının hazırlanması,
Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarının hazırlanması,
Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin
artırılması,
Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, veri tabanının gerekli
iyileştirilmesinin sağlanması,
Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılarak idareye kazandırılması.
Aranılan Nitelikler:
Danışmanın sahip olması gereken asgari nitelikler aşağıda verilmiştir;
 Üniversitelerin en az 2 yıllık bölümlerinden birinden mezun olmak,
 En az 4 yıl yazılım tecrübesi olmak ve bu çalışmaları belgelemek,
 Büyük ve orta dereceli projelerin yazılım süreçlerinde aktif yer almış olmak,
 Varsa daha önce hazırladığı/görev aldığı bilişim projelerini referans gösterebilmek,
 .NET platformu ve C# programlama diline hakim, Asp.NET kullanarak web tabanlı
uygulama geliştirmiş,
 HTML, CSS, JavaScript, JQuery, JSON, XML, AJAX, MVC gibi web teknolojilerine
hakim ve bu teknolojileri kullanarak kullanıcı arayüzü geliştirebilen,
 Object – Oriented (Nesne Yönelimli) tasarım, geliştirme kavramları ve programlama
bilgisine sahip,
 Tercihen farklı geliştirme çatıları (framework) tecrübesi olan, farklı 3rd party(Üçüncü
Parti) bileşenler kullanmış, tasarım kalıpları (Design Patterns) konusunda bilgi sahibi,
Entity Framework ve/veya diğer ORM araçları konusunda tecrübeli,
 Web servis, .NET Remoting ve WCF tecrübesine sahip,
 İlişkisel veri tabanı mimarisine hakim, iyi derecede SQL bilgisine sahip, karmaşık veri
yapıları içeren iş modellerinde veri tabanı modeli tasarımları ile uğraşmış, PL/SQL veya
T-SQL veri tabanı programlama dilinde deneyimi olan,
 Tercihen MCSD (Microsoft Certified Solution Developer)
sertifikası sahibi olmak
(Sertifika; başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içinde alınmış olmalı).
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
Görev Yeri ve Süresi:
Danışman 31 Aralık 2014 tarihine kadar yaklaşık 1 (bir) ay süreyle istihdam edilecek
olup, görevlendirme süresi Danışmanın performansına, idarenin ihtiyacına ve finansman
kaynaklarının mevcudiyetine göre satın alma planına uygun olarak uzatılabilecektir.
Danışman tam zamanlı olarak çalışacak ve idarenin Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 102, Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında veya
idarenin belirleyeceği diğer yerlerde yürütecektir.
Başvurular:
Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri
sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak
isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda
“aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe
hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru
Kodunu: SSYYDP/SGB/2014/CS/A.4.2.1/IC/04- Yazılım Geliştirme Uzmanı içeren bir
başvuru mektubuyla birlikte en geç 12.12.2014 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese
e-mail yoluyla (veya elden, posta, kargo ile) ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya
Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler
Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen
adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi
No:102 Oda No: B1-10
Balgat / ANKARA
e-mail adresi: [email protected]
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAĞLIK