2014-ÖSYS EĞİTİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,
06800 ANKARA
....../...../...........
Aşağıdaki bilgilere göre gerekli düzeltmenin yapılmasını arz ederim.
Evrak referans numarası:_____________________________
Saygılarımla,
Öğrencinin:
T.C. Kimlik Numarası :
Adı ve Soyadı: ………………………………………………………………………………………..
Doğum yeri:
Baba adı:
………………………
Doğum tarihi: ….. /….. /………
…………………………
Telefon No.:
………/ ………………
EĞİTİM BİLGİLERİ
(Değişiklik istediğiniz alanlara yeni bilgilerinizi yazarak doldurunuz. Değişiklik istemediğiniz alanları boş bırakınız.)
Okul Kodu/Adı :
…………………………………………………
Türü
:
…………..…………..…………………………
Alanı
:
…………..….…………..…………..………….
Okul Numarası :
Mezuniyet Tarihi:
Not Sistemi
:
Diploma Notu :
5’li sistem
10’lu sistem
100’lü sistem
,
Dileğim: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Dikkat: Bu belgedeki gereken alanları 2014-ÖSYS kılavuzundaki esaslara göre eksiksiz doldurunuz. Ekinde mezun durumunda olan adaylar için
onaylı diploma/mezuniyet belgesi örneği, son sınıf düzeyinde olan adaylar için öğrenci belgesi yok ise bu belge işleme konulmayacaktır
(Bilgilerinde değişiklik olan adaylar, önce T.C. Kimlik Numaralarını, ad ve soyadlarını; sonra değişmesini istedikleri okul bilgilerinin kodlarını
ilgili kutucuklara, adlarını da kutucukların yanındaki noktalı yerlere yazacaklar; değişiklik istemedikleri alanları boş bırakacaklardır.).
6 Haziran 2014 tarihine kadar ÖSYM’ye ulaşan dilekçeler işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM’ye ulaşan dilekçeler işleme
konulmayacaktır.
Download

2014-ÖSYS EĞİTİM BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ